Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994 Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1994. donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

U Odluci o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 116/93.) u točki IV. i točki V. riječi "od 8,5 postotnih bodova" zamjenjuju se riječima "od 6 postotnih bodova".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. veljače 1994. godine.

O. br. 212/94.

Zagreb, 31. siječnja 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.