Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1994 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA

Na temelju točke XVI. Odluke o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1994. godine ("Narodne novine". br. 117/93). a u svezi s člankom 17. Zakona o izvršavanju Državnog proraćuna Republike Hrvatske za 1993. godinu ("Narodne novine", br. 25/93 i 35/83), Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 22. ožujka 1994, donio je

ODLUKU

O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I VISINI NAKNADA ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I.

Za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, određuje se visina dnevnice za službeno putovanje i visina naknada koje mogu isplaćivati dužnosnicima i djelatnicima prema propisima.

II.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 100.000 hrvatskih dinara. Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u punom iznosu. Troškovi noćenja u hotelu kategorije "de luxe", prema priloženom računu, priznaju se do visine cijene noćenja u hotelu "A" kategorije u istome mjestu

III.

Naknada troškova odobrenog korištenja automobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe - po prijeđenom kilometru iznosi 1.200 hrvatskih dinara. Iznimno, kad troškove naknade snosi stranka u postupku, naknada se priznaje u visini 30% prodajne cijene litre benzina 98 oktana.

IV.

Naknada za povećane stvarne troškove života za rad na terenu preko 30 dana - terenski dodatak, koji isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život od obitelji, dnevno iznosi 100.000 hrvatskih dinara.

V.

Naknada za odvojeni život od obitelji, koja iskljućuje pravo na dnevnicu za obavljanje službenih poslova u mjestu prebivališta obitelji, mjesečno iznosi 700.000 hrvatskih dinara. Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad je korisniku naknade, po odobrenju nadležnog tijela, osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje) na teret korisnika državnog proračuna

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna ("Narodne novine", br. 6/94).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-01/94-01/01

Zagreb, 22. ožujka 1994.

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.