Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 14.01.1994 Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje premije za određene proizvode u poljoprivredi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 10. Uredbe o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva ("Narodne novine", br. 116/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PREMIJE ZA ODREĐENE PROIZVODE U POLJOPRIVREDI

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje način i postupak za ostvarivanje premije, vrijeme u kojem je korisnik premije dužan držati u uzgoju rasplodni podmladak i propisuju obrasci evidencije o isplaćenim premijama.

Članak 2.

Korisnici premije su fizičke i pravne osobe u djelatnosti poljoprivrede s prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske uz uvjet da proizvode za tržište Republike Hrvatske.

Članak 3.

Korisnik premije

- fizička osoba ostvaruje premije iz članka 6. stavka 1. Uredbe o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva (" Narodne novine", br.116/93) (u daljnjem tekstu: Uredba), preko pravnih osoba koje obavljaju djelatnost:

- otkupa kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka;

- prerade odnosno otkupa soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i plodova maslina;

- selekcije ili stručnog nadzora nad proizvodnjom kvalitetnog rasplodnog podmlatka goveda, svinja, ovaca, koza, konja i selekcioniranih matica pčela;

- umjetnog osjemenjivanja goveda, svinja, ovaca, koza i konja. Korisnici premije za grožđe na otocima i poluotoku Pelješcu ostvaruju premiju upisom u Registar proizvođača grožda i vina za promet.

Pravne osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju premiju podnošenjem zahtjeva za isplatu premije jedinici Zavoda za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod) kod koje imaju otvoren žiro-račun. Ostale pravne osobe iz članka 6. stavka 1. i 2. Uredbe ostvaruju premiju podnošenjem zahtjeva za isplatu premije Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Zagreb. Avenija Vukovar 78.

I. OSTVARIVANJE PREMIJE ZA KRAVLJE, OVČJE I KOZJE MLIJEKO

Članak 4.

Uz zahtjev za isplatu premije za kravlje, ovčje i kozje mlijeko korisnik premije prilaže:

1. obračun premije (u četiri primjerka), posebno za svaku vrstu mlijeka, u kojem su naznačeni količina mlijeka u litrama, podaci o preračunavanju na 3.2% mliječne masti za mlijeko i obraćunati iznos, premije po litri mlijeka te ukupan iznos;

2. fakturu odnosno kopiju fakture za prodane i isporučene količine mlijeka;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu premije podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga. Zahtjev za isplatu premije iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 60 dana od dana preuzimanja mlijeka od proizvođača.

Članak 5.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčje i kozje mlijeko koje glede kakvoće odgovara propisu o zaštitnoj cijeni mlijeka.

II. OSTVARIVANJE PREMIJE ZA SOJU, SUNCOKRET, ULJANU REPICU, ŠECERNU REPU I PLODOVE MASLINA

Članak 6.

Uz zahtjev za isplatu premije za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu i plodove maslina korisnik prilaže:

1. obračun premije (u četiri primjerka) u kojem su naznačeni: vrsta proizvoda, količina proizvoda u kilogramima, obračunati iznos premije po kilogramu, ukupan iznos;

2. fakturu odnosno kopiju fakture za prodane i isporučene količine proizvoda, odnosno potvrdu primitka ako se kod korisnika obavlja prerada vlastitih proizvoda;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu premije podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga.

Članak 7.

Korisnik premije ostvaruje premiju za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu i plodove maslina, koji glede kakvoće odgovaraju propisima o stavljanju u promet na unutarnjem tržištu odnosno udovoljavaju uvjetima određenim propisima o zaštitnim cijenama proizvoda za koje je ista određena.

III. OSTVARIVANJE PREMIJE ZA RASPLODNA GRLA IZVORNIH PASMINA GOVEDA I KONJA

Članak 8.

Uz zahtjev za isplatu premije za rasplodna grla izvornih pasmina goveda i konja, korisnik premije prilaže:

1. potvrdu ovlaštene ustanove ili za to posebno osnovane komisije za slučajeve vlastite proizvodnje konja od strane ovlaštene ustanove, o upisu grla u Centralnu matičnu evidenciju ženskih i muških rasplodnih grla;

2. obračun premije (u četiri primjerka) u kojem su naznačeni: vrsta, pasmina, uzgojna kategorija, matični broj grla, iznos premije i korisnik;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu premije podnosi prvi puta u tekućoj godini;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga. Korisnik premije ima pravo na isplatu premije iz stavka 1. ovoga članka jedanput godišnje, za umatićena goveda podolske i konje lipicanske pasmine sljedećih uzgojnih kategorija:

- krave sposobne za rasplod;

- bikove, odbrane za prirodni pripust ili umjetno osjemenjivanje od strane stručne komisije za provedbu programa očuvanja autohtonih pasmina goveda;

- kobile, sposobne za rasplod i

- pastuhe, upisane u knjigu pastuha odabranih od strane komisije za odabir muških rasplodnih grla. Zahtjev za isplatu premije iz stavka 1. ovoga članka, podnosi se u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca za tekuću godinu.

Članak 9.

Korisnik premije iz članka 8. stavka 1. ovoga pravilnika obvezan je držati premirano grlo u uzgoju godinu dana od dana isplate prenaije.

IV. OSTVARIVANJE PREMIJE ZA KVALITETNI RASPLODNI PODMLADAK

Članak 10.

Uz zahtjev za isplatu premije za kvalitetni rasplodni podmladak goveda, svinja, ovaca, koza, konja i selekcionirenih matica pčela korisnik premije prilaže:

1. potvrdu Poljoprivrednog centra Hrvatske - Stočarskog selekcijskog centra Zagreb o upisu u Centralnu matičnu evidenciju ženskih i muških rasplodnih grla, koje se od dana stupanja na snagu Uredbe uvode u proizvodnju, potvrdu pravne osobe koja je ovlaštena za selekciju konja o upisu u Centralnu matičnu evidenciju ženskih i muških rasplodnih grla koja se od dana stupanja na snagu citirane Uredbe uvode u proizvodnju, odnosno potvrdu Poljoprivrednog centra Hrvatske da su pćelinje zajednice upisane u matičnu evidenciju za proizvodnju selekcioniranih matica pčela;

2. obračun premije (u četiri primjerka) u kojem su naznačeni: vrsta i broj rasplodnog podmlatka, iznos premije po grlu (komadu) i ukupan iznos;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu premije podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga. Zahtjev za isplatu premije iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 60 dana od dana poroda plotkinje, spolne zrelosti rasplodnjaka odnosno oplodene testirane pčelinje matice.

Članak 11.

Korisnik premije je obvezan kvalitetni rasplodni podmladak držati u uzgoju:

1. kravu do starosti 5 godina;

2. bika do starosti 3 godine;

3. krmače do starosti 2.5 godine;

4. nerasta do starosti 2.5 godine;

5. ovcu do starosti 4 godine;

6. ovna do starosti 3 godine;

7. kozu do starosti 4 godine;

8. jarca do starosti 3 godine;

9. pastuha do korištenja u 3 pripusne sezone;

10. kobilu do ostvarene proizvodnje 3 ždrebeta;

11. maticu jednu proizvodnu godinu.

Članak 12.

Nastale zdravstvene ili reproduktivne poremećaje ili nezadovoljavajuću proizvodnu sposobnost kvalitetnog rasplodnog podmlatka utvrđuje pravna osoba koja obavlja poslove zdravstvene zaštite stoke, a proizvodnu sposobnost grla područna selekcijska slutba odnosno pravna osoba ovlaštena za selekciju konja i pčelinjih matica. O utvrdenim razlozima za izlučivanje iz uzgoja kvalitetnog rasplodnog podmlatka iz stavka 1. ovog članka obvezno se sastavlja zapisnik, kojeg je korisnik dužan čuvati do isteka roka iz članka 11. ovoga pravilnika. Ako korisnik izluči kvalitetni rasplodni podmladak iz uzgoja suprotno odredbi članka 11. ovog pravilnika, dužan je isplaćeni iznos premije vratiti u roku 15 dana od dana izlučenja grla.

Članak 13.

Korisnik premije - fizička osoba ostvaruje premiju iz članka 10, stavka 1. ovoga pravilnika preko pravnih osoba koje za korisnika premije obavljaju poslove selekcije ili stručnog nadzora proizvodnje kvalitetnog rasplodnog podmlatka.

V. OSTVARIVANJE PREMIJE ZA TROŠKOVE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA, SVINJA, OVACA, KOZA I KONJA

Članak 14.

Pravna osoba ovlaštena za poslove umjetnog osjemenjivanja dužna je korisniku na potvrdi o izvršenom umjetnom osjemenjivanju koju izdaje na propisanom PUO obrascu, u skladu s odredbama Pravilnika o matičnim i proizvodnim evidencijama kvalitetnih grla i o načlnu njihova označivanja ("Narodne novine", broj 9/86), upisati i iznos umanjenja cijene u visini premiranih troškova umjetnog osjemenjivanja po jednoj plotkinji.

Članak 15.

Uz zahtjev za isplatu premije za troškove umjetnog osjemenjivanja goveda, svinja, ovaca, koza i konja korisnik prilaže:

1. obračun premije (u četiri primjerka) u kojem je naznačena: vrsta i broj osjemenjenih plotkinja, iznos premije i ukupan iznos;

2. mjesečno izvješće o izvršenom prvom umjetnom osjemenjivanju u istom reprodukcijskom ciklusu;

3. izjavu da se zahtjev za navedeni reprodukcijski ciklus podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga. Podaci dani u mjesečnom izvješću iz stavka 1., točke 2. ovog članka moraju biti u skladu s dokumentacijom i sadržajem izvješča propisanog Pravilnikom o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti ("Narodne novine", br. 4/86). Zahtjev za isplatu premije iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 60 dana od dana podnošenja mjesečnog izvješća o broju umjetno osjemenjenih plotkinja.

