Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 17.12.1993 Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 5. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 1993. godine donijela

UREDBU

o računovodstvu neprofitnih organizacija

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom uređuju prikupljanje i obrada podataka, knjigovodstvene isprave, temeljna financijska izvješća i druga područja glede računovodstva neprofitnih organizacija.

(2) Neprofitna organizacija obvezna je voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema načelu urednog knjigovodstva, tako da u njima budu vidljivi poslovni događaji te da neovisna stručna osoba može u primjerenome roku utvrditi stanje i rezultate poslovanja.

(3) Odredbe ove Uredbe odnose se na ustanove, tijela državne uprave, Republiku i tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave, te njihova tijela, vjerske zajednice, političke stranke, sindikate i druge udruge građana te druge pravne osobe za koje iz zakona proizlazi da su neprofitne organizacije.

(4) Neprofitna organizacija iz stavka 3. ovoga članka, koja pored redovne djelatnosti obavlja i djelatnost za koju je prema propisima o oporezivanju dobiti obveznik plaćanja poreza na dobit, vodi za tu djelatnost računovodstvo u skladu s odredbama ove Uredbe i Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92.).

II. PRIKUPLJANJE, OBRADA PODATAKA I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 2.

(1) Unos svih podataka u poslovne knjige temelji se na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani dokaz o nastalom poslovnom događaju, a služi kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i kontrolu poslovanja.

(3) Za primaran unos podataka elektroničkom obradom podataka obvezatna je knjigovodstvena isprava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Knjigovodstvene isprave sastavljaju se na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnoga događaja, osim onih isprava koje se sastavljaju u računovodstvu.

(2) Sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nedvojbeno i istinito predstavlja poslovni događaj te da sadrži sve podatke potrebne za unos u poslovne knjige.

(3) Knjigovodstvena isprava sastavlja se u jednome primjerku ili u više primjeraka (izvornik i kopije ili više otisaka).

(4) Otprema knjigovodstvene isprave sastavljene u jednomu primjerku dopuštena je ako su podaci iz takve isprave pohranjeni tako da su u svako vrijeme dostupni.

(5) Izvorna isprava može se sastaviti i napisati elektroničkim računalom, poluautomatom, pisaćim strojem ili ručno.

(6) Valjanom podlogom za unos podataka smatra se isprava dobivena i telekomunikacijskim putem pod uvjetom da odašiljatelj uredno odloži i čuva izvornu ispravu.

(7) Kao knjigovodstveni temelj za obradu podataka mogu se rabiti podaci primljeni na odgovarajućem nositelju elektroničke obrade podataka. Za istinitost i točnost podataka odgovara odašiljatelj.

(8) Fotokopija izvorne isprave može se rabiti kao podloga za obradu podataka pod uvjetom da su na njoj navedeni: mjesto čuvanja izvorne isprave, razlog uporabe fotokopije te potpis odgovorne osobe.

Članak 4.

(1) Neprofitna organizacija odgovorna je za sastavljanje knjigovodstvenih isprava. Zakonski predstavnik neprofitne organizacije ili osoba na koju je prenesena ovlast potpisom na ispravi jamči da je isprava istinita i da realno pokazuje poslovni događaj. Isprava sastavljena elektroničkim računalom može umjesto potpisa imati faksimil ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe koja je sastavila ispravu.

Članak 5.

(1) Prije unosa u poslovne knjige, knjigovodstvena isprava mora se kontrolirati.

(2) Kontrolu isprave obavlja osoba ovlaštena za kontrolu istinitosti svake pojedine vrste knjigovodstvene isprave.

(3) Knjigovodstvena isprava koja je kontrolirana mora biti takva da neutralna stručna osoba koja nije sudjelovala u poslovnom događaju može iz isprave nedvojbeno zaključiti i bez ikakve sumnje saznati prirodu poslovne promjene.

Članak 6.

(1) Knjigovodstvena isprava čuva se u izvornom obliku, na nositelju automatizirane obrade, nositelju mikrografske obrade ili na drugi prikladan način.

(2) Knjigovodstvene isprave, prema svojoj vrsti, čuvaju se u ovim rokovima:

- trajno se čuvaju isplatne liste ili analitičke evidencije plaća i nadnica, ako sadrže bitne podatke o zaposlenima,

- pet godina čuvaju se isprave na temelju kojih su podaci uneseni u poslovne knjige,

- tri godine čuvaju se isprave platnog prometa,

- dvije godine čuvaju se prodajni blokovi i kontrolni blokovi, pomoćni obračuni i slične isprave.

III. POSLOVNE KNJIGE

Članak 7.

