Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 25.02.1994 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92 i 25/93), u članku 3. riječi "i u Republici Hrvatskoj", brišu se.

Članak 2.

U članku 8. u stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 5. koja glasi: "6. uvoz sirove kave radi prodaje pravnoj i fizičkoj osobi u svrhu reprodukcije, uz uvjete iz članka 9. ovoga Zakona".

Članak 3.

U članku 9. u stavku 1. u točki 2. iza riječi "negotovinsko plaćanje" stavlja se točka, a preostali dio rečenice briše se.

Članak 4.

U članku 10. stavak 3. briše se.

Članak 5.

U Članku 12. stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 6.

U članku 15. stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 17. u stavku 10. riječi "i plovnih objekata" brišu se.

Članak 8.

Članak 19. Mijenja se i glasi:

"Članak 19. Porez na promet proizvoda ne plaća se na promet:

1) prehrambenih proizvoda:

- sve vrste kruha;

- sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), maslaca, mlijeka za bebe, uključujući dječju hranu za dojenčad izrađenu od mlijeka, te mlijeka u prahu ;

- sve vrste jestivog ulja (od suncokreta, soje, masline, kukuruznih klica i drugih ulja koja služe za ljudsku prehranu) i margarina, osim drugih prerađevina od ulja;

- jestive masti

- životinjske i biljne koje služe za ljudsku prehranu kao što su: topljena i prešana mast, topljeni loj i maslo, biljno maslo;

2) proizvoda koje izvoze u inozemstvo pravne osobe kao i proizvoda koje iznose ili izvoze iz zemlje građani, a za koje pri izvozu podnesu pisani dokaz da su ih nabavili u zemlji uz plaćanje poreza na promet proizvoda, odnosno da su u pitanju proizvodi koji su oslobođeni od plaćanja poreza na promet proizvoda. Izvozom proizvoda smatraju se i rezervni dijelovi i oprema koju ugrađuju pravne osobe u plovne objekte i motorna vozila koja su u vlasništvu stranih pravnih i fizičkih osoba. Pod izvozom proizvoda u smislu ove točke razumijeva se izvoz proizvoda uz dokaz o izvozu i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno jednim od instrumenata plaćanja u međunarodnom platnom prometu putem banke ovlaštene za poslove s inozemstvom uključujući i prijeboje, kompenzacije i cesije po odobrenju Narodne banke Hrvatske.

3) proizvoda koji se uvoze, a za koje je, po odredbama članka 24. do 29. Carinskog zakona, predviđeno oslobođenje od plaćanja carine, proizvoda koji se uvoze na temelju carinskih kontingenata i na koje se ne plaća carina po odredbama članka 54. Carinskog zakona, proizvoda koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, kao i kad je to predviđeno međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Hrvatska;

4) proizvoda koje, na osnovi posebnih potvrda organa uprave ovlaštenog za vanjske poslove, pod uvjetom reciprociteta, prodaju stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionarima proizvođačka ili trgovinska poduzeća koja obavljaju promet na način i pod uvjetima iz članka 9. ovog Zakona i uz obvezatno izdavanje fakture;

5) sredstva naoružanja i opreme za Hrvatsku vojsku, policiju i Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske, oružja i opreme namijenjene za poslove izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, a nabavljaju se na način i pod uvjetima iz članka 9. ovog Zakona, osim proizvoda iz Tar. broja 2. Tarife. Vlada Republike Hrvatske propisuje na koje se proizvode odnose oslobođenja iz ove točke.

