Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 15.04.1994 Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ustanova
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 73c. stavka 2. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Narodne novine", br. 53A/91) u svezi s člankom 5. Uredbe o upisu u sudski registar ustanova ("Narodne novine", br. 11/94), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR USTANOVA

1. Osnovna odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se: oblik i način podnošenja prijave za upis u sudski registar ustanova, način upisa i način vodenja Sudskog registra ustanova, pomoćnih knjiga i zbirka isprava, oblik i sadržaj obrasca prijave za upis u sudski registar ustanova, oblik i sadržaj obrasca omota registarskog uloška, obrasca registarskih listova, obrasca pregleda upisa u registarski uložak i pregradnih kartona, obrasca knjige kontrolnika bojeva registarskih uložaka, obrasca rješenja o upisu u sudski registar ustanova, obrasca izvatka iz sudskog registra ustanova, te način popunjavanja tih obrazaca po sistemu kompjutorskog vodenja sudskog registra ustanova.

2. Sudski registar ustanova i pomočne knjige

Članak 2.

Upis u sudski registar ustanova obavlja se u registarske uloške. Registarski uložak subjekta upisa sastoji se od omota registarskog uloška s dvostrukim plastičnim mehanizmom, registarskih listova, pregradnih kartona i kartona pregleda upisa. Registarski listovi, pregradni kartoni i kartoni pregleda upisa povezani su odgovarajućim mehanizmom s omotom registarskog uloška, tako da čine cjelinu iz koje se mogu izdvajati pojedini registarski listovi.

Članak 3.

Registarski uložak ima dva dijela: aktivni i pasivni. U aktivni dio registarskog uloška ulažu se registarski listovi s posljednjim podacima koji se upisuju u sudski registar ustanova i odgovaraju najnovijem stanju. U pasivni dio registarskog uloška ulažu se prijašnji registarski listovi, izvađeni iz aktivnog dijela registarskog uloška nakon upisane posljednje promjene, koji prestaju vrijediti upisom promjene.

Članak 4.

Registarski uložak sadrži registarske listove od broja 1. do 6, zavisno o podacima koji se upisuju u sudski registar ustanova. Registarski listovi sadrže podatke određene zakonom i to:

- registarski list broj 1

- predmet upisa, sjedište i točnu adresu (mjesto, ulica i broj) subjekta upisa, podatke o drugim ćinjenicama utvrdenim zakonom, ostale upise i službene bilješke;

- registarski list broj 2

- naziv ili tvrtka i sjedište, odnosno ime i prezime i prebivalište ili boravište osnivača, odnosno ulagača s podacima o ukupnom ulaganju, uz jedinstveni matični broj gradana, naziv registra, broj registarskog uloška i sjedište suda kod kojeg je upisan osnivač, vrstu, broj, te datum pristupa, odnosno istupa osnivača ili ulagača i datum akta o osnivanju;

- registarski list broj 3

- djelatnost subjekta upisa u zemlji i inozemstvu;

- registarski list broj 4

- ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje subjekta upisa s jedinstvenim matičnim brojem građanina za njih i granice njihovih ovlasti u zemlji i inozemstvu;

- registarski list broj 5

- naziv i sjedište te broj registarskog uloška subjekta upisa, te naziv i sjedište poslovanja s točnom adresom (mjesto, ulica i broj) dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove) koji se upisuju u sudski registar ustanova;

- registarski list broj 6

- naziv i sjedište subjekta upisa (zajednice ustanova) kojih je osnivač ustanove koje su subjekt upisa, broj registarskog uloška i sjedište registarskog suda za te subjekte. Svaki registarski list sadrži naziv subjekta upisa, predmet upisa, te druge podatke koji su navedeni u propisanom obrascu.

Članak 5.

Karton pregleda upisa služi za označavanje datuma i broja upisa u registarski list, odnosno datum odlaganja registarskog lista u pasivni dio registarskog uloška.

Članak 6.

