Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 07.12.1993 Odluka o proglašenju Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu, koje je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. studenoga 1993. godine.

Broj: PA4-142/1-93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1993. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1993. godinu ("Narodne novine", br 25/93) članak 1. mijenja se i glasi "Državni proračun Republike Hrvatske za 1993. godinu (u daljem tekstu: Proračun) sadrži:

- prihode od 9.366.036,000.000 HRD

- raspoređene prihode od 9.339.599,499.909 HRD

- neraspoređene prihode (Tekuća rezerva Proračuna) od 26.436,500.091 HRD

Članak 2.

U članku 2. svota od "5.000,000.000" hrvatskih dinara zamjenjuje se svotom od "1.950,000.000" hrvatskih dinara

Članak 3.

U članku 3. Prihodi Proračuna po grupama računa i računima, te rashodi po grupama i računima, utvrđeni u Bilanci prihoda i rashoda, povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:


A - PRIHODI
u hrvatskim dinarima
___________________________________________________________________________________________________________________________________
    Broj      PRIHODI
gr.računa računa            Plan za 1993.      Povećanje        Smanjenje        Novi plan 
                                                        za 1993.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
            UKUPNOPRIHODI  4.955.695.895.000    4.559.759.105.000    149.419.000.000     9.366.036.000.000

71           Ukupno      7170.961.000.000     129.246.000.000        0         200.207.000.000

    710       porez na dobit 
            pravnih osoba   70.961.000.000     129.246.000.000        0         200.207.000.000

72           Ukupno 72     264.266.000.000     459.401.000.000        0         723.667.000.000

    720       porez iz plaća 
            djelatnika    204.272.000.000     281.492.000.000                 485.764.000.000

    720-1      porez iz neto plaća 
            i drugih osobnih 
            primanja      59.994.000.000     177.909.000.000                 237.903.000.000

73           Ukupno 73    2.908.907.000.000    2.702.503.000.000        0        5.611.410.000.000

    730       porez na promet 
            proizvoda i usluga 2.886.037.000.000  2.693.588.000.000                5.579.625.000.000

    735       porez na promet 
            nekretnina i prava 22.870.000.000      8.915.000.000                  31.785.000.000

74           Ukupno 74      1.257.000.000       328.000.000        0          1.585.000.000

    740       porez na ukupan 
            pritkod građana   1.257.000.000       328.000.000                  1.585.000.000

75           Ukupno 75     47.386.000.000     11.157.000.000    12.608.000.000       45.935.000.000

    750       administrativne pristojbe 3.601.800.000     4.016.200.000                7.618.000.000

    751       carinske pristojbe  100.000.000       112.000.000                   212.000.000

    752       sudske pristojbe  6.303.200.000      7.028.800.000                  13.332.000.000

    752-1      državne pristojbe na 
            imovinu      37.381.000.000                12.608.000.000       24.773.000.000

76           Ukupno 76     847.003.000.000     485.992.000.000        0        1.332.995.000.000

    760       carina       87.241.300.000     76.811.700.000                 164.053.000.000

    761       posebne uvozne 
            pristojbe     759.761.700.000    409.180.300.000                1.168.942.000.000

77           Ukupno 77      37.847.895.000     56.076.105.000        0          93.924.000.000

    770       prihodi po posebnim 
            propisima (novčane kazne) 7.651.000.000  20.647.000.000                  28.298.000.000

    771       prihodi koje ostvaruju 
            korisnici državnog proračuna 1.567.000.000 16.875.000.000                 18.442.000.000

    778       ostali prihodi     28.629.895.000   18.554.105.000                 47.184.000.000

78           Ukupno 78        778.068.000.000   715.056.000.000   136.811.000.000     1.356.313.000.000

    780       prihodi od državnog 
            zajma po osnovi prodaje 
            obveznica        150.000.000.000              136.811.000.000     13.189.000.000

    781       dio prihoda od prodaje 
            stanova u društvenom 
            vlasništvu       8.068.000.000     6.180.000.000                14.248.000.000

    782       prihodi od prodaje 
            društvenih poduzeća   400.000.000.000   26.775.000.000                426.775.000.000

    783       prihodi od emisijske 
            dobiti Narodne banke 
            Hrvatske        220.000.000.000   102.101.000.000                322.101.000.000

    784       prihodi od dijela dobiti 
            javnih poduzeća               230.000.000.000                230.000.000.000

    785       kredit Narodne banke Hrvatske        350.000.000.000                350.000.000.000


                            B - RASHODI


    Broj      RASHODI
gr.računa računa                Plan za 1993.      Povećanje/       Novi plan za 1993.
                                    Smanjenje 

40       SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
    400   sredstva za plaće djelatnika  808.500.000.000     575.065.248.500     1.383.565.248.500
    401   sredstva za materijalne troškove205.883.137.000     173.477.850.000      379.360.987.000

        Ukupno grupa 40        1.014.383.137.000     748.543.098.500     1.762.926.235.500

41       SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
    412   sredstva za naknade po osnovi otprem.i dokupa staža
                          500.000.000            0        500.000.000
    415   sredstva za negospodarstvene investicije
                        164.700.000.000     248.720.000.000      413.420.000.000
    418   sredstva za ostale potrebe za rad korisnika
                       1.899.638.008.000     2.263.730.294979     4.163.368.302.979

    Ukupno grupa 41            2.064.838.008.000    2.512.450.294.979     4.577.288.302.979

43   SREDSTVA ZA POT. RAZVOJA I INTERVEN. U GOSPODAR.
    431   sredstva za kompenzac., premije, regrese i naknade
                        503.200.000.000     345.951.146.322      849.151.146.322
    433   ostale potrebe i intervencije u gospodarstvu
                        725.000.000.000     376.024.828.482     1.101.024.828.482

    Ukupno grupa 43            1.228.200.000.000     721.975.974.804     1.950.175.974.804

44   PRENESENA SRED. LOKALNIM UPRAVAMA I SAMOUP.
    445   dopunska sredstva općinama
                         22.577.750.000     34.142.289.672      56.720.039.672

        Ukupno grupa 44         22.577.750.000     34.142.289.672      56.720.039.672

45       SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
    450   sredstva za odgoj i obrazovanje
                         35.000.000.000     20.759.628.000      55.759.628.000
    451   sredstva za znanost
                         51.500.000.000     39.267.000.000      90.767.000.000
    452   sredstva za kulturu
                         12.300.000.000      6.331.000.000      18.631.000.000
    453   sredstva za šport         1.000.000.000      8.600.000.000       9.600.000.000
    454   sredstva za socijalnu skrb
                        420.000.000.000     253.473.634.033      673.473.634.033
    456   sredstva za zdravstvenu zaštitu
                          800.000.000      2.727.000.000       3.527.000.000
    457   sredstva za mirovinsko i invalidsko osiguranje
                        31.400.000.000      9.000.000.000        404.400.000
    458   sredstva za zaštitu vojnih i civilnih invalida rata
                        12.000.000.000      10.464.000.000      22.464.000.000

        Ukupno grupa 45         564.000.000.000     350.622.262.033      914.622.262.033

46       SREDSTVA ZA OSTALE DRUŠTVENE POTREBE
    461   sredstva za udruženja građana i ostale polit. stranke
                         3.345.000.000      1.204.212.l95       4.549.212.195

        Ukupno grupa 46         3.345.000.000      1.204.212.195       4.549.212.195

47       IZDVAJANJE SREDSTAVA REZERVI

    470   izdvajanje u Stalnu rezervu Republike    
                        5.000.000.000      -3.050.000.000       1.950.000.000

        Ukupno grupa 47         5.000.000.000      -3.050.000.000       1950.000.000

48       OSTALI RASHODI
    481   naknade za bankar usluge i troškove plat.prometa
                          2.000.000        -2.000.000             0
    482   otplata kredita i zajmova   30.000.000.000      37.367.472.726      67.367.472.726
    483   rashodi za obveze iz prethodne godine
                        4.000.000.000             0       4.000.000.000
    488   ostali rashodi (Tekuća rezerva Proračuna)
                        19.350.000.000       7.086.500.091      26.436.500.091

        Ukupno grupa 48        53.352.000.000      44.451.972.817      97.803.972.817

        UKUPNI RASHODI       4.955.695.895.000     4.410.340.105.000     9.366.036.000.000

                        II.POSEBNI DIO

                        Članak 4
U članku 4.svota od "4.955.695,895.000" hrvatskih dinara zamjenjuje se svotom "9,366.036,000.000" hrvatskih dinara.

B r o j
_____________      Osnovna i potanja namjena    Plan za 1993.  Povećanje    Novi plan
poz. osn. računa                             /Smanjenje    za 1993.
            

            RAZDJEL 1.SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
            GLAVA 1. Sabor Republike Hrvatske
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
1    401       sredstva za materijalne troškove 660.000.000   576.000.000   l.236.000.000

            Svega grupa 40          660.000.000   576.000.000   1.236.000.000

1. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
2    418       naknada troškova za saborske zastupnike
                             600.000000   740.000.000   1.340.000.000
3    418       troškovi zasjedanja Sabora   500.000.000   520.000.000   1.020.000.000
4    418       sredstva za izvanredne troškove  50.000.000   140.000.000    190.000.000
5    418       troškovi "lzvješća hrvatskog Sabora" 80.000.000       0    80.000.000
6    418       sredstva za održavanje zgrade Sabora u Otoćcu
                             30.000.000    93.000.000    123.000.000
7    418       sredstva za rad Kom. za utvrđ. ratnih i porat. žrtava
                             60.000.000        0    60.000.000

            Svega grupa 41         1.320.000.000  1.493.000.000   2.813.000.000

Svega glava   1                    1.980.000.000  2.069.000.000   4.049.000.000

Svega razdjel  1                    1.980.000.000  2.069.000.000   4.049.000.000

            RAZDJEL 2.URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
            GLAVA 1.Ured Predsjednika Republike Hrvatske
            40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
8    401       sredstva za materijalne troškove 630.000.000   400.000.000   1.030.000.000

            Svega grupa 40          630.000.000   400.000.000   1.030.000.000

            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
9    418       sredstva za izvanredne troškove  130.000.000   200.000.000   1.300.000.000

            Svega grupa 41          130.000.000   200.000.000    330.000.000

            Svega glava 1           760.000.000   600.000.000   1.360.000.000

            GLAVA 2.Ured za nacionalnu sigurnost
            40 SREDSTVA ZA RAD KORlSNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
10   401       sredstva za rnaterijalne troškove 50.000.000   265.000.000   315.000.000
            Svega grupa 40           50.000.000   265.000.000   315.000.000

41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
11   418       sredstva za funkcionalne rashode  50.000.000    60.000.000   110.000.000

            Svega grupa 41           50.000.000    60.000.000   111.000.000

            Svega glava   2         100.000.000   325.000.000   425.000.000

            Svega razdjel  2         860.000.000   925.000.000  1.785.000.000

            RAZDJEL 3.VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
            GLAVA 1.Vlada Republike Hrvatske
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
12   401       sredstva za materijalne troškove Vlade
                              387.000.000   127.800.000   514.800.000
13   401       sredstva za materijalne troškove Ureda za UNPROFOR
                              100.000.000   0        100.000.000
14   401       sredstva za materijalne troškove Ureda za granice
                              10.000.000   25.000.000    35.000.000
15   401       sredstva za materijalne troškove Ureda za projekt sukcesije
                              40.000.000   20.000.000    60.000.000

            Svega grupa 40           537.000.000   172.800.000   709.800.000

            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
16   418       sredstva za izvanredne troškove  100.000.000   49.500.000   149.500.000
17   418       stalne novčane nadoknade      140.000.000   363.500.000   503.500.000

            Svega grupa 41           240.000.000   413.000.000   653.000.000

            Svega glava 1           777.000.000   585.800.000  1.362.800.000

            GLAVA 2.Ured za međunacionalne odnose
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
18   401       sredstva za materijalne troškove   17.600.000       0    17.600.000

