Zakoni i propisi - Pravni savjeti 114 24.12.1993 Naredba o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji (Narodne novine, broj 27/93), ministar financija izdaje

NAREDBU

o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima

I.

Ovom se Naredbom propisuju računi u Zavodu za platni promet na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, društvenih fondova te prihodi za financiranje javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te način izvješćivanja njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, društvenih fondova te za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

II.

PRORAČUNSKI PRIHODI

A. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

1. Carina i posebne uvozne pristojbe

1. Carina, posebne uvozne pristojbe i ležarina uplaćuju se u korist individualne partije evidentnog računa broj 845 mjerodavne carinarnice, odnosno Carinske uprave Republike Hrvatske. Prihode uplaćene s tih osnova, carinarnice, odnosno Carinska uprava Republike Hrvatske raspoređuje na račune otvorene u podružnici Zagreb:

1) 30100-840-000-4106 Carina,

2) 30100-840-000-4202 Posebne pristojbe na uvezenu robu,

3) 30100-840-000-4309 Posebna pristojba pri uvozu poljoprivrednih prehrambenih proizvoda,

4) 30100-840-000-4314 Posebna pristojba za izravnavanje poreznog opterećenja,

5) 30100-840-000-4335 Posebna pristojba za carinsko evidentiranje,

2. Porez na promet

2. Porez na promet proizvoda i usluga uplaćuje se na račune otvorene u podružnici Zagreb:

1) 30100-840-000-21116 Porez na promet duhanskih prerađevina,

2) 30100-840-000-21137 Porez na promet cigareta,

3) 30100-840-000-20257 Poseban porez na kavu

4) 30100-840-000-2138 Porez na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani nadzor.

5) 30100-840-000-22246 Porez na promet od igara na sreću i zabavnih igara od igračnica i automat-klubova

3. Porez na promet proizvoda i usluga uplaćuje se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 840-20103 Porez na promet proizvoda i usluga,

2) 840-21805 Porez na promet od prodaje automobila (tarifni br. 5 i 8),

3. Porez od igara na sreću

4. Porez od igara na sreću uplaćuje se na račune otvorene u podružnici Zagreba:

1) 30100-840-00-0-1151 Porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznosu od igara na sreću od igračnica i automat-kluba,

2) 30100-840-00-0-11095 Porez na dobitke od igara na sreću,

5. Porez od igara na sreću uplaćuje se na račun otvoren na razini ispostave područnog ureda Porezne uprave:

1) 840-11074 Porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznnsu od automata 1:300 i zabavnih igara,

4. Pristojbe

6. Pristojbe se uplaćuju na račune otvorene u podružnici Zagreb :

1) 30100-840-000-3109 Carinske upravne pristojbe u gotovom novcu,

2) 30100-840-000-3161 Državne upravne pristojbe u gotovom novcu,

3) 30100-840-000-31616 Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva.

7. Sudske pristojbe uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave

1) 840-3338 Državne sudske pristojbe u gotovom novcu,

2) 840-33514 Prihodi ostvareni prodajom na malo sudskih pristojbenih maraka jedinstvene emisije.

5. Novčane kazne

8. Novčane kazne uplaćuju se na račune otvorene u podružnici Zagreb:

1) 30100-840-000-5103 Novčane kazne za carinske prekršaje i novčana sredstva dobivena od prodane robe po prekršajima,

2) 30100-840-000-5007 Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi i troškovi prekršajnog postupka,

3) 30100-840-000-5215 Novčane kazne za devizne prekršaje,

4) 30100-840-000-50230 Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene od MUP-a.

9. Novčane kazne uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 840-5119 Novčane kazne za privredne prijestupe, koje pripadaju državi i troškovi postupka,

2) 840-50300 Novčane kazne za prometne prekršaje koje pripadaju državi, naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje,

3) 840-5150, Novčane kazne za krivična dijela koje pripadaju državi i troškovi krivičnog postupka,

4) 840-5166 Novčane kazne za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi prekršajnog postupka.

6. Ostali prihodi Državnog proračuna

10. Ostali prihodi Državnog proračuna uplaćuju se na račune otvorene u podružnici Zagreb:

1) 30100-840-000-6116 Prihodi tijela državne uprave,

2) 30100-840-000-62179 Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira.

3) 30100-840-000-621110 Dinarska sredstva oduzeta po posebnim propisima,

4) 30100-840-000-621217 Dio sredstava ostvaren od igara na sreću od interesa za državu,

5) 30100-840-000-621222 Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,

s) 30100-840-000-621238 Pristojbe za izdane dozvole za prijelaz državne granice,

7) 30100-840-000-621243 Pristojbe koje se plaćaju za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, rabno-novčane lutrije, tombole ili klađenja te za otvaranje automat-klubova i igračnica,

8) 30100-840-000-6350 Prihodi od viška prihoda nad rashodima NBH,

9) 30100-840-000-6366 Sredstva za financiranje obnove,

10) 30100-840-000-6371 Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske,

11) 30100-840-000-63412 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

12) 30100-840-000-61012 Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske,

13) 30100-840-000-621360 Prihodi od kamata,

14) 30100-840-000-6387 Evidencijska pristojba za prijenos neotplaćenih dionica.

11. Ostali prihodi Državnog proračuna koji se uplaćuju na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave

1) 840-6212 Ostali državni prihodi,

2) 840-62163 Ostali državni prihodi - dio kreditnih fondova i osnivačkih uloga banaka

3) 840-62184 Ostali državni prihodi - oduzeta imovinska korist u krivičnom, privredno-kaznenom i prekršajnom postupku,

4) 840-621313 Državna pristojba za zgrade za odmor,

5) 840-621329 Državna pristojba za odmarališta,

6) 840-621334 Državna pristojba za cestovna motorna vozila,

7) 840-621355 Državna pristojba za plovne objekte,

8) 840-6280 Naplaćeni troškovi prisilne naplate,

9) 840-2603 Porez iz ukupnog prihoda građana.

