Zakoni i propisi - Pravni savjeti 110 10.12.1993 Uredba o evidencijskoj pristojbi pri prijenosu neotplaćenih dionica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka l. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1993. donijela

UREDBU

o evidencijskoj pristojbi pri prijenosu neotplaćenih dionica

Članak 1.

Na prijenos neotplaćenih dionica iz članka 21c. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine" br. 19/91, 83/92 i 94/93) plaća se evidencijska pristojba.

Članak 2.

Evidencijsku pristojbu iz članka 1. ove Uredbe plaća stjecatelj neotplaćenih dionica.

Članak 3.

(1) Osnovica za obračun i plaćanje evidencijske pristojbe jest nominalna vrijednost neotplaćenih dionica.

(2) Ako je nominalna vrijednost neotplaćenih dionica utvrđena u hrvatskim dinarima. tada se osnovica za obračun i plaćanje evidencijske pristojbe utvrđuje revalorizacijom nominalne vrijednosti s indeksom rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda od početka mjeseca kada je dionica upisana do kraja mjeseca koji prethodi prijenosu.

(3) Ako je nominalna vrijednost neotplaćenih dionica izražena u DEM, tada je osnovica iz stavka 1. ovoga članka dinarska protuvrijednost DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan obračuna evidencijske pristojbe.

Članak 4.

Evidencijska pristojba plaća se po stopi od 3% na utvrdenu osnovicu iz članka 3. ove Uredbe.

Članak 5.

(1) Stjecatelj neotplaćenih dionica obvezan je nadležnoj Poreznoj upravi podnijeti ugovor o prijenosu neotplaćenih dionica u roku 15 dana od dana njegova zaključenja.

(2) Evidencijsku pristojbu na temelju podataka iz ugovora o prijenosu neotplaćenih dionica, obračunava Porezna uprava.

Članak 6.

(1) Stjecatelj neotplaćenih dionica obvezan je platiti evidencijsku pristojbu u roku 8 dana od dana obračuna na račun broj: 30100-840-000-3887.

(2) Ako evidencijska pristojba ne bude plaćena u roku iz stavka 1. ovoga članka. stjecatelj je obvezan platiti kamate, u skladu s odredbama Zakona o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", broj 106/93).

(3) Evidencijska pristojba prihod je državnog proračuna

Članak 7.

Stjecatelj neotplaćenih dionica ne može se upisati u Knjigu dioničara dok Hrvatskom fondu za privatizaciju ne dostavi jedan primjerak ugovora o prijenosu neotplaćenih dionica i dokaz o plaćenoj evidencijskoj pristojbi, odnosno kamatama iz članka 6. stavka 2 ove Uredbe

Članak 8

Glede obračuna, naplate, žalbe, obnove postupka i drugih postupovnih odredaba shodno se primjenjuju odredbe propisa o neposrednim porezima, odnosno porezu na dohodak.

Članak 9

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/93-01/0S

Urbroj : 5030112-93-1

Zagreb 9. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.