            Svega grupa 40            17.600.000       0    17.600.000

            41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
19   418       sredstva za dotacije etničkim i nacionalnim zajednicama
                             2.000.000.000  3.500.000.000  5.500.000.000

Svega grupa 41                      2.000.000.000  3.500.000.000  5.500.000.000

Svega glava 2                      2.017.600.000  3.500.000.000  5.517.600.000

            GLAVA 3.Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
20   401       sredstva za materijalne troškove  19.600.000   32.790.000    52.390.000

            Svega grupa 40           19.600.000   32.790.000    52.390.000

            Svega glava 3            19.600.000   32.790.000    52.390.000

            GLAVA 4.Ured za opće poslove i protokol Vlade Republike Hrvatske
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
21   401       sredstva za materijalne troškove 5.960.000.000  4.300.000.000  10.260.000.000

            Svega grupa 40          5.960.000.000  4.300.000.000  10.260.000.000

            41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORlSNlKA
22   418       sredstva za inrest. održ.osn.sred.invent. i zgrada Sabora
                             1.700.000.000  8.7500.000.000  10.450.000.00
23   418       sredstva za izvanredne troškove  100.000.000  1.100.000.000  1.200.000.000

            Svega grupa 41          1.800.000.000  9.850.000.000  11.650.000.000

            Svega glava 4          7.760.000.000  14.150.000.000  21.910.000.000

            GLAVA 5. Ured za prognanike i izbjeglice
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
24   401.      sredstva za materi alne troškove  440.000.000   328.000.000   768.000.000

            Svega grupa 40           440.000.000   328.000.000   768.000.000

            45 SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
25   454       sredstva za skrb prognanika i izbjeglica
                            225.000.000.000 244.100.634.033  469.100.634.033
                                    
                                            

Svega grupa 45                     225.000.000.000  244.100.634.033  469.100.634.033
                                    
                                            

Svega glava 5                      225.440.000.000  244.428.634.033  469.868.634.033
                                    
                                            

            GLAVA 6. Ured za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
26   401       sredstva za materi alne troškove  150.000.000        0    150.000.000

            Svega grupa 40           150.000.000        0    150.000.000

            Svega glava 6            150.000.000        0    150.000.000

            GLAVA 7. Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
27   401       sredstva za materijalne troškove  30.000 000   853.000.000    883.000.000

            Svega grupa 40            30.000.000    853.000000    883.000.000

            41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
518   415       sredstva za investicijsko održavanje zgrada
                                   0   10.000.000.000  10.000.000.000
519   418       sredstva za izvanredne troškove       0    550.000.000    550.000.000

            Svega grupa 41                0   10.550.000.000  10.550.000.000

            Svega glava   7          30.000.000   11.403.000.000  11.433.000.000

            GLAVA 8. Agencija za obnovu
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
28   401       sredstva za materijalne troškove  300.000.000         0      300.000

            Svega grupa 40           300.000.000         0    300.000.000

            Svega glava 8            300.000.000         0    300.000.000

            GLAVA 9. Hrvatska izvještajna novinska agencija
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
29   401       sredstva za materijalne troškove 1.188.000.000     43.000.000   1.231.000.000

            Svega grupa 40          1.188.000.000     43.000.000   1.231.000.000

30   418       sredstva za funkcionalne rashode   40.000.000     15.000.000     55.000.000

            Svega grupa 41            40.000.000     15.000.000     55.000.000

            Svega glava 9           1.228.000.000     58.000.000   1.286.000.000

            GLAVA 10. Ured za žrtve rata
            41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
520   418       sredstva za funkcionalne troškove       0     30.000.000     30.000.000

            Svega grupa 41                0     30.000.000     30.000.000
            Svega glava 10                0     30.000.000     30.000.000

            GLAVA 11.Ured za ekonomiku i restruktuir. javnih poduzeća
            41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
521   418       sredstva za funkcionalne troškove      0     30.000.000     30.000.000

            Svega grupa 41                 0    30.000.000     30.000.000

            Svega glava 11                 0    30.000.000     30.000.000

            Svega razdjel 3          237.722.200.000 274.218.224.033  511.940.424.033

                                    
                                            
            RAZDJEL 4.MINISTARSTVO OBRANE
            GLAVA 1.Ministarstvo obrane
            41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
31   418       sredstva za troškove Hrvatske vojske 1.660.000.000.000  1.795.147.373.979  3.455.147.373.979

            Svega grupa 41.            660.000.000.000  1.795.147.373.979  3.455.147.373.979

            Svega glava 1            1.660.000.000.000  1.795.147.373.979  3.455.147.373.979

            Svega razdjel 4           1.660.000.000.000  1.795.147.373.979  3.455.147.373.979

            RAZDJEL 5.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
            GLAVA l.Ministarstvo unutarnjih poslova
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
32   401       sredstva za materijalne troškove
                                58.500.000.000   39.400.000.000   97.900.000.000

            Svega grupa 40             58.500.000.000   39.400.000.000   97.900.000.000

            41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
33   415       sredstva za nabavu opreme i popravak objekata
                                80.000.000.000   107.700.000.000   187.700.000.000
34   418       sredstva za posebne namjene
                                108.000.000.000  110.800.000.000   218.800.000.000

            Svega grupa 41             188.000.000.000  218.500.000.000   406.500.000.000

            Svega glava 1              246.500.000.000  257.900.000.000   504.400.000.000

            Svega razdjel 5             246.500.000.000  257.900.000.000   504.400.000.000

            RAZDJEL 6.MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
            GLAVA l. Ministarstvo vanjskih poslova
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
35   401       sredstva za materijalne troškove
                                 4.299.000.000    9.951.000.000   14.250.000.000

            Svega grupa 40              4.299.000.000    9.951.000.000   14.250.000.000

            41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
36   418       sredstva za provedbu aktivnosti Republike Hrvatske
                                  100.000.000     -80.000.000      20.000.00

37   418       sredstva za članarine međuvladinih međunar.organizacija
                                 5.000.000.000   -4.330.000.000     670.000.000

            Svega grupa 41              5.100.000.000    -4.410.000.000    690.000.000

            Svega glava 1               9.399.000000    5.541.000.000   14.940.000.000

            GLAVA 2. Diplomatsko-konzularna predstavništva
            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
38   418       Sredstva za troškove dipl.-konz. predstavništava
                                60.000.000.000    36.100.000.000   96.100.000.000

            Svega grupa 41             60.000.000.000    36.100.000.000   96.100.000.000

            Svega glava 2              60.000.000.000    36.l00.000.000   96.l00.000.000

            Svega razdjel 6             69.399.000.000    41.641.000.000   111.040.000.000

            RAZDJEL 7. MINISTARSTVO FINANCIJA
            GLAVA 1.Ministarstvo financija
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
39   400       sredstva za plaće korisnika državnog proračuna
                                781.500.000.000   566.765.248.500  1.348.265.248.500
40   401       sredstva za materijalne troškove Ministarstva
                                 5.104.000.000    9.697.000.000   14.801.000.000

            Svega grupa 40             786.604.000.000    576.462.248.500 1.363.066.248.500

            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
41   418       sredstva za funkcionalne rashode Ministarstva
                                  150.000.000      10.000.000      1.600.000
42   418       sredstva za funkcionalne rashode financ. policije
                                 2.000.000.000    6.743.000.000    8.743.000.000
522   418       troškovi komisije za procjenu ratne štete
                                       0     700.000.000     700.000.000
523   418       troškovi kom. za revaloriz. katastarskog prihoda
                                       0   283.000.000.000   283.000.000.000
524   418       članarina u Međunarodnom monetarnom fondu
                                 2.150.000.000   290.473.000.000   292.623.000.000

            Svega grupa 41              2.150.000.000   290.473.000.000   292.623.000.000

            Svega glava l              788.754.000.000   866.935.248.500  1.655.689.248.500

            GLAVA 2. Ministarstvo financija - Carinska uprava RH
            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
43   418       sredstva za funkcionalne rashode
                                 25.000.000.000   -9.565.000.000   15.435.000.000

            Svega grupa 41              25.000.000.000   -9.565.000.000   15.435.000.000


            Svega glava 2              25.000.000.000    -9.565.000.000   15.435.000.000

            Svega razdjel 7            813.754.000.000   857.370.248.500  1.671.124.248.500
            RAZDJEL 8. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
            GLAVA 1. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
44   401       sredstva za materijalne troškove
                                  792.000.000    1.032.000.000    1.824.000.000 

            Svega grupa 40               792.000.000    1.032.000.000    1.824.000.000

            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
45   418       sredstva za međunarodnu suradnju u oblasti zaštite
                                   8.000.000      10.000.000     108.000.000
46   418       sredstva za aktivnosti u okviru programa UNEP-a
                                  50.000.000      -6.000.000     44.000.000
47   418       akcije za zašt.itu Jadranskog mora od zagađivanja
                                  300.000.000      50.000.000     350.000.000
48   418       programi zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj
                                  150.000.000     233.000.000   383.000.000.000
49   418       redovna djelatnost nacionalnih parkova
                                    900.000    1.100.000.000    2.000.000.000
50   418       sredstva za radove na geod. izmjeri, katast. i kom. zemljišta
                                 1.000.000.000          0     400.000.000
51   418       sredstva za izradu osnovne državne karte
                                  400.000.000          0     400.000.000
525   418       sredstva zaštite objekata prirode i prostor. uređenja
                                      0      2.200.000.000   2.200.000.000

            Svega grupa 41             2.808.000.000      5.677.000.000   8.485.000.000

            Svega glava 1              3.600.000.000      6.709.000.000   

            Svega razdjel 8             3.600.000.000      6.709.000.000   10.309.000.000
            RAZDJEL 9. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
            GLAVA 1. Ministarstvo gospodarstva
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
52   401       sredstva za materijalne troškove
                                396.000.000       3.017.750.000   3.413.750.000

            Svega grupa 40             396.000.000       3.017.750.000   3.413.750.000

            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
53   418       sredstva za funkcionalne rashode
                                10.000.000       1.000.000.000   1.010.000.000
526   415       sredstva za investicije u brodogradnji
                                     0       92.000.000.000   92.000.000.000

            Svega grupa 41             10.000.000       93.000.000.000   93.000.000.000

            Svega glava 1             406.000.000       96.017.750.000   96.423.750.000

            GLAVA 2. Državna direkcija za robne rezerve
            43. SREDSTVA ZA POT. RAZVOJA I INTERVEN U GOSPODARS.


