Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 Statut Hrvatske gospodarske komore (pročišćeni tekst)
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 22. Odluke o izmjenama.i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", broj 115/93) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 2. sjednici održanoj 8. veljače 1994. utvrdio je Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske gospodarske komore

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske gospodarske komore obuhvaća Statut Hrvatske gospodarske komore "Narodne novine", broj 56/91.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" broj 10. i 115/93, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

STATUT

HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE (PROČIŠĆENI TEKST)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se zadaće i poslovi Hrvatske gospodarske komore (u nastavku teksta: Komora), prava i dužnosti članica Komore, upravljanje poslovima Komore, oblici organiziranja i rada u Komori, osnivanje predstavništava Komore u inozemstvu, rad sudova pri Komori, suradnja s državnim organima, organizacijama i drugim komorama, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada Komore, stručna služba Komore, te ostvarivanje sredstava za rad Komore.

Članak 2.

Komora je, u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori (u nastavku teksta: Zakon), samostalna stručno-poslovna organizacija svih pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske, osim pravnih osoba koje obavljaju obrt.

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ovog statuta (poduzeća, banke i druge financijske organizacije, organizacije za osiguranje, zadruge, poljoprivredna gospodarstva i radnje) postaju članice Komore upisom u sudski registar.

Članak 4.

U Komoru se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje obavljaju obrt. U Komoru se, kada to odgovara zajedničkim interesima, mogu učlaniti i organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja, te druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje članica Komore.

Članak 5.

Članice Komore upravljaiu poslovima Komore preko svojih predstavnika, po načelu demokratskog odlučivanja i uzajamne odgovornosti.

Članak 6.

Komora je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim statutom.

Članak 7.

Naziv Komore je Hrvatska gospodarska komora. Komora ima zaštitni znak koji se sastoji od donjeg dijela grba Republike Hrvatske, godine utemeljenja Komore - "1852" i skraćenog naziva Komore - "HGK". Komora ima pečat i metalni žig okruglog oblika s tekstom po rubu kruga pečata i žiga - Hrvatska gospodarska komora - Zagreb, a u sredini pečata i žiga nalazi se zaštitni znak Komore. Pečat može biti izrađen prema potrebi i na stranim jezicima. Sjedište Komore je u Zagrebu, Rooseveltov trg 2.

Članak 8.

Rad Komore je javan.

Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen ovim statutom i općim aktima Komore.

II. ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

Članak 9.

Komora, u skladu sa Zakonom:

1. promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu;

2. usklađuje međusobne interese članica;

3. promiče međuregionalno gospodarsko povezivanje;

4. procjenjuje mogućnosti i uvjete gospodarskog razvoja;

5. djeluje kod oblikovanja gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike;

6. uspostavlja i razvija sve vrste poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu;

7. daje mišljenja o bonitetu svojih članica;

8. utvrđuje uzance i potvrđuje postojanje i sadržaj poslovnih običaja;

9. potiče i razvija dobre poslovne običaje, poslovni moral i zaštitu potrošača;

10. razvija poduzetničku inicijativu; .

11. sudjeluje u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja za potrebe gospodarstva;

12. organizira dopunsku naobrazbu kadrova u gospodarstvu;

13. podržava i potiče istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo, te inovacije postupaka, proizvoda i usluga;

14. razvija tehnološku infrastrukturu;

15. usklađuje gospodarske i društvene interese s područja ekologije;

16. razvija informacijski sustav Komore i poslovno informiranje članica;

17. vodi evidenciju registriranih poduzeća i radnji;

18. pruža pomoć prilikom osnivanja novih i pretvorbe postojećih poduzeća;

19. djeluje u procesu prestrukturiranja gospodarstva;

20. štiti interese članica na području radnog prava i socijalne skrbi;

21. priprema, zaključuje i prati primjenu kolektivnih ugovora;

22. surađuje s komorama u inozemstvu u cilju povezivanja komorskih sustava;

23. rješava tekuća pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti; 24. obavlja druge zadaće određene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 10.

U izvršavanju zadaća i poslova iz članka 9. ovoga statuta sudjeluju članice Komore na način utvrđen ovim statutom.

Članak 11.

Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena zakonom.

Članak 12.

Komora izdaje svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, te o drugim činjenicama za koje je to određeno Zakonom ili općim aktom. Komora izdaje uvjerenja i druge isprave o poslovnim običajima na području Republike Hrvatske. Isprave iz stavka 1. i 2. ovoga članka imaju značaj javnih isprava. Način vođenja evidencije i izdavanja isprava uređuje se posebnim aktom Komore, ukoliko nije uređeno Zakonom. Na uvjerenja i druge isprave, kao i na druge pojedinačne isprave koje Komora donosi u izvršavanju javnih ovlaštenja, može se uložiti prigovor Upravnom odboru.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA KOMORE

Članak 13.

Članice Komore su ravnopravne i imaju jednaka prava i dužnosti u Komori.

Članak 14.

Prava i dužnosti članica Komore su osobito da:

1. biraju svoje predstavnike u organe Komore;

2. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Komore;

3. sudjeluju u radu strukovnih grupa i drugih oblika organiziranja u Komori;

4. razmjenjuju u Komori informacije i iskustva, obavljaju konzultacije, te organiziraju savjetovanja;

5. pokreću inicijativu za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za gospodarstvo;

6. iskorišćuju stručnu pomoć Komore u pitanjima iz djelokruga Komore;

7. iskorišćuju usluge koje Komora obavlja po zakonskom ovlaštenju;

8. pred Sud časti iznose slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja u vezi s odnosima na tržištu;

9. pred Stalno izbrano sudište iznose međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i radi odlučivanja o tim sporovima:

10. daju podatke i obavještenja potrebna za izvršenje zadaća Komore:

11. pridržavaju se odredaba statuta, odluka, zaključaka i drugih akata organa Komore te razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadaća Komore;

12. uredno podmiruju doprinos odnosno članarinu Komori.

IV. UPRAVLJANJE POSLOVIMA KOMORE

Članak 15.

Članice Komore upravljaju poslovima Komore preko svojih predstavnika u organima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada u Komori.

Članak 16.

Rad u organima Komore i drugim oblicima organiziranja u Komori temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti. Član organa Komore odgovoran je i osobno za svoj rad i, u skladu sa svojim pravima i dužnostima, za rad i odluke organa Komore čiji je član. U radu organa Komore i drugih oblika organiziranja i rada u Komori, ali bez prava da odlučuju, mogu sudjelovati i predstavnici članica Komore koje su zainteresirane za pitanja o kojima se raspravlja, kao i odgovarajući radnici stručne službe Komore.

Članak 17.

Predstavnika u organima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada u Komori bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno biran. Svojstvo predstavnika u Komori prestaje i prije vremena na koje je izabran:

1. prestankom članice Komore;

2. prestankom radnog odnosa u članici Komore;

3. podnošenjem ostavke i

4. opozivom organa koji ga je izabrao. Novoizabrani predstavnik dovršava mandat predstavnika kojemu je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran.

Članak 18.

Organi Komore su:

1. Skupština;

2. Upravni odbor;

3. Nadzorni odbor i

4. Predsjednik Komore.

Skupština

Članak 19.

Skupština je najviši organ upravljanja Komorom. Skupština ima 75 članova.

Članak 20.

U Skupštini treba biti osigurana razmjerna granska i teritorijalna zastupljenost pojedinih dijelova gospodarstva. Članove Skupštine biraju gospodarska vijeća. Skupština utvrđuje kriterije izbora članova Skupštine. Izbori za Skupštinu raspisuju se najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.

Članak 21.

Skupština:

1. donosi:

- statut Komore;

- temeljne odrednice za program rada Komore;

- pravilnik o Sudu časti pri Komori;

- pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Komori;

- utvrđuje uzance;

- odluku o određivanju stope i osnovice za plaćanje doprinosa Komori i financijski plan Komore;

- odluku o osnivanju i ukidanju županijskih regionalnih komora;

- odluku o raspisivanju izbora, kriterijima i načinu izbora članova Skupštine;

- poslovnik o radu Skupštine.

2. odobrava godišnji izvještaj o radu i završni račun Komore;

3. odlučuje o najznačajnijim pitanjima gospodarskog razvoja;

4. odlučuje o osnivanju i ukidanju predstavništava Komore u inozemstvu, kao i o udjelu Komore u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija i o osnivanju mješovitih Komora;

5. bira i razrješava dio članova Upravnog odbora, predsjednika i članove Nadzornog odbora i predsjednika Komore.

