Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 7. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 6/1994) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU

ZA PRIMJENU UREDBE O PLAĆAMA

1.

Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu isplatiti u veljači 1994. godine. Sve pravne osobe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova, obraćun plaća u veljači sastavljaju na Obrascu P/94-2 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu _________1994. godine. Obračun naknada troškova materijalnih prava radnika pravne osobe iz članka 3. Uredbe sastavljaju na Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika. Obrasci P/94-2 i TMP/93 sastavni su dijelovi ove Upute. Obračune na obrascima iz prethodnih stavaka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava, a konačni mjesečni obračun na obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika dostavljaju u jednom primjerku do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

2.

Podaci u obrascu P/94-2 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ________ 1994. godine iskazuju se:

2.1 Na rednom broju 1 iskazuje se podatak o masi plaća isplaćenih u siječnju 1994. godine. Podatak se uzima s rednog broja 10 Obrasca P/94. Pravne osobe koje u siječnju 1994. godine nisu imale isplate plaća na rednom broju 1 mogu iskazati podatak s rednog broja 7 Obrasca P/94.

2.2. Na rednom broju 2 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u prethodnom mjesecu.

2.3. Na rednom broju 3 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu. Broj radnika iz točke 2.2. i 2.3. utvrđuje se tako, da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada.

2.4. Na rednom broju 4 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj Podatak se u obrazac unosi s pet decimalnih mjesta.

2.5. Na rednom broju 5 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.

2.6. Na rednom broju 6 iskazuje se iznos dijela mase sredstava isplaćene za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima, porezima i prirezima.

2.7. Na rednom broju 7 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima, porezima i prirezima.

2.8. Na rednom broju 8 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na rednom broju 5.

2.9. Na rednom broju 9 iskazuje se isplaćena masa plaća po odbitku doprinosa, poreza i prireza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 8.

2.10. Na rednom broju 10 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće za puno radno vrijeme.

2.11. Na rednom broju 11 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće koja za pravne osobe, tijela, organe i organizacije iz članka 4. Uredbe ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plaća Republike Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku, ako Odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugačije određeno. Za isplate u veljači ovaj podatak iznosi 11.116.289 HRD

2.12. Na rednim brojevima 12 i 13 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.

2.13. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe iskazuju podatke na rednim brojevima 3 i 6 do 13. 2.14. Pravne osobe koje u siječnju nisu u cjelini ili djelomično isplatile naknadu plaće za neradne dane 6. i 7. siječnja 1994. godine prema "Obrascu N - Izvještaj o isplatama naknade plaća za neradne dane 6. i 7. siječnja 1994. godine" pri isplati te naknade i dalje podnose Obrazac N. Ove isplate se ne uključuju u Obrazac P/94-2.

3.

Podaci u Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se

3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada po radniku temeljem kolektivnog ugovora.

3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknade radniku temeljem članka 6. Uredbe o plaćama.

3.3. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada, osim na rednom broju 4 gdje se iskazuje broj dnevnica i na rednom broju 7 gdje se iskazuje broj kilometara.

3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade, a utvrđuje se računski prema opisu u obrascu.

3.5. U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.

4.

Sastavni dio ove Upute su obrasci: Obrazac P/94-2-Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu _____________1994. godine i Obrazac TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika u mjesecu________________1994. godine.

5.

Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1994 godine.

Broj: I-256/94

Zagreb, 31. siječnja 1994.

Glavni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.