Zakoni i propisi - Pravni savjeti 117 31.12.1993 Naputak o obračunu i uplati poreza na dobit i o revalorizaciji kod pravnih osoba za 1983. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 31. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br 73/91., 18/92.,43/93. i 63/93.), ministar financija donosi

NAPUTAK

o obračunu i uplati poreza na dobit i o revalorizaciji kod pravnih osoba za 1983. godinu

1. Pravne osobe koje na području Republike Hrvatske ostvaruju dobit obračunavaju i plaćaju porez na dobit prema Obrascu PD, koji je sastavni dio ovoga Naputka.

2. Osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih osoba čini iznos razlike između prihoda i rashoda utvrđenih u skladu s propisima o računovodstvu korigiran prema odredbama Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90., 28/90., 14/91., 73/91., 25/83. i 109/93.).

U Obrazac PD pod 1. treba unijeti iznos razlike između prihoda i rashoda.

3. Osnovica za obračun poreza na dobit pod I. uvećava se za:

- prihode u smislu članaka 4, 5, 6. i 7. Uredbe o revalorizaciji ("Narodne novine" br. 110/93) po osnovi revalorizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, revalorizacije zaliha trgovačke robe, revalorizacije predujmova s ugovorenom fiksnom cijenom te za iznos revalorizacije udjela, dionica i sudjelujućih interesa (participacija), i to primjenom koeficijenata rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Revalorizacija predujmova s ugovorenom fiksnom cijenom na dan plaćanja predujma obavlja se na isti način kao i revalorizacija imovine za koju je dan predujam. Revalorizacija udjela, dionica i sudjelujućih interesa obavlja se koeficijentom rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, i to do visine tržišnih cijena. Revalorizacija zaliha trgovačke robe zatečenih na dan 31. prosinca 1993. godine obavlja se primjenom metode zadnje ulazne cijene robe iste vrste i kvalitete. Razlika između revaloriziranih vrijednosti i vrijednosti iskazanih u knjigovodstvu predstavlja prihod u smislu Uredbe (ovaj se iznos iskazuje pod red. br. 1. Obrasca PD);

- dio amortizacije obračunate po stopama iznad stopa propisanih Uredbom o otpisu dugotrajne imovine koji se kao amortizacija priznaje u porezni rashod ("Narodne novine" br. 56/93.), kao i za iznos amortizacije dugotrajne imovine koja je već amortizirana. Taj se iznos iskazuje pod red. br. 2. Obrasca PD;

- troškove koji se odnose na dnevnice za službena putovanja, upotrebu privatnog automobila u službene svrhe, prehranu tijekom rada i prijevoz na rad i s rada, isplaćene iznad iznosa utvrđenih općim kolektivnim ugovorom, troškove koji se odnose na regres za korištenje godišnjeg odmora, otpremninu radi odlaska u mirovinu, na odvojeni život i nagrade učenicima i studentima za vrijeme prakse iznad najmanjih svota utvrđenih općim kolektivnim ugovorima, terenski dodatak iznad svota utvrđenih za dnevnice za službena putovanja i jubilarne nagrade isplaćene iznad svote utvrđene za otpremnine u skladu sa čl. 21. st. 3. Zakona o neposrednim porezima (ovaj se iznos iskazuje pod red. br. 3. Obrasca PD);

- troškove dnevnica za službena putovanja i troškove prijevoza na rad i s rada za pravne osobe koje ne zapošljavaju ni jednog djelatnika u skladu sa čl. 21. st. 4. Zakona o neposrednim porezima (ovaj se iznos iskazuje pod red. br. 4. Obrasca PD);

- troškove reprezentacije iznad 50% obračunatih troškova za 1993. godinu u skladu sa čl. 21. st. 5. Zakona o neposrednim porezima (ovaj se iznos iskazuje pod red. br. 5. Obrasca PD);

- dugoročna rezerviranja materijalnih i nematerijalnih troškova u visini 40% ukalkuliranih rezerviranja prema Uputi o priznavanju dugoročnih rezerviranja nematerijalnih i materijalnih troškova pravnih osoba u poslovne rashode ("Narodne novine", br. 68/92.). Taj iznos iskazuje se pod red. br. 6. Obrasca PD.

