Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 23.03.1994 Pravilnik o kriterijima za primanje na pripravnički staž zdravstvenih djelatnika
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Temeljem članka 113. stavka 4. i 6 Zakona o zdravstve noj zaštiti ("Narodne novine" br 75/93), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PRIMANJE NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Članak 1.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni djelatnici koji ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika ("Narodne novine" br.18/94) dužne su primati na obvezni pripravnički staž zdravstvene djelatnike te općim aktom utvrditi najmanji broj pripravničkih mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Broj pripravničkih mjesta za doktore medicine utvrđuju - kliničke ustanove najmanje jedno mjesto pripravnika na 15 kreveta.

- opće specijalne bolnice i ljećilišta najmanje jednog pripravnika na 25 kreveta,

- državni zdravstveni zavodi (i gradski) 1 mjesto pripravnika na do 10 zaposlenih doktora medicine (bez obzira na specijalnosti),

- domovi zdravlja 1 mjesto pripravnika na do 4 zaposlenih doktora medicine (bez obzira na specijalnosti)

Članak 3.

Broj pripravničkih mjesta za doktore stomatologije utvrđuju:

- klinike najmanje jednog pripravnika na do 20 zaposlenih doktora stomatologije

- poliklinike jedno mjesto pripravnika na do 10 zaposlenih doktora stomatologije,

- domovi zdravlja 1 mjesto pripravnika na do 4 zaposlena doktora stomatologije.

Članak 4.

Broj pripravničkih mjesta za magistre farmacije utvrđuju ljekarne

- i to najmanje jednog pripravnika na 4 zaposlena magistra farmacije.

Članak 5.

Broj pripravničkih mjesta za dipl. inž. med. biokemije - utvrđuju laboratoriji jedno pripravničko mjesto na do 5 zaposlenih dipl. inž. med. biokemije.

Članak 6.

Pripravnička mjesta za medicinske sestre općeg smjera utvrđuju :

- sve bolničke ustanove: jedno pripravničko mjesto na do 25 zaposlenih medicinskih sestara (tehničara),

- poliklinike jedno mjesto na do 8 zaposlenih med. sestara,

- domovi zdravlja, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući

- jedno mjesto na do 6 zaposlenih medicinskih sestara,

- za medicinske sestre primaljskog smjera utvrđuje se u rodilištima jedno pripravničko mjesto na do 8 zaposlenih medicinskih sestara - primalja.

Članak 7.

Sve zdravstvene ustanove utvrđuju: broj pripravničkih mjesta za inž. med. radiologije zubne tehničare, farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare i sanitarne tehničare te fizioterapeutske tehničare jedno mjesto na do 5 zaposlena, a još jedno na svakih daljnjih 8 zaposlenih.

Članak 8.

Sve zdravstvene ustanove utvrđuju za: masere - kupeljare - jedno pripravničko mjesto na svakih 5 zaposlenih masera - kupeljara.

Članak 9.

Zdravstvene ustanove obvezne su uskladiti svoje opće akte u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 10.

Broj volonterskih pripravničkih mjesta ne smije biti veći od broja plaćenih pripravničkih mjesta.

Članak 11.

Zdravstveni djelatnici koji obavljaju privatnu praksu i ispunjavaju uvjete iz čl.113. st. 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti mogu primiti u radni odnos na pripravnički staž po jednog pripravnika istog zdravstvenog usmjerenja.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž ("Narodne novine", 12/91).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-01/51

Urbroj: 534-02-12/94-0003

Zagreb, 16. ožujka 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrlja Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.