Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91., 73/91., 18/92., 25/93., 57/93., 63/93., 73/93., 81/93., 89/93., 90/93. i 98/93) u članku 3. riječ "općina" briše se.

Članak 2.

U članku 10. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 12 stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 4.

U članku 15. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 19. točke 5. na kraju dodaju se riječi "osim proizvoda iz Tar. broja 2. Tarife".

U ločki 12. zadnja rečenica mijenja se i glasi: "Što se smatra specijalnim osobnim automobilima utvrđuje se prema carinskim propisima".

Točka 29. briše se.

Članak 6.

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Porezni obveznik - pravna osoba i fizička osoba iz članka 5. stavka 2. ovoga zakona sastavlja izvješće o obračunatom i plaćenom porezu na promet mjesečno i podnosi ga nadležnojispostavi Porezne uprave u roku od petnaest dana po isteku mjeseca.

Ako se prilikom primitka izvješća iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da obračunati porez nije uplaćen, Porezna uprava donosi rješenje o blokadi žiro-računa poreznog obveznika za dužni iznos poreza i pokreće postupak prisilne naplate".

Članak 7.

U članku 59. točka 7. briše se.

Članak 8.

U članku 62. u stavku 1. točka 1) mijenja se i glasi:

"1) ako ne podnese ili ne podnese pravodobno izvješće o obračunatom i uplaćenom porezu na promet ili konačan obračun poreza na promet (članak 38. stavak 1. i 39.);"

Članak 9.

U članku 63. u točki 5. zadnja rečenica briše se.

Članak 10.

U Tarifi poreza na promet, u glavi Porez na promet proizvoda u Tar. broju 1. napomena briše se.

U Tar. broju 2. napomena broj 2. briše se.

Napomena broj 4. mijenja se i glasi: