Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 08.04.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1994. GODINU

Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-47/1-94.

Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju način izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračunom se uređuje upravljanje prihodima, rashodima i dugovima.

Članak 3.

Proračun se sastoji od bilance prihoda i rashoda te računa financiranja. U bilanci prihoda i rashoda iskazuju se prihodi od poreza, carine, drugih davanja i prihodi od državne imovine te rashodi predviđeni za financiranje javnih potreba na razini države na temelju zakonskih i drugih propisa. U računu financiranja iskazuju se zaduživanja i povrati sredstava po zaduženju Proraćuna, što je povezano s financiranjem salda bilance prihoda i rashoda.

Članak 4.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) da se može zadužiti kod Svjetske banke, Europske banke te drugih međunarodnih financijskih institucija i komercijalnih banaka u inozemstvu do svote u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 750.000.000 DEM. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koristit će se pod uvjetima, na način i za namjene koje utvrdi Vlada na temeIju pribavljenog stajališta Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Članak 5.

Republika Hrvatska može se kratkoročno zadužiti kod Narodne banke Hrvatske do svote od 400.000.000.000 hrvatskih dinara radi neravnomjernog ostvarivanja prihoda Proraćuna u 1994. godini. Narodna banka Hrvatske odobrit će kredit iz stavka 1. ovoga članka s rokom vraćanja do 31. prosinca 1994. godine uz kamate u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske, koji će Republika vraćati u skladu s dinamikom ostvarivanja proraćunskih prihoda. Kamate iz stavka 2. ovoga članka obraćunat će se i platiti 31. prosinca 1894. godine.

Članak 6.

Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može davati jamstva javnim poduzećima na razini Republike i županijama do svote u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 400.000.000 DEM. Jamstva iz stavka 1. ovoga članka odobravaju se na temelju jamstava prethodno ishođenih od poslovnih banaka.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i rashodima

Članak 7.

Sredstva Proraćuna osiguravaju se proraćunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proraćuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. Korisnici smiju proraćunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proraćunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 8.

Proraćun se izvršava na osnovi tromjesećnih planova za izvršavanje Proračuna, u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjesečne planove za izvršavanje Proraćuna 15 dana prije poćetka tromjesečja.

Članak 9.

Korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesećnim planom za izvršavanje Proraćuna. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proraćun s tromjesećnim planovima rashoda, Ministarstvo financija može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 10.

Iznimno, korisnici mogu podmiriti nepredviđene rashode na pojedinim pozicijama na teret drugih pozicija istoga konta, a ako to nije moguće, onda u okviru svih svojih pozicija u Posebnome dijelu Proraćuna, što prethodno mora odobriti Ministarstvo financija.

Članak 11.

Ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene rashode podmiriti iz vlastitih ušteda, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financije, odlućiti da se ti rashodi podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstava na njihovim pozicijama ako se ti korisnici suglase sa spomenutim prijedlogom. O podmirenju rashoda iz prethodnoga stavka, Vlada izvješćuje Sabor Republike Hrvatske.

Članak 12.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće proraćunske rezerve. Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove troškove prenose se u Tekuću proraćunsku rezervu ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.

Članak 13.

Devizna sredstva što ih ostvare korisnici uplaćuju se na poseban račun Republike kod banaka u Republici Hrvatskoj. Radi učinkovitijega korištenja deviznih sredstava, Ministarstvo financija odredit će banku ili gdje će se uplaćivati ta sredstva.

Članak 14.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada će utvrditi mjerila i uvjete za ukljućivanje sredstava Proraćuna u depozite banaka na teritoriju Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Dok ne budu utvrđena mjerila i uvjeti iz prethodnoga stavka, primjenjivat će se uvjeti i mjerila iz Odluke o kriterijima i uvjetima ukljućivanja novćanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike ("Narodne novine", br. 29/91. i 47/91.), tako da kamate treba obraćunati u visirli od 80% eskontne stope Narodne banke Hrvatske i uplaćivati u ostale proraćunske prihode. Sredstva iz stavka 2. ovoga članka banke su obvezne uplatiti do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 15.

Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa te drugih korisnika "Proraćuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti ("Narodne novine", br. 53A/91.) primjenjuje se i u 1994. godini. Uredba iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na organizacije socijalne skrbi kojima se sredstva za redovnu djelatnost osiguravaju u Proraćunu. Prihodi iz članka 2. Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račune nadležnih ministarstava 10 dana nakon isteka mjeseca za koji su obavljeni obraćun i naplata tih prihoda. Nadležna ministarstva obvezna su tromjesećno izvješćivati Ministarstvo financija o ostvarenim i na račune uplaćenim sredstvima iz stavka 3. ovoga članka te o namjeni njihova korištenja.

Članak 16.

Korisnici ugovaraju kamate na novćana sredstva po viđenju o depozitu banaka najmanje u visini 80% eskontne stope Narodne banke Hrvatske. U opravdanim slućajevima korisnici mogu kratkoroćno (do mjesec dana) oroćiti sredstva samo u bankama u Republici Hrvatskoj i kamate na oroćena sredstva ugovoriti najmanje u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 10%. Kamate iz stavka 1. i 2. ovoga članka prihod su Proraćuna i banke su ih obvezne obračunati i uplaćivati u ostale proraćunske prihode najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 17.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvaruju republička tijela i ostali prihodi koji pripadaju Proraćunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vraća se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi Ministarstvo financija.

Članak 18.

Radi pravovremenog obraćunavanja i doznaćivanja proračunskih sredstava za 1994. godinu za plaće i druge namjene, korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostaviti rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa službenika, namještenika i dužnosnika koji se financiraju iz Proraćuna. Rješenje iz štavka 1. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja i prestanka radnog odnosa službenika, namještenika i dužnosnika.

Članak 19.

Korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prehrane, naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnine, dnevnice, terenski dodatak i pomoć u slućaju smrti. Ovisno o ostvarenju proraćunskih prihoda, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija, donijeti odluku o isplati i visini sredstava za regres za godišnji odmor i božićnicu. Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ima obitelj službenika, namještenika i dužnosnika, te službenik, namještenik i dužnosnik u slućaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi. Visina pomoći iz stavka 3. ovoga članka iznosi tri prosječne mjesećne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca, prema podacima koji su objavljeni u "Narodnim novinama", a u slućaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi - jednu prosječnu mjesečnu plaću.

Članak 20.

Ako službenicima, namještenicima i dužnosnicima kojima se sredstva za plaću osiguravaju u Proraćunu prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu, imaju pravo na otpremninu. Visina otpremnine iz stavka 1. ovoga članka iznosi tri prosjećne mjesečne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike u prethodna tri mjeseca prije umirovljenja, prema podacima o visini tih plaća koji su objavljeni u "Narodnim novinama".

Članak 21.

Plaće, invalidnine, nadoknade, socijalna skrb i druga osobna primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proraćunu, mogu se povećati iskljućivo na temelju odluke Vlade, na prijedlog Ministarstva financija, bez obzira na sustav valorizacije tih primanja utvrđen posebnim propisima Republike.

Članak 22.

Ovlašćuje se Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora da donosi odluke o visini dnevnice za službena putovanja i o visini nadoknada za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proraćuna i kojim se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 23.

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna za materijalne troškove, negospodarske investicije i subvencije u gospodarstvu, sredstva za udruženja građana i političke stranke, invalidnine, socijalnu skrb, obranu, stalne novćane nadoknade i minimalne plaće koja ne budu utrošena do 31. prosinca 1994. godine prenijet će se u iduću godinu i koristiti za iste namjene. Ostala sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, nakon podmirenja obveza dospjelih do 31. prosinca 1994. goidne, vratit će se u Proraćun.

Članak 24.

Korisnici su obvezni sve nove investicije i ulaganja u investicijsko održavanje koji su u dinarskoj protuvrijednosti veći od 50.000 DEM objaviti putem javnog natjećaja i uz prethodnu suglasnost Ureda Vlade Republike Hrvatske za upravljanje imovinom. Informatička oprema može se kupiti iskljućivo uz prethodnu suglasnost Zavoda za informatizaciju pravosuđa i javne uprave pri Ministarstvu pravosuđa.

Članak 25.

Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo uprave obvezni su Vladi Republike Hrvatske do 1. svibnja 1994. godine predložiti sustav i osnovne elemente jedinstvenog osiguranja imovine, dužnosnika, službenika, namještenika svih korisnika kod osiguravateljskog društva.

