Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 01.02.1994 Odluka o prirezu na porez na dohodak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GRADSKO VIJEĆE GRADA OSIJEKA

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je na 14. sjednici održanoj 25. siječnja 1994. godine temeljem članka 46. stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 117/93) i članka 23. Statuta Grada Osijeka

ODLUKU

O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK

Članak 1.

Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Osijeka prema Zakonu o porezu na dohodak, Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od plaća i mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada i prema ovoj Odluci.

Članak 2.

Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, na porez na dohodak od samostalne djelatnosti na porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Članak 3.

Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 4.

Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 6%.

Članak 5.

Podaci o obračunatom i uplaćenom prirezu na porez na dohodak od plaća, mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada unose se u poreznu karticu.

Članak 6.

Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Osijeka.

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe te druge organizacije, banke i druge financijske organizacije dužne su na zahtjev Porezne uprave dostaviti podatke, odnosno omogučiti uvid u poslovne knjige i evidencije radi prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje prireza.

Članak 8.

Odredbe Zakona o porezu na dohodak kojima se propisuje razrez poreza, prisilna naplata i povrat poreza analogno se primjenjuju na prirez na porez na dohodak propisan ovom Odlukom. Kaznene odredbe te odredbe o zastari i obnovi postupka propisane Zakonom o porezu na dohodak analogno se primjenjuju i za prirez na porez na dohodak propisan ovom Odlukom.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/94-01/2

Osijek, 25. siječnja 1994.

Predsjednik Gradskog vijeća

Branko Mihaljević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.