Zakoni i propisi - Pravni savjeti 113 21.12.1993 Pravilnik o obliku i sadržaju spiska dugotrajne imovine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 17. stavak (8) Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 109/93.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o obliku i sadržaju spiska dugotrajne imovine

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju oblik, sadržaj i način sastavljanja i zaključivanja spiska dugotrajne imovine.

Članak 2.

Spisak dugotrajne imovine sastavljaju porezni obveznici :

- koji ostvaruju dohodak od obrta i slobodnih zanimanja (članak 10. stavak (2) i (3) Zakona o porezu na dohodak - u daljem tekstu: Zakon),

- koji trajno ostvaruju dohodak od autorskih djela (članak 11. Zakona),

- koji plaćaju porez od poljoprivrede i šumarstva na način i po postupku za plačanje poreza od obrta i slobodnih zanimanja (članak 23. Zakona),

- koji ostvaruju dohodak od imovine stalnim izdavanjem u zakup odnosno najam nekretnina, a na vlastiti zahtjev plaćaju porez na dohodak od obrta umjesto poreza na dohodak od imovine (članak 32. stavak (2) Zakona)

Porezni obveznici od obrta i slobodnih zanimanja koji porez plaćaju po odbitku pri svakoj pojedinačnoj isplati (članak 49. stavak (1) Zakona) ne sastavljaju spisak dugotrajne imovine.

Članak 3.

U spisak dugotrajne imovine unose se stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka ako njihova pojedinačna nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje premašuju iznos dinarske protuvrijednosti od 200 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan nabave ili proizvodnje odnosno procjene i ako im je vijek trajanja duži od godine dana.

U spisku dugotrajne imovine zemljište se upisuje odvojeno od građevinskih objekata.

Stvari i prava koji čine cjelinu mogu se umjesto u pojedinačnim dijelovima, unijeti u spisak dugotrajne imovine kao cjelina. U tomu se slučaju i amortizacija obračunava na cjelinu. Više stvari ili prava čine cjelinu samo ako se na duži rok ne očekuje njihova prodaja, uništenje ili prestanak uporabe u dijelovima. Prava ne čine cjelinu ako su stečena kao pojedinačna prava.

Stvari i prava koji nisu u vlasništvu poreznog obveznika ne unose se u spisak dugotrajne imovine i za njih se u rashode poslovanja ne priznaju otpis (amortizacija) i rashodi zaštite kapitala

Članak 4.

Spisk dugotrajne imovine služi za utvrđivanje rashoda poslovanja, i to:

- otpisa (amortizacije) i

- rashoda zaštite kapitala uloženog u dugotrajnu imovinu koji se priznaje u visini 3 % revalorizirane knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine na kraju poreznoga razdoblja.

Ako se utvrdi da porezni obveznik stvari ili prava ne unese u spisak dugotrajne imovine što je bio obvezan prema članku 3. ovoga Pravilnika, u rashode poslovanja ne priznaje mu se otpis (amortizacija.) i rashodi zaštite kapitala uloženog u dugotrajnu imovinu za te stvari ili prava.

Članak 5.

Spisak dugotrajne imovine sastavni je dio poslovnih knjiga i popunjuje se po načelima urednosti, pravodobnosti i točnosti.

Svi upisi u spisak dugotrajne imovine moraju biti dokumentirani ispravama, na temelju kojih su nastale promjene na imovini.

Isprave se odlažu po redoslijedu nabave stvari ili prava i na njima se upisuje redni broj i godina nabave iz spiska dugotrajne imovine (npr. 1/93., 2/93....1/94. itd.).

Članak 6.

Spisak dugotrajne imovine sastavlja se u svakoj kalendarskoj godini i zaključuje se sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 7.

Spisak dugotrajne imovine popunjuje se na ovaj način:

- u stupac 1. upisuje se redni broj svake pojedinačne stvari ili prava;

- u stupac 2. upisuje se naziv stvari ili prava, i to ako njihova pojedinačna nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje, odnosno iznimno na dan 1. siječnja 1994. godine, umjesto nabavne vrijednosti njihova procijenjena zamjenska (tržišna) vrijednost, premašuje iznos dinarske protuvrijednosti od 200 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan nabave i ako im je vijek trajanja duži od godine dana;

- u stupac 3 upisuju se dan, mjesec i godina nabave stvari ili prava;

- u stupac 4. upisuju se nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje stvari ili prava, a iznimno na dan 1. siječnja 1994. godine može se upisati procijenjena zamjenska (tržišna) vrijednost. stvari ili prava, pri čemu je potrebno u obzir uzeti postojeće obračune nabavne vrijednosti ili troškova proizvodnje.

U narednoj godini nabavnu vrijednost stvari ili prava čini revalorizirana nabavna vrijednost iz prethodne godine iz stupca 7;

- u stupac 5. upisuje se knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava, iznimno 1. 1. 1994. godine knjigovodstvena vrijednost jednaka je procijenjenoj vrijednosti iz stupca 4.

U narednoj godini knjigovodstvenu vrijednost stvari ili prava čini knjigovodstvena vrijednost na kraju poreznoga razdoblja iz stupca 12;

- u stupac 6. upisuje se indeks rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Ako se stvari ili prava koriste tijekom cijele godine, indeks se izračunava tako da se godišnji indeks rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda podijeli s indeksom proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda početkom godine (100).

Za stvari ili prava što su nabavljeni tijekom godine indeks se izračunava tako da se godišnji indeks rasta proizvodačkih cijena industrijskih proizvoda podijeli s indeksom cijena za mjesec u kojem su stvari ili prava nabavljeni, a za stvari ili prava što su prodani (otuđeni) tijekom godine indeks se izračunava tako da se indeks rasta proizvodačkih cijena industrijskih proizvoda za mjesec u kojemu su stvari ili prava prodani (otuđeni) podijeli s indeksom proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda početkom godine (100).