4. Osnovica za obračun poreza na dobit pod III. Obrasca PD umanjuje se za:

- revalorizaciju vlastitoga kapitala prema Uredbi o revalorizaciji. Revalorizacija vlastitog kapitala obavlja se primjenom koeficijenata porasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na početno stanje vlastitoga kapitala i na povečanja odnosno smanjenja vlastitoga kapitala tijekom godine. Za utvrđivanje vlastitoga kapitala na početku godine koriste se knjigovodstveni podaci iz početne bilance 1. siječnja 1993. godine odnosno za novoosnovane pravne osobe početna bilanca pri osnivanju. Vlastiti kapital čini iznos neto vrijednosti imovine a utvrđuje se na početku razdoblja obračuna tako da se aktiva umanji za obveze. U obračunu revalorizacije preneseni gubitak uzima se kao negativno stanje kapitala, tj odbija se od revalorizacije ostalog vlastitog kapitala. Povećanjem vlastitoga kapitala tijekom godine smatra se samo ono povećanje koje je upisano u sudski registar. Svota revalorizacije vlastitoga kapitala na početku godine uvećava se za svotu revaloriziranog povećanja odnosno umanjuje za svotu revalorizacije smanjenja vlastitoga kapitala tijekom godine. Tako utvrđena ukupna svota revalorizacije vlastitog kapitala čini rashod koji umanjuje poreznu osnovicu (taj se iznos iskazuje pod red. br 7. Obrasca PD);

- primljene dividende i naknade ulagačima na koje je kod pravne osobe isplatitelja plaćen porez na dobit u skladu sa čl. 21. st. 7. Zakona o neposrednim porezima (taj se iznos iskazuje pod red. br. 8 Obrasca PD):

- dio dobiti koji je uložen u saniranje šteta izazvanih ratnim djelovanjem na području Republike Hrvatske, na temelju dokumentacije, a najviše do visine iznosa osnovice poreza na dobit pod V. Obrasca PD pod uvjetom da za iznos ulaganja nisu terećeni rashodi u skladu sa čl. 26. st. 1. Zakona o neposrednim porezima (Taj se iznos iskazuje pod red br. 9. Obrasca PD);

- dio sredstava koja pravne osobe ulože u povećanje ili modernizaciju proizvodnih kapaciteta u vlastitom poduzeću, a najviše do ostvarene dobiti iskazane pod I. Obrasca PD u skladu sa čl. 28. st 1. i 2. Zakona o neposrednim porezima (Taj se iznos iskazuje pod red. br. 10. Obrasca PD);

- za 5% od nominalne vrijednosti obveznica za obnovu Republike Hrvatske koje je pravna osoba kupila u 1993. godini. Nominalna vrijednost obveznice utvrđuje se u dinarskoj protuvrijednosti primjenom srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske na dan 31. prosinca 1993. godine, u skladu sa čl. 10. st.1. Zakona o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava zaobnovuRepublike Hrvatske ("Narodne novine", br. 69/92.). Taj se iznos iskazuje pod red. br. 11. Obrasca PD.

5. Pod B. na redni broj 12. Obrasca PD iskazuje se iznos što se dobije primjenom ugovorenog udjela u dobiti koji pripada inozemnim ulagačima od osnovice za obračun poreza na dobit iskazane pod VI. Obrasca PD.

6. Prema članku 26 stavak 2. Zakona o neposrednim porezima, novoosnovana poduzeća oslobađaju se od plaćanja poreza na dobit u cijelosti u prvoj godini, u drugoj godini rada 50% i trećoj godini rada 25% od obračunatog poreza.

Ovo oslobađanje i olakšica prestaju i ranije ako novoosnovano poduzeće ostvari dobit u visini revaloriziranog osnivačkog kapitala odnosno ako je ostvarena dobit veća od revaloriziranog osnivačkog kapitala poduzeća na dan 31. prosinca 1993. godine. Osnivačkim se kapitalom smatra temeljna glavnica utvrđena na dan upisa u sudski reaistar.