136   433       sredstva za državne robne rezerve
                               4.000.000.000      132.400.000.000  136.400.000.000

            Svega grupa 43            4.000.000.000      132.400.000.000  136.400.000.000

            Svega glava 2            4.000.000.000      132.400.000.000  136.400.000.000

            Svega razdjel 9           4.406.000.000      228.417.750.000  232.823.750.000

            RAZDJEL 10.MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
            GLAVA 1.Ministarstvo kulture i prosvjete
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
54   401       sredstva za materijalne troškove
                               1.716.000.000       1.154.000.000    2.870.000.000

            Svega grupa 40            1.716.000.000       1.154.000.000    2.870.000.000

            41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
55   418       sredstva za međunar. kulturnu, prosvj. i teh. suradnju
                                500.000.000        960.000.000    1.460.000.000
56   418       sredstva za trošk. odg.i obraz. djece grad. u inozemstvu
                               3.000.000.000        228.479.000    3.228.479.000
57   418       sredstva za državne nagrade
                                96.000.000        270.000.000     366.000.000

            Svega grupa 41            3.596.000.000       1.458.479.000    5.054.479.000

            43 SREDSTVA ZA POT. RAZVOJA I INTERVEN. U GOSPODARS.
58   431       sredstva za povlastice u javnom prometu
                               3.000.000.000       -3.000.000.000          0

            Svega grupa 43            3.000.000.000       -3.000.000.000          0

            45 SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
59   452       sredstva za udio Republike u financ. nacional. kazališta
                               2.300.000.000        231.000.000    2.531.000.000

            Svega grupa 45            2.300.000.000        231.000.000    2.531.000.000

            Svega glava 1            10.612.000.000        -156.521.000   10.455.479.000

            GLAVA 2. Potrebe u djelatnosti kulture i športa
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
60   401       sredstva za materijalne troškove srednjeg obrazovanja
                              34.118.000.000       26.371.720.000   60.489.720.000
61   401       sredstva za materijalne troškove visokog obrazovanja
                              14.282.000.000       13.828.280.000   28.110.280.000
62   401       sredstva za materijalne troškove ustanova kulture
                               3.168.000.000        1.180.000.000   4.348.000.000
63   401       sredstva za materijalne troškove u djelatnosti športa
                                352.000.000         122.000.000    474.000.000

            Svega grupa 40           51.920.000.000       41.502.000.000   93.422.000.000

            41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
64   415       sredstva za investicije u prosvjeti
                               7.600.000.000       13.800.000.000   21.400.000.000
65   415       sredstva za investicije u djelatnosti športa
                                100.000.000              0    100.000.000

            Svega grupa 41            7.700.000.000       13.800.000.000  21..500.000.000

            45 SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
66   450       sredstva za zajedničke programe u prosvjeti
                              9.928.400.000        1.769.328.000   11.697.728.000
67   450       sredstva za učenički standard
                              4.900.000.000        2.152.400.000    7.052.400.000
68   452       sredstva za Program kulturnog razvitka Republike
                              10.000.000.000        6.100.000.000   16.100.000.000
69   453       sredstva za programske zadaća na unapređenju športa
                              1.000.000.000        8.600.000.000    9.600.000.000

            Svega grupa 45           25.828.400.000       18.621.728.000   44.450.128.000

            Svega glava 2           85.448.400.000       73.923.728.000   159.372.128.000

            GLAVA 3. Fondacija "lvan Meštrović"
            41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
70   418       sredstva za funkcionalne rashode
                               150.000.000         70.000.000     220.000.000

            Svega grupa 41            150.000.000         70.000.000     220.000.000

            Svega glava   3           150.000.000         70.000.000     220.000.000

            GLAVA 4. Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti
            40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
71   401       sredstva za materijalne i operativne izdatke Akademije
                               369.000.000         313.000.000     682.000.000

            Svega grupa 40            369.000.000         313.000.000     682.000.000

            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
72   418       sredstva za osnovnu djelatnost i investicijsko održavanje
                               500.000.000         100.000.000     600.000.000

            Svega grupa 41            500.000.000         100.000.000     600.000.000

            Svega glava 4             869.000.000         413.000.000    1.282.000.000

            GLAVA 5. Nacionalna i sveučilišna biblioteka
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
73   401       sredstva za materijalne troškove
                               1600.000.000         853.000.000    2.453.000.000  

            Svega grupa 40           1.600.000.000         853.000.000    2.453.000.000

            41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
74   415       sredstva za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke
                              58.000.000.000        4.070.000.000   62.070.000.000

            Svega grupa 41           58.000.000.000        4.070.000.000   62.070.000.000

            Svega glava   5         59.600.000.000        4.923.000.000   64.523.000.000

            GLAVA 6. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža"
            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
75   418       sredstva za udio Republike u funkcionalnim rashodima
                               500.000.000       2.110.000.000    2.610.000.000
            Svega grupa 41            500.000.000       2.110.000.000    2.610.000.000

            Svega glava 6             500.000.000       2.110.000.000    2.610.000.000

            Svega razdjel 10         157.179.400.000       81.283.207.000   238.462.607.000

RAZDJEL 11. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
            GLAVA 1. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
76   401       sredstva za materijalne troškove
                               798.000.000        1.684.000.000     2.482.000.000

            Svega grupa 40            798.000.000        1.684.000.000     2.482000.000

            41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
77   418       troškovi za zaštitu bilja
                                2.000.000          9.000.000      11.000.000
78   418       troškovi savjetodavne poljoprivred.službe za selo
                               600.000.000         300.000.000      470.000.000
79   418       sufinanciranje programa zaštite zdravlja životinja
                               300.000.000         170.000.000      470.000.000
80   418       troškovi međudrž. suradnje u oblasti vodoprivrede
                                10.000.000         -10.000.000           0
81   418       sredstva za kontrolu i zaštitu voda
                                10.000.000         15.000.000      25.000.000

            Svega grupa 41            922.000.000         484.000.000     1.406.000.000

            43 SREDSTVA ZA POT. RAZVOJA I INTERVEN.U GOSPODARS.
82   431       sredstva za premije u poljoprivredi
                                    0              0           0
83   431       sredstva za premije i regres.kamata u poljoprivredi
                             204.000.000.000       142.600.000.000    346.600.000.000

            Svega grupa 43          204.000.000.000       142.600.000.000    346.600.000.000
            Svega glava 1           205.720.000.000       144.768.000.000    350.488.000.000

            Svega razdjel 11         205.720.000.000       144.768.000.000    350.488.000.000

            RAZDJEL 12.MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZE
            GLAVA 1. Ministarstvo pomorslva, prometa i veza
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
84   401       sredstva za materijalne troškove
                              1.600.000.000         865.960.000     2.465.960.000

            Svega grupa 40           1.600.000.000         865.960.000     2.456.960.000

            41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
85   418       sredstva za tekuće održavanje posl.zgrade "Kockica"
                              1.000.000.000         249.00.000     1.249.000.000
86   418       održavanje plovila i vozila kapetanija
                               104.000.000              0      104.000.000
87   418       investic. održavanje poslovnih zgrada kapetanija
                               351.000.000              0      351.000.000
88   418       nabava novih plovila i vozila kapetanija
                               767.000.000         338.100.000     1.105.100.000  
89   418       nabava i održavanje sustava veza kapetanija
                                52.000.000              0      52.000.000
90   418       sredstva za nabavu službene odjeće lučkih kapetanija
                                18.000.000              0      18.000.000
91   418       sredstva za trag. za ljudima, spaš. ljudskih života
                                30.000.000              0      30.000.000
92   418       preventivne akcije za sigurnost prometa
                                2.000.000         30.000.000      32.000.000
93   418       članstvo u međunarodnim organizacijama
                                28.000.000              0      28.000.000
94   418       dotacija za Brodarski institut Zagreb
                                60.000.000              0      60.000.000
527   418       sredstva za tiskanje i distribuciju knjižica
                                    0         100.000.000      100.000.000

            Svega grupa 41           2.412.000.000         717.l00.000     3.129.100.000

            43. SREDSTVA ZA POT. RAZVOJA I INTERVEN. U GOSPODARS.
95   431       "Jadrolinija" Rijeka        45.000.000.000       28.200.000.000    73.200.000.000
96   431       "Lošinjska plovidba" Mali Lošinj
                               300.000.000         800.000.000     1.100.000.000
97   431       " Rapska plovidba" Rab
                               900.000.000        9.000.000.000     1.800.000.000
98   433       održavanje i obiljež. pomor.i unutarnjih plov.putova
                               500.000.000         73.000.000      537.000.000
99   433       namjenska sredstva za održ.željezničke infrastrukture
                             200.000.000.000       231.360.990.000    43.360.990.000
528   433       regres troškova nabave goriva - veze otoci kopno
                                    0       11.500.000.000    11.500.000.000

            Svega grupa 43          246.700.000.000       272.833.990.000    519.533.990.000

            Svega glava 1           250.712.000.000       274.417.050.000    525.129.050.000

            GLAVA 2.Lučka kapetanija Dubrovnik
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
100   401       sredstva za materijalne troškove
                               39.600.000          74.100.000      113.700.000

            Svega grupa 40            39.600.000          74.100.000      113.700.000

            Svega glava 2             39.600.000          74.100.000      113.700.000
            GLAVA 3. Lučka kapetanija Ploče

            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
101   401       sredstva za materijalne troškove
                               13.200.000          18.700.000      31.900.000

            Svega grupa 40            13.200.000          18.700.000      31.900.000

            Svega glava 3             13.200.000          18.700.000      31.900.000

            GLAVA 4. Lučka kapetanija Pula
            40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
102   401       sredstva za materijalne troškove
                               44.000.000          59.200.000      103.200.000

            Svega grupa 40            44.000.000          59.200.000      103.200.000

            Svega glava 4             44.000.000          59.200.000      103.200.000

            GLAVA 5. Lučka kapetanija Rijeka
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
103   401       sredstva za materijalne troškove
                               88.000.000          67.800.000      155.800.000

            Svega grupa 40            88.000.000          67.800.000      155.800.000

            Svega glava 5            88.000.000          67.800.000      155.800.000

            GLAVA 6. Lučka kapetanija Split
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
104   401       sredstva za materijalne troškove
                               52.800.000          66.800.000      119.600.000

            Svega grupa 40            52.800.000          66.800.000      119.600.000

            Svega glava 6            52.800.000          66.800.000      119.600.000
            GLAVA 7. Lučka kapetanija Šibenik
            40. SREDSTVA ZA RAD KORlSNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
105   401       sredstva za materijalne troškove
                               44.000.000          69.200.000      113.200.000

            Svega grupa 40            44.000.000          69.200.000      113.200.000

            Svega glava 7            44.000.000          69.200.000      113.200.000

            GLAVA 8. Lučka kapetanija Zadar
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
106   401       sredstva za materijalne troškove
                               48.400.000          72.700.000      121.100.000

            Svega grupa 40            48.400.000          72.700.000      121.100.000

            Svega glava 8            48.400.000          72.700.000      121.100.000

            GLAVA 9. Uprava sigurnosti unutarnje plovidbe
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
107   401       sredstva za materijalne troškove
                               75.000.000          30.100.000      105.100.000

            Svega grupa 40            75.000.000          30.100.000      105.100.000

            41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
108   418       sredstva za nabavu služb.odjeće kapetan pristaništa
                               8.000.000          -4.000.000       4.000.000

            Svega grupa 41            8.000.000          -4.000.000       4.000.000

            Svega glava 9            83.000.000          26.100.000      109.100.000

            GLAVA 10. Uprava kontrole leta
            40. SREDSTVA ZA RD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
109   401       sredstva za materijalne troškove
                              836.000.000        1.000.000.000      1.836.000.000

            Svega grupa 40           836.000.000        1.000.000.000      1.836.000.000

            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
110   418       sredstva za funkcionalne rashode
                             1.500.000.000        1.500.000.000      3.000.000.000

            Svega grupa 41          1.500.000.000        1.500.000.000      3.000.000.000

            Svega glava 10          2.336.000.000        2.500.000.000      4.836.000.000

            Svega razdjel 12        253.461.000.000       277.37l.650.000     530.832.650.000

            RAZDJEL 13. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
            GLAVA 1.Ministarstvo pravosuđa i uprave
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
111   401       sredstva za materijalne troškove
                              721.600.000       1.611.200.000      2.332.800.000

            Svega grupa 40           721.600.000       1.611.200.000      2.332.800.000

            41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
112   415       invest.održ.i rješ.stamb.potr.nos.okr.i opć.prav.funkcija
                             1.500.000.000       7.750.000.000      9.250.000.000
113   418       sredštva za potrebe Zavoda za sudsku medicinu
                              400.000.000        150.000.000       550.000.000

114   418       međunarodna pravna pomoć
                               1.000.000         8.000.000        9.000.000
115   418       naknada dohodaka pritvorenih osoba
                               3.000.000             0        3.000.000
116   418       troškovi ekstradicije         5.000.000             0        5.000.000
117   418       sred.za vanjske suradnike u normat.djelatnosti
                               55.000.000         5.000.000       60.000.000

            Svega grupa 41          1.964.000.000       7.913.000.000      9.877.000.000

            Svega glava 1           2.685.600.000       9.524.200.000      12.209.800.000

            GLAVA 2.Služba za izvršenje sankcija
            40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
118   401       sredstva za materijalne troškove
                             2.790.000.000        560.000.000      3.350.000.000