Svaki subjekt upisa ima u sudskom registru ustanova svoj registarski uložak u koji se upisuju propisani podaci. Svaki registarski uložak označava se posebnim registarskim rednim brojem i taj je broj stalna oznaka kod suda. Dio subjekta upisa (podružnica ustanove) upisuje se u registarski uložak subjekta upisa čija je ustrojbena jedinica i ima svoj registarski podbroj.

Članak 7.

Uz sudski registar ustanova vode se kontrolnik brojeva registarskih uložaka subjekata upisa i zbirka isprava. Sud vodi i druge knjige i evidencije propisane Sudskim poslovnikom.

Članak 8.

Kontrolnik brojeva registarskih uložaka subjekata upisa služi za davanje i evidenciju brojeva registarskih uložaka subjekta upisa. Kontrolnik brojeva vodi se u obliku knjiga.Za subjekte upisa - ustanove, registarski sud vodi knjigu kontrolnika brojeve registarskih uložaka koja ima identifikacijsku oznaku - U-1. Za subjekte upisa - zajednice ustanova, registarski sud vodi knjigu kontrolnika brojeva registarskih uložaka koja ima identifikacijsku oznaku - U-2. Svaki subjekt upisa koji se upisuje u sudski registar ustanova dobiva osnovni stalni broj iz odgovarajuće knjige kontrolnika brojeva registarskih uložaka, zavisno o tome u koju skupinu subjekata upisa spada, a identifikacijski broj upisuje se ispred broja registarskog uloška.

Članak 9.

Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa označen brojem registarskog uloška subjekta upisa. Zbirka isprava sadrži: akt o osnivanju (uključujući ovjerovljeni izvadak iz zakona na osnovi kojeg je određena ustanova osnovana ili pretvorena u ustanovu), ovjerovljene potpise osoba ovlaštenih za zastupanje, posebne suglasnosti odredenih tijela, odnosno osoba, statut, odnosno drugi opći akt subjekta, te izmjene i dopune tih akata i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom. Isprave iz stavka 2. ovoga članka odlažu se u zbirku isprava, posebice za svaki subjekt upisa, u odgovarajuće omote označene brojem registarskog uloška pod kojim je upisan subjekt upisa. Isprave i dijelovi isprava iz zbirke isprava što se odnose na podatke upisane u sudski registar ustanova mogu se razgledati. Isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom ne mogu se razgledati. Registarski ulošci i zbirke isprava čuvaju se trajno.

3. Upis podataka o subjektu i predmetu upisa u registarske listove

Članak 10.

U registarske listove registarskog uloška subjekta upisa upisuju se predmet upisa i podaci važni za pravni promet, na osnovi rješenja registarskog suda.

Članak 11.

Kada se upis u sudski registar ustanova obavlja na temelju rješenja registarskog suda donesenog na zahtjev nadležnog tijela, odnosno po službenoj dužnosti suda, u odgovarajući registarski list subjekta upisa upisuju se podaci navedeni u tom rješenju.

Članak 12.

Kada subjekt upisa prestaje postojati zbog pripajanja odnosno spajanja, prvo se upisuje pripajanje, odnosno spajanje kod nadležnoga registarskog suda a zatim se upisuje brisanje subjekta upisa kod registarskog suda kod kojeg je upisan taj subjekt koji prestaje postojati, s naznakom broja registarskog uloška i naziva suda kod kojega je upisano njegovo pripajanje, odnosno spajanje.

Članak 13.

Kada se sjedište novog subjekta upisa nastaloga podjelom postojećeg subjekta nalazi na području drugog suda, registarski sud koji je donio rješenje o upisu te statusne promjene dužan je tome drugom sudu, kao novome registarskom sudu, osim rješenja za upis novog subjekta, dostaviti i registarske listove, isprave i zbirku isprava. Registarski sud nakon primitka obavijesti od suda iz stavka 1. ovoga članka o upisu novog subjekta u njegov registar i o broju registarskog uloška pod kojim je subjekt upisan kod tog suda, sastavit će službenu bilješku na omotu registarskog uloška o novom registarskom sudu, te broju novoga registarskog uloška pod kojim je taj novi subjekt upisan.

