Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Uredba o mogučnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeča i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. donijela

UREDBU

O MOGUČNOSTI KORIŠTENJA KREDITA I ZAJMOVA KOD JAVNIH PODUZEČA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DRŽAVNOM I PRETEŽNO DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Članak 1.

Javno poduzeče ili druga pravna osoba u državnom ili pretežno državnom vlasništvu, fondovi mirovinsko-invalidskog osiguranja i Hrvatski fond za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: pravne osobe) smiju koristiti financijske kredite i zajmove od drugih pravnih osoba ili odobravati financijske kredite, odnosno zajmove tim pravnim osobama samo putem banaka. Financijske kredite i zajmove pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu koristiti uz uvjet da kamatna stopa iz nosi do 2,1 % mjesečno. Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odnose se i na odobravanje financijskih kredita, odnosno zajmova između pravnih osoba iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. ove Uredbe dužne su ugovore o kreditu, odnosno zajmu zaključene do dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti s odredbom stavka 2. članka t ove Uredbe najkasnije do 1. ožujka 1994 godine

Članak 3.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti od 20.000 do 100.000 DEM u hrvatskim dinarima kaznit če se za prekršaj pravna osoba ako odobri ili koristi kredit, odnosno zajam suprotno odredbama ove Uredbe. Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit če se i od govorna osoba u pravnoj osobi u protuvrijednosti od 5.000 do 50.000 DEM u hrvatskim dinarima.

Iznosi novčanih kazni iz stavka 1. i 2. ovoga članka izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan izricanja kazne.

Članak 4.

U provođenju ove Uredbe primjenjuje se Naputak o načinu odobravanja i korištenja financijskih kredita, odnosno zajmova od strane javnih poduzeča i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu i društvenih fondova ("Narodne novine", broj 66/93).

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o mogučnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeča i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu ("Narodne novine", broj 83/93) i briše se točka 37. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93, 102/93 i 108/93).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01 94-01/04

Urbroj : 5030105-94-1

Zagreb, 16. veljače 1894.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.