            Svega grupa 40          2.790.000.000        560.000.000      3.350.000.000

            41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
119   415       Sredstva za razvoj Službe za izvršenja sankcija
                             6.000.000.000       4.500.000.000     10.500.000.000
120   418       posebne namjene Službe izvršenja sankcija
                             3.000.000.000       -2.750.000.000       250.000.000
121   418       Sredstva za posebne namjene
                             7.500.000.000       7.250.000.000      14.750.000.000

            Svega grupa 41          16.500.000.000       9.000.000.000      25.500.000.000

            Svega glava 2          19.290.000.000       9.560.000.000      28.850.000.000

            GLAVA 3. Centar republičkih organa uprave u Bjelovaru
            40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
122   401       sredstva za materijalne troškove
                               19.400.000        35.000.000       54.400.000

            Svega grupa 40            19.400.000        35.000.000       54.400.000

            Svega glava 3            19.400.000        35.000.000       54.400.000

            GLAVA 4. Centar republičkih organa uprave u Gospiću
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
123   401       sredstva za materijalne troškove
                               13.200.000        12.000.000       25.200.000

            Svega grupa 40            13.200.000        12.000.000       25.200.000

            Svega glava 4            13.200.000        12.000.000       25.200.000

            GLAVA 5.Centar republičkih organa uprave u Karlovcu
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

124   401       sredstva za malerijalne troškove
                               15.800.000        8.000.000       23.800.000

            Svega grupa 40            15.800.000         8.000000       23.800.000

            Svega glava 5            15.800.000        8.000.000       23.800.000

            GLAVA 6.Centar republičkih organa uprave u Osijeku
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
125   401       sredstva za materijalne troškove
                              105.600.000        75.600.000       181.200.000

            Svega grupa 40           105.600.000        75.600.000       181.200.000

            Svega glava 6            106.600.000        75.600.000       181.200.000

            GLAVA 7.Centar republičkih organa uprave u Rijeci
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
126   401       sredstva za materijalne troškove
                              106.500.000        77.760.000       184.260.000

            Svega grupa 40           106.500.000        77.760.000       184.260.000

            Svega glava 7            106.500.000        77.760.000       184.260.000

            GLAVA 8.Centar republičkih organa uprave u Sisku
            40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
127   401       sredstva za materijalne troškove
                               17.600.000        21.100.000        38.700.000

            Svega grupa 40            17.600.000        21.100.000       38.700.000

            Svega glava 8              17.600.000       21.100.000       38.700.000

            GLAVA 9.Centar republičkih organa uprave u Splitu
            40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
			
128   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		  109.900.000        74.900.000       184.800.000

			Svega grupa 40           109.900.000        74.900.000       184.800.000

			Svega glava 9           109.900.000        74.900.000       184.800.000

			GLAVA 10.Centar republičkih organa uprave u Varaždinu
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
129   401 		sredstva aa materijalne troškove  61.600.000        54.840.000   	   116.440.000

			Svega grupa 40           61.600.000        54.840.000       116.440.000

			Svega glava 10           61.600.000        54.840.000       116.440.000

			Svega razdjel l 3        22.425.200.000      19.443.400.000 	 41.868.600.000

			RAZDJEL 14. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
			GLAVA 1. Ministarstvo rada i socijelne skrbi
			40. SREDSTVA ZA RAD KORlSNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
130   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 1.936.000.000      1.046.000.000      2.982.000.000

			Svega grupa 40          1.936.000.000      1.046.000.000      2.982.000.000

			Svega glava 1          1.936.000.000      1.046.000.000      2.982.000.000

			GLAVA 2. Republički fond socijalne zaštite
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
131   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		39.600.000.000 	 33.200.000.000 	 72.800.000.000

			Svega grupa 40         39.600.000.000 	 33.200.000.000 	 72.800.000.000

			45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
132   454   	sredstva za potrebe socijalne skrbi
                    	    195.000.000.000 		 9.373.000.000     204.373.000.000

			Svega grupa 45         195.000.000.000 	 	 9.373.000.000     204.373.000.000

			Svega glava 2         234.600.000.000 		 42.573.000.000 	 277.173.000.000

			GLAVA 3. Boračka i invalidska zaštita
			45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
133   458   	sredstva za zaštitu vojnih i civilnih invalida rata
                    		    12.000.000.000 	 10.464.000.000 	 22.464.000.000

			Svega grupa 45         12.000.000.000 	 10.464.000.000 	 22.464.000.000

			Svega glava 3          12.000.000.000 	 10.464.000.000 	 22.464.000.000

			Svega razdjel 14        248.536.000.000 		 54.083.000.000 	 302.619.000.000

			RAZDJEL 15. MINISTARSTVO TURIZMA
			GLAVA 1.Ministarstvo turizma
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
134   401   	sredstva za materijalne troškove  804.000.000   	 1.115.000.000  	  1.919.000.000


			Svega grupa 40         	  804.000.000      1.115.000.000      1.919.000.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
135   418   	sredstva za turističku propagandu RH
                    		 3.000.000.000      8.500.000.000      11.500.000.000

			Svega grupa 41          3.000.000.000      8.500.000.000      11.500.000.000

			Svega glava 1          3.804.000.000      9.615.000.000      13.419.000.000

			Svega razdjel 15         3.804.000.000      9.615.000.000      13.419.000.000
			RAZDJEL 16. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
			GLAVA 1.Ministarstvo zdravstva
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
137   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			  832.700.000       644.300.000       1.477.000.000

			Svega grupa 40           832.700.000       644.300.000       1.477.000.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
138   418   	sredstva za rad stručnih komisija
                   			   2.000.000        -2.000.000      	    0
139   418   	sredstva za stručni nadzor zdravstvene zaštite
                    			  10.000.000       -10.000.000      	    0
140   418   	sredstva za posebne namjene
                    		  150.000.000       562.500.000        712.500.000
141   418   	sredstva za programske zadaće Kriznog stožera
                    		  369.600.000        30.000.000        399.600.000
142   418   	sredstva za troškove sanitarne inspekcije
                    			  30.000.000       	   0        30.000.000

			Svega grupa 41        	  561.600.000       580.500.000       1.142.100.000

			45.SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
143   456   	sredstva za zdravstvenu zaštitu stranaca
                    			  20.000.000       	   0        20.000.000
144   456   	sredstva za liječenje po posebnim propisima
                    		  780.000.000      2.727.000.000       3.507.000.000

			Svega grupa 45         	  800.000.000      2.727.000.000       3.527.000.000

			Svega glava 1          2.194.300.000      3.951.800.000       6.146.100.000

			Svega razdjel 16         2.194.300.000      3.95l.800.000       6.146.100.000

			RAZDJEL 17.MINISTARSTVO ZNANOSTI
			GLAVA 1.Ministarstvo znanosti
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAĆUNA
145   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		  415.624.000       612.714.000       1.028.338.000

			Svega grupa 40         	  415.624.000       612.714.000       1.028.338.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
146   418   	sredstva za financ. rada seizmološke službe u Republici
                    		  60.000.000       52.000.000       112.000.000
147   418   	sredstva za financ. rada geološke službe u Republici
                    		  45.000.000       43.000.000        88.000.000
148   418   	troškovi stipendiranja stranih studenata
                    		  20.000.000       150.000.000       170.000.000

			Svega grupa 41           125.000.000       245.000.000       370.000.000

			Svega glava 1           540.624.000       857.714.000      1.398.338.000

			GLAVA 2. Republički fond za znanost
			41. SREDSTVA ZA POSEBNE IDRUGE NAMJENE KORISNIKA
529   415   	sredstva za investicije u visokom školstvu
                    		 1.400.000.000      2.300.000.000      3.700.000.000

			Svega grupa 41          1.400.000000      2.300.000.000      3.700.000.000

			40. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
149   451   	sredstva za financiranje znanosti
                    		    51.500.000.000 	39.267.000.000 	 90.767.000.000
530   450   	sredstva za zajedničke programe u visokom školstvu
                    		  571.600.000       752.300.000      1.323.900.000
531   450   	sredstva za studentski standard
                    		    19.600.000.000 	16.085.600.000 	 35.685.600.000

			Svega grupa 45         71.671.600.000 	56.104.900.000 	127.776.500.000

			Svega glava 2          73.071.600.000 	58.404.900.000 	131.476.500.000

			Svega razdjel 17        73.612.224.000 	59.262.614.000 	132.874.838.000

			RAZDJEL 18.DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKl ZAVOD
			GLAVA 1.Državni hidrometeorološki zavod
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
150   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 1.200.000.000       900.000.000      2.100.000.000

			Svega grupa 40          1.200.000.000       900.000.000      2.100.000.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
151   418   	funkc. rashodi i modern. centara za obranu od tuče
                    		  600.000.000       341.000.000       941.000.000
152   418  		 sredstva za financiranje hidrometeorol. programa
                    		  200.000.000       150.000.000       350.000.000

			Svega grupa 41           800.000.000       491.000.000      1.291.000.000

			Svega glava 1          2.000.000.000      1.391.000.000      3.39l.000.000

			Svega razdjel 18         2.000.000.000      1.391.000.000      3.391.000.000

			RAZDJEL 19. DRŽAVNI ZAVOD ZA PATENTE
			GLAVA  1.Državni zavod za patente           '
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
153   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		  264.000.000       212.000.000       476.000.000

			Svega grupa 40           264.000.000       212.000.000       476.000.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
154   418   	sredstva za funkcionalne rashode
                    		  20.000.000       	   0        20.000.000

			Svega grupa 41         	  20.000.000       	   0        20.000.000

			Svega glava 1           284.000.000       212.000.000       496.000.000

			Svega razdjel 19          284.000.000       212.000.000       496.000.000

			RAZDJEL 20.DRŽAVNI ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZE
			GLAVA 1.Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
155   401   	sredstva za materijalne troškove.
                    		  176.000.000       67.300.000        243.300.000

			Svega grupa 40         	  176.000.000       67.300.000        243.300.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNlKA
156   418   	sred. za izr. struč. i znan. podl. za def. gosp. sust.
                    		  10.000.000      	  0        10.000.000

			Svega grupa 41           10.000.000       	  0        10.000.000

			Svega glava 1           186.000.000       67.300.000        253.300.000

			Svega razdjel 20          186.000.000       67.300.000        253.300.000

			RAZDJEL 21.DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
			GLAVA 1. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
157   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			  352.000.000      218.400.000        570.400.000

			Svega grupa 40           352.000.000      218.400.000        570.400.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
158   418   	sredstva za funkcionalne rashode
                    		  50.000.000       	  0        50.000.000

			Svega grupa 41           50.000.000       	  0        50.000.000

			Svega glava 1           402.000.000       218.400.000       620.400.000

			Svega razdjel 21          402.000.000       218.400.000       620.400.000

			RAZDJEL 22. DRŽAVNl ZAVOD ZA STATISTIKU
			GLAVA 1. Državni zavod za statistiku
			40. SREDSTA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
159   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		  484.000.000       900.000.000       1.384.000.000

			Svega grupa 40           484.000.000       900.000.000       1.384.000.000

			41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
160   415   	sredstva za elektroničku računsku opremu Zavoda
                    			  800.000.000       300.000.000       1.100.000.000
161   418   	sredstva za statistička istraživanja
                    		  400.000.000       100.000.000        500.000.000
162   418   	sredstva za OP u svezi s popisom stan.iz 1991.god.
                    			  40.000.000       50.000.000        90.000.000

			Svega grupa 41          1.240.000.000       450.000.000       1.690.000.000

			Svega glava 1          1.724.000.000      1.350.000.000       3.074.000.000

			Svega razdjel 22         1.724.000.000      1.350.000.000       3.074.000.000

			RAZDJEL 23.DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT
			GLAVA l.Državni hidrografski institut
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
163   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		  246.000.000       47.500.000        293.500.000