Članak 14.

Sud koji upisuje spajanje ili pripajanje subjekta upisa kojima se sjedišta nalaze na području drugih sudova, dužan je tim sudovima dostaviti prijave za upis brisanja subjekata upisa koji su bili upisani kod tih sudova, radi njihova brisanja iz sudskog registra ustanova. Uz prijavu sud prilaže ovjerovljenu kopiju rješenja o upisu organiziranja novog subjekta nastaloga spajanjem, odnosno kopija rješenja o pripajanju.

Članak 15.

Kada se zbog promjene sjedišta subjekta upisa mijenja registarski sud, novi registarski sud će, na osnovi prijave za upis promjene sjedišta, od prijašnjega registarskog suda pribaviti registarski uložak -i zbirku isprava subjekta upisa. Nakon usporedbe prijave i registarskih listova koje je primio od predlagatelja s registarskim listovima iz aktivnog dijela registarskog uloška prijašnjega registarskog suda i nakon donošenja rješenja o upisu u sudski registar ustanova subjekta upisa, novi registarski sud će primljene registarske listove uložiti u pasivni dio registarskog uloška a omot registarskog uloška, s pregradnim kartonima iz aktivnog dijela i registarskim listovima vratiti prijašnjem registarskom sudu. Istodobno, novi registarski sud će primjerak prijepisa rješenja ili ovjerovljenu kopiju prijepisa rješenja dostaviti prijašnjem registarskom sudu, koji će na omotu registarskog uloška upisati službenu bilješku da je taj subjekt upisa promijenio sjedište i da je upisan kod novoga registarskog suda i navesti broj registarskog uloška tog suda.

Članak 16.

Brisanje upisa iz bilo kojeg razloga, na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog suda, upisuje se u odgovarajući registarski list kod registarskog suda, zavisno o podacima koji se brišu, uz naznaku broja i datuma rješenja o brisanju dijela upisanih podataka. Kada se briše subjekt sa svim podacima upis brisanja vrši se na prilogu broj 1 u rubrici 2, a cijeli se, uložak stavlja u pasivu.

Članak 17

Kada je protiv rješenja o upisu u sudski registar ustanova podnesena žalba, o tome će se sastaviti službena bilješka na prilogu broj 1 registarskog uloška u rubrici 2. Kada se žalba odbije, a rješenje o upisu potvrdi, o tome će se sastaviti službena bilješka na prilogu broj 1 u rubrici 2.

4. Obrazac prijave za upis i priloga uz prijavu

Članak 18.

Za sve upise u sudski registar ustanova podnosi se jedinstvena prijava (u kompletu), na propisanom obrascu prijava upisa (PUU). Obrazac prijave iz stavka 1. ovoga članka ima pet stranica, a svaka stranica je formata 205 x 290 mm. Tekst tih obrazaca tiska se na bijelom bezdrvnom pisaćem papiru, 50-70 g. Obrazac prijave iz stavka 1. ovoga članka otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 19.

Uz obrazac prijave iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika podnose se odgovarajući obrasci priloga uz prijavu koji su sastavnim dijelom prijave i u koje se upisuju podaci važni za pravni promet i to:

1. prilog uz prijavu broj 1 sadrži ove podatke: naziv i sjedište s točnom adresom (mesto, ulica i broj) subjekta upisa, te njegovih dijelova;

2. prilog uz prijavu broj 2 sadrži ove podatke: naziv ili tvrtka i sjedište, odnosno ime i prezime i prebivalište ili boravište osnivača odnosno popis ulagača ili vlasnika s jedinstvenim matičnim brojem gradanina, te ukupni iznos uloga;

3. prilog uz prijavu broj 3 sadrži ove podatke: djelatnosti subjekta upisa;

