Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 17.12.1993 Naredba o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine2, br. 91A/93), ministar financija donosi

NAREDBU

o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvom

1) Domaće pravne osobe dužne su voditi nadzornu knjigu o svakom sklopljenom vanjskotrgovinskom poslu i kreditnom poslu s inozemstvom, te o izvršavanju tih poslova (plaćanje i naplata).

2) Nadzorna knjiga smatra se poslovnom knjigom i čuva se po propisu o čuvanju poslovnih knjiga.

Nadzorne knjige vode se u obliku povezane knjige ili u obliku kartica ili putem računara. Svaka kartica označena je rednim brojem, a ovjerava ih ovlaštena osoba.

3) Podaci se unose u nadzornu knjigu iz isprava o sklopljenom vanjskotrgovinskom i kreditnom poslu s inozemstvom.

Za svaki sklopljeni posao podaci iz dokumenata unose se u nadzornu knjigu redom kako nastaju, u roku pet dana od dana primanja isprava.

4) Domaće pravne osobe koje obavljaju poslove izvoza i uvoza robe dužne su voditi nadzornu knjigu izvoza robe i nadzornu knjigu uvoza robe, koje sadržavaju ove podatke:

a) nadzorna knjiga o izvozu robe:

- broj i datum ugovora - narudžbe:

- vrijednost ugovorenog posla, naziv i količina robe;

- instrument osiguranja naplate;

- naziv (tvrtka) kupca, zemlja namjene robe;

- naziv (tvrtka) posrednika, postotak ugovorene provizije;

- zakonski rok naplate, te produženi rok naplate;

- broj i datum izvozne carinske deklaracije i vrijednost u devizama;

- količina izvezene robe;

- ime i sjedište proizvođača - vlasnika robe;

- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate iskazan u devizama.

b) nadzorna knjiga o uvozu robe:

- vrijednost ugovorenog posla u devizi;

- vrsta i količina robe;

- naziv (tvrtka) dobavljača robe;

- naziv posrednika, postotak ugovorene provizije, te rok plaćanja;

- naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe za čiji se račun roba uvozi;

- broj i datum uvozne carinske deklaracije;

- naziv i količina uvezene robe, te vrijednost robe iskazana u devizama;

- način plaćanja (akreditiv, doznaka ili na drugi način);

- datum plaćanja robe i iznos koji je plaćen u devizama

- zemlja porijekla uvezene robe;

- zemlja iz koje se roba uvozi i zemlja u koju se obavlja plaćanje.

5) Domaće pravne osobe koje poštanskim pošiljkama izvoze ili uvoze knjige, časopise, publikacije i poštanske marke dužne su voditi nadzorne knjige poštanskih pošiljaka u koje unose sljedeće podatke:

a) u nadzornu knjigu izvoza robe:

- broj i datum fakture i iznos u devizama:

- naziv dobavljača za čiji se račun vrši izvoz;

- broj i datum carinske deklaracije;

- naziv (tvrtka) kupca i posrednika, te postotak ugovorene provizije;

- zakonski rok naplate, produženi rok naplate;

- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate iskazan u devizama.

b) u nadzornu knjigu uvoza robe:

- broj i datum fakture inodobavljača i iznos u devizama;

- naziv domaće osobe za koju se vrši uvoz;

- broj i datum carinske deklaracije;

- naziv i količina robe:

- naziv (tvrtka) prodavatelja robe i posrednika, te postotak ugovorene provizije;

- datum naloga za plaćanje i iznos u devizama.

6) Domaće pravne osobe koje obavljaju usluge prijevoza u cestovnome, pomorskome, zračnome, riječnom, jezerskom, željezničkom, poštanskom, telefonskom i telegrafskom prometu; lučke usluge; poslove javnog skladišta; aerodromske usluge; poslove tegljenja, spašavanja i vađenja brodova; međunarodno prometno-agencijske poslove; poslove međunarodnog otpremništva; poslove ugovorne kontrole kvalitete i kvantitete roba u međunarodnom prometu i usluge osiguranja, dužne su voditi nadzornu knjigu priljeva deviza i nadzornu knjigu odljeva deviza, koje moraju sadržavati sljedeće podatke:

a) nadzorna knjiga priljeva deviza:

- kratak opis ugovorenog posla;

- naziv (tvrtka) i zemlja naručitelja posla;

- način plaćanja (doznaka, akreditiv ili na drugi način), vrijednost posla iskazana u devizama:

- broj i datum fakture, teretnice, obračuna i sl., te vrijednost ugovorenog posla iskazana u devizama;

- datum izvršenja posla;

- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate u devizama.

b) nadzorna knjiga odljeva deviza:

- kratak opis ugovorenog posla;

- naziv (tvrtka) i zemlja izvršitelja posla, te naziv domaće osobe za čiji se račun obavlja posao;

- način plaćanja (doznaka, akreditiv ili na drugi način) i ugovorena vrijednost posla u devizama;

- broj i datum inozemne fakture, teretnice, obračuna i sl., te vrijednost posla u devizama.

