Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 UREDBA o upisu u sudski registar ustanova
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 75. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93) u svezi s člankom 73.c stavkom 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Narodne novine", broj 53A/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. donijela

UREDBU

O UPISU U SUDSKI REGISTAR USTANOVA

Članak 1.

Uredbom se propisuje način upisa ustanove, podružnice ustanove i zajednice ustanova u sudski registar ustanova.

Članak 2.

Na upis subjekata upisa iz članka 1. ove Uredbe u sudski registar ustanova, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Uredbe o upisu u sudski registar ("Narodne novine", broj 61/92), ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

Članak 3.

U sudski registar ustanova upisuju se sljedeći podaci o ustanovama: naziv; sjedište; djelatnosti; imena osoba ovlaštenih za zastupanje i granice njihovih ovlasti; tvrtka ili nazivi sjedišta, odnosno ime i prezime, te prebivalište ili boravište osnivača; dan osnivanja, odnosno prestanka ustanove

Članak 4.

Djelatnosti ustanove, podružnice ustanove i zajednice ustanova upisuju se u sudski registar ustanova u skladu s posebnim propisima za svaku vrstu ustanova.

Članak 5.

Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ustanova, ministar pravosuđa donijet će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 6.

Subjekte upisa koji su po dosadašnjim propisima upisani u sudski registar, a ispunjavaju uvjete iz članka 78. Zakona o ustanovama, sud će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, upisati u sudski registar ustanova. istodobno s upisom u sudski registar ustanova, sud će te subjekte upisa brisati iz sudskog registra. Na način propisan u stavku 1. ovoga članka, sud će postupiti i sa subjektima upisa koji su po dosadašnjim propisima upisani u sudski registar za obavljanje djelatnosti sukladno sa stavkom 2. člankom 1. Zakona o ustanovama. O novom broju registarskog uloška sud će obavijestiti ustanovu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740- 13/93-01 /05

Urbroj : 5030109/94-2

Zagreb, 16. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.