			Svega grupa 40           246.000.000       47.500.000        293.500.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
164   415   	sredstva za nabavu broda
                    		  800.000.000      300.000.000       1.100.000.000
165   418   	sredstva za funkcionalne rashode
                    		  225.000.000      -20.000.000        205.000.000

			Svega grupa 41          1.025.000.000      280.000.000       1.305.000.000

			Svega glava 1          1.271.000.000      327.500.000       1.598.500.000

			Svega razdjel 23         1.271.000.000      327.500.000       1.598.500.000

			RAZDJEL 24.VRHOVNI SUD HRVATSKE

			GLAVA 1.Vrhovni sud Hrvstske
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
166   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		  377.775.000       194.025.000       571.800.000

			Svega grupa 40           377.775.000       194.025.000       571.800.000

			Svega glava            1377.775.000       194.025.000       571.800.000

			Svega razdjel 24          377.775.000       194.025.000       571.800.000

			RAZDJEL 25.UPRAVNI SUD HRVATSKE
			GLAVA 1.Upravni sud Hrvatske
			40. SREDS'I'VA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
167   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		  110.600.000       55.200.000       165.800.000

			Svega grupa 40        	  110.600.000       55.200.000       165.800.000

			Svega glava 1           110.600.000       55.200.000       165.800.000

			Svega razdjel 25          110.600.000       55.200.000       165.800.000

			RAZDJEL 26. PRIVREDNI SUD HRVATSKE
			GLAVA 1.Privredni sud Hrvatske
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
168   401 		sredstva za materijalne troškove
                    		  99.200.000       400.000.000       499.200.000

			Svega grupa 40           99.200.000       400.000.000       499.200.000

			Svega glava 1            99.200.000       400.000.000       499.200.000

			Svega razdjel 26          99.200.000       400.000.000       499.200.000

			RAZDJEL 27.DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO HRVATSKE
			GLAVA 1.Državno Odvjetništvo Hrvatske
			40. SREDSTVO ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
169   401 		sredstva za materijalne troškove
                    			 110.600.000       141.100.000       251.700.000

			Svega grupa 40          110.600.000       141.100.000       251.700.000

			Svega glava 1           110.600.000       141.100.000       251.700.000

			Svega razdjel 27         110.600.000       141.100.000       251.700.000

			RAZDJEL 28.DRŽAVNO PRAVOBRANITELTSTVO HRVATSKE
			GLAVA 1. Državno pravobraniteljstvo Hrvatske
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
170   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 95.680.000        173.220.000       268.900.000

			Svega grupa 40          95.680.000        173.220.000       268.900.000

			Svega glava 1           95.680.000        173.220.000       268.900.000

			Svega razdjel 28         95.680.000        173.220.000       268.900.000

			RAZDJEL 29.REPUBLIČKO VIJEĆE ZA PREKRŠAJE
			GLAVA 1. Republičko vijeće za prekršaje
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
171   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 85.360.000        109.040.000       194.400.00

			Svega grupa 40          85.360.000        109.040.000       194.400.000

			Svega glava 1           85.360.000        109.040.000       194.400.000

			Svega razdjel 29         85.360.000        109.040.000       194.400.000

			RAZDJEL 30.OKRUŽNI SUDOVI
			GLAVA 1.Okružni sud Bjelovar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
172   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 165.320.000        68.880.000       234.200.000

			Svega grupa 40          165.320.000        68.880.000       234.200.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
173   418   	sredstva za posebne namjene
                    			 129.701.000      	  35.399.000       165.100.000

			Svega grupa 41          129.701.000        35.399.000       165.100.000

			Svega glava 1          295.021.000        104.279.000       399.300.000

			GLAVA 2 .Okružni sud Dubrovnik
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
174   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 100.320.000      	  34.680.000       135.000.000

			Svega grupa 40          100.320.000        34.680.000       135.000.000


			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
175   418 		sredstva za posebne namjene
                    			 41.360.000        28.740.000        70.100.000

			Svega grupa 41          41.360.000        28.740.000        70.100.000

			Svega glava 2          141.680.000        63.420.000       205.100.000

			GLAVA 3.Okružni sud Gospić
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
176   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 31.192.000        19.908.000        51.100.000

			Svega grupa 40         	 31.192.000        19.908.000        51.100.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
177   418   	sredstva za posebne namjene
                   			 27.280.000        10.620.000        37.900.000

			Svega grupa 41         	 27.280.000        10.620.000        37.900.000

			Svega glava 3           58.472.000        30.528.000        89.000.000

			GLAVA 4.Okružni sud Karlovac
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
178   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 90.640.000        59.550.000       150.190.000

			Svega grupa 40         	 90.640.000        59.550.000       150.190.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
179   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 32.560.000        56.140.000        88.700.000

			Svega grupa 41         	 32.560.000        56.140.000        88.700.000

			Svega glava   4        123.200.000        115.690.000       238.890.000

			GLAVA 5.Okružni sud Osijek
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
180   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 343.426.000        138.174.000       481.600.000

			Svega grupa 40          343.426.000        138.174.000       481.600.000

			41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
181   418   	sredstva za posebne namjene
                    		    310.9600.000        101.640.000       412.600.000

			Svega grupa 41          310.960.000        101.640.000       412.600.000

			Svega glava 5          654.386.000        239.814.000       894.200.000

			GLAVA 6.Okružni sud Požega
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
182   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 105.600.000        46.800.000       152.400.000

			Svega grupa 40          105.600.000        46.800.000       152.400.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
183   418   	sredstva za posebne namjene
                    			 90.640.000         9.760.000        100.400.000

			Svega grupa 41          90.640.000         9.760.000        100.400.000

			Svega glava 6          196.240.000        56.560.000        252.800.000

			GLAVA 7. Okružni sud Pula
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
184   401   	sredstva za materijalne troškove
                   			 69.740.000        64.760.000        134.500.000

			Svega grupa 40          69.740.000        64.760.000        134.500.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
185   418  		sredstva za posebne namjene
                   			 82.537.000        157.863.000        240.400.000

			Svega grupa 41          82.537.000        157.863.000        240.400.000

			Svega glava 7          152.277.000        222.623.000        374.900.000

			GLAVA 8. Okružni sud Rijeka
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
186   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 123.280.000        110.620.000        233.900.000

			Svega grupa 40          123.280.000        110.620.000        233.900.000

			41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
187   418   	sredstva za posebne namjene
                   		     187.680.000        51.720.000        239.400.000

			Svega grupa 41          187.680.000        51.720.000        239.400.000

			Svega glava 8          310.960.000        162.340.000        473.300.000

			GLAVA 9.Okružni sud Sisak
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
188   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 52.800.000        47.600.000        100.400.000

			Svega grupa 40          52.800.000        47.600.000        100.400.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
189   418   	sredstva za posebne namjene
                    			 44.880.000        26.151.000        71.031.000

			Svega grupa 41          44.880.000        26.151.000        71.031.000

			Svega glava 9           97.680.000        73.751.000        171.431.000

			GLAVA 10.Okružni sud Split
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
190   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 177.560.000        176.240.000        353.800.000

			Svega grupa 40          177.560.000        176.240.000        353.800.000

			41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
191   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 172.040.000        118.260.000        290.300.000

			Svega grupa 41          172.040.000        118.260.000        290.300.000

			Svega glava10          349.600.000        294.500.000        644.100.000

			GLAVA 11.Okružni sud Šibenik
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
192   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 184.800.000        100.500.000        285.300.000

			Svega grupa 40          184.800.000        100.500.000        285.300.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
193   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 32.560.000         22.340.000        54.900.000

			Svega grupa 41          32560.000         22.340.000        54.900.000

			Svega glava 11         217.360.000        122.840.000        340.200.000

			GLAVA 12.Okružni sud Varaždin
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
194   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			104.720.000         67.280.000        172.000.000

			Svega grupa 40         104.720.000         67.280.000        172.000.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
185   418   	sredstva za posebne namjene
                    			105.072.000         32.628.000        137.700.000

			Svega grupa 41         105.072.000         32.628.000        137.700.000

			Svega glava 12         209.792.000         99.908.000        309.700.000

			GLAVA 13.Okružni sud Zadar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
196   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 84.858.000         98.342.000       183.200.000

			Svega grupa 40          84.858.000         98.342.000       183.200.000

			41 SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
197   418   	sredstva za posebne namjene
                    			 65.120.000         47.280.000       112.400.000

			Svega grupa 41          65.120.000         47.280.000       112.400.000

			Svega glava t3         149.978.000        145.622.000       295.600.000

			GLAVA 14.Okružni sud Zagreb
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
198   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		    530.840.000        520.360.000       1.051.200.000

			Svega grupa 40         530.840.000        520.360.000       1.051.200.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
199   418   	sredstva za posebne namjene
                    		506.000.000        184.800.000       690.800.000

			Svega grupa 41         506.000.000        184.800.000       690.800.000

			Svega glava 14        1.036.840.000        705.160.000      1.742.000.000

			Svega razdjel 30       3.993.486.000       2.437.035.000      6.430.521.000

			RAZDJEL 31.OKRUŽNI PRIVREDNI SUDOVI
			GLAVA 1. Okružni privredni sud Bjelovar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
200   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 40.409.000         20.391.000       60.800.000
			Svega grupa 40          40.409.000         20.391.000       60.800.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
201   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 20.917.000         11.693.000       32.610.000

			Svega grupa 41          20.917.000         11.693.000       32.610.000

			Svega glava 1          61.326.000         32.084.000       93.410.000

			GLAVA 2.Okružni privredni sud Karlovac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA    ·
202   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 16.209.000         26.601.000       42.810.000

			Svega grupa 40          16.209.000         26.601.000       42.810.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE IDRUGE NAMJENE KORISNIKA
203   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 18.224.000         19.876.000       38.100.000

			Svega grupa 41          18.224.000         19.876.000       38.100.000

			Svega glava 2          34.433.000         46.477.000       80.910.000

			GLAVA 3. Okružni privredni sud Osijek
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
204   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		    207.000.000         45.400.000       252.400.000

			Svega grupa 40         207.000.000         45.400.000       252.400.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
205   418   	sredstva za posebne namjene
                    			 80.592.000         38.228.000       118.820.000

			Svega grupa 41          80.592.000         38.228.000       118.820.000

			Svega glava          3287.592.000         83.628.000       371.220.000

			GLAVA 4. Okružni privredni sud Rijeka
			40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
206   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			257.600.000        110.200.000       367.800.000

			Svega grupa 40         257.600.000        110.200.000       367.800.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA

207   418   	sredstva za posebne namjene
                    		    138.000.000         73.000.000       211.000.000

			Svega grupa 41         138.000.000         73.000.000       211.000.000

			Svega glava 4          395.600.000        183.200.000       578.800.000

			GLAVA 5.Okružni privredni sud Slavonski Brod
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
208   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 30.800.000         35.600.000       66.400.000

			Svega grupa 40          30.800.000         35.600.000       66.400.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
289   418   	sredstva za posebne namjene
                   		     14.960.000         11.630.000       26.590.000

			Svega grupa 41          14.960.000         11.630.000       26.590.000

			Svega glava 5          45.760.000         47.230.000       92.990.000

			GLAVA 6. Okružni privredni sud Split
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
210   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		131.422.000        184.068.000       315.490.000

			Svega grupa 40         131.422.000        184.068.000       315.490.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
211   418   	sredstva za posebne namjene
                    		144.900.000         79.510.000       224.410.000

			Svega grupa 41         144.900.000         79.510.000       224.410.000

			Svega glava 6          276.322.000        263.578.000       539.900.000

			GLAVA 7. Okružni privredni sud Varaždin
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
212   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 41.280.000         58.810.000       100.090.000

			Svega grupa 40          41.280.000         58.810.000       100.090.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBIVE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
213   418 		sredstva za posebne namjene
                    		 35.763.000         26.627.000        62.390.000

			Svega grupa 41          35.763.000         26.627.000        62.390.000

			Svega glava 7          77.043.000         85.437.000       162.480.000

			GLAVA 8. Okružni privredni sud Zagreb
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
214   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		918.969.000        252.731.000       1.171.700.000