(1) Poslovne knjige jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

(2) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom njihova nastanka. Organizira se kao jedinstvena poslovna knjiga ili kao više knjiga specijaliziranih za promjene na pojedinim skupinama bilančnih zapisa ili za izvanbilančne zapise.

(3) Glavna knjiga jest sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih događaja, nastalih u aktivi i pasivi. Glavnu knjigu čine dva zasebna dijela, i to:

- bilančni zapisi i

- izvanbilančni zapisi.

(4) Pomoćne knjige koje se obavezno vode jesu: knjiga blagajne, knjiga inventara, knjiga materijala i knjiga ulaznih i izlaznih računa. Pomoćne knjige u pravilu se organiziraju zasebno.

(5) Pomoćne knjige koje se odnose na sredstva materijalnog oblika iskazuju se u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima.

(6) Poslovne knjige vode se u skladu s načelima dvojnog knjigovodstva.

Članak 8.

(1) Oblik vođenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici unosa poslovnih događaja.

(2) Ako se podaci obrađuju ručno ili poluautomatizirano, poslovne knjige vode se u obliku slobodnih listova (kartoteke) ili uvezane.

(3) Ako se poslovne knjige vode pomoću elektroničkog računala, podaci se unose u odgovarajuće nositelje.

(4) Unos podataka u poslovne knjige organizira se tako da osigurava:

- zahtjeve kontrole unesenih podataka,

- ispravnost unosa podataka,

- čuvanje podataka,

- mogućnost uporabe podataka,

- mogućnost dobivanja uvida u stanje i promjenu računa glavne knjige,

- mogućnost uvida u kronologiju obavljenog unosa poslovnih promjena.

Članak 9.

(1) Poslovne knjige vode se za godinu poslovanja koja je jednaka kalendarskoj godini.

(2) Poslovne knjige otvaraju se na početku godine poslovanja ili na početku poslovanja. Kad se poslovne knjige otvaraju na početku godine poslovanja, početna stanja moraju biti ista kao zaključna stanja na kraju prethodne godine poslovanja.

(3) Kad se poslovne knjige otvaraju na početku poslovanja, početno stanje računara mora biti u skladu s načelima procjenjivanja utvrđenima ovom Uredbom.

(4) Računi prihoda i rashoda otvaraju se na temelju knjigovodstvene isprave o poslovnom događaju.

Članak 10.

(1) Neprofitna organizacija na kraju godine poslovne knjige zaključuje i pohranjuje.

(2) Ako se knjigovodstveni podaci obrađuju pomoću elektroničkog računala, dnevnik i glavnu knjigu, pošto ih zaključi, neprofitna organizacija obvezna je tiskati i potom uvezati.

(3) Poslovne knjige pohranjuju se i čuvaju najmanje:

- glavna knjiga i dnevnik 10 godina,

- pomoćne knjige 5 godina.

(4) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje zadnjim datumom godine poslovanja na koju se odnose.

IV. KNJIGOVODSTVO, RAČUNSKI PLAN I POPIS IMOVINE I OBVEZA

Članak 11.

(1) Neprofitna organizacija obvezna je voditi knjigovodstvo po načelima dvojnog knjigovodstva, koje se temelji na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama, u skladu s ovom Uredbom.

(2) Neprofitna organizacija raspoređuje račune u glavnoj knjizi na temelju unaprijed pripremljenoga računskoga plana.

(3) Neprofitna organizacija na kraju godine obvezno usklađuje stanje imovine i njenih izvora sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Neprofitna organizacija navedenim popisom utvrđuje stanje na datum 31. prosinca.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, imovina i obveze popisuju se i tijekom poslovne godine ako se radi o statusnim promjenama, primjeni ustrojstva i sličnim okolnostima.

(5) Ovlašćuje se ministar financija da posebnim pravilnikom propiše način vođenja knjigovodstva, računski plan, otpis imovine i druga pitanja u svezi s Uredbom.

V. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Članak 12.

(1) Temeljni financijski izvještaji jesu: bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Bilanca je sustavni pregled aktive i pasive na određeni datum.

(3) Račun prihoda i rashoda prikazuje prihode i rashode odnosno višak ili manjak ostvaren u određenom vremenskom razdoblju.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje potanja su razrada i dopuna podataka iz bilance i računa prihoda i rashoda.

(5) Temeljni financijski izvještaji moraju pružiti istinit, pouzdan i točan pregled sredstava, izvora sredstava te prihoda i rashoda.

(6) Temeljni financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku. Početna bilanca pri osnivanju čuva se trajno i u izvorniku.

