Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Pravilnik o poslovnim knjigama fizičkih osoba koje se bave obrtom ili slobodnim zanimanjem a oporezuju se porezom na dohodak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 16. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br 109/93.), ministar financija propisuje

PRAVILNIK

o poslovnim knjigama fizičkih osoba koje se bave obrtom ili slobodnim zanimanjem a oporezuju se porezom na dohodak

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju oblik sadržaj te način vođenja i zaključivanja poslovnih knjiga što su ih obvezne voditi fizičke osobe kuje se bave obrtom ili slobodnim zanimanjem, te i druge fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost i obveznici su plaćanja poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja.

Članak 2.

(1) Poslovne knjige što su ih obvezne voditi osobe iz članka 1. jesu Knjiga prihoda i rashoda i Knjiga prometa.

Članak 3.

(1) Fizičke osobe koje obavljanjem sarnostalne djelatnosti usluge pružaju izravno građanima isključivo vlastitim radom obvezne su voditi samo Knjigu prometa.

(2) Foslovne knjige nisu obvezni voditi porezni obveznici koji samo vlastitim radom obavljaju poslove, kao što su čišćenje prostorija, čišćenje i pranje radne odjeće, obuće i opreme, prijenos stvari, utovar i istovar robe, prijenos i prijevoz drva tovarnom i zaprežnom stokom i lakšim traktorirna i slični poslovi.

(3) U skladu s odredbama stavka 6. članka 16. Zakona o porezu na dohodak, Porezna uprava može i pojedine druge kategorije osoba koje se bave obrtom ili slobodnim zanimanjem osloboditi od vođenja poslovnih knjiga i visinu poreza utvrditi u godišnjemu paušalnom iznosu. Porezni obveznik ovlašten je svoje prihode dokazivati i poslovnim knjigama.

(4) Porezni obveznici iz stavka 1. ovog članka obvezni su za obavljene usluge izdati račune i čuvti ih pet godina.

Članak 4.

(1) Oblik vođenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici knjiženja poslovnih promjena.

(2) Ako se podaci unose ručno ili strojem, poslovne knjige vode se u obliku slobodnih listova ili uvezane.

(3) Ako se poslovne knjge vode pomoću elektroničkog računala, podaci se unose na odgovarajuće nositelje.

(4) Vođenje poslovnih knjiga i knjiženje poslovnih promjena obavlja se tako da osigurava:

- uvid u kronološki slijed obavljeih poslovnih promjena,

- uvid u promet i stanje poslovnih sredstava,

- ispravnost unosa podataka o poslovanju i rezultatima poslovanja,

- čuvanje podataka,

- zahtjeve nadzora unesenih podataka,

Članak 5.

(1) Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj godini.

(2) Potkraj poslovne godine knjige se zaključuju i poduzetnik ih je obvezan čuvati.

(3) Ako se poslovne knjige vode pomoću elektroničkog računala, nakon zaključenja, treba ih otiskati i uvezati.

(4) Poslovne knjige čuvaju se najmanje 10 godina.

Članak 6.

(1) Unos svih podataka u poslovne knjige poduzetnika temelji se na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Što se smatra urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama određeno je člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika.

II. KNJIGA PRIHODA I RASHODA

Članak 7.

(1) Knjiga prihoda i rashoda jest javna isprava u koju se upisuju ostvareni prihodi i rashodi od obavljanja djelatnosti radi utvrđivanja ostvarenoga dohotka.

(2) Ako fizička osoba obavlja djelatnost u više poslovnih jedinica (radnji) Knjigu prihoda i rashoda vodi za ukupnu djelatnost (djelatnosti).

(3) Ako fizičke osobe obavljaju djelatnost u obliku supoduzetništva ili vlasništva djela u djelatnosti, Knjiga prihoda i rashoda vodi se za ukupnu djelatnost istih supoduzetnika ili vlasnika udjela. U tom slučaju Spisak dugotrajne imovine iz članka 17. Zakona o porezu na dohodak sastavlja se za djelatnost istih supoduzetnika ili vlasnika udjela, a Knjiga prihoda i rashoda vodi se u mjestu koje su supoduzetnici odredili kao mjesto zajedničke djelatnosti.

Članak 8.

Knjiženja o Knjizi prihoda i rashoda obavljaju se uredno, pravodobno i točno na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.

Članak 9.