6) leda, vode i vodene pare;

7) važećih upravnih i sudskih biljega;

8) proizvoda što ih Crveni križ i druge humanitarne organizacije dobiju bez naknade ili ih nabavljaju na način i uz uvjete određene u članku 9. ovoga Zakona, a upotrebljavaju ih za namjene za koje su osnovane, osim proizvoda iz Tar br 2., 3., 4. točka 1., 2., 3. i 5. Tar. br. 5. i 7. Tarife, s time da ih dalje ne prodaju, izuzev značaka, markica i drugih grafičkih proizvoda s otisnutim vlastitim znakom, a sadržajem vezanim za djelatnost;

9)ortopedskih sprava i pomagala, te aparata za poboljšanje sluha i vida;

10) specijalnih osobnih automobila za invalidne osobe koje na osnovu pismenog nalaza i mišljenja ovlaštene invalidske komisije, nabavljaju neposredno od proizvođačkog ili trgovačkog poduzeća ili same uvoze, najviše jednom u razdoblju od pet godina, invalidne osobe koje imaju vozačku dozvolu ili im je potrebna njega i pomoć drugih osoba koje imaju vozačku dozvolu i to:

- osobe kod kojih je zbog gubitka, oštećenja ili oduzetosti donjih udova ili zdjelice nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 80%, prema listi tjelesnih oštećenja;

- osobe koje su paralizirane ili teže mentalno retardirane;

- osobe koje su potpuno izgubile vid na oba oka. Specijalni osobni automobili iz stavka 1. ove točke moraju biti posebno označeni, a u prometnu dozvolu tih automobila unosi se podatak da vozilo služi isključivo za prijevoz invalidne osobe. Ako invalidna osoba, odnosno njezin roditelj ili staratelj specijalni osobni automobil proda, dade bez naknade, na drugi način otuđi ili dade na uporabu drugoj osobi, prije isteka roka od pet godina od dana nabave, naplatit će se porez na promet proizvoda u visini poreza od kojega je ta osoba bila oslobođena u času nabave automobila i kamata iz članka 41. ovoga Zakona, od dana nabave do dana plaćanja poreza. Ako invalidna osoba umre prije isteka roka od pet godina od dana nabave automobila, zakonski nasljednici mogu prodati automobil koji su naslijedili bez plaćanja poreza na promet proizvoda. Nalaz i mišljenje iz stavka 1. ove točke izdaje ovlaštena invalidska komisija Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske prema prebivalištu invalidne osobe, a za vojne invalide, ovlaštena vojna invalidska komisija. Ako invalidna osoba ne može imati vozačku dozvolu, potrebu za tuđom pomoći i njegom invalidska komisija potvrđuje na nalazu i mišljenju o invalidnosti. Što se, smatra specijalnim osobnim automobilom utvrđuje se prema carinskim propisima.

11) predmeta što ih kao spomeničke, muzejske i arhivske vrijednosli otkupljuju muzeji i arhivi, kao i zlata, nakita i druge ukrasne robe koju otkupljuje Narodna banka Hrvatske.

12) knjiga, brošura, časopisa i publikacija stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog karaktera, te udžbenika za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, službena glasila te dnevnog i periodičnog tiska. Mišljenje o tome da se radi o proizvodima iz ove točke daje ovlašteni republički organ za prosvjetu i kulturu.

13) vatrogasnih automobila i prikolica i drugih vatrogasnih vozila, vatrogasnih sisaljki i štrcaljki, vatrogasnih ljestava, raznih vatrogasnih uređaja i pribora, te aparata za signalizaciju požara, kad te proizvode vatrogasne jedinice i društva te druge vatrogasne organizacije nabavljaju u pismenu izjavu iz članka 9. ovoga Zakona;

14) proizvoda koje kao robne rezerve nabavljaju ovlaštene organizacije, a na temelju potvrde ovlaštenog organa, te ih čuvaju i upotrebljavaju kao stalne robne rezerve;

15) informativnog materijala za zdravstvene, odgojne i humanitarne svrhe;

16) turističkog, propagandnog i informativnog materijala koji se dijeli besplatno;

17) kontrolnih markica Ministarstva financija koje služe za obilježavanje duhanskih prerađevina;

18) hrvatskog novca kao zakonskog sredstva plaćanja kojeg isporučuju proizvođači Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 9.

U članku 23. u stavku 1. u točki 1. u zadnjem redu iza riječi "drugih banaka" stavlja se zarez i dodaju riječi "kao i kredita koje daju banke druge štedno kreditne organizacije pravnim i fizičkim osobama na ratom zahvaćenom području". U točki 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Pod ratom zahvaćenim područjem razumijeva se područje prema Uredbi o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove, te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ("Narodne novine", broj 78/93)." Točka 4. briše se. Iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

"14. na usluge što ih pravne i fizičke osobe obavljaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionarima pod uvjetima iz članka 9. i 19. stavak 1. točka 4. ovoga Zakona "

Članak 10.

U članku 26. stavku 3. alineja 4. mijenja se i glasi: "- kod obavljanja bankarskih, kreditnih i burzovnih usluga, ostvareni prihod po osnovi kamate, provizije i druge naknade za obavljene poslove."

Članak 11.

U članku 28. u stavku 3. u točki 5. iza riječi "motornih vozila" stavlja se točka zarez, a riječi "i plovnih objekata" brišu se.

Članak 12.

U članku 32. u stavku 2. brojka "60" zamjenjuje se broj kom "30".

Članak 13.

Članak 38. mijenja se i glasi: "Porezni obveznik - pravna osoba i fizička osoba iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona sastavlja izvješće o obračunatom i plaćenom porezu na promet mjesečno i podnosi ga nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od petnaest dana po isteku mjeseca. Ako se prilikom primitka izvješća iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da obračunati porez nije uplaćen, Porezna uprava donosi rješenje o blokadi žiro-računa poreznog obveznika za dužni iznos poreza i pokreće postupak prisilne naplate."

Članak 14.

U članku 49 stavak 4. mijenja se i glasi: "Ministar financija propisuje potanke odredbe o evidentiranju prometa preko registar blagajne - obvezne podatke koje mora sadržavati isječak registar-trake, rok do kojega ti podaci moraju biti osigurani i rok za korištenje sadašnjih registar-blagajni".

Članak 15.

U članku 59. točka 7. briše se.

Članak 16.

U članku 62. u stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi: "1) ako ne podnese ili ne podnese pravodobno izvješće o obračunatom i uplaćenom porezu na promet ili konačan obračun poreza na promet (članak 38 stavak 1. i članak 39)."

Članak 17.

U članku 63. u točki 5. zadnja rečenica briše se.

Članak 18.

U Tarifi poreza na promet u glavi Porez na promet proizvoda u Tar. broju 1. stopa od "40% zamjenjuje se stopom od 20%. Napomena uz Tar. broj 1. briše se.

U Tarifnom broju 2. u točki 1 )

u alineji 1. stopa od "75%" zarnjenjuje se stopom od "97%",

u alineji 2. iza riječi "BMB-95" dodaju se riječi "i BMB-91", a stopa od "45%" zamjenjuje se stopom od "62%",

u alineji 3. stopa od "65%" zamjenjuje se stopom od "80%",

u alineji 4. stopa od "30%" zamjenjuje se stopom od "39%",

u alineji 5. stopa od "20%" zamjenjuje se stopom od "26%",

u alineji 6. stopa od "10%" zamjenjuje se stopom od "13%",

u alineji 7. stopa od "15%" zamjenjuje se stopom od "20%" i

u alineji 8. stopa od "10%" zamjenjuje se stopom od "13%".

Napomena broj 2. briše se. Napomena broj 4. mijenja se i glasi: "Ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje specijalno (LS) iz alineje 4. ovog Tar. broja ne smije se koristiti za pogon motornih vozila, vozila na motorni pogon, plovnih objekata i drugih motora. Kontrolu uporabe i korištenja ulja za loženje iz alineje 4. ovoga Tar. broja u motornim vozilima, vozilima na motorni pogon, plovnim objektima i drugim motorima obavljaju ovlašteni djelatnici prometne i financijske policije te tržišne i porezne inspekcije". U Napomeni broj 5) stopa od "40%" zamjenjuje se stopom od "60%". Dosadašnje napomene broj 3., 4., 5. i 6. postaju napomene broj 2., 3., 4. i 5. Tarifni broj 5. mijenja se i glasi : "Tar. broj 5. Na promet osobnih automobila porez na promet proizvoda plaća se prema radnoj zapremnini motora i to za: 1) radnu zapremninu do 2,0 litara 20% 2) radnu zapremninu motora preko 2,0 litara 35%. Napomena: 1. Osobnim automobilima iz ovoga Tar. broja smatraju se terenski automobili i automobili za prijevoz putnika s najviše devet sjedišta, uključujući sjedište za vozača.

2. Među proizvode iz ovoga Tar. broja ne pripadaju: specijalna sanitetska vozila s ugrađenim uređajima za bolesnike, specijalna vatrogasna vozila pogrebna motorna vozila, specijalna vozila za potrebe policije i patrolne službe s ugrađenim uređajima. Na promet tih vozila primjenjuje se Tar. broj 1. ove tarife i članak 11. ovoga Zakona. Specijalnim vozilima iz ovoga stavka ne smatraju se osobni automobili prilagodeni za poduku vozača (dvostruke komande, izbačena sjedala i dr. ) osobni automobili za pružanje pomoći na cestama, putnička PTT vozila i sl."

U Tar. broju 6. u stavku 1. iza točke 14) dodaje se nova točka 15) koja glasi: "15) proizvoda za građevinarstvo boje, lakovi, tapete, građevinsko ljepilo, mase za gletanje i fugiranje, prirodni i umjetni kamen za gradnju i obloge, tipski elementi za ventilaciju, dimnjaci i kamini, šamot i elementi od šamota, krovni pokrovni materijali i trake, gips-kartonske ploče, metali i limovi (pocinčani, aluminijski, bakreni, čelični) kao i metalni profili, bravarija (okovi i kvake), materijal za instalacije centralnog grijanja i klimatizaciju, uključujući pripadajući pribor i opremu, spušteni stropovi s pripadajućim priborom."

U stavku 2. u točki 1. u drugom redu iza riječi "veziva (cement i vapno)" dodaju se riječi "svježi beton".

U Tar. broju 7. u stavku 1. stopa od "70%" zamjenjuje se stopom od "20%". U istom stavku točka 3. briše se. Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4. U stavku 2. stopa od "45%" zamjenjuje se stopom od "20%". Napomena broj 4. briše se. Dosadašnja točka 5. napomene postaje točka 4. U Tar. broju 8. u stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi: "1) po stopi od 5% na promet :

- opreme (strojevi, uređaji i dr.) koje pravne i fizičke osobe nabavljaju pod uvjetima i na način iz članka 9. ovoga Zakona, isključivo za obavljanje svoje djelatnosti;

- osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva;

- proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, osim kave i proizvoda iz članka 19. ovoga Zakana i proizvoda koji su navedeni u drugim tarifnim brojevima ove Tarife; - školskog pisaćeg i crtaćeg pribora;

Propisom donesenim na osnovi članka 70. ovoga Zakona određuju se proizvodi na koje se odnosi uredba ove alineje.

