Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Uredba o izvršavanju radne obveze
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. točka 8. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. godine donijela

UREDBU

O IZVRŠAVANJU RADNE OBVEZE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom se uređuje: ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti obveznika radne obveze, te njihova evidencija, raspoređivanje, pozivanje, poduka i vježbe, kao i ustrojavanje radnih postrojbi za potrebe oružanih snaga, odnosno obrane države.

Članak 2.

Pod radnom obvezom građana podrazumijeva se izvršavanje poslova i radnih zadaća u pravnim osobama i tijelima državne uprave te obavljanje zadaća i poslova za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno obrane države.

II. OCJENJIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 3.

Obveznici radne obveze koji se smatraju nesposobni za izvršavanje te obveze, zdravstvenu sposobnost utvrđuju u redovitom postupku za ocjenjivanje radne sposobnosti.

Članak 4.

Obveznici radne obveze raspoređeni na poslove i radne zadaće u radnim postrojbama za potrebe oružanih sna ga odnosno obrane države, smatraju se sposobnim za izvršavanje te obveze do podnošenja zahtjeva za ocjenu zdravstvene sposobnosti.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se uredu za obranu koji obveznika radne obveze vodi u svojoj evidenciji.

Članak 5.

Ocjenu zdravstvene sposobnosti obveznika radne obveze iz članka 4. ove Uredbe donose novačke komisije na temelju zdravstvene dokumentacije, ne starije od 6 mjeseci, izdane od ovlaštene zdravstvene ustanove.

III. EVIDENCIJA

Članak 6.

Evidenciju obveznika radne obveze, koji su ujedno i vojni obveznici, vode uredi za obranu i uporedo pravne osobe i tijela državne uprave kod kojih su obveznici na rasporedu. Evidenciju iz stavka 1. ovog članka uredi za obranu vode primjenjujući aplikativna rješenja automatske obrade podataka vojne evidencije.

Članak 7.

Pravne osobe i tijela državne uprave vode evidenciju obveznika radne obveze koji su zaposleni ili imaju raspored kod njih Evidencija iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime roditelja, JMBG, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, školsku spremu, kvalifikaciju, zanimanje, raspored i dužnost.

IV. RASPOREÐIVANJE

Članak 8.

Obveznici radne obveze, sukladno planovima obrane, poradi izvršavanja zadaća u ratu, neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike i u izvanrednina okolnostima, u miru se raspoređuju na poslove i radne zadaće odnosno dužnosti u pravne osobe posebno značajne za obranu Republike i pravne osobe koje su dobile zadaću radi ostvarivanja nekog od obrambenih interesa na razini države ili županije, tijela državne uprave, te u radne postrojbe za potrebu oružanih snaga, odnosno obrane države. Na poslove i radne zadaće u pravne osobe i tijela državne uprave, osim u radne postrojbe za potrebe oružanih snaga, odnosno obrane države, raspoređuju se u prvom redu obveznici koji su kod njih zaposleni.

Članak 9.

Obveznike radne obveze koji su i vojni obveznici, na radnu obvezu sukladno ratnim sistematizacijama pravnih osoba i tijela državne uprave iz člana 8. ove Uredbe, raspoređuju nadležne uprave za obranu.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka mogu se rasporediti i u drugu pravnu osobu bez obzira na mjesto prebivališta.

Članak 10.

Obveznici radne obveze, u pravilu, se raspoređuju na poslove i zadaće prema svojim stručnim kvalifikacijama i sposobnostima temeljem odluke nadležnog tijela koje utvrđuje ratnu sistematizaciju. Pravne osobe posebno značajne za obranu Republike i pravne osobe koje su dobile zadaću radi ostvarivanja nekog od obrambenih interesa na razini države ili županije, svoje ratne sistematizacije podnose nadležnim tijelima državne uprave na ocjenu realnosti broja sistematiziranih radnih mjesta i pribavljanja suglasnosti na iste.

Nadležno tijelo državne uprave iz stavka 2. ovoga članka, nakon davanja suglasnosti, ratnu sistematizaciju dostavlja Ministarstvu obrane poradi davanja konačne suglasnosti.

Članak 11.

Obveznicima radne obveze iz članka 9. ove Uredbe raspored priopćavaju nadležni uredi za obranu kod kojih se vode u evidenciji. Obveznicima radne obveze koji nisu vojni obveznici, raspored priopćavaju nadležna tijela pravnih osoba, odnosno tijela državne uprave kod kojih su raspoređeni na radnu obvezu.

V. POZIVANJE, PODUKA I VJEŽBE

Članak 12.

Pozivanje obveznika radne obveze provode nadležna tijela u kojima obveznici imaju raspored. Poziv, osim poziva na mobilizaciju ili probnu mobilizaciju, dostavlja se obvezniku radne obveze najkasnije 30 dana prije dana određenog za početak izvođenja poduke, vježbe ili drugog oblika osposobljavanja.

Članak 13.

Obveznici radne obveze koji imaju utvrđen raspored, mogu se pozivati na poduku, vježbe i druge oblike osposobljavanja. Poduci, vježbama i drugim oblicima osposobljavanja u pravilu, podliježu obveznici raspoređeni na poslove i zadaće radne obveze u pravnim osobama koji se tehnološki ili ustrojbeno razlikuju od poslova i zadaća koje ti djelatnici obavljaju u miru.

VI. USTROJAVANJE RADNIH POSTROJBI ZA POTREBE ORUŽANIH SNAGA ODNOSNO OBRANE DRŽAVE

Članak 14.

Poradi organiziranog obavljanja poslova i zadaća značajnih ili potrebitih za oružane snage Republike Hrvatske, odnosno obrane države, mogu se ustrojiti postrojbe radne obveze.

Za ustrojavanje radnih postrojbi za potrebe oružanih snaga, odnosno obrane države, nadležna je uprava za obranu na čijem se području postrojbe ustrojavaju.

VII. PRIJEI.AZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o radnoj obvezi ("Narodne novine", broj 9/85).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 816-01/93-02/01

Urbroj : 5030109-94-2

Zagreb, 16. veljače 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: