Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Uredba o posebnom porezu na kamate
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. donijela

UREDBU

O POSEBNOM POREZU NA KAMATE

Članak 1.

Na naplaćene kamate po stopi koja je veća od eskontne stope Narodne banke Hrvatske za više od jedan postotni poen, obračunava se i plaća posebni porez.

Članak 2.

Poreznu osnovicu posebnoga poreza na kamate čini iznos kamata obračunat po kamatnoj stopi većoj od eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za jedan postotni poen.

Članak 3.

Porezni obveznici posebnoga poreza na kamate su banke i druge štedno kreditne organizacije i druge pravne osobe koje naplaćuju kamate po stoji iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 4.

Posebni porez na kamate obračunava se i plaća na poreznu osnovicu iz članka 2. ove Uredbe:

1. ako su kamate od jedan od tri postotna poena više od eskontne stope, po stopi od 40%,

2. ako su kamate više od tri postotna poena od eskontne stope, po stopi od 80%.

Članak 5.

Porezni obveznici iz članka 3 ove Uredbe plaćaju posebni porez u roku od 5 dana od dana naplate kamata. Ako kamata nije naplaćena unutar roka od 30 dana od dana izdavanja računa, porezni obveznici plaćaju posebni porez u roku od 5 dana po isteku 30 dana.

Članak 6.

Porezni obveznici ne mogu prevaliti posebni porez na kamate na pravne i fizičke osobe od kojih naplaćuju kamate.

Članak 7.

Kontrolu obračuna i naplate posebnoga poreza na kamate obavlja Porezna uprava i Financijska policija.

Članak 8.

Prekršajni postupak u prvom stupnju povodom podnesenih prijava kontrolnih tijela iz članka 7. ove Uredbe izvodi ovlašteno tijelo koje je obavilo nadzor. Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Središnjeg ureda Porezne uprave.

Članak 9.

Ministar financija može propisati potanko odredbe u svezi s primjenom ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 10.000 do 100.000 DEM kaznit će se, za prekršaj, porezni obveznik:

1. ako ne obračuna, odnosno netočno obračuna posebni porez na kamate,

2. ako u propisanom roku ne plati posebni porez na kamate.

(2) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 20.000 DEM, za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.

Članak 11.

Svote novčanih kazni iz članka 10. ove Uredbe izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske, na dan izricanja kazne.

Članak 12.

Na ugovore zaključene do dana stupanja na snagu ove Uredbe, posebni porez na kamate prema ovoj Uredbi plaća se od 1. ožujka 1994.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-14/93-01/01

Urbroj: 5030105-94-l

Zagreb, 16. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: