Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 08.04.1994 Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 3. stavka 3. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92., 78/92. i 58/93.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. ožujka 1994., donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE PLAĆE I DRUGIH PRIMANJA SUDACA I DRUGIH NOSITELJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSTI

I.

U Odluci o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja, pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 3/93. i 10/93.) u točki 1.

II.

U točki III. stavak I. mijenja se i glasi: "Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti iz točke I. ove Odluke imaju, na osobni obrazloženi zahtjev, pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji, kao i naknadu troškova prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana". Stavak 2. briše se.

III.

U točki VI. stavak 1. mijenja se i glasi: "Rješenje o utvrđivanju prava iz točke II. i III. ove Odluke donosi: - za predsjednike sudova, suce, državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vojne tužitelje i zamjenike vojnih tužitelja - ministar pravosuđa, - za javnog pravobranitelja Republike Hrvatske i zamjenike javnog pravobranitelja Republike Hrvatske nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora".

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 22. siječnja 1994. s tim da do stupanja na snagu zakona kojim se ustanovljuje djelokrug i ustrojstvo državnog odvjetništva prema odredbama Zakona o državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", br. 58/93.), rješenja o pravima iz točke II. i III. Odluke za državne odvjetnike, zamjenike državnih odvjetnika, vojne tužitelje i zamjenike vojnih tužitelja donosi nadležno radno tijelo Zastupručkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 120-01/92-01/03

Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.