B. PRIHODl ŽUPANIJSKlH PRORAČUNA

1. Županijski porezi

12. Županijski porezi uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 840-2619 Porez na nasljedstva i darove,

2) 840-2624 Porez na cestovna motorna vozila,

3) 840-2645 Porez na plovne objekte,

4) 8402650 Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba.

2. Ostali prihodi županijskih proračuna

13. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje i drugi prihodi utvrđeni posebnim zakonom uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 840-3156 Županijske upravne pristojbe u gotovom novcu,

2) 840-5171 Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,

3) 840-6415 Drugi županijski prihodi utvrđeni posebnim zakonom,

C. PRIHODI KOTARSKIH PRORAČUNA

1. Prihodi kotarskih proračuna

14. Prihodi kotarskih proračuna uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 840-2715 Posebni kotarski porez,

2) 840-3177 Kotarske pristojbe.

D. PRIHODI GRADSKIH I OPČINSKIH PRORAČUNA

1. Gradski i opčinski porezi i prirezi

15. Gradski i opčinski porezi i prirezi uplaćuju se na račune otvorene na razini grada-općine:

1) 840-2806 Porez na potrošnju,

2) 840-2811 Porez na kuće za odmor,

3) 840-2827 Porez na reklame,

4) 840-2832 Porez na tvrtku, odnosno naziv,

5) 840-2869 Porez na korištenje javnih površina,

6) 840-1396 Prirez na porez na dohodak.

2. Pristojbe i naknade

16. Pristojbe i naknade uplaćuju se na račune otvorene

na razini grada-općine:

1) 840-3002 Gradske i općinske upravne pristojbe u gotovom novcu,

2) 840-3018 Ostale gradske i općinske pristojbe u gotovom novcu,

3) 840-3408 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,

4) 840-3413 Naknade za upotrebu javnih gradskih-općinskih površina.

3. Prihodi po posebnim propisima

17. Novčane kazne uplaćuju se na račun otvoren na razini grada-općine :

1) 840-5187 Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist.

4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna

18. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna uplaćuju se na račune otvorene na razini grada-općine:

1) 840-6121 Ostali gradski i općinski prihodi,

2) 840-82275 Posebna pristojba na automate za igre na sreću i za zabavne igre,

3) 840-62280 Naknada za korištenje prostora elektrana.

19. Ostali prihodi uplaćuju se na račun otvoren na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 840-62121 Ukinuti prihodi bivših općina,

E. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

20. Zajednički prihodi državnog, gradskih i općinskih proračuna uplaćuju se na račune otvorene, na razini grada-općine:

1) 840-2848 Porez na promet nekretnina,

2) 840-2853 Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara,

3) 840-621259 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,

F. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

1. Porez na dobit

21. Porez na dobit uplaćuje se na račun otvoren na razini grada-općine:

1) 840-1146 Porez na dobit

Porez na dobit uplatitelji su dužni uplaćivati prema sjedištu poduzeća, odnosno prebivalištu poduzetnika, članak 2. stavak 6. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 109/93).

2. Porez na dohodak

22. Porez na dohodak uplaćuje se na račune otvorene na razini grada-općine :

1) 840-1403 Porez na dohodak od nesamostalnog rada

2) 840-1419 Porez na dohodak fizičkih osoba koje povremeno obavljaju određene usluge pravnim i fizičkim osobama i od autorskih prava (članak 9., 11. i 34. Zakon o porezu na dohodak),

3) 840-1421 Porez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja,

4) 840-1445 Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva,

5) 840-1446 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava,

6) 840-1492 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi.

Porez na dohodak koji se uplaćuje na račune od 1) do 6) točke 22. uplaćuje se prema općini prebivališta, poreznog obveznika.

U slučaju da fizička osoba-porezni obveznik od nesamostalnog rada nema u Republici Hrvatskoj ni prebivalište niti uobičajeno boravište, porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se na račun pod 1) ove točke prema sjedištu poslodavca.

Porez na dohodak od nesamostalnog rada isplatitelj uplaćuje Zbrojnim nalogom za prijenos (Obrazac broj 47) prema općini prebivališta poreznog obveznika.

Na račun od 2) do 6) isplatitelji su dužni uplaćivati obračunate svote poreza na dohodak pojedinačnim nalozima prema prebivalištu poreznog obveznika. U pozivu na broj odobrenja isplatitelj je dužan upisati u predpolje broj modela "12" a sadržaj u polje elementa-jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka).

3. Upravni biljezi

23. Prihod od prodaje upravnih biljega uplaćuje se na račun otvoren na razini grada-općine:

1) 840-3086 Prihod od pristojbi ostvaren prodajom upravnih biljega.

III.

PRIHODI DRUŠTVENIH FONDOVA

A PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

24. Doprinos za zdravstveno osiguranje uplaćuje se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 843-37 Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća radnika zaposlenih kod pravnih osoba,

2) 843-63 Doprinos za zdravstveno osiguranje što ga plaćaju osobe koje obavljaju privrednu djelatnost osobnim radom,

3) 843-79 Doprinos za zdravstveno osiguranje osoba što ga plaćaju osobe koje obavljaju neprivrednu djelatnost osobnim radom,

4) 843-84 Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika zaposlenih kod fizičkih osoba,

5) 843-107 Doprinos za zdravstveno osiguranje koje plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe,

6) 843-1905 Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih u inozemstvu i za slučaj nesreće na poslu,

7) 843-8516 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika

8) 843-378 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika mirovina i korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju,

9) 843-383 Doprinos za zdravstveno osiguranje za ostale osiguranike sukladno odluci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

B. PRlHODI FONDOVA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

25. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje uplaćuje se na račune otvorene u podružnici Zagreb:

1) 30100-843-000-1809 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje građana koji samostalno obavljaju djelatnost-neobavezno osiguranje.

26. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje upIaćuje se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 843-149 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje, iz plaća radnika,

2) 843-14905 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje na plaće radnika koje rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje u povećanom trajanju,

3) 843-1968 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje što ga plaćaju osiguranici za produženo osiguranje,

4) 843-14926 Doprinos za osiguranje radnika, učenika i studenata koji obavljaju privremene i povremene poslove,

5) 843-112 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje koji plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe.

6) 843-180 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje od fizičkih osoba privredne djelatnosti što ga plaćaju samostalni obveznici plaćanja,

7) 843-196 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguanje od samostalnih obveznika uplate,

8) 843-203 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća radnika zaposlenih kod obrtnika i zaposlenih kod slobodnih zanimanja,

9)843-17501 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od osnovice osiguranja,

10) 843-89001 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od katastarskog prihoda,

C. SREDSTVA DOPLATKA ZA DJECU

27. Doprinos za doplatak za djecu uplaćuje se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 843-271 Doprinos za doplatak za djecu iz plaća radnika od pravnih osoba,

2) 843-292 Doprinos za doplatak za djecu iz plaća radnika zaposlenih kod obrtnika, slobodnih zanimanja i iz plaća poslodavca,

3) 843-8173 Doprinos za doplatak za djecu koji plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe.

D. PRIHODf ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

28. Doprinos za zapošljavanje uplaćuje se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 843-768 Doprinos za zapošljavanje iz plaća radnika,

2) 843-773 Sredstva solidarnosti za poticanje zapošljavanja.

E. PRHODl DRUGIH FONDOVA IZ OBLASTl DRUŠTVENE DJELATNOSTI

29. Doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika uplaćuje se na račun otvoren u podružnici Zagreb:

1) 30100-843-000-1739 Doprinos od autorskih prava za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika.

IV.

PRIHODI JAVNIH PODUZEĆA

A. PRIHODI JAVNIH VODOPRIVREDNIH PODUZEĆA

30. Prihodi Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" uplaćuju se na račune otvorene u podružnici Zagreb:

1) 301100-842-000-2229 Naknada za korištenje voda,

2) 30100-842-000-2234 Naknada za zaštitu voda,

3) 30100-842-000-2255 Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena.

31. Prihodi Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" i ostalih javnih vodoprivrednih poduzeća uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 842-1562 Vodoprivredni doprinos,

2) 842-453 Vodoprivredni doprinos od obrtnika i slobodnih zanimanja,

3) 842-2260 Vodoprivredna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području,

4) 842-469 Vodoprivredna naknada od poljoprivrednika.

B. PRIHODI JAVNOG PODUZEĆA "HRVATSKE CESTE"

32. Prihodi Javnog poduzeća "Hrvatske ceste" uplaćuju se na račune otvorene u podružnici Zagreb:

1) 30100-842-000-292 Naknada za Ceste za inozemna cestovna motorna i priključna vozila,

2) 30100-842-000-399 Naknada za ceste sadržana u maloprodajnoj cijeni benzina i plinskog ulja.

33. Prihodi od godišnjih naknada za ceste uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 842-320 Godišnja naknada za upotrebu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila,

2) 842-341 Naknada za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin,

3) 842-357 Naknada za upotrebu cesta što se plaća na traktore i njihova priključna vozila.

C. PRIHODl JAVNOG PODUZEĆA "HRVATSKE ŠUME" l OSTALI PRIHODI OD ŠUMA

34. Prihodi Javnog poduzeća "Hrvatske šume" i ostali prihodi od šuma uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 842-5509 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma,

2) 842-5514 Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma,

3) 842-5535 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma,

4) 842-523046 Doprinos za šume od šuma i šumskog zemIjišta obračunat od katastarskog prihoda šuma

35. Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun otvoren na razini grada-općine:

1) 842-5540 Šumarski doprinos.

V.

OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE

36. Prihodi"Crvenog križa Hrvatske" uplaćuju se na račun otvoren u podružnici Zagreba:

1) 30100-842-000-7683 Sredstva solidarnosti ostvarena u Tjednu solidarnosti plaćanjem markica solidarnosti.

37. Prihodi fondova u stambenom i komunalnom gospodarslvu uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Poreza uprave:

1) 842-1840 Doprinos na plaće za subvencioniranje stanarine i podstanarine,

1) 842-406 Naknada za ustupanje i korištenje građevinskog zemljišta,

2) 842-42 Ostali prihodi fondova u komunalnom gospodarstvu.

38. Ostali prihodi po posebnim propisima uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave:

1) 842-107 Dio premije za osiguranje od požara,

2) 842-523093 Komorski doprinos,

3) 842-523067 Doprinos za skloništa.

39. Samodoprinos se uplaćuje na račune otvorene na razini grada-općine:

1) 842-822 Samodoprinos,

2) 842-929 Samodoprinos od poljoprivrednika.

40. Prihodi turistićkih zajednica uplaćuju se na račune otvorene na razini grada-općine:

1) 842-271 Članarina turističkim zajednicama,

2) 842-474 Boravišna pristojba.

Na zahtjev gradskog, općinskog tijela uprave, u okviru računa 842-822, 842-929 i 842-271 otvorit će se toliko podračuna koliko ima uvedenih mjesnih samodoprinosa, odnosno osnovanih turističkih zajednica mjesta.

PRIJELAZNE ODREDBE

41. Prolazni računi 846-16, 846-21 i 846-37 otvoreni po prijašnjim općinama ostaju otvoreni do 30. lipnja 1994. godine na razini ispostava područnih ureda Porezne uprave za zaostale uplate.