Ako se stvari ili prava, nabavljeni ili proizvedeni u tekućoj godini, prestanu upotrebljavati prije kraja godine, indeks se izračunava tako da se indeks cijena u mjesecu u kojemu su se stvari ili prava prestali upotrebljavati podijeli s indeksom cijena u mjesecu nabave ili proizvodnje stvari ili prava.

Godišnje odnosno mjesečne indekse rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda objavljuje Državni zavod za statistiku;

- u stupac 7. upisuje se revalorizirana nabavna vrijednost stvari ili prava, a izračunava se tako da se nabavna vrijednost iz stupca 4. pomnoži s indeksom rasta proizvodačkih cijena industrijskih proizvoda iz stupca 6;

- u stupac 8. upisuje se revalorizirana knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava, a izračunava se tako da se knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava iz stupca 5. pomnoži s indeksom rasta cijena iz stupca 6.

Od ukupne revalorizirane knjigovodstvene vrijednosti stvari ili prava na kraju poreznoga razdoblja (kalendarske godine) u rashode zaštite kapitala uloženog u dugotrajnu imovinu priznaje se 3 %.

Za stvari ili prava koja nisu korištena tijekom cijele godine u rashode zaštite kapitala priznaje se onaj dio koji otpada na mjesece korištenja stvari ili prava, a izračunava se na ovaj način:

0,03 x iznos iz stupca 8 x broj mjeseci korištenja

________________________________________

12

- u stupac 9. upisuje se korisni vijek trajanja stvari ili prava koji je utvrđen Pravilnikom o revalorizaciji i amortizaciji;

- u stupac 10. upisuje se stopa amortizacije stvari ili prava, koja je utvrđena Pravilnikom o revalorizaciji i amortizaciji;

- u stupac 11. upisuje se svota otpisa (amortizacije) stvari ili prava, a izračunava se tako da se revalorizirana nabavna vrijednost iz stupca 7. pomnožni sa stopom amortizacije iz stupca 10. i podijeli sa 100.

Za stvari ili prava što su nabavljeni odnosno prodani (otuđeni) tijekom godine priznaje se iznos otpisa (amortizacije) razmjeran broju mjeseci za koje je obavljena amortizacija stvari ili prava, a izračunava se na ovaj način: (iznos stupca 7 x iznos iz stupca 10 x broj mjeseci amortizacije)

___________________________________________________

1200

Tako dobiveni iznos otpisa (amortizacije) upisuje se u stupac 11.

Ukupna svota otpisa (amortizacije) iz popisa dugotrajne imovine na kraju poreznoga razdoblja ulazi u rashode poslovanja poreznog obveznika;

- u stupac 12. upisuje se knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju kalendarske godine, a izračunava se tako da se od revalorizirane knjigovodstvene vrijednosti iz stupca 8. oduzme iznos otpisa (amortizacije) iz stupca 11.

Članak 8.

U slučaju prodaje (otuđenja) stvari ili prava koji se vode u spisku dugotrajne imovine tijekom godine, u smislu članka 15. stavak (2.) Zakona, u prihode ulaze prihodi ostvareni od prodaje (otuđenja) stvari ili prava, a u smislu članka 15. stavak (3.) Zakona, u rashode poslovanja ulazi knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju mjeseca prodaje (otuđenja) stvari ili prava iz stupca 12.

Članak 9.

Spisak dugotrajne imovine te isprave na temelju kojih su stvari ili prava nabavljeni moraju se, u pravilu, držati u poslovnoj prostoriji poreznog obveznika, odnosno kod pravne ili fizičke osobe ovlaštene za vođenje poslovnih knjiga poreznog obveznika. Spisak dugotrajne imovine i isprave moraju se uredno čuvati najmanje pet godina nakon isteka godine u kojoj je utvrđen godišnji obračun poreza.

Članak 10.

Obveznici poreza na dohodak moraju spisak dugotrajne imovine dostaviti Poreznoj upravi prema svome prebivalištu istodobno s podnošenjem porezne prijave, a iznimno spisak dugotrajne imovine sa stanjem utvrđenim na dan 1. siječnja 1994. godine porezni obveznici moraju Poreznoj upravi dostaviti do kraja ožujka 1994. godine.

Članak 11.

Obrazac spiska dugotrajne imovine sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 410-01/93-01/483

Urbroj: 513-07/93-1

Zagreb, 10. prosinca 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.SPISAK DUGOTRAJNE IMOVINE U ____________________ GODINI

JMBG: __________________________________________________
IME,PREZIME I ADRESA
POREZNOG OBVEZNIKA: _________________________________
NAZIV I SJEDIŠTE RADNJE: _______________________________

___________________________________________________________________________________
Red.  Naziv      Datum  Nabavna Knjigovodstvena Indeks     Revalor.
broj  stvari ili   nabave vrijednost   vrijednost       rasta      nabavna
    prava      stvari                     proizvođačkih  vrijednost
            ili prava                    cijena ind.   (4 x 6)
                                    proizvoda
___________________________________________________________________________________
1    2        3    4        5            6        7
___________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Revalor.        Vijek      Stopa      Otpis      Knjigovodstvena
knjigovodstvena trajanja        amortizacije  (amortizacija) vrijednost
vrijednost       (godina)                    stvari ili prava
(5 x 6)                                 (31. XII)
                                    (8 - 11) ___________________________________________________________________________________
8            9        10       11       12
___________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________


POTPIS OSOBE KOJA JE              POTPIS VLASNIKA
SPISAK SASTAVILA
__________________________           ____________________