4. prilog uz prijavu broj 4 sadrži ove podatke: ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje s njihovim jedinstvenim matičnim brojem gradanina, te granice njihovih ovlasti;

5. prilog uz prijavu broj 5 sadrži ove podatke: naziv i sjedište subjekta upisa, naziv i sjedište poslovanja dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove);

6. prilog uz prijavu broj 6 sadrži ove podatke: naziv i sjedište subjekta upisa (zajednice ustanova) kojeg je osnivač ustanova koja je subjekt upisa;

7. prilog uz prijavu broj ---------- nastavak stranice --------------- komplet. Uz prijavu se po potrebi prilaže ovjerovljeni potpis osoba ovlaštenih za zastupanje (OPU). Obrasci iz stavka 1. ovoga članka formata su 205 x 290 mm s tim što se obrasci iz točke 2. i 6. tiskaju s obiju strana. Tekst obrazaca iz stavka 1. ovoga članka tiska se na bijelom bezdrvnom papiru, 50-80 g. u crnoj boji, osim registarskih listova koji se tiskaju na bijelom bezdrvnom papiru 80 g. Pri tiskanju obrazaca ne može se odstupiti od oblika, sadržaja i kvalitete papira i boje tiska koji su propisani ovim Pravilnikom.

Članak 20.

Prijava za upis osnivanja odnosno organiziranja subjekta upisa sadrži priloge uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4., a po potrebi 5. ili 6. Prijava za upis dijela subjekta upisa (podružnica ustanove) u sudski registar ustanova sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka I. toč. 1., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Prijava za upis promjene naziva i sjedišta, odnosno točne adrese subjekta upisa, te promjene sjedišta poslovanja dijela subjekta upisa (ustanove) sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika. Prijava za upis promjene osnivača odnosno osnivačkog uloga sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka I. točke 2. ovoga Pravilnika. Prijava za upis promjene djelatnosti subjekta upisa sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika. Prijava za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. gtavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, s tim da sadrži ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje s njihovim jedinstvenim matičnim brojevima gradanina. Prijava za upis u sudski registar ustanova naknadnog upisa ili brisanja subjekta osnovanog po ustanovi koja je subjekt upisa sadrži prilog uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Za upis brisanja subjekta upisa iz sudskog registra ustanova podnosi se prijava. Upis brisanja u sudski registar ustanova obavlja se na registarskom listu u prilogu uz prijavu iz članka 19. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Prilog uz prijavu broj------------- nastavak stranice, služi za upisivanje podataka koji se ne mogu upisati u priloge uz prijavu iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim točke 2. i 6. Ako se koristi nastavak stranice priloga uz prijavu, na prethodnu stranicu priloga uz prijavu upisuje se broj nastavka, a u gornjem desnom uglu nastavka stranice priloga uz prijavu označava se broj priloga uz prijavu. Za nastavak priloga uz prijavu iz članka 19. stavka 1. toč. 6. predlagatelj upotrebljava te obrasce, s tim što se prilog nastavlja dodavanjem slijedećeg rednog broja i upisuje se slijedeći redni broj na prethodnu stranicu priloga uz prijavu, te slijedi novi prilog uz prijavu s rednim brojem.

5. Dijelovi kompleta prijave

Članak 24.

Prijava se sastoji od četiri dijela, a to su:

1. prijava za sud;

2. izvornik rješenja;

3. prijepis rješenja i

4. kopija prijave za stranku. Sadržaj dijela prijave "1. prijava za sud" istovjetna je sa sadržajem dijela prijave "4. kopija prijave za stranku", a sadržaj dijela prijave "2. izvornik rješenja" istovjetan je sa sadržajem dijela prijave "3. prijepis rješenja".

Članak 25.

Svaki prilog uz prijavu sastoji se od pet dijelova koji su u vrhu slijepljeni, a to su:

1. prilog uz prijavu za sud;

2. registarski list;

3. prilog uz izvornik rješenja;

4. prilog uz prijepis rješenja i

5. kopija priloga uz prijavu za stranku.