Sredstva uplaćena na ove račune u 1994. godini raspoređuju ispostave područnih ureda Porezne uprave na račune iz ove Naredbe temeljem specifikacije i virmanskih naloga.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

42. Obveznici poreza i doprinosa i uplatioci drugih prihoda koji prihode uplaćuju na račune predviđene ovom Naredbom, pri uplati na te račune, moraju na naloge za uplatu napisati broj jedinice Zavoda za platni promret broj osnovnog računa iz Plana računa Zavoda za platni prumet, brojčanu oznaku općine, odnosno brojčanu oznaku razine otvaranja računa ("000" za račun otvoren u podružnici Zagreb, brojčanu oznaku za račune koji se otvaraju na razini ispostave područnog ureda Porezne uprave i brojčanu oznaku grada-općine za račune otvorene na razini grada-općine) i broj uplatnog računa predviđenog ovom Naredbom. Kao brojčana oznaka za račune otvorene na razini ispostava područnog ureda Porezne uprave koristi se broj općine u kojoj je sjedište ispsotave područnog ureda Porezne uprave.

Primjer za račun otvoren na razini ispostave područnog ureda Porezne uprave: 35240-840-187-20103 gdje je:

35240 - broj jedinice Zavoda,

840 - osnovni račun u Planu računa Zavoda,

187 - brojčana oznaka za račun na razini ispostave (u ovom slučaju ispostava Klanjec),

20103 - porez na promet proizvoda i usluga

Primjer za račun otvoren na razini grada-općine: 35240-840-466-1403 gdje je:

35240 - broj jedinice Zavoda,

840 - osnovni račun u Planu računa Zavoda,

466 - brojčana oznaka općine (u ovom slučajo Tuhelj),

1403 - porez na dohodak od nesamostalnog rada.

Radi pravilnog popunjavanja naloga za uplatu prihoda, uz ovu je Naredbu tiskan Popis brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za Platni promet, ispostava područnih ureda porezne uprave i gradova-općina po županijama i ispostavama područnih ureda Porezne uprave.

Upozivu na broj odobrenja porezni obveznici fizičke osobe i građani dužni su upisati upredpolje broj modela "12" a sadržaj u polje elementa - jedinstveni matični broj

građana (13 znamenaka).

Porezni obveznici pravne osobe u pozivu na broj odobrenja dužni su u predpolje upisati broj modela "05" a sadržaj u polje elementa matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka).

43. Zavod za platni promet će izvode za račune sadržane u točkama 3., 5., 11. (za točke pod 4), 5), 6), 7) i 9), 12., 14., 15., 20., (za točku pod 2), 21., 22., 31. (za točku pod 4), 34. (za točku pod 4), 38., (za točku pod 3), 3), 39. i 40. (za točku pod 1)) dostavljati mjerodavnim ispostavama područnih ureda Porezne uprave.

44. Sredstvima s računa iz ove Naredbe ne može se raspolagati prije njihova prijenosa na žiro-račun proračuna, društvenih fondova, zavoda, javnih poduzeća, fondova i ostalih organizacija.

Sredstva s računa iz ove Naredbe prenosi mjerodavna jedinica Zavoda za platni promet.

Više uplaćeni, odnosno pogrešno isplaćeni prihodi virmanskim se nalogom vlasnika računa kojima su više odnosno pogrešno uplaćeni prihodi usmjereni, vraćaju na račune određene ovom Naredbom, odnosno uplatiteljima na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Rješenja o povratu poreza koja donosi mjerodavna ispostava područnog ureda Porezne uprave, izvršava Zavod za platni promet s računa prihoda na koji se povrat odnosi.

RASPOREĐIVANJE PRIHODA

45. Prihodi uplaćeni na račune iz ove Naredbe raspoređuju se u cijelosti ili prema određenim postocima, ovisno o tome pripadaju li Državnom, županijskom, kotarskom, gradskom ili općinskom proračunu, društvenom fondu, zavodu, javnom poduzeću, fondu ili ostalim organizacijama.

Prihodi državnog proračuna i društvenih fondova raspoređuju se svakog radnog dana, a prihodi županijskih, kotarskih, gradskih i općinskih proračuna, javnih poduzeća i fondova raspoređuju se prema odluci mjerodavnih tijela.

46. Da bi se omogućilo Zavodu za platni promet da u rokovima iz točke 45. rasporedi prihod od carine i carinskih pristojbi s računa predviđenih ovom Naredbom u korist Državnog proračuna, carinarnice su obvezne svoju individualnu partiju otvorenu unutar evidentnog računa 845 raspoređivati na odgovarajuće račune svakog radnog dana.

47. Mjerodavne jedinice Zavoda za platni promet obvezne su voditi evidenciju o izvršenim uplatama određenih proračunskih prihoda po pojedinim poreznim obveznicama, te o rasporedu prihoda proračuna, društvenih fondova, zavoda, javnih poduzeća, fondova i ostalih organizacija za svaki račun otvoren prema ovoj Naredbi.

48. Mjerodavna jedinica Zavoda za platni promet obvezna je o uplatama i rasporedu prihoda izvješćivati mjerodavna tijela u državi, županiji, kotru, gradu i općini na Obrascu P-2 - lzvještaj o uplati i rasporedu prihoda proračuna, društvenih fondova, zavoda, javnih poduzeća, fondova i ostalih organizacija.

Mjerodavna jedinica Zavoda za platni promet u izvještaju iz stavka 1. ove točke obvezna je na Obrascu P-2 za svaki račun dati podatke o bruto naplati prihoda i o raspoređenim svotama i to:

- državi,

- županiji,

- kotaru,

- gradu i općini,

- drugim korisnicima,

- te o neraspoređenim svotama prihoda.