6. odlučuje u slučaju potrebe i o drugim pitanjima.

Članak 22.

Sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor.

Sjednica Skupštine mora se sazvati na zahtjev:

1. Nadzornog odbora;

2. Predsjednika Komore;

3. gospodarskog vijeća i

4. najmanje deset članova Skupštine. Podnosilac zahtjeva dužan je svoj zahtjev obrazložiti. Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Komore.

Članak 23.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, a kada odlučuje o statutu, stopi i osnovici za plaćanje doprinosa i financijskom planu, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine. Član Skupštine koji se ne suglasi s prihvaćenim zaključkom može izdvojiti svoje mišljenje. Rad Skupštine uređuje se poslovnikom.

Upravni odbor

Članak 24.

Upravni odbor upravlja poslovima Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 25.

Upravni odbor ima predsjednika i 10 članova. Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Komore Članove Upravnog odbora bira Skupština i to: 7 članova iz reda predstavnika članica Komore, a 3 člana iz reda djelatnika Komore.

Članak 26.

Upravni odbor:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine;

2. priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka koje donosi Skupština;

3. predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati;

4. ustanovljuje i zastupa razvojne interese članica Komore s gledišta gospodarskoga sustava ekonomske politike i drugih pitanja od značaja za gospodarstvo Republike;

5. oblikuje stavove članica Komore na području radnog prava i socijalne skrbi;

6. ustanovljuje i usklađuje interese članica Komore u odnosu na kolektivne ugovore;

7. usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja;

8. ustanovljuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja;

9. donosi odluku o ustroju strukovnih udruženja u Komori;

10. osniva agencije, biroe, centre i druge oblike djelovanja Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

11. donosi opće akte potrebne za rad stručne službe Komore i rebalans financijskog plana Komore;

12. bira i razrješuje predsjednika i suce Suda časti pri Komori;

13. imenuje i razrješuje tužitelja i zamjenike tužitelja Suda časti te predsjednika i članove disciplinske komisije;

14. ustanovljuje listu arbitara Stalnog izbranog sudišta pri Komori;

15. određuje predstavnike Komore u druge organe i organizacije;

16. određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Suda časti i Stalnog izabranog sudišta pri Komori;

17. odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištenju i raspoleganju nepokretnom imovinom Komore;

18. odlučuje u drugom stupnju o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlaštenja i o prigovorima radnika stručne službe protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa;

19. rješava i ostala pitanja što prema ovom statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

Članak 27.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Komore. U odsutnosti predsjednika Komore, sjednici Upravnog odbora predsjedava jedan od članova Upravnog odbora.

Članak 28.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova. Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora. Rad Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Nadzorni odbor

Članak 29.

Nadzorni odbor ima predsjednika i 4 člana koje bira Skupština. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 30.

Nadzorni odbor kontrolira:

1. provođenje statuta i drugih općih akata Komore i ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članica Komore;

2. materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore;

3. izvršavanje prava i obveza stručne službe Komore, suglasno statutu i drugim općim aktima Komore. Nadzorni odbor izvršava i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.

Članak 31.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednici predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 32.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaje o financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput godišnje prilikom prihvaćanja godišnjeg izvještaja o radu i zaključnog računa Komore. Nadzorni odbor u provedbi nadzora može koristiti, prema potrebi, usluge stručnih službi i radnika izvan Komore.

Rad Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom.

Predsjednik Komore

Članak 33.

Predsjednika Komore bira Skupština na razdoblje četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 34.

Predsjedniku Komore mandat može prestati i prije roka na koji je izabran na vlastiti zahtjev ili razrješenjem po odluci Skupštine.

Članak 35.

Predsjednik Komore:

1. predstavlja i zastupa Komoru;

2. predsjedava Skupštini i Upravnom odboru i usklađuje aktivnosti organa i oblika organiziranja i rada u Komori;

3. surađuje sa Saborom i Vladom Republike Hrvatske i drugim organima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu;

4. rukovodi stručnom službom Komore;

5. odlučuje o potrebi za radom, raspoređivanju radnika, prestanku radnog odnosa i pojedinačnim pravima. obvezama i odgavornostima iz radnog odnosa u skladu s općim aktima Komore;

6. imenuje i razrješava djelatnike u Stručnoj službi Komore utvrđene općim aktom;

7. raspoređuje sredstva u okviru financijskog plana Komore;

8. odlučuje o kupnji, rashodovanju i prodaji pokretne imovine Komore;

9. rukovodi obrambenim pripremama u Komori;

10. priprema prijedloge općih akata koje donosi Upravni odbor;

11. obavlja i druge poslove određene ovim statutom i općim aktima Komore. Predsjednik Komore može pojedina svoja ovlaštenja prenijeti na druge osobe.