Novoosnovanim poduzećem smatra se prvo otvaranje poduzeća. Prvim otvaranjem poduzeća ne smatra se promjena vlasnika puduzeća, promjena djelatnosti i mjesta obavljanja djelatnosti, prelazak iz fizičke u pravnu osobu, prekid pa nastavljanje obavljanja djelatnosti unutar roka od pet godina, nastajanje poduzeća ili radnje podjelom, spajanjem ili pripojenjem drugom poduzeću ni osnivanje poduzeća na mjestu gdje se ranije obavljala djelatnost u poduzeću unutar roka od pet godina.

Kao dokaz za korištenje navedene olakšice uzima se dan upisa u sudski registar Ako je upis u sudski registar obavljen u razdoblju od 11. svibnja 1990. do 31. prosinca 1991., tada na temelju članka 195a. Zakona o neposrednim porezima pravne osobe započete olakšice mogu iskoristiti do isteka vremena za njihovo korištenje predviđeno po prijašnjim propisima. Pod godinom rada novoosnovanog poduzeća podrazumijeva se godina dana od dana upisa u sudski registar. Olakšice se računaju od prvog dana narednog mjeseca nakon upisa u sudski registar.

Za iskazivanje olakšice pod rednim brojem 19. i 21. Obrasca PD pravna osoba pri predaji godišnjeg obračuna uz Obrazac PD dostavlja i izračun visine olakšica.

Visina olakšica izračunava se tako da se ukupno obračunati porez pod rednim brojem 18. Obrasca PD podijeli sa 12 te pomnoži s brojem mjeseci poslovanja u kojima se olakšica nije mijenjala te pomnoži stopom olakšice.

Novoosnovana poduzeća na otocima ne plaćaju obračunati porez na dobit u razdoblju od dvije godine u skladu sa čl. 26. st. 4. Zakona o neposrednim porezima.

7. Porez na dobit ne plaćaju poduzeća i dijelovi poduzeća ako zapošljavaju više od 40% invalidnih osoba ili obavIjaju profesionalnu rehabilitaciju invalida prema čl. 27. st. 1. Zakona o neposrednim porezima (podatak se unosi pod redni broj 20. Obrasca PD).

8. Pravne osobe koje iz proračuna ostvare više od 50% ukupnog prihoda oslobađaju se plaćanja poreza na dobit u skladu sa čl. 8. Zakona o pripadnosti javnih prihoda RepubIici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza.

- Jadrolinija Rijeka, Hrvatske željeznice, Hrvatska pošta i telekomunikacije Zagreb oslobađaju se plaćanja poreza na dobit ako ustupljeni porez namijene za razvojne programe koje odobri Ministarstvo gospodarstva u skladu sa čl. 9. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza.

9. Mjesečni predujam poreza na dobit za siječanj, veljaču i ožujak 1994. godine pravne osobe plaćaju tako da predujam poreza na dobit utvrđen za prosinac 1993. godine uvećaju za eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske u skladu sa čl. 32. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 109/93.).

Pravne osobe kojima je prestalo pravo na oslobađanja i olakšice, u skladu sa čl. 26. st. 2, 3. i 4. i čl. 195a. Zakona o neposrednim porezima plaćaju pune mjesečne predujmove poreza na dobit. Pravnim osobama koje počinju obavljati djelatnost plaćanje predujma do prvog podnošenja obračuna - porezne prijave određuje Porezna uprava u skladu sa čl 17. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 109/93).

Pravne osobe koje su ulagale u saniranje ratnih šteta i pravne osobe koje su ulagale sredstva u povećanje ili modernizaciju proizvodnih kapaciteta u vlastitom poduzeću plačaju pune predujmove poreza na dobit u skladu sa čl. 26. st.1. i čl. 28. Zakona o neposrednim porezima.

10. Pravne osobe obveznici plaćanja posebnog poreza na dobit po članku 21a. Zakona o neposrednim porezima, posebni porez na dobit obračunavaju na Obrascu PD-1 prema Uputi o obračunu i uplati posebnog poreza na dobit pravnih i fizičkih osoba ("Narodne novine" br. 91/92.) i podnose ga Poreznoj upravi uz Obrazac PD).

11. Pravne osobe obvezne su nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti Obrazac PD do kraja ožujka 1994. godine. S Obrascom PD valja dostaviti Bilancu i Račun dobiti i gubitka za 1993. godinu.