Sadržaj priloga "1. prilog uz prijavu za sud" istovjetan je sa sadržajem priloga "5. kopija priloga uz prijavu za stranku", a sadržaj priloga "2. registarski list" istovjetan je sa sadržajem priloga "3. prilog uz izvornik rješenja" i priloga "4. prilog uz prijepis rješenja".

Članak 26.

Prijava za upis u sudski registar ustanova i prilozi uz prijavu popunjavaju se istodobno pisaćim strojem. Popunjeni podaci u prilozima uz prijavu ne smiju se precrtavati i brisati, te moraju biti pregledni i uredni.

Članak 27.

U postupku upisa u sudski registar ustanova sud upotrebljava obrasce priloga uz izvornik rješenja iz članka 19. ovoga Pravilnika koji ostaju u spisima suda. Registarske listove iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika od točke 1. do 6. sud ulaže u omote registarskog uloška za svaki subjekt upisa, zavisno o odgovarajućem upisu u sudski registar ustanova. Priloge uz prijepis rješenja iz članka 20. i 23. ovoga Pravilnika od točke 1. do 6. stavka 1. članka 19., sud dostavlja stranci uz prijepis rješenja za odgovarajući upis.

6. Upisi u sudski registar ustanova

Članak 28.

U postupku upisa u sudski registar ustanova sud može upotrebljavati ove štambilje: 1. upis zaključene prisilne nagodbe; 2. upis provodenja postupka likvidacije, odnosno otvaranja stečajnog postupka; 3. upis brisanja subjekta upisa zbog zaključenja stečajnog postupka, odnosno likvidacije; 4. za druge upise za koje sud ocijeni da se mogu obavljati štambiljima.

Članak 29.

Za omote registarskog uloška i pregradnog kartona sud upotrebljava ove obrasce:

1. omot registarskog uloška;

2. pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa;

3. pregled upisa u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni dio);

4. nastavak pregleda upisa u registarskom ulošku za subjekt upisa (aktivni dio). Obrasci iz stavka 1. ovoga članka otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom. Tekst pregradnog kartona, pregleda upisa i nastavka pregleda upisa tiskaju se u tamnoplavoj boji, formata 205 x 290 mm, na bezdrvnom papiru, 80 g.

Članak 30.

Izvadak iz sudskog registra ustanova formata je 205 x 290 mm i tiska se na bijelom bezdrvnom papiru. 50-70 g, u crnoj boji. Obrazac je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 31.

Sud vodi knjigu kontrolnika brojeva registarskih uložaka, koja ima 100 stranica. Knjiga je ukoričena tvrdim kartonskim koricama u poluplatnu, a listovi knjige formata su 205 x 290 mm. Tekst obrasca tiska se na bijelom bezdrvnom papiru, 100 g, u crnoj boji. Obrazac iz stavka 1. ovoga članka otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

7. Postupak suda u vođenju sudskog registra ustanova

Članak 32.

Svaki subjekt upisa pri upisu u sudski registar ustanova dobiva broj registarskog uloška, odnosno odgovarajući redni broj iz odgovarajuće knjige kontrolnika brojeva registarskih uložaka. U svakoj knjizi brojeva registarskih uložaka, redni brojevi su osnovni stalni brojevi registarskih uložaka i za područje jednog suda počinju od 1 za svaku skupinu subjekata, s tiine da se ispred osnovnog stalnog broja registarskog uloška obvezno stavlja identifikacijska oznaka iz članka 8. ovoga Pravilnika. Iz osnovnog broja registarskog uloška izvode se podbrojevi dijelova subjekata upisa (podružnica ustanove), tako da se prva skupina brojeva koristi za osnovni stalni broj registarskog uloška, a druga za podbroj dijela subjekta. Svaka skupina brojeva počinje od podbroja, odnosno od rednog broja 1. Podbrojevi dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove) dobivaju se iz registarskog lista prema odredbi članka 19. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Za rješenje kojim se usvaja zahtjev za upis u sudski registar ustanova, sud upotrebljava propisane obrasce sadržane u svakoj prijavi pod nazivom "2. izvornik rješenja" i "3. prijepis rješenja". Sastavnim dijelom rješenja iz stavka 1. ovoga članka su prilozi uz izvornik rješenja i prilozi uz prijepis rješenja koji su sadržani u prilogu uz prijavu pod nazivom "3. prilog uz izvornik rješenja" i "4. prilog uz prijepis rješenja". Registarski list iz priloga uz prijavu pod nazivom "2. registarski list" ulaže se nakon popunjavanja u odgovarajući registarski uložak subjekta upisa. Prilozi uz izvornik rješenja, prijepis rješenja i registarski list popunjavaju se istodobno, pisaćim strojem, tako da se u rubriku "datum upisa" upisuje datum kada je rješenje doneseno, a u rubriku "broj upisa" upisuje redni broj tekućeg upisa.