Članak 38.

Predsjednik Komore u slučaju odsutnosti odreduje osobu koja će ga zamjenjivati.

V. OBLICI ORGANIZIRANJA I RADA U KOMORI

Članak 37.

Oblici organižiranja i rada u Komori temelje se na prostornom i strukovnom povezivanju članica Komore.

Članice Komore prostorno se povezuju u županijskim regionalnim komorama, a strukovnom u udruženjima.

Županijske regionalne komore

Članak 38.

Županijska regionalna komora osniva se u skladu sa Zakonom i ovim statutom, kao oblik organiziranja i djelovanja Komore na određenom užem području Republike.

Članak 39.

Županijska regionalna komora obavlja na odgovarajući način, zadaće i poslove Komore iz članka 9. ovoga statuta pridržavajući se odrednica organa Komore. Županijska regionalna komora poglavito potiče razvojne procese na svom području, vodeći računa o ukupnom razvoju, zajedničkim međusobno usklađenim ciljevima i jedinstvenim interesima gospodarstva.

Članak 40.

Naziv i područje županijske regionalne komore određuje se odlukom o njenom osnutku. Županijska regionalna komora ima pečat i metalni žig s oblikom i tekstom opisanim u članku 7. stavak 3. ovoga statuta uz dodatak teksta što označuje naziv županijske regionalne komore.

Članak 41.

Županijska regionalna komora ima gospodarsko vijeće od 7 do 17 članova. Broj članova gospodarskog vijeća utvrđuje i njihov izbor vrši tijelo koje se osniva samo s tom zadaćom, a sastoji se od 2 predstavnika iz svake grane, koja je zastupljena na području županijske regionalne komore.

Jednog predstavnika grane u tijelo za izbor članova gospodarskog vijeća daje članica Komore koja u toj grani zapošljava najveći broj radnika, a drugog predstavnika članica Komore koja ostvaruje najveći ukupni prihod.

Članak 42.

Gospodarsko vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća iz reda uglednih gospodarstvenika ili stručnjaka, uz suglasnost predsjednika Komore.

Predsjednik gospodarskog vijeća obavlja dužnost predsjednika županijske regionalne komore, a može je obavljati profesionalno ili volonterski.

Članak 43.

Gospodarsko vijeće razmatra, rješava ili pokreće rješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo na području županijske regionalne komore. Rad gospodarskog vijeća uređuje se poslovnikom.

Strukovna udruženja

Članak 44.

Strukovno udruženje (u daljnjem tekstu: udruženje) je oblik strukovnog povezivanja i arganiziranja članica Komore na razini Republike, radi unapređivanja rada i poslovanja članica Komore koje obavljaju određenu djelatnost. Udruženja u Komori organiziraju se po odluci koju donosi Upravni odbor.

Članak 45.

Svaka članica Komore članica je jednog matičnog udruženja zavisno o svom interesu može sudjelovati i u radu drugih udruženja.

Članak 46.

Udruženje na plenarnoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika udruženja, te imenuje poslovnog tajnika iz reda predstavnika članica Komore koje pripadaju udruženju. Predsjednik, zamjenik predsjednika i poslovni tajnik udruženja pripremaju i sazivaju sjednice, skrbe o radu udruženja i, u njegovo ime, nastupaju prema organima Komore.

Članak 47.

Udruženje s više od 20 članica ima vijeće udruženja, od 5 do 11 članova.

Broj članova vijeća udruženja utvrđuju i njihov izbor vrše članice udruženja na plenarnoj sjednici. Predsjednik udruženja predsjedava sjednicama udruženja i vijeća udruženja.

Članak 48.

Udruženje odnosno njegovo vijeće može organizirati grupacije, kada za to postoji interes članica udruženja.

O radu grupacije skrbi voditelj grupacije kojega imenuje udruženje odnosno njegovo vijeće.

Članak 49.

Za razmstranje i rješavanje pitanja za koja postoji interes članica udruženja s područja jedne županijske regionalne komore, njihov rad može se organizirati u županijskoj regionalnoj komori.