Izvještaj iz stavka 1. ove točke na Obrascu P-2 mjerodavna jedinica Zavoda za platni promet obvezna je dostavljati:

- do 3. u mjesecu - mjerodavnim tijelima grada i općine za proteklo razdoblje,

- do 7. u mjesecu - mjerodavnim tijelima države, županije i kotara, za proteklo razdoblje.

ZAVRŠNE ODREDBE

49. Na dan stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima ("Narodne novine" od broja 73A/91 do 70/93).

50. Ova Naredba stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa-401-03/93-01/05

Urbroj : 513-07/93-3

Zagreb, 21. prosinca 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.POPIS BROJČANIH OZNAKA MJERODAVNIH JEDINICA ZAVODA ZA PLATNI PROMET, ISPOSTAVA PODRUČNIH UREDA POREZNE UPRAVE I GRADOVA-OPĆINA PO ŽUPANIJAMA I ISPOSTAVAMA PODRUČNIH UREDA POREZNE UPRAVE
___________________________________________________________________________________
    Oznaka za
    račune na    Oznaka
Jed.  razini isp.   grada -         Naziv grada-općine
ZAP-a  podr. ureda   općine
    Porezne
    - uprave
___________________________________________________________________________________
1    2        3                4
___________________________________________________________________________________
        I. ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
        (sjedište u Zagrebu)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DUGO SELO
* 30111 101   101   DUGO SELO
30111          033   BRCKOVLJANI
30111          376   RUGVICA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE JASTREBARSKO
* 30112 169   169   JASTREBARSKO
30112          190   KLINČA SELO
30112          331   PISAROVINA
30112          408   SOŠICE
30112          533   KRAŠIČ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SAMOBOR
* 30113 380   380   SAMOBOR
30113          436   SVETA NEDJELJA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SVETI lVAN ZELINA
* 30116 429   429   SVETI IVAN ZELINA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VRBOVEC
* 31230 508   508   VRBOVEC

31230          097   DUBRAVA
31230          114   FARKAŠEVAC
31230          135   GRADEC
31230          356   PRESEKA
31230          536   RAKOVEC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ZAPREŠIĆ
* 30100 133   133   GRAD ZAGREB
30110          034   BRDOVEC
30110          147   HRUŠEVEC KUPLJENSKI
30110          362   PUŠČA
        II. ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
        (sjedište u Krapini)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DONJA STUBICA
* 35210 079   079   DONJA STUBICA
35210          125   GORNJA STUBICA
35210          163   JAKOVLJE
35210          256   MARIJA BISTRICA
35210          311   OROSLAVJE
35210          422   STUBIČKE TOPLICE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KLANJEC
* 35240 187   187   KLANJEC
35240          208   KRALJEVEC NA SUTLI
35240          466   TUHELJ
35240          521   ZAGORSKA SELA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KRAPINA
* 35230 211   211   KRAPINA
35230          108   ĐURMANEC
35230          329   PETROVSKO
35230          364   RADOBOJ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE PREGRADA
* 35250 352   352   PREGRADA
35250          070   DESINIĆ
35250          152   HUM NA SUTLI
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ZABOK
* 35200 519   519   ZABOK
35200          011   BEDEKOVČINA
35200          212   KRAPINSKE TOPLICE
35200          430   SVETI KRIŽ ZAČRETJE
35200          481   VELIKO TRGOVIŠĆE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ZLATAR
* 35220 526   526   ZLATAR
35220          041   BUDINŠČINA
35220          146   HRAŠČINA
35220          200   KONJŠČINA
35220          236   LOBOR
35220          248   MAČE
35220          265   MIHOVLJAN
35220          527   ZLATAR BISTRICA

        III. ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
        (sjedište u Sisku)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE IVANIĆ-GRAD
* 32710 158   158   IVANIĆ-GRAD
32710          193   KLOŠTAR IVANIĆ
32710          213   KRIŽ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KUTINA
* 32700 220   220   KUTINA
32700          347   POPOVAČA
32700          477   VELIKA LUDINA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE NOVSKA
* 32720 293   293   NOVSKA
32720          168   JASENOVAC
32720          232   LIPOVLJANI
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE PETRINJA
* 34150 328   328   PETRINJA
34150          162   JABUKOVAC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SISAK
* 34100 391   391   SISAK
34100      228       LEKENIK
34100      259       MARTINSKA VES
34100      426       SUNJA
        KOTAR GLINA
        (sjedište u Glini)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DVOR
* 34110 102   102   DVOR
34110          073   DIVUŠA
34110          142   GVOZDANSKO
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE GLINA
* 34120 121   121   GLINA
34120          128   GORNJI KLASNIĆ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KOSTAJNICA
* 34130 150   150   HRVATSKA KOSTAJNICA
34130          083   DONJI KUKURUZARI
34130          149   HRVATSKA DUBICA
34130          262   MEČENČANI
34130          470   UTOLICA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VOJNIĆ
* 32140 503   503   VOJNIĆ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VRGINMOST
* 32130 510   510   VRGINMOST
32130          225   LASINJA
32130          457   TOPUSKO

        IV. ŽUPANIJA KARLOVAČKA
        (sjedište u Karlovcu)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DUGA RESA
* 32160 0992  099   DUGA RESA
32160          007   BARILOVIĆ
32160          030   BOSILJEVO
32160          120   GENERALSKI STOL
32160          281   NETRETIĆ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KARLOVAC
* 32100 179   179   KARLOVAC
32100          090   DRAGANIĆ
32100          216   KRNJAK
32100          392   SKAKAVAC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE OGULIN
* 33891 297   297   OGULIN
33891          172   JOSIPDOL
33891          333   PLAŠKI
33891          378   SABORSKO
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE OZALJ
* 32150 315   315   OZALJ
32150          530   ŽAKANJE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SLUNJ
* 32110 400   400   SLUNJ
32110          049   CETINGRAD
32110          365   RAKOVICA

