Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 07.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o boravišnoj pristojbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o boravišnoj pristojbi

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o boravišnoj pristojbi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.

Broj: PA4-133/1-93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopuni Zakona o boravišnoj pristojbi

Članak 1.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 27/91.) članak s. mijenja se i glasi: "Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Prikupljena sredstva boravišne pristojbe raspoređuju se: - 60% turističkoj zajednici mjesta, - 15% turističkoj zajednici općine, - 25% Hrvatskoj turističkoj zajednici. Ukoliko na područu općine nema turističke zajednice mjesta, turističkoj zajednici općine pripada 75% od sredstava boravišne pristojbe. U općinama na čijem području nema turističke zajednice općine, turističkoj zajednici mjesta pripada 75% sredstava boravišne pristojbe. Prihodi boravišne pristojbe koriste se za poboljšanje uvjeta boravka turista i promicanje turizma, za redovitu djelatnost, odnosno funkcioniranje turističke zajednice. Visina sredstava za navedene namjene određuje se Statutom turističke zajednice."

Članak 2.

U članku 8. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "Osobe iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona dužne su uplatiti boravišnu pristojbu u roku od pet dana po isteku svakih deset dana u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca, na poseban prijelazni račun turističke zajednice općine. Turistička zajednica općine tri dana od proteka roka za uplatu iz stavka 1. ovoga članka, doznačuje sredstva korisnicirna iz članka 6. ovoga Zakona."

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. riječi: "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 200 dpo 1.600 DEM". Točka 2. rnijenja se i glasi: "2. boravišnu pristojbu ne uplati u roku od pet dana po isteku svakih deset dana, u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca. na poseban prijelazni račun turističke zajednice općine (članak 8. stavak 1. i 3.)". U stavku 2. riječi: "od 5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 500 DEM". U stavku 3. riječi: "od 5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 500 DEM". Članak 4. Iza članka l0. dodaje se članak 10a. koji glasi: "Članak 10a. Iznosi novčanih kazni iz članka 10. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne. "

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 53/93.) i Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 73/93.) te se stavlja izvan snage točka 26. i 27. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 412-01/83-01/01

Zagreb, 23. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.