Članak 34.

Registarski listovi se ulažu prema osnovnom stalnom broju registarskog uloška. Pri ulaganju registarskih listova, nakon razvrstavanja po osnovnim stalnim brojevima registarskog uloška, obavlja se razvrstavanje po podbrojevima dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove). Pri ulaganju registarskih listova u okviru jednog registarskog uloška, nakon razvrstavanja po podbrojevima dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove), registarski listovi razvrstavaju se prema identifikacijskim brojevima koji se nalaze u gornjem desnom kutu svakog registarskog lista.

Članak 35.

Kada sud upisuje promjenu podataka, ovlašteni službenik suda izvlači iz aktivnog dijela registarskog uloška prethodne registarske listove koji se zamjenjuju, i ulaže ih na odgovarajuće mjesto u pasivnom dijelu registarskog uloška, a nove registarske listove ulaže na njihova mjesta u aktivnom dijelu registarskog uloška i to potvrduje svojim potpisom u odgovarajućoj rubrici pregleda upisa u registarskom ulošku.

Članak 36.

Omot registarskog uloška služi za zaštitu registarskih listova koji su u njemu uloženi i za pričvršćivanje pregradnih kartona i pregleda upisa u registarskom ulošku. Na omot registarskog uloška stavljaju se broj registarskog uloška s odgovarajućim podbrojevima dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove), te naziv i sjedište subjekta upisa. Svaki omot registarskog uloška ima nosač u koji se ulaže organizacijska vrpca. Organizacijska vrpca služi za upisivanje brojeva registarskog uloška dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove). U gornji dio organizacijske vrpce, u prvu skupinu od pet polja, upisuje se identifikacijska oznaka iz kontrolnika brojeva registarskog uloška i broj registarskog uloška subjekta upisa, a u drugu skupinu od tri polja upisuje se posljednji podbroj dijela subjekta upisa (ustanove). Srednji dio organizacijske vrpce služi za upisivanje naziva i sjedišta subjekta upisa, a donji dio za postavljanje "jahača" za vizuelno praćenje pojedinih faza rada ili postupka, zavisno o potrebi suda.

Članak 37

U okviru jednog registarskog uloška može se upotrebljavati više omota registarskog uloška, zavisno o broju dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove). Jedan omot registarskog uloška služi za ulaganje registarskih listova subjekta upisa s najviše 10 dijelova subjekata upisa (podružnica ustanove). Za svakih slijedećih deset dijelova subjekata upisa (podružnica ustanove) upotrebljava se novi omot registarskog uloška pod istim brojem registarskog uloška. Svaki omot registarskog uloška subjekta upisa koji u svojem sastavu ima dijelove subjekta upisa (podružnice ustanove) sadrži na početku pregradni karton registarskog uloške subjekta upisa s popisom njegovih dijelova (aktivni dio).

Članak 38.

Kada u pasivni dio registarskog uloška nije moguće ulaganje registarskih listova koji su prestali važiti, prijašnji se registarski listovi ulažu kronološkim redom u poseban omot pod istim brojem registarskog uloška, uz vidljivu oznaku da je riječ samo o pasivnom dijelu registarskog uloška.

Članak 39.

U omot registarskog uloška ulažu se odgovarajući registarski listovi prema podbrojevima dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove) i identifikacijskim brojevima registarskih listova koji su otiskani u gornjem desnom kutu.

Članak 40.

U pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa s popisom njegovih dijelova (aktivni dio), upisuje se osnovni broj registarskog uloška s podbrojevima, te naziv i sjedište dijelova subjekta upisa (podružnica ustanove), a u njega se mogu upisati nazivi deset njegovih dijelova. Na obrascu tog kartona otiskani su brojevi od 1. do 9 i 0 da bi se, prema potrebi, unosile odgovarajuće brojke desetica. Pregradni karton izrezuje se sa strane po otiskanoj crti.

Članak 41.

U zaglavlje pregleda upisa u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni dio) upisuju se nazivi i sjedište subjekta upisa i broj registarskog uloška. Taj pregled upisa služi za vodenje evidencije o ulaganjima važećih registarskih listova u aktivni dio, odnosno o ulaganjima zamijenjenih registarskih listova u pasivni dio, te za upisivanje ostalih podataka u pojedine rubrike. Ako se zamjenjuje registarski list zbog donošenja novog rješenja, u odgovarajuće kolone upisuju se datum i oznaka novog rješenja, broj registarskog lista koji je zamijenjen, redni broj, upis upisnika pod kojim je doneseno rješenje, te potpis ovlaštenog službenika suda. U obrascu iz stavka 1. ovog članka otiskani su s desne strane brojevi od 1 do 9 i 0 da bi se, prema potrebi, unosili odgovarajući brojevi. Taj se obrazac izrezuje s desne strane po otiskanoj crti. Kada se, pregled upisa popuni, ne uzima se novi obrazac iste vrste, nego se upotrebljava nastavak pregleda promjena u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni dio).

Članak 42.

Isprave iz članka 9. ovoga Pravilnika koje se prilažu uz pojedine prijave za upis, izdvajaju se iz predmeta nakon donošenja rješenja o upisu i ulažu u zbirku isprava. Kada je zahijev za upis odbačen ili odbijen, isprave se ne izdvajaju iz predmeta. Isprave se ulažu posebice za svaki subjekt upisa. Izdvojene isprave ulažu se u mapu ili prikladne kutije koje imaju istu oznaku kao i registarski uložak u koji je upisan subjekt upisa. Na izdvojenu ispravu stavljaju se oznaka registarskog uloška i broj predmeta uz koji je bila priložena isprava.

Članak 43.

Kada je podnesena žalba ili kada je podnesen zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rješenja o upisu, registarski sud dostavlja drugostupanjskom sudu, zajedno s predmetom, dio zbirke isprava koji se odnosi na osporeni upis. Nakon donošenja odluke o podnesenoj žalbi, odnosno podnesenom zahtjevu za zaštitu zakonitosti, išprave koje su bile izdvojene ponovno se ulažu u zbirku isprava.

Članak 44.

Svaka prijava i prilog uz prijavu iz članka 18. i 19. ovoga Pravilnika tiska se pojedinačno i može se nabavljati u maloprodaji.

8. Unos šifarskih oznaka

Članak 45.

U sudski registar ustanova unose se posebne oznake za vrstu nositelja vlasništva (osnivačkih prava) i za temeljna obilježja ustanova (javna ili privatna) i to šiframa:

U-RH - ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

U-J-RH - javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

U-JLS - ustanova u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,

U-J-JLS - javna ustanova u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,

U-PORH - ustanova u vlasništvu pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske,

U-J-PORF - javna ustanova u vlasništvu pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske,

U-P - ustanova u privatnom vlasništvu domaće osobe,

U-SP - ustanova u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu strane osobe,

U-J-P - javna ustanova u privatnom vlasništvu domaće osobe,

U-J-SP - javna ustanova u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu strane osobe,

U-MD - ustanova u suvlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske,

U-J-MD - javna ustanova u suvlasništvu Republike Hrvatske.