Članak 26.

Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u županijske proraćune, županijama se mogu odobravati kratkoroćne pozajmice na teret Stalne rezerve Republike za neophodnu proraćunsku potrošnju. Ministar financija ugovora uvjete korištenja kredita iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 27.

Na prijedlog Ministarstva kulture i prosvjete i Ministarstva znanosti i tehnologije Vlada odobrava Program kulturnog razvitka Republike i program znanosti za 1994. godinu. Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka obvezna su izraditi detaljne programe s namjenama, svotama i dinamikom korištenja sredstava.

Članak 28.

Razine plaća proraćunskih korisnika županija, kotareva, gradova i općina, koji primaju dotacije iz Proraćuna, mora biti najmanje 20% niža od razine plaća koje se osiguravaju korisnicima za iste ili slične poslove i zadatke.

Članak 29.

U 1994. godini ne primjenjuju se prava propisana Zakonom o povlasticama u unutarnjem putnićkom prometu ("Narodne novine", br. 27/92. i 35/93.), osim za korisnike navedene u člancima 11 - 14. Zakona. Korisnici iz spomenutih članaka svoja će prava ostvariti putem Ministarstva obrane.

Članak 30.

U 1994. godini u Proraćunu se ne osiguravaju sredstva za obveze propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93.), osim za obveze iz članka 47. točke 1., 6. i 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članak 31.

Obveze Proračuna prema Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republićkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske neće se izvršavati u 1994. godini. Obveze iz stavka 1. ovoga članka spomenuti fondovi podmirivat će iz svojih izvornih prihoda.

Članak 32.

Dospjele a nepodmirene obveze Proračuna na dan 31. prosinca 1993. godine utvrđene Zakonom o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91., 26/93. i 43/93.), bit će podmirene do rujna 1994. godine, tako da se pripadna svota premija i regresa na dan 31. prosinca 1993. godine uvećava za kamate u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 10%.

Članak 33.

Kamate prema Zakonu o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 27/91.), obračunavaju se 28. veljače 1994. i 31. kolovoza 1994. godine, a isplaćuju se 1. travnja 1994. godine za proračun 28. veljače 1994. i 1. listopada 1994. za obraćun 31. kolovoza 1994. godine. U razdoblju od obraćuna do isplate kamate iz stavka 1. ovoga članka banke nemaju pravo obraćunavati kamate na obraćunate kamate.

Članak 34.

Za obavljanje platnog prometa po uplatnim računima Proračuna, računima Proračuna i računima korisnika Zavod za platni promet ne naplaćuje naknadu na teret tih računa, što je propisano člankom 53. stavkom 2. točkom 1. i stavkom 3. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93. i 89/93.).

Članak 35.

Glede dospjelih, a nepodmirenih obveza banaka u Republici Hrvatskoj prema Proračunu i korisnicima, Ministarstvo financija može dati nalog Zavodu za platni promet za njihovu prisilnu naplatu na teret računa banaka dužnika.

Članak 36.

Za opremu, glede koje je člankom 19. stavkom 1. točkom 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga propisano da se ne plaća porez na promet, pri uvozu se u 1994. godini ne plaćaju ni carina ni posebna pristojba. Specifikaciju opreme iz stavka 1. ovoga članka, na temelju zahtjeva nadležnog ministarstva, ovjerava Carinska uprava Republike Hrvatske, a nadležna carinarnica obvezna je sastaviti obračun neplaćene carine i posebne pristojbe na uvezenu robu te razdužiti korisnika od obveze njihova plaćanja.

Članak 37.

Korisnicima se ne osiguravaju sredstva za amortizaciju objekata i opreme u 1994. godini.

2. Raspored sredstava

Članak 38.

