Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 07.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temeljv članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana

23. studenoga 1993. godine. Broj: PA4-132/1-93. Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 42/90. i 61/91.) u članku 11. stavku 1. točka 3. briše se. U točki 4. koja postaje točka 3. iza riječi: "Statut" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odluku o raspolaganju kapitalom Hrvatskog PT-a i odluku o raspoređivanju dobiti". Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Članak 2.

U članku 12. stavku 2. i članku 16. stavku 1. riječi: "ministar prometa i veza", zamjenjuju se riječima: "ministar pomorstva, prometa i veza" u odgovarajućem padežu. U članku 17. riječi: "Ministarstvo prometa i veza" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza."

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 56/93.) i stavlja izvan snage točka 24. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine". br. 100/93.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-03/93-02/09

Zagreb, 23. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.