Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Uredba o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. godine donijela

UREDBU

o plaćama

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase plaća i naknada troškova materijalnih prava određenih kolektivnim ugovorima koje pravne osobe mogu isplatiti u siječnju 1994. godine, te iznosi najniže osnovne i minimalne plaće za taj mjesec.

Članak 2.

Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takovom su statusu registrirane, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) mogu isplaćivati plaće i naknade troškova materijalnih prava u skladu s općim aktom i kolektivnimugovorom.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su prilikom isplate plaća i naknada troškova materijalnih prava podnijeti Zavodu za platni promet potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.

Članak 3.

Pravne osobe, osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova mogu u siječnju utvrditi masu plaća najviše u iznosu utvrđenom na način da se isplaćena masa neto plaća u prosincu 1993. proračuna u bruto primjenom stopa poreza i doprinosa iz plaća važećih u prosincu 1993.

Utvrđeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovog članka korigira se za postotak broja zaposlenih.

Članak 4.

Tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne sanaouprave i uprave i pravne osobe, osim onih iz članka 2. ove Uredbe, mogu isplatiti najvišu mjesečnu plaću u siječnju, koja ne može biti veća od 6 prosječnih mjesečnih plaća Republike Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku, što iznosi 10.821.522 HRD, ako odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugačije određeno.

Članak 5.

Najniža osnovna plaća za siječanj utvrđuje se u iznosu 635.910 hrvatskih dinara.

Minimalna plaća za siječanj utvrđuje se u iznosu od 70% najniže osnovne plaće

utvrđene za siječanj odredbom stavka 1. ovoga članka, i iznosi 445.137 Hrvatskih dinara.

Preračunata minimalna plaća, zautvrđivanje oporezivog dohotka, poreznih stopa i osobnih odbitaka prema Zakonu o porezu na dohodak, za prosinac 1993. godine te siječanj 1994. godine iznos 332.000Hrvatskih dinara. Minimalna plaća koja služi kao osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti utvrđuje se u netto iznosu od 235.834 hrvatskih dinara i ne smatra se oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohotka

Članak 6.

Naknade troškova materijalnih prava utvrđene općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima pravne osobe tijela, organi i organizacije iz članka 3. ove Uredbe mogu u siječnju isplatiti najviše u iznosu utvrđenom općim odnosno granskim kolektivnim ugovorom uvećanom do 39%.

Članak 7.

Upute za primjenu daje, te provedbu ove Uredbe prati i kontrolira Zavod za platni promet. Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu plaća i naknadu troškova materijalnih prava suprotno ovoj Uredbi.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 120-02/93-01/03

Urbroj : 5030105-93-17

Zagreb, 23. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.