Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Uredba o privremenom osiguranju sredstava za plaće i materijalne troškove pojedinih državnih tijela
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz. djekruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. donijela

UREDBU

O PRIVREMENOM OSIGURANJU SREDSTAVA ZA PLAĆE I MATERIJALNE TROŠKOVE POJEDINIH DRŽAVNIH TIJELA

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za privremeno osiguranje sredstava za plaće i materijalne troškove javnih pravobranitelja, sudaca za prekršaje i službenika i namještenika tih tijela za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1994. godine.

Članak 2.

Sredstva za plaće dužnosnika u javnim pravobraniteljstvima i sucima za prekršaje osigurat će se u državnom proračunu po sljedećim privremenim koeficijentima: 1. javni pravobranitelj 4,7 2. javni pravobranitelj Grada Zagreba 5,0 3. zamjenik javnog pravobranitelja 4,4 4. predsjednik sudaca za prekršaje 4,6 5. predsjednik sudaca za prekršaje u Gradu Zagrebu 5,0 6. sudac za prekršaje 4,2 Koeficijent iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za 0,2: - zamjeniku javnog pravobranitelja određenom rasporedom poslova u pravobraniteljstvu s više od pet zamjenika, - voditelju odjela u javnom pravobraniteljstvu, - zamjeniku predsjednika sudaca za prekršaje s više od pet sudaca, - predsjedniku odjela kod sudaca za prekršaje. Odjeli se ustanovljuju u tijelima u kojima najmanje tri zamjenika rješava predmete iz istog pravnog područja ili discipline, odnosno pet sudaca sudi u predmetima iz istog pravnog područja ili iste vrste prekršaja. Mjesečna plaća dužnosnika utvrđuje se množenjem odgovarajućeg koeficijenta s osnovicom koju objavljuje Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 76/92 - pročišćeni tekst), Iznos plaće utvrđen primjenom odredbe stavka 3. ovoga članka uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu dana, a najviše do 20%. Rješenje o plaći izdat će Ministarstvo pravosuđa.

Članak 3.

Sredstva za plaće službenika i namještenika koji obavljaju poslove za ta tijela ili rade u tijelima iz članka 1. ove Uredbe osiguravaju se sukladno odredbama Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu ("Narodne novine", br. 52/93, 5/94 i 6/94 ).

Članak 4.

Sredstva za materijalne troškove dužnosnika, službenika i namještenika iz članaka 2. i 3. ove Uredbe osiguravaju se u državnom proračunu sukladno propisima koji vrijede za tijela državne uprave.

Članak 5.

Službenike i namještenike koji obavljaju poslove za javna pravobraniteljstva ili za suce za prekršaje, u slučaju kad nemaju posebnu radnu zajednicu, preuzet će odgovarajući ured župana i rasporediti na rad na iste poslove i radne zadaće koje su i do sada obavljali.

Članak 6.

Javna pravobraniteljstva i suci za prekršaje dostavit će Ministarstvu pravosuđa zahtjev za doznaku sredstava za plaće i materijalne troškove za mjesec siječanj. U zahtjevu se poimence navode dužnosnici i djelatnici, koeficijenti koji su im određeni, propisi na temelju kojih im je vršena isplata, radni staž koji imaju na dan 31. siječnja 1994. godine i sredstva za materijalne troškove.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati članci 68. i 70. Zakona o javnom pravobraniteljstvu ("Narodne novine", br. 17/77, 17/86, 19/90, 41/90 i 83/92) i članci 176. i 178. Zakona o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90 i 91/92).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:120-02/94-01/03

Urbroj : 5030109-94-8

Zagreb, 16. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.