Vlada Republike Hrvatske rasporedit će sredstva u Posebnom dijelu Proračuna: I. u 6. razdjelu: 1. pozicija 17. na prijedlog Ureda za međunacionalne odnose 2. pozicija 32. na prijedlog Direkcije za javne investicije, II. u 7. razdjelu, pozicija 45., 46., 52. i 54. na prijedlog Ministarstva financija, III. u 12. razdjelu, pozicija 92. na prijedlog Ministarstva gospodarstva, IV. u 13. razdjelu, pozicija 102., 104. i 107. na prijedlog Ministarstva kulture i prosvjete, V. u 15. razdjelu, pozicija 131. na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza. VI. u 16. razdjelu, pozicija 153. i 155. na prijedlog Ministarstva pravosuda. VII. u 20. razdjelu, pozicija 169. na prijedlog Ministarstva zdravstva, VIII. u 21. razdjelu, pozicija 179. na prijedlog Ministarstva znanosti i tehnologije, IX. u 40. razdjelu, pozicija 429. na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva kulture i prosvjete i Ministarstva zdravstva.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 39.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna : 1. ako sredstva Proračuna ne uporabljuje za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obveze iznad svote utvrđene u Proračunu (članak 7.), 2. ako Ministerstvu financija ne dostavi tromjesećni plan u propisanome roku (članak 8.), 3. ako devizna sredstva ne uplati na poseban račun banke koju odredi Ministarstvo financija (članak 13.), 4. ako prihode ne uplati na račun nadležnog ministarstva u propisanome roku (članak 15. stavak 3.), 5. ako ne izvijesti Ministarstvo financija u propisanome roku (članak 15. stavak 4.), 6. ako ugovori kamate manje od propisane stope (članak 16. stavak 1. i 2.), 7. ako pravovremeno ne dostavi rješenje o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa službenika, namještenika i dužnosnika (članak 18.), 8. ako sredstva isplati za ostala materijalna prava protivno članku 19. ovoga Zakona, 9. ako otpremninu isplati protivno članku 20. ovoga Zakona, 10. ako neutrošena sredstva ne uplati u Proraćun (članak 23.), 11. ako ne objavi javni natjećaj za nove investicije i ulaganja u investicijsko održavanje (članak 24. stavak 1.), 12. ako ne ishodi suglasnost od Ureda Vlade Republike Hrvatske za upravljanje imovinom (članak 24. stavak 1.), 13. ako kupi informatićku opremu bez prethodne suglasnosti Zavoda za informatizaciju pravosuda i javne uprave pri Ministarstvu pravosuđa (članak 24. stavak 2.). Imovinska korist pribavljena prekršajima iz stavka 1. točke 5. i 10. ovoga članka bit će oduzeta na temelju rješenja o prekršaju.

Članak 40.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 20.000 do 100.000 DEM kaznit će se za prekršaj banka: 1. ako obraćuna i uplati kamate ispod propisane stope (članak 14. stavak 2. i 3. i članak 16. stavak 3.), 2. ako sredstva od kamata ne uplati u propisanome roku (članak 14. stavak 3. i članak 16. stavak 3.). Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM kaznit će se odgovorna osoba u banci za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka. Imovinska korist pribavljena prekršajima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka bit će oduzeta na temelju rješenja o prekršaju.

Članak 41.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2.000 do 10.000 DEM kaznit će se Zavod za platni promet ako naknadu naplati protivno odredbi članka 34. ovoga Zakona. Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM kaznit će se odgovorna osoba u Zavodu za platni promet za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. Imovinska korist pribavljena prekršajem iz stavka 1. ovoga članka bit će oduzeta na temelju rješenja o prekršaju.

Članak 42.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM kaznit će se odgovorna osoba u županiji, kotaru, gradu i općini ako obraćuna plaće i isplati ih proraćunskim korisnicima protivno odredbi članka 28. ovoga Zakona.

Članak 43.

Svote novćanih kazni iz članka 39. do 42. ovoga Zakona izriću se u hrvatskim dinarima u odnosu prema DEM po srednjem tećaju Narodne banke Hrvatske na dan izricanja novćane kazne, a valoriziraju se prema DEM po srednjem tećaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne. Novčane kazne i zaštitne mjere iz članka 39. do 42. naplaćuju se u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 44.

Rješenja o prekršajima iz kaznenih odredbi ovoga Zakona donose Financijska policija ili Porezna uprava Ministarstva financija. Postupak o prekršaju pokreće ovlašteni djelatnik Porezne uprave odnosno Financijske policije. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Središnjem uredu Porezne uprave, odnosno glavnom inspektoru Financijske policije, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financijskoj policiji.

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1994. godine.

Klasa: 400-06/94-01/02

Zagreb, 25. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.