Zakoni i propisi - Pravni savjeti 117 31.12.1993 Odluka o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1994. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIĆKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 33. stavka 2. i 4. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. prosinca 1993., donio je

ODLUKU

o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1994. godine

I.

Javne potrebe Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1994. godine privremeno će se financirati u svoti od 3.873.046,925.000 hrvatskih dinara. Sredstva iz stavka 1. ove toćke sadrže:

- raspoređene prihode od 3.865.046,925.000 hrvatskih dinara,

- neraspoređene prihode (tekuća rezerva Proračuna) od 8.000,000.000 hrvatskih dinara.

II.

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za prvo tromjesečje 1994. godine, kako slijedi :

IV.

U razdoblju 1. I. - 31. III. 1994. godine ne primjenjuju se prava propisana Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine" br. 27/92. i 35/93.), osim za korisnike navedene u člancima 11.-14. toga Zakona. Korisnici iz spomenutih članaka svoja će prava ostvariti putem Ministarstva obrane.

V.

Posebna prava osiguranika za koje bi se sredstva trebala osigurati u Državnomu proračunu, propisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93.), neće se primjenjivati u razdoblju 1. I. - 31. III. 1993.

VI.

Dospjele a nepodmirene obveze Državnoga proračuna na dan 31. prosinca 1993. po osnovi Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91., 26/93. i 43/93.), izvršit će se u razdoblju lipanj-rujan 1994. godine na teret Državnoga proračuna, tako da se pripadna svota premija i regresa na dan 31. prosinca 1993. godine uveća za kamate u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 10%.

VII.

Obveze Republike po osnovi isplate kamata prema Zakonu o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 27/91.) koje dospijevaju 28. veljače 1994. izvršavat će se od 15. travnja do 15. lipnja 1994. godine.

VIII.

Povrat dospjelih anuiteta Narodnoj banci Hrvatske prema Uredbi o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 82/93.) za zadnje tromjesečje 1993. godine i prvo tromjesečje 1994. godine obavit će se prijebojem obveza Državnoga proračuna po toj osnovi i obveza Narodne banke Hrvatske spram Državnoga proračuna po osnovi emisijske dobiti.

IX.

Obveze Republike po osnovi isplate kamata na deponiranu deviznu štednju za drugo polugodfšte 1993. godine podmirivat će se od 1. siječnja do 30. lipnja 1994. godine. Sredstva osigurana ovom Odlukom po pojedinim poslovnim bankama rasporedit će ministar financija, pri ćemu će prioritet imati banke koje će ući u postupak sanacije, te banke koje posluju na područjima ugroženim ratom. Ministar financija Republike Hrvatske utvrdit će visinu sredstava po pojedinim poslovnim bankama kojima će se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka obaviti prijevremeni otkup obveznica na teret sredstava Državnoga proračuna u skladu s Uredbom o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske.

X.

Svi subjekti koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna obvezni su sve investicije i ulaganja po osnovi investicijskog održavanja koji su u dinarskoj protuvrijednosti veći od 50.000 DEM objaviti putem javnog natječaja i uz prethodnu suglasnost Ureda Vlade Republike Hrvatske za upravljanje imovinom. Informatička oprema može se kupovati isključivo uz prethodnu suglasnost Zavoda za informatizaciju pravosuđa i javne uprave pri Ministarstvu pravosuđa.

XI.

Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, obvezni su do 28. veljače 1994. godine propisati ustrojstvo jedinstvene nabavne i financijske službe glede kupnje i nabave potrošnog materijala i drugih nabavki. Ministarstva navedena u stavku 1. ovoga članka obvezna su o načinu realizactje ove obveze izvijestiti Ministarstvo financija Republike Hrvatske do 5. ožujka 1994. godine.

XII.

Pravo na dopunska sredstva mogu steći županije, općine, gradovi i kotarevi ako su razrezali i naplatili pripadne im prihode utvrđene Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave. Također razina plaća njihovih proračunskih korisnika mora biti za 20% niža od razine plaća korisnika Državnog proračuna pod uvjetom da se iz njihovih proračuna ne financiraju nove neprivredne investicije.

XIlI.

Svi korisnici Državnoga proračuna mogu stvarati obveze isključivo do razine sredstava osiguranih po Odluci o privremenom financiranju. Spomenuti korisnici obvezni su do 12. siječnja 1994. godine Ministarstvu financija dostaviti dekadnu i mjesečnu dinamiku potrebnih sredstava po pojedinim vrstama rashoda.

XIV.

Svi korisnici koji se financiraju iz sredstava Državnoga proračuna obvezni su: - vlastite prihode ovjeriti kod Ministarstva financija, - kamate na a vista ili oročena sredstva uplatiti u prihode Državnoga proračuna do 15. u mjesecu za protekli mjesec, - zapošljavati djelatnike isključivo na osnovi prethodne suglasnosti Ministarstva uprave i Ministarstva financija, - za putovanja u inozemstvo prethodno tražiti suglasnost Ministarstva vanjskih poslova i izvijestiti Ministarstvo financija.

XV.

Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo uprave obvezni su Vladi Republike Hrvatske do 20. veljače 1994. godine predložiti sustav i osnovne elemente jedinstvenog osiguranja imovine, dužnosnika i djelatnika svih korisnika proračunskih sredstava kod osiguravajućeg društva.

XVI.

Na odnose utvrđene ovom Odlukom odgovarajuće primjenjuju se odredbe Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu ("Narodne novine", br. 25/93. i 35/93).

XVII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 400-06/93-01/02

Zagreb, 28. prosinca 1993.

ZASTUPNIĆKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.