Domaće pravne osobe koje posreduju izmedu inozemnih korisnika usluga i domaćih davatelja usluga, dužne su u nadzornu knjigu priljeva deviza, uz ukupni priljev deviza, iskazati i iznos deviza koji pripada davatelju usluga.

7) Domaće pravne osobe koje obavljaju usluge u željezničkom, poštanskom, telefonskom i telegrafskom prometu dužne su voditi nadzornu knjigu priljeva i odljeva deviza, koja sadrži sljedeće:

- podatke iz obračuna sa stranim željezničkim odnosno poštanskim, telefonskim i telegrafskim upravama.

8) Domaće pravne osobe koje izvode investicijske radove u inozemstvu dužne su voditi nadzornu knjigu investicijskih radova u inozemstvu, u koju se unose sljedeći podaci :

- broj i datum sklopljenog ugovora;

- naziv i sjedište investitora;

- naziv i sjedište nositelja posla, ako investicijske radove izvodi više domaćih osoba, potrebno je navesti nazive i sjedišta svih podnositelja (kooperanata) posla;

- vrstu ugovorenih investicijskih radova u inozemstvu;

- zemlju u kojoj se radovi izvode;

- vrijednost ugovorenih radova u devizama;

- rok završetka radova;

- izvori osiguranja sredstava (vlastita i tuđa) za financiranje radova koji se izvode na kredit;

- vrijednost ulaganja u radove izvozom domaće opreme i druge robe ili kupnjom opreme i druge robe u inozemstvu, u devizama:

- izvršenje naplate (avans, naplata po osnovi privremenih faktura, situacija i dr.), datum i iznos naplate u devizama;

- datum završetka i primopredaje radova; te datum izvršenja obračuna s inozemnim naručiteljem radova;

- iznos naplate izvršene u konvertibilnoj valuti;

- iznos naplate u nacionalnoj netransferabilnoj valuti zemlje u kojoj se izvode radovi;

- iznos deviza u stranoj banci zadržan zbog dobrog izvršenja posla, te rok naplate tog iznosa;

- odobrenje Narodne banke Hrvatske za držanje deviza u inozemstvu;

- odobrenje drugih nadležnih organa.

9) Domaće pravne osobe koje se bave zastupanjem stranih tvrtki dužne su voditi nadzornu knjigu o zastupanju stranih tvrtki, koja sadrži sljedeće podatke:

- broj, datum i predmet ugovora o zastupanju;

- rok na koji je sklopljen ugovor o zastupanju;

- naziv tvrtke koja se zastupa;

- vrijednost sklopljenih poslova po ugovoru u devizama;

- postotak zastupničke provizije;

- iznos u devizama po fakturi strane tvrtke;

- iznos obračunate provizije;

- rok naplate obračunate provizije;

- datum i iznos naplaćene provizije.

Domaća pravna osoba koja drži konsignacijsko skladište proizvoda inozemne tvrtke, dužna je u nadzornu knjigu o zastupanju stranih tvrtki, unijeti i ove podatke:

- broj i datum rješenja nadležne carinarnice o otvaranju konsignacijskog skladišta;

- oznaku vrste robe prema Carinskoj tarifi;

- postotak konsignacijske provizije;

- rok naplate deviza;

- datum naplate.

Podaci u nadzornu knjigu o zastupanju stranih tvrtki unose se odvojeno za svaku stranu tvrtku.

10) Domaće pravne osobe koje se bave turističko-ugostiteljskom djelatnošću pružanja usluga stranim gostima,dužne su voditi nadzornu knjigu priljeva deviza u koju unose sljedeće podatke:

- vrstu pružene usluge;

- naziv strane osobe;

- datum izvršenja usluge;

- broj i datum fakture - obračuna i vrijednost pružene usluge u devizi;

- datum naplate pružene usluge i vrijednost u devizama.

11) Domaće pravne osobe koje se bave turističkim poslovima, pružanjem usluga iznajmljivanja osobnih automobila stranim osobama i drugim posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa i usluga u vanjskotrgovinskom prometu, koji nisu navedeni u ovoj Naredbi, dužne su voditi nadzornu knjigu u koju unose podatke o broju sklopljenih i obavljenih poslova s inozemstvom i podatke o vrsti tih poslova, datum stjecanja i ostvarivanja prava i obveza prema inozemstvu, te njihovu vrijednost iskazanu u devizama.

12) U nadzorne knjige što ih vode domaće osobe po odredbama ove Naredbe, podaci se unose za svaki posao, posebno.

13) Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o vođenju evidencije o sklopljenim deviznim i kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 53/91).

14) Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-01/43-01/05

Urbroj : 513-01 /43-1

Zagreb, 8. prosinca 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.