(1) Knjigovodstvena isprava jest pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni na temelju koje se evidentira poslovna promjena ili služi kao podloga temeljnici za unošenje podataka u poslovne knjige i nadzor nad obavljanjem poslovnog zahvata.

(2) Knjigovodstvene isprave jesu uplatnice, isplatnice, nalozi bezgotovinskoga plaćanja, računi, kontrolne vrpce registar blagajne i druge isprave.

(3) Kontrolne vrpce i blokove računa ne kojima se evidentira obavljeni promet prije uporabe ovjerava i evidentira nadležna jedinica Porezne uprave.

Članak 10

(1) Knjigovodstvena isprava sastavlja se povodom i u vrijeme nastanka poslovnoga dogadaja za svaki poslovni dogadaj

(2) Sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nedvojbeno i istinito svjedoči o nastaloj poslovnoj promjeni i da sadrži sve podatke potrebne za evidentiranje u poslovne knjige.

(3) Knjigovodstvena isprava može se sastaviti i napisati elektroničkim računalom, poluautomatskim računalom, pisačim strojem i ručno.

(4) Knjigovodstvena isprava sastavlja se u dva ili više primjeraka (izvornik i kopija ili više otisaka).

(5) Fotokopije izvornih isprava mogu se rabiti kao podloga za knjiženje podataka pod uvjetom da je na njima navedena naznaka mjesta čuvanja izvorne isprave, razlog uporabe fotokopije te potpis odgovorne osobe (ovlaštene osobe).

Članak 11.

Knjigovodstvene isprave čuvaju se u obliku izvornika u ovim rokovima:

- deset godina čuvaju se isplatne liste plaća i nadnica zaposlenih,

- pet godina čuvaju se sve druge isprave na temelju kojih se unose podaci u poslovne knjige.

Članak 12.

Urednim, pravodobnim i točnim knjiženjem, u smislu članka 8., ovoga Pravilnika smatraju se:

- knjiženja kronološkim redom tako da se poslovni događaji mogu pratiti prema redoslijedu nastajanja,

- knjiženje bez brisanja, a ako se proknjiženo precrtava ili stornira, mora biti vidljivo što je bilo napisano,

- knjiženja kojima su poslovni događaji točno uneseni iz izvornih knjigovodstveih isprava,

- knjiženja svake poslovne promjene koja se odnosi na ostvarenje prihoda i rashoda,

- knjiženja knjigovodstvenih isprava u roku 30 dana od nastanka poslovne promjene odnosno od dana ispostavljanja knjigovodstvene isprave.

Članak 13.

(1) Poslovnim prihodima smatraju se novčani primici i vrijednost proizvoda robe i usluge koje porezni obveznik ostvari obavljanjem obrtničke djelatnosti odnosno slobodnoga zanimanja po tržišnim vrijednostima.

(2) Poslovnim prihodima smatraju se i prihodi od prodaje, otuđenja i izuzimanja sredstava koja služe za obavljanje djelatnosti, koja su se vodila u spisku dugotrajne imovine ili od prodaje odnosno otuđenja ili likvidacije obrta odnosno radnje, prema tržišnoj vrijednosti.

(3) Prihodima se smatraju i svote poreza na promet naplaćene pri prodaji robe i usluga.

Članak 14.

(1) Poslovnim rashodima smatraju se rashodi koji su izravno povezani s ostvarenjem dohotka od obrta odnosno slobodnih zanimanja, otpisi prodanih ili otuđenih sredstava koja su se vodila u spisku dugotrajne imovine i otpisi tih sredstava pri otuđenju ili likvidaciji obrta ili radnje.

(2) Pored rashoda koji se priznaju pri utvrđivanju dohotka, napose se iskazuju rashodi (izdaci)koji se ne odbijaju od prihoda pri utvrđivanju dohotka kao porezne osnovice poreza na dohodak.

(3) Svaka isprava na temelju koje su u poslovnim knjigama poreznog obveznika knjiženi rashodi istodobno je i temelj kjiženja prihoda u poslovnim knjigama drugoga poreznog obveznika koji je isporučio robu, obavio radove, usluge i sl.

Članak 15.

Knjiženja u Knjizi prihoda i rashoda obavljaju se kako slijedi u nastavku teksta.

1. Redni broj

U kolonu 1 upisuje se redni broj pod kojim se knjiži poslovni događaj.

2. Broj i datum knjigovodstvene isprave

U kolonu 2 upisuje se broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se knjiži (to su npr. broj i datum ispostavljenog računa, datum uplatnice, isplatnice i slično).

3. Naziv knjigovodstvene isprave

U kolonu 3 upisuje se naziv (opis) isprave na temelju koje se knjiži poslovni događaj (uplatnica, isplatnica, račun dobavljača, izlazni računi kupcu i dr.).

4. Naziv kupca-dobavljača odnosno primatelja-izdavatelja isprave

U kolonu 4 upisuju se podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi, (o kupcu odnosno dobavljaču) na koju je isprava naslovljena odnosno od koje je isprava primljena.

5. Opis poslovne promjene

U kolonu 5 upisuju se naziv proizvoda odnosno vrsta usluge, oblik primanja odnosno davanja. Npr. naziv prodane robe, prijevoz obavljen na određenoj relaciji, popravak određenog proizvoda, roba uzeta od vlastite potrebe, dnevni utržak i sl.

POSLOVNI PRIHODI

6. i 7. Prodani proizvodi i obavljene usluge

U kolone 6 i 7 unose se podaci o prihodima ostvarenim od prodaje proizvoda, trgovačke robe i obavljenih usluga. To su prihodi ostvareni isključivo obavljanjem djelatnosti. U ove kolone upisuju se iznosi ispostavljenih računa, bez obzira na to da li su ti računi naplaćeni ili nisu. Ostvareni prihodi mogu se knjižiti na temelju izvješća o dnevnom utršku prometu (obračun ili temeljnica) koja sadrži podatke iz vrpce registar-blagajne. Ako se dnevno ostvareni prihodi knjiže na temelju izvješća o dnevnom utršku, tada se u prilogu izvješća moraju osigurati podaci o prometu svake registar blagajne, a u prilogu se daju vrpce ili ispisi vrpci ili kopije računa na temelju kojih je sastavljeno dnevno izvješće.

8. Ostali poslovni prihodi

U koloni 8 knjiže se ostali poslovni prihodi što se odnose na:

- prihode od dugih sporednih djelatnosti,

- prihode ostvarene od prodaje, otuđenja i izuzimanja sredstava što služe za obavljanje djelatnosti, a vodila su se u spisku dugotrajne imovine ili od prodaje odnosno otuđenja ili likvidacije obrta odnosno radnje i njihova se vrijednost uzima kao tržišna vrijednost,

- inventurni viškovi robe, proizvoda, sirovina, materijala, dijelova i sl.,

- viškovi u blagajni i ostali viškovi iz tekućega poslovanja,

9. Ukupno poslovni prihodi (6 + 7 + 8)

U kolonu 9 upisuju se ukupni prihodi iz kolona od 6. do 8.

POSLOVNI RASHODI

10. Rashodi materijala, robe, proizvoda, energije i usluga

U kolonu 10 upiisuju se materijalni troškovi što se odnose na kupnju sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnng inventara, pogonske energije troškovi usluga, kao npr. prijevozne usluge, usluge na izradi proizvoda - robe, usluge održavanja, usluge zakupa, usluge promičbe (reklama, propaganda, sponzorstvo, promocija proizvoda i sl.), intelektualne i osobne usluge (autorski honorari, isplateza rad po ugovoru, usluge obrazovanja, usluge vođenja poslovnih kjiga, odvjetrkičke usluge, usluge agencija, studentskih organizacija, intelektualne usluge i sl. ), komunalne usluge, te sve druge nespomenuteusluge.

11. Amortizacija

U kolonu 11 upisuje se amortizacija, i to trošak amortizacije obračunat do visine propisanih stopa, u skladu s Pravilnikom o revalorizac:iji i amortizaciji i utvrđen u koloni 11. "Spiska dugotrajne imovine".

Pored amortizacije, u ovukolonu unose se i otpisi neamortizirane djelatnosti prodanih ili otuđenih sredstava što su se vodila u Spisku dugotrajne imovine te otpisi neamortizirane vrijednosti ovih sredstava pri otuđenju ili likvidaciji obrta ili radnje.

U ovu kolonu upisuju se i rashodi zaštite kapitala uložeog u dugotrajnu imovinu, koji se, u skladu sa stavkom 4. članka 18. Zakona o porezu na dohodak, utvrđuje u visni 3% od revalorizirane knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine na kraju

poreznoga razdoblja koja se iskazuje u koloni 8 Spiska dugotrajne imovine.

