Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1994 - O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GRADSKO VIJEĆE GRADA DUBROVNIKA

Na temelju članka 3., 45. i 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93. od 31. prosinca 1993. godine) i članka 11. Odluke o privremenom ustrojstvu Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Županije dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Mljet, Općine Ston", broj 1/93 i 2/93), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici održanoj 31. siječnja 1994. godine. donijelo je

ODLUKU

O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom uvodi s prirez na porez na dohodak, što čini vlastiti prihod Grada Dubrovnika.

Članak 2.

Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Dubrovnika u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prema ovoj Odluci.

Članak 3.

Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Članak 4.

Obveznik prireza na porez na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak.

Članak 5.

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak, propisani su zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrdivanju prireza na porez na dohodak.

Članak 6.

Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom koeficijenta prireza 1,30 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Dubrovniku. Primjenom koeficijenta iz stavka 1. ovoga članka prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 7,5 %.

Članak 7.

Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Dubrovnika.

Članak 8.

Pravne i fizičke osobe, banke i druge financijske institucije dužne su, na zahtjev tijela za financijske poslove Grada Dubrovnika, dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebitih za utvrđivanje poreza i prireza.

Članak 9.

U slučaju da obveznik poreza i prireza na porez na dohodak dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuju po odredbama o prisilnoj naplati poreza, a prema Zakonu o porezu na dohodak. Kod više uplaćenog predujma poreza i prireza na porez na dohodak, primjenjuju se odredbe o povratku iz Zakona o porezu na dohodak.

Članak 10.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem gradskih poreza i prireza na porez na dohodak provode ovlašteni djelatnici tijela za financijske poslove Grada Dubrovnika.

Članak 11.

Ovom Odlukom se utvrđuje da je Odluka o neposrednim porezima ("Službeni glasnik Općine Dubrovnik", broj 2/91.,12/91., 2/92. i 3/92.) prestala vrijediti od 1. siječnja 1994. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Ova Odluka objavit će se i u službenom glasilu Grada Dubrovnika.

Klasa: 011-01/94-01/05

Dubrovnik, 31. siječnja 1994.

Predsjednik Gradskog vijeća

Darinko Iveković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.