(7) Temeljni financijski izvještaji: bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se za razdoblje siječanj - prosinac. Račun prihoda i rashoda sastavlja se i za razdoblje siječanj - lipanj.

(8) Temeljni financijski izvještaji obvezno sadrže usporedbene podatke obračunskoga razdoblja i prethodnog obračunskoga razdoblja.

(9) Sadržaj temeljnih financijskih izvještaja nalazi se u prilogu Uredbe i čini njen sastavni dio.

(10) Financijske izvještaje potpisuje zakonski predstavnik neprofitne organizacije.

Članak 13.

(1) Neprofitna organizacija čija je ukupna vrijednost imovine ili godišnji prihod manji od 5.000 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara nije obvezna sastavljati financijske izvještaje i predočavati ih u skladu s odredbama ove Uredbe.

(2) Odluku o tome da ne sastavlja i ne predočava financijske izvještaje prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka donosi osnivač neprofitne organizacije.

(3) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovoga članka obvezna je voditi najmanje knjigu blagajne i knjigu prihoda i rashoda.

VI. PROCJENJIVANJE BILANČNIH POZICIJA

Članak 14.

(1) Dugotrajna i kratkotrajna imovina iskazuju se po nabavnoj vrijednosti ili po procijenjenoj vrijednosti.

(2) Nabavnu vrijednost dugotrajne imovine čini kupovna cijena uvećana za uvozne carine, porez na promet, izdatke za prijevoz i sve druge izdatke koji se izravno mogu dodati nabavnoj vrijednosti.

(3) Nabavnu vrijednost kratkotrajne imovine (materijala i sitnog inventara) čini kupovna cijena uvećana za carine, porez na promet, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave.

(4) Novac u blagajni i na računima unosi se u bilancu u nominalnom iznosu.

(5) Otpis dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom otpisa - primjenom godišnjih stopa otpisa koje su utvrđene pravilnikom iz članka 11. stavka 5. ove Uredbe

(6) Osnovica za otpis dugotrajne imovine jest nabavna vrijednost dugotrajne imovine.

(7) Dugotrajna imovina čija je pojedinačna vrijednost u trenutku nabave niža od 200 DEM protuvrijednosti hrvatskih dinara svrstava se u sitan inventar, koji se otpisuje jednokratno.

VII. PRIZNAVANJE PRIHODA I RASHODA

Članak 15.

(1) Prihodi se priznaju u računovodstvenom razdoblju

u kojem su nastali prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi su mjerljivi kada ih je moguće iskazati vrijednosno. Prihodi su raspoloživi kada su ostvareni unutar obračunskoga razdoblja ili odmah nakon svršetka razdoblja i služe za pokriće obveza toga razdoblja.

(2) Rashodi se priznaju u obračunskom razdoblju u kojemu su nastali ili odmah nakon isteka obračunskoga razdoblja, ako je obveza nastala u obračunskom razdoblju.

(3) Stavke zaliha materijala priznaju se u rashode po troškovima nabave. Troškovi nabave obuhvaćaju kupovnu cijenu, uključujući uvozne carine, porez na promet, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se izravno mogu dodati troškovima nabave, umanjeni za diskonte i rabate.

(4) Transferi financijskih resursa priznaju se u razdoblju u kojem su nastali.

VIII. REVALORIZACIJA

Članak 16.

(1) Neprofitna organizacija revalorizira dugotrajnu imovinu primjenom koeficijenta porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda.

(2) Neprofitna organizacija revalorizira dugotrajnu imovinu ako je inflacija na godišnjoj razini, mjerena rastom cijena proizvođača industrijskih proizvoda, viša od 30 %.

(3) Osnovicu za revalorizaciju dugotrajne imovine čini nabavna vrijednost imovine.

(4) Dijelovi dugotrajne imovine koji su nabavljeni tijekom obračunskoga razdoblja revaloriziraju se od prvog dana sljedećeg mjeseca od dana njihove nabave. Dijelovi

dugotrajne imovine koji su otuđeni tijekom obračunskoga razdoblja revaloriziraju se do kraja mjeseca u kojem su otuđeni.

(5) Učinak revalorizacije dugotrajne imovine prenosi se u korist fonda dugotrajne imovine.

IX. PREDOČENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 17.

(1) Financijski izvještaji predočuju se Državnom uredu za reviziju.

(2) Neprofitna organizacija obvezna je predočavati financijske izvještaje u rokovima predviđenima ovom Uredbom.

(3) Financijski izvještaj iz članka 12. stavka 7. za razdoblje siječanj-lipanj predočuje se najkasnije u roku 30 dana nakon isteka toga razdoblja.

(4) Financijski izvještaji iz članka 12. stavka 7. za razdoblje siječanj -prosinac predočuju se 60 dana nakon isteka obračunskoga razdoblja.

X. JEZIK I VALUTNA JEDINICA

Članak 18.

(1) Poslovne knjige i financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i u hrvatskoj valutnoj jedinici.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 19.

(1) Novčanom kaznom za prijestup u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 1.000 do 12.500 DEM kaznit će se neprofitna organizacija ako:

(a) ne vodi poslovne knjige (članci 7., 8., 9. i 10),

(b) ne sastavi temeljna financijska izvješća (članci 12. i 13.),

(c) ne predoči financijske izvještaje u rokovima utvrđenima ovom Uredbom (članak 18.).

(2) Novčanom kaznom za prekršaj u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 500 do 1.000 DEM kaznit će se za radnje iz stavka 1. ovoga članka i zakonski predstavnik neprofitne organizacije.

Članak 20.

(1) Iznosi novčanih kazni iz članka 20. ove Uredbe izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazne, a valoriziraju se prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja kazne.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Ovlašćuje se ministar financija da daje objašnjenja i naputke o primjeni ove Uredbe.

Članak 22.

(1) Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994.

(1) Neprofitna organizacija iz članka 1. ove Uredbe obvezna je sastaviti početnu bilancu prema odredbama ove Uredbe sa stanjem 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 305-01/93-01/26

Urbroj: 5030112-93-1

Zagreb, 16. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PRILOG BILANCA

AKTIVA

A. DUGOTRAJNA IMOVINA

1. NEMATERIJALNA IMOVINA

1. izdaci za istraživanje i razvoj

2. patenti, licencije, koncesije i ostala slična prava

3. ostala nematerijalna imovina

4. ispravak vrijednosti nematerijalne imovine

II. MATERIJALNA IMOVINA

1. zemljišta i šume

2. građevinski objekti

3. postrojenja i oprema

4. stambene zgrade i stanovi

7. ostala materijalna imovina

8. ispravak vrijednosti materijalne imovine

III. FINANCIJSKA IMOVINA

1. dugoročna ulaganja

2. dugoročni zajmovi

3. dugoročni krediti, depoziti i kaucije

4. ostala dugoročna ulaganja

IV. POTRAŽIVANJA

1. potraživanja za predujmove

2. ostala potraživanja

B. KRATKOTRAJNA IMOVINA

I. ZALIHE

1. zalihe materijala

2. zalihe sitnog inventara

3. ostale zalihe

II. POTRAŽIVANJA

1. potraživanja za predujmove

2. potraživanja od zaposlenih

3. potraživanja od države i drugih institucija

4. ostala potraživanja

III. FINANCIJSKA IMOVINA

1. kratkoročni depoziti

2. vrijednosni papiri

3. krediti

4. ostala kratkoročna ulaganja

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

D. UKUPNO AKTIVA

E. IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

A. OBVEZE

I. DUGOROČNE OBVEZE

1. obveze po osnovi zajmova

2. obveze po dugoročnim kreditima

5. obveze po vrijednosnim papirima

6. ostale dugoročne obveze

II. KRATKOROČNE OBVEZE

1. obveze po osnovi zajmova

2. obveze po kratkoročnim kreditima

3. obveze za predujmove

4. obveze prema dobavljačima

5. obveze po vrijednosnim papirima

B. obveze prema zaposlenima

7. obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe

8. ostale kratkoročne obveze

B. PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

C. FONDOVI

I. FOND DUGOTRAJNE IMOVINE

II. FOND KRATKOTRAJNE IMOVINE

III. OSTALI FONDOVI

D. UKUPNO PASIVA

E. IZVANBILANČNI ZAPISI

RAČUN PRIHODA I RASHODA

A. PRIHODI

1. prihodi iz proračuna

2. prihodi od doprinosa

3. prihodi od članarina i naknada

4. prihodi od djelatnosti

5. preneseni prihodi iz prethodne godine

B. transferi

7. ostali prihodi

B. RASHODI

1. materijalni troškovi

1.1. materijal

1.2. energija

1.3. usluge

1.4. ostali troškovi

2. troškovi za zaposlene

2.1. plaće i naknade

2.2. ostali troškovi

3. nematerijalni troškovi

4. transferi

5. rashodi za investicije

B. ostali rahodi

C. VIŠAK (MANJAK) PRIHODA ZA RAZDOBLJE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

1. obrazloženje odstupanja od planiranih prihoda i rashoda

2. broj djelatnika na početku razdoblja

3. broj djelatnika na kraju razdoblja

4. struktura viška prihoda nad rashodima