12. i 13. Rashodi osoblja

12. Plaće i nadnice

U kolonu 12 upisuju se iznosi plaća za uposlene djelatnike i naknade plaća za vrijeme bolovanja, druge naknade plaća i poduzetnička plaća.

13. Troškoovi davanja iz plaća

U kolonu 13 upisuju se troškovi što se u obliku zakonom propisanih obveza plaćaju prilikom isplate plaća, a terete poslodavca (mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i drugi).

14. Ostali rashodi poslovanja

U kolonu 14 upisuju se svi ostali rashodi poslovanja koji nisu spomenuti u jednoj od navedenih kolona, a izravno su povezani s ostvarenim dohotkom od obrta odnosno slobodnih zanimanja.

15. i 16. Plaćeni porez na promet proizvoda i usluga

U koloner 15 upisuju se svote plaćenogporeza na promet proizvoda, osim obračunatog i plaćenog poreza na promet proizvoda na vlastitu potrošnju, izuzimanja za vlastite potrebe i sl.

U kolonu 16 upisuju se svote plaćenoga poreza na promet usluga.

17. Rashodi koji se ne odbijaju pri utvrđivanju Osnovice poreza na dohodak.

U ovu kolonu upisuju se rashodi i izdaci koji se ne odbijaju pri utvrđivanju osnovice poreza na dohodak, a to su rashodi poslovanja određeni u članku 19. Zakona o porezu na dohodak te drugi rashodi i izdaci koji nisu u izravnojvezi s ostvarenjem dohotka.

U skladu sa člankom 19. Zakona o porezu na dohodak, izdacima iz prethodnoga stavka smatraju se

1) izdaci za reprezentaciju (ugošćavanje, darovi, plaćanje izdataka odmora, športa, rekreacije i razonode, plaćanje izdataka za zakup automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor) i drugi slični izdaci.

2) porez na dohodak, porez na nasljedstva i darove i drugi osobni porezi, porez na promet na vlastitu potrošnju te besplatne isporuke i druga davanja,

3) novčane kazne i drugi izdaci koji imaju kazneni karakter,

4) izdaci radnicima po osnovi naknade materijalnih i drugih troškova, potpora i nagrada iznad najnižih iznosa utvrđenih općim kolektivnim ugovorima,

5) izdaci za dnevnice i troškove službenog putovanja u inozemstvo iznad propisanih iznosa,

6) 30% izdataka (troškova) osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz poduzetnika poslovodnih i drugih zaposlenih osoba i izdataka za korišternje rent-a-car vozila.Što se smatra izdacima iz toč. 1 - 6 ovoga stavka posebno je utvrđeno pravilnikom koji propisuje ministar financija. Kao rashodi poslovanja ne mogu se iskazati povrati pozajmica ni otplate zajmova i kredita.

18. Ukkkpno rashodi poslovanja (10+11+12+13+14+15+16+17)

U kolonu 18 upisuju se ukupni rashodi kao zbroj iznosa iz kolona od 10. do 17.

III. KNJIGA PROMETA

Članak 16.

(1) Knjiga prometa kronološka je evidencija o prometu proizvoda i obavIjenim uslugama.

(2) Knjiga prometa vodi se za svaku poslovnu jedinicu (radnju).

Članak 17.

(1) Knjiga prometa vodi se radi utvrđivanja dnevnoga prometa.

(2) Knjiženje u Knjizi prometa obavlja se na temelju ispostavljenih računa, kontrolnih vrpci registar-blagajne uplatnica-računa i sličnih isprava pod drugim nazivima koje se ispostavljaju za promet proizvoda i obavljene usluge.

Članak 18.

(1) Krljiga prometa mora biti dnevno ažurna.

(2) Pod dnevnom ažurnosti razumijeva se svakodnevno evidentiranje prometa, a najkasnije do početka radnoga vremena sljedećega dana.

(3) Dnevni promet iz Knjige prometa evidentira se u Knjizi prihoda i rashoda.

Članak 19.

Podaci u Knjizi prometa iskazuju se na sljedeći način:

1. Redni broj

U kolonu 1 upisuje se redni broj pod kojim se knjiži isprava.