			Svega grupa 40         918.969.000        252.731.000       1.171.700.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE IDRUGE NAMJENE KORISNIKA
215   418   	Sredstva za posebne namjene
                    			861.488.000        397.712.000       1.259.200.000

			Svega grupa 41         861.488.000        397.712.000       1.259.200.000

			Svega glava 8         1.780.457.000        650.443.000       2.430.900.000

			Svega razdjel 31       2.958.533.000       1.392.077.000       4.350.610.000

			RAZDJEL 32. OKRUŽNA DRŽAVNA ODVJETNIŠTVA
			GLAVA 1.Okružno državno odvjetništvo Bjelovar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
216   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 45.320.000         50.170.000        95.490.000

			Svega grupa 40          45.320.000         50.170.000        95.490.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
217   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 5.632.000          3.340.000         8.972.000

			Svega grupa 41          5.632.000          3.340.000         8.972.000

			Svega glava 1          50.952.000         53.510.000        104.462.000

			GLAVA 2. Okružno državno odvjetništvo Dubrovnik
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
218   401   	sredstva za materijalne troškove
                   			15.630.000         37.670.000        53.300.000

			Svega grupa 40         15.630.000         37.670.000        53.300.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
219   418   	sredstva za posebne namjene
                    		6.942.000       	   2.039.000         8.981.000

			Svega grupa 41         6.942.000          2.039.000         8.981.000

			Svega glava 2         22.572.000          39.709.000        62.281.000

			GLAVA 3.Okružno državno odvjetništvo Gospić
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
220   401   	sredstva za materijalne troškove
                    	    17.298.000       	  10.002.000        27.300.000

			Svega grupa 40         17.298.000          10.002.000        27.300.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
221   418   	sredstva za posebne namjene
                    		4.241.000          1.050.000        5.291.000

			Svega grupa 41         4.241.000          1.050.000        5.291.000

			Svega glava 3         21.539.000          11.052.000       32.591.000

			GLAVA 4.Okružno državno odvjetništvo Karlovac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
222   401   	sredstva za materijalne troškove
                    	   22.880.000          43.710.000       66.590.000

			Svega grupa 40        22.880.000          43.710.000       66.590.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
223   418   	sredstva za posebne namjene
                    		6.564.000          8.586.000        15.150.000

			Svega grupa 41         6.564.000          8.586.000        15.150.000

			Svega glava 4         29.444.000          52.296.000        81.740.000

			GLAVA 5.Okružno državno odvjetništvo Osijek
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
224   401   	sredstva za materijalne troškove
                   		   123.280.000         108.220.000       231.500.000

			Svega grupa 40        123.280.000         108.220.000       231.500.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
225   418   	sredstva za posebne namjene
                    		    7.305.000          28.575.000       35.880.000
 
			Svega grupa 41         7.305.000          28.575.000       35.880.000

			Svega glava 5         130.565.000         136.795.000       267.380.000

			GLAVA 6.Okružno državno odvjetništvo Požega
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
226   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 44.661.000         38.149.000        82.810.000

			Svega grupa 40          44.661.000         38.149.000        82.810.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
227   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 7.392.000          1.546.000        8.938.000

			5vega grupa 41          7.392.000          1.546.000        8.938.000

			Svega glava 6          52.053.000         39.695.000        91.748.000

			GLAVA 7.Okružno državno odvjetništvo Pula
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
228   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 32.824.000         22.674.000        55.498.000

			Svega grupa 40          32.824.000         22.674.000        55.498.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
229   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 8.826.000          4.004.000        12.830.000

			Svega grupa 41          8.826.000          4.004.000        12.830.000

			Svega glava 7          41.650.000         26.678.000        68.328.000

			GLAVA8e.Okružno driavno odvjetništvo Rijeka
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
230   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 48.060.000         57.340.000       105.400.000

			Svega grupa 40          48.060.000         57.340.000       105.400.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
230   418 		sredstva za posebne namjene
                    		 6.109.000          4.890.000        10.999.000

			Svega grupa 41          6.109.000          4.890.000        10.999.000

			Svega glava 8          54.169.000         62.230.000       116.399.000

			GLAVA 9. Okružno državno odvjetništvo Sisak
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
232   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 17.600.000         41.400.000       59.000.000

			Svega grupa 40          17.600.000         41.400.000       59.000.000

			41. SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
233   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 5.236.000          1.724.000        6.960.000

			Svega grupa 41          5.236.000          1.724.000        6.960.000

			Svega glava 9          22.836.000          43.124.000       65.960.000

			GLAVA 10. Okružno državno odvjetništvo Split
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
234   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		    66.332.000          40.567.000       106.899.000

			Svega grupa 40         66.332.000          40.567.000       106.899.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
235   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 7.958.000          3.932.000       11.890.000

			Svega grupa 41          7.958.000          3.932.000       11.890.000

			Svega glava 10         74.290.000          44.499.000       118.789.000

			GLAVA 11.Okružno državno odvjetnišvo Šibenik
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
236   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		22.264.000          11.935.000       34.199.000

			Svega grupa 40         22.264.000          11.935000       34.199.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
237   418   	sredstva za posebne namjene
                    			 6.195.000          3.925.000       10.120.000

			Svega grupa 41          6.195.000          3.925.000       10.120.000

			Svega glava 11         28.459.000          15.860.000       44.319.000

			GLAVA 12.Okružno državno odvjetništvo Varaždin
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
238   401  		sredstva za materijalne troškove
                    		20.240.000          27.158.000       47.398.000

			Svega grupa 40         20.240.000          27.158.000       47.398.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA

239   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 8.712.000          1.676.000       10.388.000

			Svega grupa 41          8.712.000          1.676.000       10.388.000

			Svega glava 12         28.952.000          28.834.000       57.786.000

			GLAVA 13.Okružno državno odvjetništvo Zadar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
240   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		    31.680.000          32.118.000       63.798.000

			Svega grupa 40         31.680.000          32.118.000       63.798.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
241   418   	sredstva za posebne namjene
                    		 9.292.000          3.238.000       12.530.000

			Svega grupa 41          9.292.000          3.238.000       12.530.000

			Svega glava 13         40.972.000          35.356.000       76.328.000

			GLAVA 14.Okružno državno odvjetništvo Zagreb
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
242   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		107.640.000         121.660.000       229.300.000

			Svega grupa 40         107.640.000         121.660.000       229.300.000

			41.SREDSTVA ZA POSEBNE I DRUGE NAMJENE KORISNIKA
243   418   	sredstva za posebne namjene
                    		22.770.000          11.700.000       34.470.000

			Svega grupa 41         22.770.000          11.700.000       34.470.000

			Svega glava 14         130.410.000         133.360.000       263.770.000

			Svega razdjel 32        728.883.000         722.998.000      1.451.881.000

			RAZDJEL 33.OPĆINSKI SUDOVI
			GLAVA 1.Općinski sud Beli Manastir
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
244   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		10.000.000         33.398.000       43.398.000

			Svega grupa 40         10.000.000         33.398.000       43.398.000

			Svega glava 1          10.000.000         33.398.000       43.398.000

			GLAVA 2.Općinski sud Benkovac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
245   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 1.000.000         -1.000.000            0

			Svega grupa 40          1.000.000         -1.000.000            0

			Svega glava 2          1.000.000         -1.000.000            0

			GLAVA 3. Općinski sud Biograd na moru
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
246   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		34.630.000         11.113.000       45.743.000

			Svega grupa 40         34.630.000         11.113.000       45.743.000

			Svega glava 3          34.630.000         11.113.000       45.743.000

			GLAVA 4.Općinski sud Bjelovar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
247   401   	sredstva za materijalne troškove
                   		    167.922.000      	  254.928.000       422.850.000

			Svega grupa 40         167.922.000         254.928.000       422.850.000

			Svega glava 4         167.922.000         254.928.000       422.850.000

			GLAVA 5.Općinski sud Buje
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNlKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
248   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		    108.784.000         45.082.000       153.866.000

			Svega grupa 40         108.784.000         45.082.000       153.866.000

			Svega glava 5         108.784.000         45.082.000       153.866.000

			GLAVA 6.Općinski sud Buzet
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
249   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		38.170.000         46.990.000        85.160.000

			Svega grupa 40         38.170.000         46.990.000        85.160.000

			Svega glava 6          38.170.000         46.990.000        85.160.000

			GLAVA 7.Općinski sud Crikvenica
			40 .SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

250   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		82.120.000         48.782.000       130.902.000

			Svega grupa 40         82.120.000         48.782.000       130.902.000

			Svega glava 7          82.120.000         48.782.000       130.902.000

			GLAVA 7.Općinski sud Čakovec
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
251   401   	sredstva za materijalne troškove
                    	    159.280.000         175.384.000       334.664.000

			Svega grupa 40         159.280.000         175.384.000       334.664.000

			Svega glava 7         159.280.000         175.384.000       334.664.000

			GLAVA 9.Općinski sud Čazma
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
252   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		43.909.000         19.659.000       63.568.000

			Svega grupa 40         43.909.000         19.659.000       63.568.000

			Svega glava 9          43.909.000         19.659.000       63.568.000

			GLAVA 10.Općinski sud Daruvar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
253   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		66.210.000         63.974.000       130.184.000

			Svega grupa 40         66.210.000         63.974.000       130.184.000

			Svega glava 10         66.210.000         63.974.000       130.184.000

			GLAVA 11.Općinski sud Delnice
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
254   401   	sredstva za materijalne troškove
                    	    61.034.000         53.313.000       114.347.000

			Svega grupa 40         61.034.000         53.313.000       114.347.000

			Svega glava 11         61.034.000         53.313.000       114.347.000

			GLAVA 12.Općinski sud Donja Stubica
			40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
255   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		70.428.000         74.430.000       144.858.000

			Svega grupa 40         70.428.000         74.430.000       144.858.000

			Svega glava 12         70.428.000         74.430.000       144.858.000

			GLAVA 13.Općinski sud Donji Lapac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
256   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		1.000.000         -1.000.000            0

			Svega grupa 40         1.000.000         -1.000.000            0

			Svega glava 13         1.000.000         -1.000.000            0

			GLAVA l4. Općinski sud Donji Miholjac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
257   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		42.457.000        29.087.000        71.544.000

			Svega grupa 40         42.457.000        29.087.000        71.544.000

			Svega glava 14         42.457.000        29.087.000        71.544.000

			GLAVA 15.Općinski sud Drniš
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
258   401   	sredstva za materijalne troškove
                    	    10.360.000       16.867.000         27.227.000

			Svega grupa 40         10.360.000       16.867.000         27.227.000

			Svega glava 15         10.360.000       16.867.000         27.227.000

			GLAVA 16.Općinski sud Dubrovnik
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
259   401   	sredstva za materijalne troškove
                   		    131.685.000       109.971.000       241.656.000

			Svega grupa 40         131.685.000       109.971.000       241.656.000

			Svega glava 16         131.685.000       109.971.000       241.656.000

			GLAVA 17. Općinski sud Dugo Selo
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRAŽVNOG PRORAČUNA
260   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 40.894.000       31.976.000        72.870.000

			Svega grupa 40          40.894.000       31.976.000        72.870.000

			Svega glava 17          40.894.000       31.976.000        72.870.000

			GLAVA 18.Općinski sud Dvor
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
261   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 4.500.000        9.520.000        14.020.000

			Svega grupa 40          4.500.000        9.520.000        14.020.000

			Svega glava 18          4.500.000        9.520.000        14.020.000

			GLAVA 19.Općinski sud Đakovo
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
262   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 120.840.000       31.260.000       152.100.000

			Svega grupa 40          120.840.000       31.260.000       152.100.000
	
			Svega glava 19          120.840.000       31.260000       152.100.000

			GLAVA 20.Općinski sud Durđevac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
263   401   	sredstva za materijallle troškove
                    		 78.831.000       168.252.000       247.083.000