        V. ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
        (sjedište u Varaždinu)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE IVANEC
* 34810 156   156   IVANEC
34810          012   BEDNJA
34810          080   DONJA VOĆA
34810          189   KLENOVNIK
34810          229   LEPOGLAVA
34810          260   MARUŠEVEC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE LUDBREG
* 34820 244   244   LUDBREG
34820          085   DONJI MARTIJANEC
34820          251   MALI BUKOVEC
34820          437   SVETI DURĐ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE NOVI MAROF
* 34830 289   289   NOVI MAROF
34830          036   BREZNICA
34830          151   HUM BREZNIČKI
34830          247   LJUBEŠĆICA
34830          473   VARAŽDINSKE TOPLICE
34830          493   VISOKO
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VARAŽDIN
* 34800 472   472   VARAŽDIN
34800          019   BERETINEC
34800          048   CESTICA
34800          129   GORNJI KNEGINEC
34800          165   JALŽABET
34800          326   PETRIJANEC
34800          410   SRAČINEC
34800          438   SVETI ILIJA
34800          462   TRNOVEC BARTOLOVEČKI
34800          484   VIDOVEC
34800          486   VINICA

        VI. ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
        (sjedište u Koprivnici)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ĐURĐEVAC
* 31210 107   107   ĐURĐEVAC
31210          115   FERDINANDOVAC BRODIĆ
31210          194   KLOŠTAR PODRAVSKI
31210          270   MOLVE
31210          490   VIRJE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KOPRIVNICA
* 32300 201   201   KOPRIVNICA
32300          096   DRNJE
32300          104   ĐELEKOVEC
32300          122   GOLA
32300          145   HLEBINE
32300          202   KOPRIVNIČKI BREGl
32300          203   KOPRIVNIČKl lVANEC
32300          227   LEGRAD
32300          292   NOVIGRAD PODRAVSKI
32300          324   PETERANEC
32300          366   RASINJA
32300          405   SOKOLOVAC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KRIŽEVCI
* 31240 214   214   KRIŽEVCl
31240          439   SVETI IVAN ŽABNO
31240          442   SVETI PETAR OREHOVEC

        VII. ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
        (sjedište u Bjelovaru)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE BJELOVAR
* 31200 024   024   BJELOVAR
31200          176   KAPELA
31200          287   NOVA RAČA
31200          375   ROVIŠĆE
31200          478   VELIKA PISANICA
31200          483   VELIKO TROJSTVO
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ČAZMA
* 32740 063   063   ČAZMA
32740          161   IVANSKA
32740          450   ŠTEFANJE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DARUVAR
* 31270 067   067   DARUVAR
31270          071   DEŽANOVAC
31270          105   ĐULOVAC
31270          199   KONČANICA
31270          390   SIRAČ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE GAREŠNICA
* 31220 119   119   GAREŠNICA
31220          018   BEREK
31220          144   HERCEGOVAC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE GRUBIŠNO POLJE
* 31280 139   139   GRUBIŠNO POLJE
31280          480   VELIKI GRĐEVAC

        VIII. ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
        (sjedište u Rijeci)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE CRIKVENICA
* 33860 053   053   CRIKVENICA
33860          290   NOVI VINODOLSKI
33860          488   VINODOLSKA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ČABAR
* 33890 055   055   ČABAR
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DELNICE
* 33850 069   069   DELNICE
33850          038   BROD MORAVlCE
33850          117   FUŽINE
33850          237   LOKVE
33850          275   MRKOPALJ
33850          369   RAVNA GORA
33850          393   SKRAD
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KRK
* 33810 215   215   KRK
33810          008   BAŠKA
33810          074   DOBRINJ
33810          253   MALINSKA
33810          301   OMIŠALJ
33810          360   PUNAT
33810          507   VRBNIK
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE MALI LOŠINJ
* 33870 252   252   MALI LOŠINJ
33871          052   CRES
lSPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE OPATIJA
* 33880 302   302   OPATIJA
33880          242   LOVRAN
33880          261   MATULJI
33880          273   MOŠĆENIČKA DRAGA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE RAB
* 33830 363   363   RAB
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE RIJEKA
* 33800 373   373   RIJEKA
33800          004   BAKAR
33800          061   ČAVLE
33800          170   JELENJE
33800          180   KASTAV
33800          186   KLANA
33800          209   KRALJEVICA
33800          495   VISKOVO
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VRBOVSKO
* 33892 509   509   VRBOVSKO

        IX. ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
        (sjedište u Gospiću)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE GOSPIĆ
* 31900 130   130   GOSPIĆ
31900          178   KARLOBAG
31900          323   PERUŠIĆ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE OTOČAC
* 31930 313   313   OTOČAC
31930          037   BRINJE
31930          512   VRHOVINE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE PAG
* 33820 316   316   PAG
33820          288   NOVALJA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SENJ
* 33840 387   387   SENJ

        X. ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
        (sjedište u Virovitici)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ORAHOVICA
* 33210 307   307   ORAHOVICA
33210          054   CRNAC
33210          056   ČAČINCI
33210          524   ZDENCI
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SLATINA
* 33220 395   395   SLATINA
33220          057   ČAĐAVICA
33220          266   MIKLEUŠ
33220          283   NOVA BUKOVICA
33220          407   SOPJE
33220          499   VOĆIN
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VIROVlTICA
* 31260 491   491   VIROVITICA
31260          136   GRADINA
31260          245   LUKAČ
31210          332   PITOMAČA
31260          424   SUHOPOLlE
31260          449   ŠPIŠIĆ BUKOVICA