U-M - ustanova u suvlasništvu, s jedne strane, Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne samouprave i, s druge strane, u privatnom vlasništvu domaće ili strane osobe,

ZU - zajednica ustanova.

U sudski registar ustanove unosit će se i podaci o vrsti (pretežne) djelatnosti subjekta upisa i to u slijedećim šiframa koje će se upisivati uz šifarsku oznaku iz stavka 1. ovoga članka:

- IN - informiranje,

- KU - kulture,

- OD - odgoj,

- OB - obrazovanje,

- SD - skrb o djeci,

- SI - skrb o invalidima,

- SS - socijalna skrb,

- ŠP - šport,

- THK - tehnička kultura

- TK - tjelesna kultura,

- ZD - zdravstvo,

-ZN - znanost,

- RDD - razne druge djelatnosti.

9. Kompjutorska obrada podataka

Članak 46.

Kada se podaci o subjektu upisa koji su važni za pravni promet u sudskom registru kompjutorski obrađuju, osigurava se dnevno, tjedno i mjesečno ažurno unošenje, korištenje i čuvanje tih podataka.

Članak 47

Zbirke isprava mogu se snimati i čuvati na mikrofilmovima. Podaci koji se unose u pomoćne knjige, kada se kompjutorski obraduju, unose se na način i po sadržaju kao što se unose u pomoćne knjige. Izvadak iz sudskog registra ustanova i potvrdi o podacima iz pasivnog dijela registarskog uloška mogu se izdavati ispisom,a ovlaštena osoba dužna ih je ovjeroviti potpisom i službenim pečatom.

Članak 48.

Kada sud kompjutorski obraduje podatke, prijava za upis se podnosi na obrascima koji su istovjetni s obrascima iz članka 24. stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Pravilnika, s time da nose oznake "1. izvornik rješenja" i "2. kopija prijave za stranku". Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnose se prilozi uz prijavu broj 2. i 5. navedeni u članku 25. stavak 1. ovog Pavilnika, s tim da nose oznake "1. registarski listić i "2. kopija priloga uz prijavu za stranku". U prijavu i priloge iz stavka 1. i 2. ovoga članka unose se podaci po sadržaju i načinu kako je navedeno u odredbama članka 24. stavka 2., članka 25. stavka 2. i članka 26. ovoga Pravilnika. Prijavu potpisuje privremeni ravnatelj, odnosno osnivač subjekta upisa.

Članak 49.

Pri kompjutorskoj obradi podataka, podaci se unose presnimavanjem podataka sa prijave s oznakom "1. izvornik rješenja". Snimljeni podaci ostaju trajno u kompjutoru, a kopija rješenja s druge strane obrasca prijave i kopije priloga uz prijavu dostavljaju se podnositelju prijave, a ako je to propisano i drugim zainteresiranim osobama. Obrasci prijave i priloga uz prijavu ulažu se, nakon presnimavanja, u zbirku isprava.

Članak 50.

Sadržaj upisa se unosi na diskove (osnovni rezervni) time da se u cijelosti osiguravaju i ostali podaci iz odredaba ovoga Pravilnika prema programu sačinjenom jedinstveno za sve sudske registre ustanova u Republici Hrvatskoj.

Članak 51.

Podaci koji se unose korištenjem štambilja iz članka 28. ovoga Pravilnika pri kompjutorskoj obradi unose kompjutorskim upisom.

Članak 52.

Sud koji kompjutorski obraduje podatko značajne za pravni promet, rješenje o upisu u sudski registar ustanova tiskat će kompjutorski.

10. Prijelazna i završna odredba

Članak 53.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:.740-13/93-01/05

Urbroj : 514-02-02/5-94-4

Zagreb, 17. ožujka 1994.

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.