Članak 50.

U pitanjima od zajedničkog interesa udruženja i grupacije međusobno surađuju.

Članak 51.

Udruženja i grupacije svojim djelovanjem ne smiju nanositi štetu drugim članicama Komore.

Članak 52.

U slučaju međusobno neusklađenih ili suprotstavljenih interesa udruženja se obraćaju Upravnom odboru, koji o spornim pitanjima donosi obvezujući stav, cijeneći pri tome njihove posebne interese i interes gospodarstva u cjelini. Grupacije i pojedine članice udruženja međusobno suprotstavljene interese rješavaju u vijeću udruženja.

Članak 53.

Rad udruženja uređuje se poslovnikom. Radna tijela

Članak 54.

Za razmatranje pitanja od značaja i zajedničkog interesa za više područja gospodarstva i pojedine njegove dijelove, te za izvršenje određenih zadaća Komore mogu se u Komori osnivati stalna i povremena radna tijela. Radna tijela osnivaju, u svom djelokrugu, organi Komore, sektori u Komori, gospodarska vijeća i udruženja. Aktom o osnivanju radnih tijela određuje se njihov naziv, djelokrug, zadaća i sastav.

Predstavništva Komore u inozemstvu

Članak 55.

Radi zadovoljavanja interesa članica, Komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu.

Članak 56.

Predstavništvo Komore u inozemstvu osniva se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Predstavništvo Komore u inozemstvu odgovorno je za svoj rad Upravnom odboru. Opće uvjete rada i druga pitanja od značaja za rad predstavništva Komore u inozemstvu uređuju se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

VI. SUDOVI PRI KOMORI

Sud časti

Članak 57.

Pri Komori postoji Sud časti. Sud časti sudi članicama Komore zbog povreda dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na području Komore. kao i zbog povreda ovoga statuta ili općih akata Komore, bilo da to članice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećim osobama kad je za takvo ponašanje predviđeno izricanje mjere protiv narušavanja društvene discipline.

Članak 58.

Zbog povreda iz članka 57. ovoga statuta Sud časti može izreći sljedeće mjere: 1. opomenu 2. javnu opomenu za objavljivanje na sjednici Skupštine 3. javnu opomenu uz objavljivanje u tisku

Članak 59.

Protiv presude Suda časti može se u roku od 15 dana podnijeti žalbu. O žalbi protiv presude odlučuje drugostupanjsko vijeće. Presuda drugostupanjskog vijeća je izvršna.

Članak 60.

Sredstve za rad Suda časti osigurava Komora u svom financijskom planu. Sastav i organizaciju Suda časti i postupak pred Sudom uređuje se pravilnikom.

Stalno izbrano sudište

Članak 61.

Pri Komori djeluje Stalno izbrano sudište. Stranke koje su fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost Stalnog izabranog sudišta iz stavka 1. ovoga članka za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna ili međunarodna nadležnost domaćeg redovitog suda. Pravorijek izbranog suda Stalnog izbranog sudišta je izvršan i među strankama ima snagu pravomoćne presude redovitog suda. Nadležnost, sastav i organizaciju Stalnog izvršnog sudišta, sastav izbranog suda i pravila o postupku u sporovima bez međunarodnog elementa i u sporovima s međunarodnim elementom, uređuje se pravilnikom.

VII. SURADNJA S DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I DRUGIM KOMORAMA

Članak 62.

Komora surađuje, u skladu sa Zakonom, sa Saborom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, organima uprave, Hrvatskom obrtničkom komorom, udrugama poslodavaca, sindikatima i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za gospodarstvo Republike.

Članak 63.

Komora surađuje s gospodarskim komorama, udruženjima i drugim sličnim esocijacijama stranih zemalja, te međunarodnim i ekonomskim organizacijama.

Članak 64.

Komora može s gospodarskim komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje kada se ocijeni da oni mogu u značajnijoj mjeri pridonijeti promicanju međusobnih ekonomskih odnosa. Sjedište mješovite komore može biti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Mješovite komore se sjedištem u Republici Hrvatskoj sastavni su dio Komore.

VIII. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 65.

Opći akti Komore su statut Komore. pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose organi Komore. Opći akt potpisuje predsjednik organa koji ga je donio.

Članak 66.