        XI. ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
        (sjedište u Požegi)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE NAŠICE
* 33200 278   278   NAŠICE
33200          106   ĐURĐENOVAC
33200          116   FERIČANCI
33200          340   PODGORAČ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE PAKRAC
* 32730 318   318   PAKRAC
32730          231   LIPIK
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE POŽEGA
* 34200 351   351   POŽEGA
34200          035   BRESTOVAC
34200          058   ČAGLIN
34200          164   JAKŠIĆ
34200          177   KAPTOL
34200          221   KUTJEVO
34200          334   PLETERNICA
34200          475   VELIKA

        XII. ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
        (sjedište u Slavonskom Brodu)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE NOVA GRADIŠKA
* 34310 284   284   NOVA GRADIŠKA
34310          046   CERNIK
34310          068   DAVOR
34310          127   GORNJl BOGIĆEVCI
34310          285   NOVA KAPELA
34310          299   OKUČANI
34310          372   REŠETARI
34310          412   STARA GRADIŠKA
34310          418   STARO PETROVO SELO
34310          506   VRBJE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SLAVONSKI BROD
* 34300 396   396   SLAVONSKI BROD
34300          010   BEBRINA
34300          039   BRODSKI STUPNIK
34300          081   DONJI ANDRIJEVCI
34300          118   GARČIN
34300          140   GUNDINCI
34300          185   KLAKAR
34300          303   OPRISAVCI
34300          309   ORIOVAC
34300          338   PODCRKAVLJE
34300          388   SIBINJ
34300          397   SLAVONSKI ŠAMAC
34300          476   VELIKA KOPANICA
34300          514   VRPOLJE

        XIII. ŽUPANIJA ZADARSKO-KNINSKA
        (sjedište u Zadru)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE BIOGRAD NA MORU
* 35320 022   022   BIOGRAD NA MORU
35320          317   PAKOŠTANE
35320          320   PAŠMAN
35320          428   SVETI FILIP I JAKOV
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ZADAR
* 35300 520   520   ZADAR
35300          020   BIBINJE
35300          173   KALI
35300          282   NIN
35300          537   NOVIGRAD (Zadar)
35300          345   POLIČNIK
35300          349   POSEDARJE
35300          354   PREKO
35300          371   RAŽANAC
35300          379   SALI
35300          416   STARIGRAD
35300          425   SUKOŠAN
35300          445   ŠKABRNJA
35300          489   VlR
35300          525   ZEMUNIK DONJI

            KOTAR KNIN
            (sjedište u Kninu)
lSPOSTAVA    PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE BENKOVAC
* 35310 017   017   BENKOVAC
35310          233   LISIĆIĆ
35310          234   LIŠANE OSTROVIČKE
35310          344   POLAČA
35310          401   SMlLČIĆ
35310          411   STANKOVCI
ISPOSTAVA PDRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DONJl LAPAC
* 31910 084   084   DONJI LAPAC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE GRAČAC
* 31920 131   131   GRAČAC
31920          240   LOVINAC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KNIN
* 34460 196   196   KNIN
34460          051   CIVLJANE
34460          113   ERVENIK
34460          183   KIJEVO
34460          184   KISTANJE
34460          310   ORLIĆ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE OBROVAC
* 35330 296   296   OBROVAC
35330          167   JASENICE
35330          218   KRUŠEVO
35330          277   NADVODA
lSPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE TITOVA KORENICA
* 32120 455   455   TITOVA KORENICA
32120          404   SMOLJANAC
32120          467   UDBINA

        XIV. ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
        (sjedište u Osijeku)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE BELI MANASTIR
* 33650 013   013   BELI MANASTIR
33650          021   BILJE
33650          064   ČEMINAC
33650          066   DARDA
33650          091   DRAŽ
33650          195   KNEŽEVI VINOGRADI
33650          325   PETLOVAC
33650          346   POPOVAC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DONJI MIHOLJAC
* 33230 086   086   DONJI MIHOLJAC
33230          257   MARIJANCI
33230          271   MOSLAVINA PODRAVSKA
33230          446   ŠLJIVOŠEVCI
33230          485   VILJEVO DONJE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ĐAKOVO
* 33640 103   103   ĐAKOVO
33640          094   DRENJE
33640          124   GORJANI
33640          230   LEVANJSKA VAROŠ
33640          361   PUNITOVCI
33640          381   SATNICA ĐAKOVAČKA
33640          386   SEMELJCI
33640          421   STRIZIVOJNA
33640          461   TRNAVA
33640          494   VINKOVCI
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE OSIJEK
* 33600 312   312   OSIJEK
33600          002   ANTUNOVAC TENJSKI
33600          065   ČEPIN
33600          110   ERDUT
33600          111   ERNESTINOVO
33600          517   VUKA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VALPOVO
* 33630 471   471   VALPOVO
33630          016   BELIŠĆE
33630          023   BIZOVAC
33600          205   KOŠKA
33630          327   PETRIJEVCI

        XV. ŽUPANIJA ŠIBENSKA
        (sjedište u Šibeniku)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DRNIŠ
* 34610 095   095   DRNIŠ
34610          298   OKLAJ
34610          377   RUŽIĆ
34610          469   UNEŠIĆ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ŠIBENIK
* 34600 444   444   ŠIBENIK
34600          357   PRIMOŠTEN
34600          394   SKRADIN
34600          454   TISNO
34600          500   VODICE