VI. OSTVARIVANJE PREMIJE ZA PROIZVODNJU GROŽĐA NA OTOCIMA I POLUOTOKU PELJEŠCU

Članak 16.

Uz zahtjev za isplatu premije za grožde nadležni županijski ured prilaže:

1. obračun premije (u četiri primjerka) u kojem su naznačeni vlasnici odnosno korisnici vinograda, površine vinograda po vlasniku odnosno korisniku, iznos premije po vlasniku odnosno korisniku, ukupan pregled površina i iznos premije po katastarskoj općini, te sveukupan pregled površina pod vinogradima na općini i ukupan iznos sredstava za premije za proizvodnu godinu;

2. izjavu nadležnog županijskog ureda da su vlasnici odnosno posjednici vinograda upisani u Registar proizvodača grožda i da uzgajaju sorte grožda dopuštene Pravilnikom o rajonizaciji vinogradarskih područja, proizvodnji i prometu grožđa i proizvoda od grožđa i vina te označavanju i zaštiti geografskog porijekla, imena i oznake vina ("Narodne novine", br. 34/78); 3. nalog za naplatu, obrazac 43 - Zavoda, bez upisivanja datuma izvršenja naloga; Zahtjev za isplatu premije iz stavka 1: ovog članka podnosi se u razdoblju: lipanj - studeni tekuće godine.

VII. OSTVARIVANJE PREMIJE ZA TESTNE STANICE, ZA UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD, ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU I ZDRAVSTVENU ZA(TITU MLIJEKA

Članak 17.

Korisnici premije u smislu odredbe članka 6. stavka 1 , točke 5. 6. i 7. i stavka 2. Uredbe su: Poljoprivredni centar Hrvatske u Zagrebu, Veterinarski zavodi Hrvatske, Centar za reprodukciju u stočarstvu, Centar za unapredivanje stočarstva u Osijeku, Veterinarska stanica Varaždin i Veterinarska stanica Slavonski Brod.

Članak 18.

Korisnik premije iz članka 17. ovog pravilnika ostvaruje premiju na temelju ugovora: 1. o provedbi uzgojno-selekcijskih mjera u stočarstvu; 2. o provedbi programa zdravstvene zaštite mlijeka; 3. o provedbi programa unapređenja reprodukcije u stočarstvu; 4. o proizvodnji i plasmanu sjemena (sperme) kvalitetnih bikova; s, o ispitivanju bikova na vlastiti test (performance test); 6. o ispitivanju tovnih sposobnosti bikova (progeni test). Ugovor iz stavka 1, ovoga članka korisnik sklapa s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva za svaku kalendarsku godinu.

Članak 19.

Nalog za naplatu premije iz članka 18. stavka 1. ovog pravilnika izdaje ministar poljoprivrede i šumarstva temeljem podnesenih kvartalnih izvješća o proizvodnji i plasmanu i ostvarenim rezultatima u prethodnom kvartalu, a za zadnji kvartal po podnesenom godišnjem izvješću s aktivnostima odnosno ostvarenim rezultatima.

VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 20.

Jedinica Zavoda kod koje korisnik premije ima otvoren žiro-račun provjerava da li je zahtjev za isplatu premije podnijet u skladu s odredbama Uredbe i ovoga pravilnika te nakon toga jedan ovjereni primjerak obračuna premije vraća korisniku premije, drugi s ostalom dokumentacijom zadržava za svoje potrebe, a treči zajedno s nalogom za isplatu dostavlja u roku tri dana Zavodu, Poslovnica 2. 7agreb, Smičiklasova 17. koja ga nakon svake izvršene isplate odmah dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Četvrti primjerak obračuna jedinica Zavoda obvezna je u roku od tri dana od dana podnesenog zahtjeva dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, Zagreb, Avenija Vukovar 78.

Članak 21.

Premije se isplaćuju na teret računa broj 30102-7892229 Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - sredstva za premiranje i regresiranje, a u korist žiro-računa korisnika premije.

Članak 22.

Korisnik premije obvezan je voditi pravilnu, urednu i pravovremenu evidenciju na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 23.

Pravna osoba kojoj je isplaćena premija za korisnika premije - fizičku osobu obvezna je proizvodaču isplatiti premiju najkasnije u roku 15 dana od dana kada je primila premiju.

IX. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje premije za određene proizvode u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 39/91).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-01/2

Urbroj: 525-01-94-1

Zagreb. 11. siječnja 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl, ing., v.r.