Inicijativu za donošenje statuta i njegove promjene mogu dati Upravni odbor, Nadzorni odbor, gospodarsko vijeće i najmanje deset članova Skupštine. Inicijativu iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor inicijativu prihvati, izrađuje nacrt statuta, odnosno njegovih promjena za javnu raspravu, te određuje način vođenja i rok trajanja javne rasprave.

Članak 67.

Opći akti se objavljuju u glasilu Komore, a u "Narodnim novinama" kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom. Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja, a samo kada je to opravdano, može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.

Članak 68.

U Komori se prati provođenje donesenih odluka, zaključaka, preporuka i drugih općih akata, kao i učinkovitost stavova, prijedloga i mišljenja upućenih republičkim organima i organima lokalne uprave i samouprave o pitanjima iz njihove nadležnosti i o tome se obavještava organe i radna tijela u Komori.

IX. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 69.

Javnost rada Komore ostvaruje se suradnjom sa sred stvima javnog priopćavanja.

Članak 70.

Komora osniva svoja glasila posebnim aktom kojim se određuju programska načela i sadržaj glasila, te međusobna prava i obveze Komore i izdavača. Akt o osnivanju glasila donosi Upravni odbor Članak 71. Općim aktom se određuje koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi, zbog njihove naravi i značaja, bilo protivno interesima Komore i njenih članica.

X. STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Članak 72.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komora ima stručnu službu. Organizacija stručne službe Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članica Komore i omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršenje zadaća Komore iz ovoga statuta. Organizacija stručne službe Komore uređuje se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Članak 73.

Radi davanja stručne pomoći i određenih poslovnih usluga članicama Komore, u Komori se može osnivati posebne biroe, agencije i centre.

XI. SREDSTVA ZA RAD KOMORE

Članak 74.

Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim financijskim planom na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškova za rad organa, radnih tijela i stručne službe Komore te drugih tekućih troškova. U financijskom planu kojeg donosi Skupština u dvanaestom mjesecu tekuće godine za narednu godinu, određuje se prihode i rashode Komore po namjenama. Ako Skupština do kraja godine ne donese financijski plan, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje.

Članak 75.

Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se doprinosom članica Komore, prihodima od naknada za usluge koje obavlja Komora i od drugih prihoda.

Članak 76.

Stopu doprinosa i osnovicu za obračunavanje doprinosa za svaku godinu određuje Skupština svojom odlukom. Članice Komore dužne su uplaćivati doprinos Komori u visini i na način određen odlukom Skupštine.

Članak 77.

U financijskom planu Komore može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnoj svoti. O uporabi tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor.

Članak 78.

Komora posluje s jedinstvenim žiro-računom, s tim da županijske regionalne komore imaju svoje podračune.

Članak 79.

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima na temelju zakona, ovim statutom i općim aktima Komore.

Članak 80.

Komora određuje prihode i rashode periodičnim i godišnjim obračunima.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Opći akti Komore bit će usklađeni s odredbama ovoga statuta u roku dva mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 82.

Dok se ne osnuju gospodarska vijeća u regionalnim komorama, izvršni odbori osnovnih privrednih komora obavit će izbor predstavnika u Skupštinu i odrediti strukovne grupe. Dok se ne konstituira Upravni odbor, članove Skupštine koje Skupština kooptira predložit će Izvršni odbor.

Članak 83.

Izborom organa Komore po odredbama ovog statuta prestaje mandat članovima organa Komore izabranim prije njegovog stupanja na snagu.

Članak 84.

Prava i obveze osnovnih privrednih komora određene bilancom stanja, na dan 31. prosinca 1991. godine preuzima Komora.

Članak 85.

Danom prestanka rada osnovnih privrednih komora. Komora preuzima njihove radnike koji su zasnovali radni odnos do 1. srpnja 1991. godine.

Članak 86.

Raspored radnika na radna mjesta određena novim općim aktom o sistematizaciji obavit će predsjednik Komore na prijedlog neposrednog rukovoditelja.

Članak 87.

Za tumaćenje ovoga statuta ovlašten je Upravni odbor.

Članak 88.

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaju važiti odredbe Statuta Privredne komore Hrvatske - "Narodne novine" br. 2/87, 27/88. 15/89, 2/90, 15/90, i 2/91.

Članak 89.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-24/2-1994.

Zagreb, 8. veljače 1994.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore

Mladen Vedriš, mr. oec., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: