Zakoni i propisi - Pravni savjeti 110 10.12.1993 Uredba o revalorizaciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", broj 19/90, 28/90, 14/91, 73/91, 25/93 i 59/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1993. donijela

UREDBU

o revalorizaciji

Članak 1

I) Ovom se Uredbom propisuje način obračuna revalorizacije za poduzetnike, koji su prema Zakonu o neposrednim porezima obveznici plaćanja poreza na dobit, prema ostvarenoj dobiti.

2) Odredbe ove Uredbe odnose se i na neprofitne pravne osobe. iz članka 1. stavak 5. Zakona o računovodstvu ako je porezni organ za dio te pravne osobe odredio obvezu plaćanja poreza na dobit.

Članak 2.

1) Revalorizacija prema ovoj Uredbi obuhvaća:

1. revalorizaciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (osim predujmova),

2. revalorizaci;u zaliha trgovačke robe,

3. revalorizaciju predujmova s ugovorenom fiksnom cijenom,

4. revalorizaciju udjela, dionica i sudjelujućih interesa (participacija),

5. revalorizaciju vlastitog kapitala.

Članak 3.

Revalorizacija se obavlja primjenom koeficijenta rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda.

Članak 4.

1) Osnovica za revalorizaciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine jest nabavna vrijednost imovine i akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti). Razlika između svote revalorizacije nabavne vrijednosti i akumulirane amortizacije čini prihod u smislu Zakona o neposrednim porezima.

2) Revalorizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine obavlja se od početka do kraja obračunskoga razdoblja.

3) Za dijelove dugotrajne imovine koji su nabavljeni tijekom obračunskog razdoblja, revalorizacija se obavlja od prvog dana sljedećega mjeseca od dana nabave do kraja obračunskoga razdoblja.

4) Za dijelove dugotrajne imovine koji su otuđeni tijekom obračunskoga razdoblja, revalorizacija se obavlja do kraja mjeseca u kojemu je došlo do otuđenja.

Članak 5

Revalorizacija zaliha trgovačke robe obavlja se primjenom metode zadnje ulazne cijene. Rezultat revalorizacije čini prihod u smislu Zakona o neposrednim porezima.

Članak 6.

Revalorizacija predujmova s ugovorenom fiksnom cijenom obavlja se primjenom koeficijenta iz članka 3. ove Uredbe.

Članak 7.

Revalorizacija udjela, dionica i sudjelujućih interesa (participacija), obavlja se primjenom koeficijenta iz članka 3. ove Uredbe. i to do visine tržišnih cijena. Osnovicu za revalorizaciju čini nominalna vrijednost udjela i sudjelujućih interesa (participacija).

Članak 8.

1) Revalorizacija početnoga stanja vlastitoga kapitala obavlja se primjenom koeficijenta iz članka 3. ove Uredbe, i to od početka do kraja obračunskoga razdoblja.

2) Povećanja vlastitoga kapitala tijekom obračunskoga razdoblja revaloriziraju se od prvoga dana sljedećeg mjeseca od dana povećanja kapitala do dana obračuna.

3) Smanjenja vlastitoga kapitala tijekom obračunskoga razdoblja revaloriziraju se do kraja mjeseca u kome je došlo do smanjenja.

4) Iznos revalorizacije iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za iznos revalorizacije iz stavka 2., a umanjuje se za iznos revalorizacije iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 9.

1) Vlastiti kapital. u smislu članka 8. stavka 1., čini iznos neto vrijednosti imovine koja se utvrđuje na početku razdoblja obračuna tako da se aktiva umanji za obveze s utvrđenim i mogućim rokom dospijeća.

2) Povećanje vlastitoga kapitala, u smislu članka 8. stavka 2. čine:

1. nova ulaganja,

2. dodatna ulaganja.

3) Smanjenja vlastitoga kapitala u smislu članka 8. stavka 3. čine:

1. isplata dobiti,

2. povlačenje dionica ili temeljnih uloga.

4) Sukladno stavku 2. ovoga članka, povećanjem se smatra samo ono povećanje koje je prijavljeno i upisano u sudski registar.

Članak l0.

1) Za iznos revalorizacije imovine iz članka 4., 5., 6. i 7. povećava se osnovica poreza na dobit utvrđena prema Zakonu o neposrednim porezima.

2) Za iznos revalorizacije vlastitoga kapitala iz članka 8. ove Uredbe umanjuje se osnovica poreza na dobit utvrđena prema Zakonu o neposrednim porezima.

Članak 11 .

Zadužuje se Državni zavod za statistiku da utvrdi i objavi sljedeće koeficijente:

- mjesečni koeficijent rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda

- koeficijent rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda od početka godine do kraja mjeseca

- koeficijent rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda od početka mjeseca do kraja obračunskoga razdoblja.

Članak 12.

Ovlašćuje se ministar financija da donosi upute o primjeni ove Uredbe.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se pri obračunu poreza na dobit za 1993. godinu..

Klasa: 431-01/93-01/02

Urbroj : 5030112-93-2

Zagreb. 9. prosinca 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.