Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994 Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Temeljem članka 35. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92, 89/93 i 100/93) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA POKRIVANJE TROŠKOVA NADZORA I UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE KOJI SE UVOZE U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se određuju troškovi nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: pošiljke koje se uvoze), koje granični sanitarni inspektori naplaćuju od uvoznika na granici i drugim mjestima gdje se obavlja nadzor te visina i način plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljki koje se uvoze.

Članak 2.

Troškove nadzora i troškove utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljki koje se uvoze snosi uvoznik. Uvoznik pošiljke koja se uvozi obvezan je graničnom sanitarnom inspektoru koji obavlja pregled pošiljke prije pregleda predočiti dokaz da je uplatio dužni iznos troškova nadzora.

Članak 3.

Troškovima nadzora nad pošiljkama koje se uvoze smatraju se troškovi prijevoza od službenog sjedišta i obratno i troškovi dnevnica za službeno putovanje u skladu s posebnim propisima koji vrijede za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.

Članak 4.

Troškovima utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljki koje se uvoze smatraju se troškovi vezani uz uzimanje uzoraka pošiljke koja se uvozi radi analize ili superanalize, troškovi analize ili superanalize i ostali troškovi vezani uz vođenje upravnog postupka koji se vodi radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljke koja se uvozi.

Članak 5.

Visina naknade za pokrivanje troškova nadzora utvrđuje se zavisno o vrsti pošiljke, količini pošiljke te o načinu prijevoza i iznosi za:

1. komadne pošiljke od 1 do 5 paketa, 15.000 HRD;

2. komadne pošiljke od 5 do 50 paketa, 20.000 HRD;

3. od 50 paketa na više, 30.000 HRD. 1. vagonske, kamionske i za pošiljke u kontejnerima do 5 tona, 40.000 HRD; 2. vagonske, kamionske i za pošiljke u kontejnerima iznad 5 tona, 55.000 HRD; 3. brodske pošiljke do 30 tona, 30.000 HRD, a za svaku slijedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu, povečava se za 300 HRD, ali ukupni iznos naknade ne može biti veći od 2.000.000 HRD. Za avionske pošiljke koje se uvoze primjenjuje se točka A članka 5. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Naknade iz članka 5. ovog Pravilnika za pokrivanje troškova nadzora koji se obavlja tijekom noći, nedjeljom, u dane državnih blagdana ili u neradne dane, povečavaju se za 100%. Pod noćnim radom u smislu stavka 1. ovog članka, smatra se rad od 19.00 do 6.00 sati.

Članak 7.

Ako uvoznik ne pripremi za pregled pošiljku koju uvozi, dužan je za izlazak graničnog sanitarnog inspektora platiti 30.000 HRD po satu čekanja.

Članak 8.

Novčani iznos naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti pošiljki koje se uvoze uvoznik uplaćuje novčanom uplatnicom u korist sredstava Državnog proračuna na račun broj: 30100-840000-621238 pozicija: "Ostali prihodi Državnog proračuna-Pristojbe za izdane dozvole za prijelaz državne granice".

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 540-01/93-01/38

Urbroj: 534-04-19-93-10

Zagreb, siječanj 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.