- toaletnog sapuna, sapuna za pranje, medicinskog sapuna, sapuna krema i pjena za brijanje, pasta, praška i četkica za zube, losiona za usta, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje, toaletnog papira i toaletnih papirnatih ručnika;

- dječje muške ili dječje ženske odjeće do broja 14. zaključno;

- dječje muške ili dječje ženske obuće do broja 34. zaključno;

- aparata za mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka;

- deterdženata;

- dječjih igračaka;

- upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata, a koji se obavlja između građana neposredno ili preko trgovinskih poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba kao posrednika (komisiona proclaja),

- važećih poštanskih maraka, vrijednosnih papira na kojima je utisnuta vrijednost, kao i kuverata, dopisnica i drugih poštanskih vrijednosnica na kojima je utisnuta poštanska marka i tipiziranih poštarkskih paketa čije je gabarite i izgled odredila Komisija za standard HPT; - proizvoda, osim motornih vozila, grafičkih proizvoda iz Tar. broja 1., te proizvoda iz Tar. br. 2., 3., 7. i 8. Tarife poreza na promet proizvoda što su proizvedeni u poduzeću iIi pogonu registriranom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, proizvoda što ih u procesu liječenja i rehabilitacije, organizirane u okviru orgaraizacije invalida izrađuju invalidske osobe, proizvoda izrađenih u okviru vjerskih i socilalnohumanitarnih organizacija za zaštitu starih i iznemoglih osoba i djece kao i proizvoda izrađenih u dačkim radionicama uz uvjet da su prodani krajnjim potrošačima izravno iz vlastitih prodajnih mjesta i da su obilježeni jedinstvenim zaštitnim znakom;

- lijekova;

- pogrebne opreme;

- solarnih bojlera, generatora, ćelija, kolektora, toplinskih crpki i druge opreme za korištenje sunčane energije, odnosno fotonapona;

- zaštitnih plinskih maski i kompleta, minimuma obvezatnih sredstava za osobnu zaštitu od ratnog djelovanja;

-organskog i mineralnog gnojiva, sredstava za zaštitu bilja, sirovina i proizvoda koji služe za proizvodnju stočne hrane i proizvoda za prehranu stoke, peradi, kunića i riba, krmnog te sjemenskog i sadnog materijala;

- poljoprivredne mehanizacije, uređaja i druge opreme, poljoprivrednog alata za primarnu obradu zemljišta kao i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje.

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje proizvode na koje se plaća porez iz ove alineje - ekološki prihvatljive ambalaže za krajnju potrošnju u trgovini i ugostiteljstvu;

- novorođenačke opreme;

- protupožarnih aparata

U stavku 1. u točki 2) alineja 1. briše se. U alineji 5. iza riječi "stranih jezika" briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi "priče i pjesme zabavne i narodne glazbe". Dosadašnje alineje 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10, postaju alineje 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

U Tarifi poreza na promet usluga u Tar. broju 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi: "Na promet svih usluga, osim onih koje su predviđene u drugim tarifnim brojevima ove tarife ili za koje je ovim Zakonom predviđeno porezno oslobođenje, porez na promet usluga plaća se po stopi od 10%". Iza napomene broj 2. dodaje se napomena broj 3. koja glasi: "3. Po ovom tarifnom broju obračunava se i plaća i porez na promet pri izravnom uvozu motornih vozila što ih obave građani. Porezni obveznik je građanin - uvoznik, a porez obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave prema prebivalištu građanina - uvoznika." Tarifni broj 5. mijenja se i glasi: "Tar. broj 5. Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga plaća se po stopi od 10%. Iznimno, porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga i to samo za usluge noćenja, pansiona, polupansiona, usluge prijevoza te usluge marina koje se pružaju stranim osobama i naplaćuju u efektivnom stranom novcu u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 1993. godine, plaća se po stopi od 5%.

Napomena:

Porez, po ovom tarifnom broju ne plaća se na ugostiteljske usluge prehrane i smještaja prognanika i izbjeglica."

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 57/93), Uredba o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 63/93), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usIuga ("Narodne novine", broj 73/93), Uredba o izmjenama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 81/93), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 89/93), Uredba o izmjenama Zakona o porezima na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 90/93), Uredba o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 98/93), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 114/93) i članak 1. točke 5. do 11. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93 102/93 i 108/93).

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:410-19/94-01/01

Urbroj : 5030105-94-3

Zagreb, 24. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>