        XVI. ŽUPANIJA
        VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
        (privremeno sjedište u Vinkovcima)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VINKOVCI
* 34900 487   487   VINKOVCI
34900          001   ANDRIJAŠEVCI
34900          159   IVANKOVO
34900          166   JARMINA
34900          295   NIJEMCI
34900          294   NUŠTAR
34900          535   OTOK
34900          414   STARI JANKOVCI
34900          415   STARI MIKANOVCI
34900          458   TORDINCl
34900          459   TOVARNIK
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VUKOVAR
* 35100 518   518   VUKOVAR
35100          026   BOGDANOVCI
35100          029   BOROVO
35100          154   ILOK
35100          239   LOVAS
35100          456   TOMPOJEVCI
35100          464   TRPINJA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ŽUPANJA
* 34910 534   534   ŽUPANJA
34910          003   BABINA GREDA
34910          032   BOŠNJACI
34910          044   CERNA
34910          092   DRENOVCI
34910          137   GRADIŠTE
34910          141   GUNJA
34910          505   VRBANJA

        XVII. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
        (sjedište u Splitu)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SUPETAR
* 34491 427   427   SUPETAR
34491          027   BOL
34491          267   MILNA
34491          280   NEREŽIŠĆA
34491          350   POSTIRA
34491          358   PUČIŠĆA
34491          383   SELCA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE HVAR
* 34410 153   153   HVAR
34410          171   JELSA
34410          413   STARI GRAD
34410          423   SUĆURAJ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE IMOTSKI
* 34450 155   155   IMOTSKI
34450          050   CISTA PROVO
34450          088   DONJI PROLOŽAC
34450          243   LOVREC
34450          337   PODBALJE
34450          522   ZAGVOZD
34450          528   ZMIJAVCI-RUNOVIĆ
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KAŠTELA
* 34400 181   181   KAŠTELA
34400          182   KAŠTELSKA ZAGORA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE MAKARSKA
* 34440     249   249   MAKARSKA
34440          009   BAŠKA VODA
34440          077   DONJA BRELA
34480          134   GRADAC
34440          339   PODGORA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE OMIŠ
* 34401     300   300   OMIŠ
34401          100   DUGI RAT
34401          443   ŠESTANOVAC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SINJ
* 34430     389   389   SINJ
34430          072   DICMO
34430          148   HRVACE
34430          314   OTOK
34430          460   TRILJ
34430          513   VRLIKA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SOLIN
* 34400     406   406   SOLIN
34400          087   DONJI MUĆ
34400          192   KLIS
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE SPLIT
* 34400     409   409   SPLIT
34400          341   PODSTRANA
34400          447   ŠOLTA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE TROGIR
* 34402     463   463   TROGIR
34402          258   MARINA
34402          382   SEGET
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VIS
* 34420     492   492   VIS
34420          197   KOMIŽA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE VRGORAC
* 34490     511   511   VRGORAC
        XVIII. ŽUPANIJA ISTARSKA
        (sjedište u Pazinu)
ISPUSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE UMAG
* 33760     468   468   UMAG
33770          042   BUJE
33770          040   BRTONlGLA
33770          138   GROŽNJAN
33760          291   NOVIGRAD
33770          304   OPRTALJ
lSPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE BUZET
* 33710     043   043   BUZET
33710          223   LANIŠĆE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE LABIN
* 33750     222   222   LABIN
33750          217   KRŠAN
33750          330   PIČAN
33750          368   RAŠA
33750          432   SVETA NEDILJA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE PAZIN
* 33720     321   321   PAZIN
33720          047   CEROVLJE
33720          132   GRAČIŠĆE
33720          246   LUPOGLAV
33720          274   MOTOVUN
33720          433   SVETI PETAR U ŠUMI
33720          453   TINJAN
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE POREČ
* 33730     348   348   POREČ
33730          431   SVETI LOVREČ
33730          497   VIŠNJAN
33730          498   VIŽINADA
33730          516   VRSAR
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE PULA
* 33700     359   359   PULA
33700          006   BARBAN
33700          235   LIŽNJAN
33700          254   MARČANA
33700          263   MEDULIN
33700          435   SVETI VINČENAT
33700          502   VODNJAN
lSPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ROVINJ
* 33740     374   374   ROVINJ
33740          005   BALE
33740          175   KANFANAR
33740          531   ŽMINJ

        XIX. ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
        (sjedište u Dubrovniku)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE DUBROVNIK
* 31700     098   098   DUBROVNIK
31700          198   KONAVLE
31700          268   MLJET
31700          419   STON
lSPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE KORČULA
* 31710     204   204   KORČULA
31701          025   BLATO
31710          308   OREBIĆ
31710          402   SMOKVICA
31701          474   VELA LUKA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE LASTOVO
* 31710     226   226   LASTOVO
ISPOSTAVA PUDRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE METKOVIĆ
* 34470     264   264   METKOVIĆ
34470          219   KULA NORlNSKA
34470          306   OPUZEN
34470          343   POJEZERJE
34470          399   SLIVNO
34470          523   ZAŽABLJE
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE PLOČE
* 34480     335   335   PLOČE

        XX. ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
        (sjedište u Čakovcu)
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE ČAKOVEC
* 31400     060   060   ČAKOVEC
31400          015   BELICA
31400          075   DOMAŠINEC
31400          250   MALA SUBOTICA
31400          279   NEDELIŠĆE
31400          342   PODTUREN
31400          440   SVETI JURAJ NA BREGU
31400          452   ŠTRIGOVA
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE MURSKO SREDIŠĆE
31400      276   276   MURSKO SREDIŠĆE
31400          385   SELNICA
31400          441   SVETI MARTIN NA MURI
31400          504   VRATIŠINEC
ISPOSTAVA PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRAVE PRELOG
* 31400     355   355   PRELOG
31400      078   DONJA DUBRAVA
31400          082   DONJI KRALJEVEC
31400          089   DONJI VIDOVEC
31400          123   GORIČAN
31400          206   KOTORIBA

        GRAD ZAGREB
ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA POREZNE UPRA GRADA ZAGREBA
* 30100 133   133   GRAD ZAGREB
______________
* Broj jedinice ZAP-a i oznaka grada-općine koji se koriste za račune otvorene na razini ispostava područnog ureda Porezne uprave.