			Svega grupa 40          78.831.000       168.252.000       247.083.000

			Svega glava 20          78.831.000       168.252.000       247.083.000

			GLAVA 21.Općinski sud Garešnica
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNlKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
264   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 48.729.000       106.578.000       155.307.000

			Svega grupa 40          48.729.000       106.578.000       155.307.000

			Svega glava 21          48.729.000       106.578.000       155.307.000

			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
265   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		12.124.000        31.707.000       43.831.000

			Svega grupa 40         12.124.000        31.707.000       43.831.000

			Svega glava 22         12.124.000        31.707.000       43.831.000

			Svega glava 17         40.894.000        31.976.000       72.870.000

			GLAVA 23.Općinski sud Gospić
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
266   401   	sredstva za materijalne kroškove
                    		49.288.000        11.044.000       60.332.000

			Svega grupa 40         49.288.000        11.044.000       60.332.000

			Svega glava 23         49.288.000        11.044.000       60.332.000

			GLAVA 24.Općinski sud Gračac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
267   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		1.000.000        -1.000.000           0

			Svega grupa 40         1.000.000        -1.000.000           0

			Svega glava 24         1.000.000        -1.000.000           0
 
			GLAVA 25.Općinski sud Grubišno PoljeGLAVA 25.Općinski sud Grubišno Polje
40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
			GLAVA 25.Općinski sud Grubišno Polje
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
268   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		37.198.000         39.926.000       77.124.000

			Svega grupa 40         37.198.000         39.926.000       77.124.000

			Svega glava 25         37.198.000         39.926.000       77.124.000

			GLAVA 26.Općinski sud Hrvatska Kostajnica
			40. SREDSTVA ZA RAD KORlSNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
269   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		14.145.000         21.281.000       35.426.000

			Svega grupa 40         14.145.000         21.281.000       35.426.000

			Svega glava 26         14.145.000         21.281.000       35.426.000.

			GLAVA 27.Općinski sud Imotski
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
270   401   	sredstva-za materijalne troškove
                    		42.068.000         58.322.000       100.390.000

			Svega grupa 40         42.068.000         58.322.000       100.390.000

			Svega glava 27         42.068.000         58.322.000       100.390.000

			GLAVA 28.Općinski sud Ivanec
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
271   401 		sredstva za materijalne troškove107.497.000   	  51.015.000       158.512.000

			Svega grupa 40         107.497.000        51.015.000       158.512.000

			Svega glava 28         107.497.000        51.015.000       158.512.000

			GLAVA 29.Općinski sud Ivanić-Grad
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
272   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 72.013.000        51.223.000        123.236.000

			Svega grupa 40          72.013.000        51.223.000        123.236.000

			Svega glava 29          72.013.000        51.223.000        123.236.000

			GLAVA 30. Općinski sud Jastrebarsko
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
273   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 60.264.000       88.756.000        149.020.000

			Svega grupa 90          60.264.000       88.756.000        149.020.000

			Svega glava 30          60.264.000       88.756.000        149.020.000

			GLAVA 31. Općinski sud Karlovac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
279   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		264.570.000       176.320.000       440.890.000

			Svega grupa 40         264.570.000       176.320.000       440.890.000

			Svega glava 31         269.570.000       176.320.000       440.890.000

			GLAVA 32. Općinski sud Klanjec
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
275   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		33.667.000        28.138.000        61.805.000

			Svega grupa 40         33.667.000        28.138.000        61.805.000

			Svega glava 32         33.667.000        28.138.000        61.805.000

			GLAVA 33. Općinski sud Knin
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

276   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 5.500.000        6.280.000        11.780.000

			Svega grupa 40          5.500.000        6.280.000        11.780.000

			Svega glava 33          5.500.000        6.280.000        11.780.000

			GLAVA 34. Općinski sud Koprivnica
			40. SREDSTVA ZA RAD KORlSNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
277   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		137.009.000       161.179.000       298.188.000

			Svega grupa 40          37.009.000       161.179.000       298.188.000

			Svega glava 34         137.009.000       161.179.000       298.188.000

			GLAVA 35. Općinski sud Korćula
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
278   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 54.344.000       61.308.000       115.652.000

			Svega grupa 40          54.344.000       61.308.000       115.652.000

			Svega glava 35          54.344.000       61.308.000       115.652.000

			GLAVA 36. Općinski sud Krapina
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNlKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
279   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 63.262.000       76.904.000       140.166.000

			Svega grupa 40          63.262.000       76.904.000       140.166.000

			Svega glava 36          63.262.000       76.909.000       140.166.000

			GLAVA 37. Općinski sud Križevci
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
280   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		100.817.000       115.301.000       216.118.00

			Svega grupa 40         100.817.000       115.301.000       216.118.000

			Svega glava 37         100.817.000       115.301.000       216.118.000

			GLAVA 38. Općinski sud Krk
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
281   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		108.258.000       67.082.000       175.340.000

			Svega grupa 40         108.258.000       67.082.000       175.340.000

			Svega glava 38         108.258.000       67.082.000       175.340.000

			GLAVA 39. Općinski sud Kutina
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
282   901   	sredstva za materijalne troškove
                    		 87.626.000       65.589.000       153.215.000

			Svega grupa 40          87.626.000       65.589.000       153.215.000

			Svega glava 39          87.626.000       65.589.000       153.215.000
			GLAVA 40. Općinski sud Labin
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
283   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 64.312.000       71.765.000       136.077.000

			Svega grupa 40          64.312.000       71.765.000       136.077.000

			Svega glava 40          64.312.000       71.765.000       136.077.000

			GLAVA 41. Općinski sud Ludbreg
			90. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
284   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 45.957.000       62.007.000       107.964.000

			Svega grupa 40          45.957.000       62.007.000       107.969.000

			Svega glava 41          45.957.000       62.007.000       107.964.000

			GLAVA 42. Općinski sud Makarska
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
285   401   	sredstva za materijalne torškove
                    		75.000.000       111.060.000       186.060.000

			Svega grupa 40         75.000.000       111.060.000       186.060.000

			Svega glava 42         75.000.000       111.060.000       186.060.000

			GLAVA 43. Općinski sud Mali Lošinj
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

286   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		44.280.000.       55.610.000       99.890.000

			Svega grupa 40         44.280.000       55.610.000       99.890.000

			Svega glava 43         44.280.000       55.610.000       99.890.000

			GLAVA 44. Općinski sud Metković
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
287   401   	 msredstva za materijalne troškove
                    		65.715.000       96.851.000       162.566.000

			Svega grupa 40         65.715.000       96.851.000       162.566.000

			Svega glava 44         65.715.000       96.851.000       162.566.000

			GLAVA 45. Opanski sud Našice
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
288   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		80.782.000       88.776.000       169.558.000

			Svega grupa 40         80.782.000       88.776.000       169.558.000

			Svega glava 45         80.782.000       88.776.000       169.558.000

			GLAVA 46. Opaćinski sud Nova Gradiška
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
289   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		96.589.000       75.513.000       172.102.000

			Svega grupa 40         96.589.000       75.513.000       172.102.000

			Svega glava 46         96.589.000       75.513.000       172.102.000
	
			GLAVA 47. Opanski sud Novi Marof
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
290   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		60.526.000       80.035.000       140.561.000

			Svega grupa 40         60.526.000       80.035.000       140.561.000

			Svega glava 47         60.526.000       80.035.000       140.561.000

			GLAVA 48.Općinski sud Novska
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
291   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		27.937.000       39087.000        67.024.000

			Svega grupa 40         27.937.000       39.087.000       67.024.000

			Svega glava 48         27.937.000       39.087.000       67.024.000

			GLAVA 49.Općinski sud Obrovac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
292   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 1.000.00        -1.000.000           0

			Svega grupa 40          1.000.00        -1.000.000           0

			Svega glava 49          1.000.00        -1.000.000           0

			GLAVA 50.Općinski sud Ogulin
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
293   401   	sredstva za materijalne troškove
                    71.475.000   95.439.000       166.914.000

			Svega grupa 40         71.475.000       95.439.000       166.914.000

			Svega glava 50         71.475.000       95.439.000       166.914.000

			GLAVA 51.Općinski sud Omiš
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
294   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		46.340.000       78.480.000       124.820.000

			Svega grupa 40         46.340.000       78.480.000       124.820.000

			Svega glava 51         46.340.000       78.480.000       124.820.000

			GLAVA 52.Općinski sud Opatija
			40. SREDStVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
295   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		53.993.000       52.903.000       106.896.000

			Svega grupa 40         53.993.000       52.903.000       106.896.000

			Svega glava 52         53.993.000       52.903.000       106.896.000

			GLAVA 53.Opanski sud Orahovica
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
296   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		39.471.000       57.115.000       96.586.000

			Svega grupa 40         39.471.000       57.115.000       96.586.000

			GLAVA 54. Općinski sud Osijek
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
297   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 	547.086.000       253.966.000       801.052.000

			Svega grupa 40         547.086.000       253.966.000       801.052.000

			Svega glava 54         547.086000       253.966.000       801.052.000

			GLAVA 55.Opanski sud Otoćac
			40.SREDStVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
298   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		56.239.000       3.700.000        59.939.000

			Svega grupa 40         56.239.000       3.700.000        59.939.000

			Svega glava 55         56.239.000       3.700.000        59.939.000

			GLAVA 56.Općinski sud Ozalj
			40. SREDSlVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
299   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		40.409.000       99.859.000       140.268.000

			Svega grupa 40         40.409.000       99.859.000       140.268.000

			Svega glava 56         40.409.000       99.859.000       140.268.000

			GLAVA 57. Općinski sud Pag
			40. SREDSTVO ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
300   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		54.186.000       65.448.000       119.634.000

			Svega grupa 40         54.186.000       65.448.000       119.634.000

			Svega glava 57         54.186.000       65.448.000       119.634.000

			GLAVA 58.Općinski sud Pakrac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNlKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
301   401 		sredstva za materijalne troškove
                    		43.156.000       98.097.000       141.253.000

			Svega grupa 40         43.156.000       98.097.000       141.253.000

			Svega glava 58         43.156.000       98.097.000       141.253.000

			GLAVA 59.Općinski sud Pazin
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
302   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		50.768.000       64.691.000       115.459.000

			Svega grupa 40         50.768.000       64.691.000       115.459.000

			Svega glava 59         50.768.000       64.691.000       115.459.000
			Glava 60.Općinski sud Petrinja

			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
303   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		36.864.000       37.459.000       74.323.000

			Svega grupa 40         36.864.000       37.459.000       74.323.000

			Svega glava 60         36.864.000       37.459.000       74.323.000

			GLAVA 61.Općinski sud Ploče
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
304   401   	sredstva za materijlane troškove
                    		41.336.000       18.544.000       59.880.000

			Svega grupa 40         41.336.000       18.544.000       59.880.00

			Svega glava 61         41.336.000       18.544.000       59.880.000

			GLAVA 62.Općinski sud Poreč
			40. SREDStVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
305   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 	65.888.000       70.156.000       136.044.000

			Svega grupa 40         65.888.000       70.156000        136.044.000

			Svega glava 62         65.888.000       70.156.000       136.044.000

			GLAVA 63.Općinski sud Požega
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
306   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			101.392.000       109.455.000       210.847.000

			Svega grupa 40         101.392.000       109.455.000       210.847.000

			Svega glava 63         101.392.000       109455.000       210.847.000

			GLAVA 64.Općinski sud Pregrada
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

307   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		44.805.000       48.559.000       93.364.000

			Svega grupa 40         44.805.000       48.559.000       93.364.000

			Svega glava 64         44.805.000       48.559.000       93.364.000

			GLAVA 65.Općinski sud Pula
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
308   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		233.094.000       13I.002.000       364.096.000

			Svega grupa 40         233.094.000       131.002.000       364.096.000

			Svega glava 65         233.094.000       131.002.000       364.096.000

			GLAVA 66.Općinski sud Rab
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
309   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		46.039.000       86.667.000       132.706.000

