Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Odluka o proglašenju Zakona o Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOM MUZEJU NAIVNE UMJETNOSTI

Proglašavam Zakon o Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 2. veljače 1994. godine.

Broj : PA4-20/ 1-94.

Zagreb, 8. veljače 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

O HRVATSKOM MUZEJU NAIVNE UMJETNOSTI

Članak 1.

Osniva se muzej pod nazivom: "Hrvatski muzej naivne umjetnosti" (u daljnjem tekstu: Muzej) kao javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

Sjedište Muzeja je u Zagrebu, Čirilometodska ulica broj 3.

Članak 2.

Muzej pribavlja, čuva, stručno održava, sređuje, izučava, znanstveno obrađuje, publicira, promiče i potiče, te putem stalnih i povremenih izložbi predstavlja javnosti likovna djela i drugu muzejsku građu naivne umjetnosti, kao dijela hrvatske kulturne baštine, te obavlja i druge poslove muzejsko-galerijske djelatnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima o muzejskoj djelatnosti.

Članak 3.

Mužej može izrađivati, izdavati i obavljati promet na malo reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, promičbenih, znanstvenih i dokumentarnih filmova i video-kazeta, kao i drugih publikacija.

Članak 4.

Muzej obavlja stručne poslove prema propisima o muzejskoj djelatnosti i spram muzejskih cjelina, zbirki i donacija što ih preuzme ili mu se povjere na čuvanje i upravljanje na temelju posebnih ugovora ili ih stječe na drugi način.

Članak 5.

Muzej se osniva i započinje s radom sredstvima Galerije primitivne umjetnosti, stručne jedinice u sklopu Galerija Grada Zagreba, uključujuči pripadajuču opremu, muzejsku i drugu građu, kao i prostor, koja su sredstva vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 6.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Muzeja osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture i prosvjete. Muzej može stjecati sredstva vlastitom djelatnošču, darovanjem, sponzorstvima i na drugi način u skladu sa zakonom. Ako Muzej iz sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostvari dobit, ova če se dobit koristiti za razvoj i obavljanje djelatnosti Muzeja propisane ovim Zakonom, ako ministar kulture i prosvjete ne odluči da se upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti neke druge ustanove kulture u vlasništvu Republike.

Članak 7.

Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješava ministar kulture i prosvjete.

Članak 8.

Upravno viječe Muzeja ima sedam članova. što ih imenuje ministar kulture i prosvjete, i to pet članova iz reda najznamenitijih hrvatskih likovnih i drugih kulturnih stvaratelja i povjesničara umjetnosti, te dva člana iz reda kustosa zaposlenih u Muzeju.

Članovi Upravnog viječa imenuju se na Eetiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Način rada Upravnog viječa i donošenja njegovih odluka utvrđuju se statutom Muzeja.

Članak 9.

Muzej ima Stručno viječe sastavljeno od stručnih muzejskih djelatnika. kojeg se sastav, osnivanje i poslovi utvrđuju statutom Muzeja.

Članak 10.

Statut Muzeja donosi Upravno viječe Muzeja, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 11.

U pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom, na rad i ustrojstvo Muzeja primjenjuju se propisi kojima se uređuje položaj i djelatnost muzejskih ustanova.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Galerija primitivne umjetnosti kao Stručna jedinica Galerija Grada Zagreba. Muzej je pravni sljednik Galerija Grada Zagreba glede Galerije primitivne umjetnosti, te danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzima njezina sredstva, prava i obveze. Stupanjem na snagu ovoga Zakona Muzej preuzima zaposlene u Galerijama Grada Zagreba koji su zatečeni u radnom odnosu na poslovima stručne jedinice Galerije primitivne umjetnosti. Zaposlenima iz stavka 3. ovoga članka koji ne budu raspoređeni na poslove i zadatke Muzeja prestaje radni odnos u skladu sa zakonom i s aktom o unutarnjem ustrojstvom u radu Muzeja.

Članak 13.

Ravnatelj Muzeja prema članku 7. i članovi Upravnog viječa, prema članku 8. ovoga Zakona, imenovat če se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Do imenovanja ravnatelja i članova Upravnog viječa prema stavku 1. ovoga članka poslove rukovođenja i upravljanja Muzejom obavljat če kustos-voditelj dosadašnje Galerije primitivne umjetnosti u Zagrebu, kao privremeni ravnatelj Muzeja s ovlastima iz članka 15. stavka 1. Zskona o ustanovama.

Članak 14.

Muzej če doriijeti statut u roku od 30 dana, a druge opče akte u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja statuta i drugih opčih akata prema stavku t. ovoga članka, u Muzeju če se odgovarajuče primjenjivati statut i opči akti Galerija Grada Zagreba.

Članak 15.

Iznimno od odredbe članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, do donošenja zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, sredstva za obavljanje djelatnosti Muzeja osiguravat če Grad Zagreb.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-05/93-02/02

Zagreb. 2. veljače 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.