Zakoni i propisi - Pravni savjeti 117 31.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. prosinca 1993. godine.

Broj : PA4-143/1-93. .

Zagreb, 31. prosinca 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave ("Narodne novine", br. 55/92., 44/93., i 94/93.) naziv zakona mijenja se i glasi "Zakon o ustrojavanju i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija".

Članak 2.

U članku 1. riječi: "drugi organi državne uprave" zamjenjuju se riječima: "državne upravne organizacije".

Članak 3.

Članak 2. briše se.

Članak 4.

Naslov poglavlja "II. Ustrojstvo organa državne uprave" briše se.

Članak 5.

U članku 3. točki 3. riječi: "Drugi samostalni organi državne uprave" zamjenjuju se riječima: "Državne upravne organizacije".

U članku 3. točki 3. tekst pod točkom 7. mijenja se i glasi "Državno ravnateljstvo za robne rezerve".

Članak 6.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Državnim upravnim organizacijama iz članka 3. ovoga Zakona, kao i upravnim organizacijama u sastavu ministarstava može se dati svojstvo pravne osobe".

Članak 7.

Naziv poglavlja "III. Djelokrug organa državne uprave" mijenja se i glasi: "II. Djelokrug tijela državne uprave".

Članak 8.

U članku 5. stavku 1. riječi: "civilnu zaštitu" brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 9.

U članku 6. stavku 1. riječi: "u oblasti" brišu se, a na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "i civilnu zaštitu".

U stavku 3. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske".

Članak 10.

U članku 8. stavku 2. riječi: "Uprava prihoda" zamjenjuju se riječima: "Porezna uprava".

Članak 11.

U članku 14. stavku 1. i 2. iza riječi: "državno odvjetništvo" stavlja se zarez i dodaju riječi "javno pravobraniteljstvo" u odgovarajućem padežu.

U članku 14. i 14a. riječ: "organ" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "tijelo" u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

U članku 15. stavku 1. riječi: "inspekcijske poslove u oblasti zaštite na radu" zamjenjuju se riječima: "inspekcijske poslove rada i zaštite na radu", a riječi: "socijalna zaštita" zamjenjuju se riječima: "socijalna skrb" u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

Podnaslov ispred članka 19. mijenja se i glasi: "3. Državne upravne organizacije".

Članak 14.

U članku 24a. riječi: "Državna direkcija" zamjenjuju se riječima: "Državno ravnateljstvo".

Članak 15.

Poglavlje "IV. Upravljanje u ministarstvima i drugim organima državne uprave" te članci 25.-29. brišu se, a broj: "V." poglavlja "Prijelazne i završne odredbe" mijenja se u broj:"III.".

Članak 16.

Ministarstvo unutarnjih poslova koje preuzima poslove civilne zaštite iz djelokruga Ministarstva obrane, preuzima i raspoređuje zaposlene na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova preuzima imovinu, opremu, arhivu, dokumentaciju, sredstva za rad, sredstva fondova i druge stvari, sukladno promjenama u ustrojstvu i djelokrugu izvršenim ovim Zakonom.

Članak 18.

Ministar za unutarnje poslove uskladit će unutarnje ustrojstvo ministarstva u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o ustrojavanju ministarstava i državnih upravnih organizacija.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/93-01/04

Zagreb, 28. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.