			Svega grupa 40         46.039.000       86.667.000       132.706.000

			Svega glava 66         46.039.000       86.667.000       132.706.000

			GLAVA 67.Općinski sud Rijeka
			40. SREDStVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
310   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		480.000.000       140.216.000       620.216.000

			Svega grupa 40         480.000.000       140.216.000       620.216.000

			Svega glava 67         480.000.000       140.216.000       620.216.000

			GLAVA 68.Općinski sud Rovinj
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČU NA
311   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		60.721.000       70.485.000       131.206.000

			Svega grupa 40         60.721.000       70.485.000       131.206.000

			Svega glava 68         60.721.000       70.485.000       131.206.000

			GLAVA 69.Općinski sud Samobor
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

312   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		110.508.000      	  126.400.000       236.908.000


			Svega grupa 40         110.508.000         126.400.000       236.908.000

			Svega glava 69         110.508.000         126.400.000       236.908.000

			GLAVA 70.Općinski sud Senj
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
313   401   	Sredstva za materijalne troškove
                    		 37.020.000         23.410.000       60.430.000

			Svega grupa 40          37.020.000         23.410.000       60.430.000

			Svega glava 70          37.020.000         23.410.000       60.430.000

			GLAVA 71.Općinski sud Sesvete
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
314   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		116.792.000      	   23.860.000       140.652.000

			Svega grupa 40         116.792.000      	   23.860.000       140.652.000

			Svega glava 71         116.792.000      	   23.860.000       140.652.000

			GLAVA 72.Općinsld sud Sinj
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
315   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		72.397.000         60.661.000       133.058.000

			Svega grupa 40         72.397.000         60.661.000       133.058.000

			Svega glava 72         72.397.000         60.661.000       133.058.000
			GLAVA 73.Općinski sud Sisak
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
316   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		157.208.000         137.330.000       294.538.000

			Svega grupa 40         157.208.000         137.330.000       294.538.000

			Svega glava 73         157.208.000         137.330.000       294.538.000

			GLAVA 74.Općinski sud Slatina
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
317   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		54.598.000         111.040.000       165.638.000

			Svega grupa 40         54.598.000         111.040.000       165.638.000
			Svega glava 74         54.598.000         111.040.000       165.638.000

			GLAVA 75.Općinski sud Slavonski Brod
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
318   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			103.792.000         193.372.000       297.164.000

			Svega grupa 40         103.792.000         193.372.000       297.164.000

			Svega glava 75         103.792.000         193.372.000       297.164.000

			GLAVA 76.Općinski sud Slunj
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
319   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		10.000.000          8.154.000        18.154.000

			Svega grupa 40         10.000.000          8.154.000        18.154.000

			Svega glava 76         10.000.000          8.154.000        18.154.000

			GLAVA 77.Općinski sud Split
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
320   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		705.106.000        260.894.000       966.000.000

			Svega grupa 40         705.106.000        260.891.000       966.000.000

			Svega glava 77         705.106.000        260.894.000       966.000.000

			GLAVA 78.Općinski sud Stari Grad
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
321   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		46.500.000         37.590.000       84.090.000

			Svega grupa 40         46.500.000         37.590.000       84.090.000

			Svega glava 78         46.500.000         37.590.000       84.090.000

			GLAVA 79.Općinski sud Supetar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
322   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		46.876.000        62.364.000       109.240.000

			Svega grupa 40         46.876.000        62.364.000       109.240.000

			Svega glava 79         46.876.000        62.364.000       109.240.000
			GLAVA 80.Općinski sud Sveti Ivan Zelina
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
323   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		57.448.000        21.278.000        78.726.000

			Svega grupa 40         57.448.000        21.278.000        78.726.000

			Svega glava 80         57.448.000        21.278.000        78.726.000

			GLAVA 81.Općinski sud Šibenik
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
324   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		113.864.000       157.108.000       270.972.000

			Svega grupa 40         113.864.000       157.108.000       270.972.000

			Svega glava 81         113.864.000       157.108.000       270.972.000

			GLAVA 82.Općinski sud Titova Korenica
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
325   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		1.000.000        -1.000.000            0

			Svega grupa 40         1.000.000        -1.000.000            0

			Svega glava 82         1.000.000        -1.000.000            0

			GLAVA 83.Općinski sud Trogir
			40. SREDSIVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
326   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		41.870.000        90.944.000       132.814.000

			Svega grupa 40         41.870.000        90.944.000       132.814.000

			Svega glava 83         41.870.000        90.944.000       132.814.000

			GLAVA 84.Općinski sud Valpovo
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
327   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		50.847.000       45.897.000        96.744.000

			Svega grupa 40         50.847.000       45.897.000        96.744.000

			Svega glava 84         50.847.000       45.897.000        96.744.000

			GLAVA 85.Općinski sud Varaždin
			40 SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

328   401   	sredstva za materijalne traškove
                   			235.073.000       248.001.000       483.074.000

			Svega grupa 40         235.073.000       248.001.000       483.074.000

			Svega glava 85         235.073.000       248.001.000       483.074.000

			GLAVA 86.Općinski sud Velika Gorica
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
329   401   	sredstva za materijalne troškove
                    			 143.062.000       300.743.000       443.805.000

			Svega grupa 40         143.062.000       300.743.000       443.805.000

			Svega glava 86         143.062.000       300.743.000       443.805.000

			GLAVA 87.Općinski sud u Vinkovcima
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
330   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		161.513.000       191.287.000       352.200.000

			Svega grupa 40         161.513.000       191.287.000       352.800.000

			Svega glava 87         161.513.000       191.287.000       352.000.000

			GLAVA 88.Općinski sud Virovitica
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
331   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		96.696.000       171.198.000       267.894.000

			Svega grupa 40         96.696.000       171.198.000       257.894.000

			Svega glava 88         96.696.000       171.198.000       257.894.000

			GLAVA 89.Općinski sud Vojnić
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
332   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		1.000.000        -1.000.000            0

			Svega grupa 40         1.000.000        -1.000.000            0

			Svega glava 89         1.000.000        -1.000.000            0

			GLAVA 90.Općinski sud Vrbovec
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

333   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		64.652.000       101.888.000       166.540.000


			Svega grupa 40         64.652.000       101.888.000       166.540.000

			Svega glava 90         64.652.000       101.888.000       166.540.000

			GLAVA 91.Općinski sud Vrbovsko
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
334   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		33.724.000       35.354.000        69.078.000

			Svega grupa 40         33.724.000       35.354.000        69.078.000

			Svega glava 91         33.724.000       35.354.000        69.078.000

			GLAVA 92.Općinski sud Vrginmost
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
335   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		 500.000     	 655.000     	 1.155.000

			Svega grupa 40          500.000     	 655.000     	 1.155.000

			Svega glava 92          500.000     	 655.000     	 1.155.000

			GLAVA 93.Općinski sud Vrgorac
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
336   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		16.480.000       24.490.000       40.970.000

			Svega grupa 40         16.480.000       24.490.000       40.970.000

			Svega glava 93         16.480.000       24.490.000       40.970.000

			GLAVA 94.Općinski    5ud Vukovar
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
337   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		51.411.000        66.089.000       117.500.000

			Svega grupa 40         51.411.000       66.089.000       117.500.000

			Svega glava 94         51.411.000       66.089.000       117.500.000

			GLAVA 95.Općinski sud Zabok
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
338   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		83.397.000       116.209.000       199.606.000

			Svega grupa 40         83.397.000       116.209.000       199.606.000

			Svega glava 95         83.397.000       116.209.000       199.606.000

			GLAVA 96.Općinski sud Zadar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
339   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		191.277.000       86.897.000       278.174.000

			Svega grupa 40         191.277.000       86.897.000       278.174.000

			Svega glava 96         191.277.000       86.897.000       278.174.000

			GLAVA 97.Općinski sud Zagreb
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
340   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		2.486.307.000      1.375.049.000      3.861.356.000

			Svega grupa 40         2.486.307.000      1.375.049.000      3.861.356.000

			Svega glava 97         2.486.307.000      1.375.049.000      3.861.356.000

			GLAVA 98.Općinski sud Zlatar
			40.SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
341   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		66.401.000       52.895.000       119.296.000

			Svega grupa 40         66.401.000       52.895.000       119.296.000

			Svega glava 98         66.401.000       52.895.000       119.296.000

			GLAVA 99.Opanski sud Županja
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
342   401   	sredstva za meterijalne troškove
                    		53.968.000       91.170.000       145.138.000

			Svega grupa 40         53.968.000       91.170.000       145.138.000

			Svega glava 99         53.968.000       91.170.000       145.138.000

			Svega razdjel       3310.660.080.000      8.921.111.000      19.581.191.000

			RAZDJEL 34.OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJETNIŠTVA
			GLAVA 1. Općinsko državno odvjetništvo Beli Manastir
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
343   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		2.126.000         874.000     	 3.000.000

			Svega grupa 40         2.126.000         874.000     	 3.000.000

			Svega glava 1          2.126.000         874.000         3.000.000

			Svega grupa 40         1.338.000            0         1.338.000

			Svega glava 2          1.338.000            0         1.338.000

			GLAVA 3.Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar
			40. SREDStVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
345   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		30.800.000       17.200.000        48.000.000

			Svega grupa 40         30.800.000       17.200.000        48.000.000

			Svega glava 3          30.800.000       17.200.000        48.000.000

			GLAVA 4.Općinsko državo odvjetništvo Buje
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
346   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		7.912.000        1.978.000        9.890.000

			Svega grupa 40         7.912.000        1.978.000        9.890.000

			Svega glava 4          7.912.000        1.978.000        9.890.000

			GLAVA 5.Općinsko državno odvjetništvo Crikvenica
			40. SREDStVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
347   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		4.104.000        7.500.000        11.604.000

			Svega grupa 40         4.104.000        7.500.000        11.604.000

			Svega glava 5          4.104.000        7.500.000        11.604.000

			GLAVA 6.Općinsko državno odvjetništvo Čakovec
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNlKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
348   401 		sredstva za materijalne troškove
                    		11.354.000       15.000.000       26.354.000

			Svega grupa 40         11.354.000       15.000.000       26.354.000

			Svega glava 6          11.354.000       15.000.000       26.354.000

			GLAVA 7.Općinsko državno odvjetništvo Daruvar
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
349   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		13.012.000       5.982.000        18.994.000

			Svega grupa 40         13.012.000       5.982.000        18.994.000

			Svega glava 7          13.012.000       5.982.000        18.994.000

			GLAVA 8.Općinsko državno odvjetništvo Delnice
			40. SREDSTVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
350   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		5.368.000        6.114.000        11.482.000

			Svega grupa 40         5.368.000        6.114.000        11.482.000

			Svega glava 8          5.368.000        6.114.000        11.482.000

			GLAVA 9.Općinsko državno odvjetništvo Donja Stubica
			40. SREDStVA ZA RAD KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
351   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		6.432.000        4.865.000        11.297.000

			Svega grupa 40         6.432.000        4.865.000        11.297.000

			Svega glava 9          6.432.000        4.865.000        11.297.000

			GLAVA 10.Općinsko državno odvjetništvo Dubrovnik
			40. SREDSTVA ZA RAD KORlSNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
352   401   	sredstva za materijalne troškove
                    		19.974.000       44.571.000       64545.000

			Svega grupa 40         19.974.000       44.571.000       64.545.000

			Svega glava 10         19.974.000       44.571.000       64.545.000
			
			GLAVA11. Općinsko državno odvjetništvo Dugo Selo
			40. SREDSTVA ZA RAD KORlSNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
353   401   	sredstva za materijalne troškove11.077.000 		 5.963.000 		17.040.000 
 			Svega glava 40			11.077.000 		 5.963.000 		17.040.000 
			Svega glava 11  		11.077.000 		 5.963.000 		17.040.000 

 
Članak 5.

Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 400-06/93-01 /02

Zagreb, 25. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v r.