12. Ovaj Naputak stupa na snagu od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:410-01/93-01/503

Urbroj : 513-07/93-1

Zagreb, 28. prosinca 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OBRAZAC PD

ŠIFRA DJELATNOSTI______________________________________________________________

NAZIV PRAVNE OSOBE___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SJEDIŠTE PRAVNE OSOBE________________________________________________________

OBRAČUN
poreza na dobit pravnih osoba
od.__________________do__________________19______.

A. UTVRĐIVANJE OSNOVICE - u hrvatskim dinarima -

Red.      Elementi                        Iznos
br.
I.   osnovica poreza na dobit (razlika između
    prihoda i rashoda)
II.   uvećanje osnovice poreza na dobit
1.   prihodi po osnovi revalorizacije imovine
    prema Uredbi o revalorizaciji ("Narodne
    novine",br.110/93.)
2.   dio amortizacije iznad propisanih stopa
3.   naknade djelatnicima isplaćene iznad iz-
    nosa utvrđenih općim kolektivnim ugovo-
    rima
4.   iznos dnevnica i prijevoza za pravne oso-
    be koje ne zapošljavaju niti jednog radni-
    ka
5.   iznos reprezentacije u 1993.
6.   dugoročna rezerviranja nematerijalnih i
    materijalnih troškova
III.  osnovica za obračun poreza na dobit (I.
    plus red.br.1,2,3,4,5,i 6)
IV.   umanjenje osnovice poreza na dobit
7.   revolarizacija vlastitog kapitala prema
    Uredbi o revalorizaciji ("Narodne novine",
    br.110/93.)
8.   primljene dividende i naknade ulagačima
V.   osnovica poreza na dobit prije uvjetova-
    nih oslobođenja (III.minus red.br.7.i 8.)
9.   dio dobiti uložen u saniranje šteta izazva-
    nih ratnim djelovanjem na području Re-
    publike Hrvatske
10.   dio sredstava koja pravne osobe ulože u
    povećanje ili modernizaciju proizvodnih
    kapaciteta u vlastitom poduzeću
11.   umanjenje za kupljene obveznice Repub-
    like Hrvatske (čl.10.st.1.Zakona o izdava-
    nju obveznica za prikupljanje sredstava
    za obnovu Republike Hrvatske,"Narodne
    novine",br.69/92.)

B.   OBRAČUN POREZA NA DOBIT
VI.   osnovica za obračun poreza na dobit (V.
    minus 9,10.i 11.)
12.   udio inozemnih ulagača
13.   stopa
14.   iznos poreza na udio inozemnih ulagača
15.   udio domaćih ulagača
16.   stopa
17.   iznos poreza za domaće ulagače
18.   ukupno obračunati porez na dobit (red.
    br.14 plus red.br.17)
19.   iznos olakšica po čl.26st.2.i 4.Zakona o
    neposrednim porezima
20.   oslobađanje po čl.27,Zakona o neposred-
    nim porezima
21.   oslobađanja i olakšice po čl.195a. Zakona
    o neposrednim porezima
22.   oslobađanja po čl.8. i 9.Zakona o pripad-
    nosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i
    jedinicama lokalne samouprave i stopa-
    ma republičkih poreza
23.   sveukupna oslobađanja i olakšice
24.   iznos za uplatu
25.   uplaćeni predujmovi
26.   razlika za uplatiti
27.   razlika za povrat
28.   mjesečni predujmovi za naredno razdob-
    lje

NAPOMENA: Način utvrđivanja olakšica - čl. 26. st: 2.
a) datum upisa u registar
b) broj mjeseci poslovanja u
- prvoj godini
- drugoj godini
- trećoj godini
c) ukupno % olakšica (izračunava se kao ponderirani pro-
sjek); kao ponder uzima se broj mjeseci u kojima se olakšica primjenjuje
d) iznos olakšica (red. br.18. Obrasca puta ukupni postotak
olakšica iskazan pod c)

U_________________________19__________.

Osoba odgovorna za                   RUKOVODITEIJ
sastavljanje obrasca                  PRAVNE OSOBE
_______________________________ M. P.  ____________________________