2. Broj i datum isprave

U kolonu 2 upisuju se broj i datum isprave kojom su proizvodi i usluge zaračunati kupcu odnosno korisniku.

3. Naziv isprave

U kolonu 3 upisuje se naziv isprave kojom su proizvodi i usluge zaračunati kupcu odnosno korisniku, kao što su izlazni računi, kontrolne vrpce registar-blagajne i slično.

Svaka isprava evidentirana u Knjizi prometa mora biti evidentirana u koloni prihoda u Knjizi prihoda i rashoda

4. Naziv kupca - primatelja

U kolonu 4 upisuje se naziv kupca - primatelja proizvoda odnosno korisnika usluge, a u prodaji na malo-utržak.

5. Vrijednost prodanih proizvoda i usluga

U kolonu 5 upisuju se vrijednosti prodanih proizvoda i usluga. Pod prodanim proizvodima razumjevaju se i proizvodi dani bez naknade.

6. Naplaćene svote

U kolonu 6 upisuju se naplaćene svote s napomenom o načinu naplate, npr. žiro-račun, kreditne kartice, gotovina, čekovi i dr.

Članak 20.

Fizičke osobe koje se bave obrtom ili slobodnim zanimanjem i koje promet proizvoda i usluga evidentiraju u knjigama propisanim Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga (KP-Knjiga prometa) i Zakonom o trgovini (Trgovačka knjiga), u kojima osiguravaju podatke o prometu na način i u rokovima propisanim ovim Pravilnikom, nisu obvezni voditi knjigu prometa propisanu ovim Pravilnikom.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 21.

Knjiga prihoda i rashoda, Knjiga prometa te knjigovodstvene isprave, na temelju kojih su izvršena knjiženja u tim knjigama, moraju se čuvati na mjestu i na način koji omogućavaju nadzor nadležnoj ovlaštenoj osobi Porezne uprave.

Ako porezni obveznik obavlja djelatnost izvan mjesta svoga prebivališta, Knjigu prometa, a u slučaju iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika, i Knjigu prihoda i rashoda, kao i isprave iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika, ovjerava ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu poslovne jedinice (radnje) odnosno sjedišta zajedničke djelatnosti, o čemu pisano izvješćuje ispostavu Porezne uprave prema mjestu prebivališta poduzetnika.

Članak 22.

Primjeri oblika Knjige prihoda i rashoda i Knjige prometa u prilogu su ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 23.

Od dana primjene ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o poslovnim knjigama poreznih obveznika objavljen u "Narodnim novinama" br.55/90., 11/92., i 88/92.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine

Klasa:410-01/93-01/488

Urbroj : 513-07/93-01

Zagreb, 10. prosinca 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
KNJIGA PRIHODA I RASHODA
___________________________________________________________________________________
Red.  Broj i datum  Naziv      Naziv kupca - dobavljača    Opis
br.   knjigovod.   knjigovod.   odnosno primatelja       poslovne
    isprave     isprave     -izdavatelja          promjene
                    isprave 
___________________________________________________________________________________
1    2        3        4                5
___________________________________________________________________________________
x                    Prijenos sa stranice____
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
x        Prijenos na stranicu_____
___________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________
            POSLOVNI PRIHODI
prodani obavljene    ostali         ukupni
proizvodi    usluge     poslovni prihodi    prihodi (6+7+8)
___________________________________________________________________________________
6            7        8    9
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
                    POSLOVNI RASHODI
Rashodi materija-                Rashodi osoblja     Ostali
la,robe,proizvoda                plaće i     propisani    rashodi
energije i usluga    Amortizacija      nadnice dopirnosi    poslo-
                                        vanja
___________________________________________________________________________________
10           11           12       13       14
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                POSLOVNI RASHODI
Plaćeni porez          Rashodi koji      Ukupni poslo-
na promet            se ne odbi-       vni rashodi       Napomena
proizvod    usluga     jaju po čl19.      (10+11+12
                Zakona o porezu +13+14+
                na dohodak       15+16+17)
15       16       17           18           19

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


                        KNJIGA PROMETA
___________________________________________________________________________________
Red   Broj i datum  Naziv isprave  Naziv      Vrijednost prodanih   Naplaćene    Napomene
br.   isprave             kupca-     proizvoda i usluga   svote
                    primatelja
___________________________________________________________________________________
1    2        3        4            5        6            7
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________