Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 07.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-138/ 1-93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Članak 1.

U Zakonu o cestama ("Narodne novine". br. 56/91pročišćeni tekst, 61/91. i 26/93.) u članku 6. riječi: "izvršni organ skupštine općine odnosno Skupštine Grada Zagreba uz suglasnost Ministarstva prometa i veza" zamjenjuje se riječima: "županijsko poglavarstvo, odnosno Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza".

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: "uređuje odlukom skupština općine odnosno Skupština Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "kao poslove iz samoupravnog djelokruga, uređuje Županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba".

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. pod b), točka 2. briše se, a pod c) iza točke 1., dodaje se nova točka 2. koja glasi: "2. odluku o raspoređivanju dobiti uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske." Dosadašnje točke 2. do l0. postaju točke 3. do 11. Stavak 2. se briše.

Članak 4.

U članku 24. stavku 2. riječi: "općinski organ uprave" zamjenjuju se riječima: "ured županije, odnosno Grada Zagreba".

Članak 5.

U članku 41. stavku 2. riječ: "Republičkog" zamjenjuje se riječju: "Državnog".

Članak 6.

Članak 44. mijenja se i glasi: "Financijska sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, koja su prihod općine, grada, odnosno Grada Zagreba osiguravaju se iz: 1. godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na, traktore i njihova priključna vozila, 2. drugih sredstava osiguranih po posebnim propisima. Financijska sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta osiguravaju se u iznosu 40% sredstava ostvarenih u županiji, odnosno Gradu Zagrebu od naknade iz članka 43. točke 1. i 2. ovoga Zakona. Najmanje 50% financijshih sredstava iz stavha 2. ovoga članka, županije koriste prema usvojenom programu održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih cesta na području gradova i općina gdje su sredstva ostvarena.

Članak 7.

Članak 46. mijenja se i glasi: "Visinu naknade iz članka 44. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona utvrđuje odlukom županijska skupština, odnosno Gradska skhupština Grada Zagreba. Sredstva iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona, županije, odnosno Grad Zagreb, koriste na temelju godišnjeg programa, kojega potvrđuje Poduzeće "Hrvatske ceste". Godišnji program županije je objedinjeni program općina i gradova njenog područja. Godišnji program iz stavka 2. ovoga članka, županije, odnosno Grad Zagreb, obvezni su dostaviti Poduzeću "Hrvatske ceste" najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. U slučaju da županije, odnosno Grad Zagreb, ne dostave godišnji program na potvrdu Poduzeću "Hrvatske ceste" do 31. ožujka tekuće godine, sredstva iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona prenose se na žiro-račun Poduzeća "Hrvatshe ceste" i koriste za održavanje i zaštitu javnih cesta, do potvrđivanja godišnjega programa. Nadzor nad utroškom sredstava iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona obavlja Poduzeće "Hrvatske ceste". U slučaju utvrđenoga nenamjenskog korištenja sredstava iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona ista se prenose na žiro-račun Poduzeća "Hrvatshe ceste" i koriste se za održavanje i zaštitu javnih cesta. "

Članak 8.

U Članku 47. stavku 1. riječi: "i sredstava iz točke 1. članka 44. ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "i sredstava iz članka 44. ovoga Zakona".

Članak 9. U članku 49. stavku 2. riječi: "ministra za promet i veze i ministra pomorstva" i stavku 3. i 4. riječi: "ministar za pomorstvo" zamjenjuju se riječima: "ministar pomorstva prometa i veza" u odgovarajučem padežu.

Članak 10.

U članku 54. stavku 2. riječi: "za saobraćaj" zamjenjuju se riječima: "za promet".

Članak 11.

U članku 55. stavku 1. riječi: "poduzeća i druge" brišu se, a iza riječi: "pravne" dodaju se riječi: "i fizičke", iza riječi: "zrakoplova" dodaju se riječi: "za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti".

Članak 12.

Članak 57. mijenja se i glasi: "Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega, kao i upravni nadzor nad radom Poduzeća "Hrvatshe ceste" u obavljanju poslova državne uprave obavlja Ministarstvo pomorstva, prometa i veza."

Članak 13.

U članku 58. riječi: "inspekcija cesta Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "Gradshi ured Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: inspekcija cesta Grada Zagreba)".

Članak 14.

U članku 61. stavku 1. i iza riječi: "cesta" dodaju se riječi: "i inspektora cesta Grada Zagreba". Stavak 2. briše se.

Članak 15.

U članku 5. stavhu 1. i 2. članku 14. stavku 1. pod c) točki 2. i 3., članku 18. stavku 2, članku 24. stavku 1. i 2, članku 26 članku 42. stavku 2., članku 51., članku 57., članku 58., članku 63. stavku 2. i članku 64. stavku 1. točki 2. riječi: "Ministarstvo prometa i veza", zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza" u odgovarajućim padežima.

Članak 16.

U članhu 12. stavku 5, članku 13. stavku 5.. članku 14. stavku 1. pod c) točki 8., članku 18. stavku 2, članku 21. stavku 1., članku 22. stavku 3., članku 32. stavku 5., članku 33, članku 34. stavku 4., članku 48., članku 54. stavhu 3. i članku 61. stavku 1. riječi: "ministar za promet i veze" zamjenjuju se riječima: "ministar pomorstva prometa i veza" u odgovarajućim padežima.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Zahona prestaje važiti članak 14. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 75/93.) i Uredba o izmjenama i dopunama Zahona o cestama ("Narodne novine", br. 56/93) i stavlja se izvan snage točka 23. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine" br. 100/93.).

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/93-01/03

Zagreb. 23. studenoga 1893.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.