Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 53. stavka 1. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93), ministar uprave donosi

NAPUTAK

za provedbu Zakona o državnim maticama

I. OPĆE ODREDBE

Ovim se naputkom propisuje način rada u vodenju i čuvanju državnih matica i spisa, ostvarivanje prava uvida u državne matice i spise, način izdavanja izvadaka i potvrda iz državnih matica te obnavljanje uništenih ili nestalih državnih matica.

1.1. Državne matice vode se na propisanom obrascu. Prije početka upisivanja podataka, stranice prvog primjerka ili izvornika državne matice matičar označuje rednim brojevima. Nadležno tijelo državne uprave ovjerava koliko obrojčanih stranica sadrži državna matica.

1.2. Na prvoj unutarnjoj stranici upisuje se datum prvog i posljednjeg upisa u državnoj matici s oznakom njihovih rednih brojeva. Na istoj stranici potpisuje se matičar koji je izvršio prvi upis i matičar koji je izvršio posljednji upis odnosno matičar koji je državnu maticu zaključio.

1.3. Promjene naziva mjesta, matičnog područja ili županijskog ureda, ispostave i matičnog ureda upisuju se u produžetku ranije označenih naziva. Ispod toga nadležni županijski ured ovjerava koliko obrojčanih stranica sadrži državna matica. "Ova državna matica sadrži________slovima _______obrojčanih stranica". Mjesto, datum, pečat i potpis državnog službenika koji je izvršio ovjeru.

2.1. Državne matice vode se u dva primjerka: prvi primjerak ili izvornik i drugi primjerak ili parica koji je prijepis prvog primjerka.

2.2. Prvi primjerak ili izvornik državne matice uvijek se vodi u obliku knjige povezane u tvrde korice od trajnog materijala.

2.3. Drugi primjerak ili parica državne matice vodi se na istom obrascu kao i prvi primjerak ili izvornik, ali ne mora biti ukoričen dok se nalazi kod matičara.

2.4. Drugi primjerak državne matice može se voditi i automatskom obradom podataka po prethodnom odobrenju Ministarstva uprave. Ako se drugi primjerak državne matice vodi automatskom obradom podataka, sadržaj rubrika i podataka mora biti istovjetan izvorniku državne matice koji se vodi ručno.

3.1. Državne matice vode se kod nadležnog županijskog ureda odnosno gradskog ureda Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: županijski odnosno gradski ured) za svako naseljeno mjesto po matičnim područjima.

3.2. U slučaju promjene matičnog područja, državne matice vode se do kraja godine u kojoj je promjena nastala, i dalje prema stanju koje je postojalo do te promjene. Početkom slijedeće godine, državne matice vodit će se sukladno novim matičnim područjima.

3.3. Kod spajanja matičnih ureda matičar će preuzeti sve državne matice koje su se vodile za sada spojene matične urede. Kod podjele matičnih ureda odnosno kod podjele matičnog područja ili odvajanja naseljenih mjesta ili dijelova naseljenih mjesta iz sastava jednog matičnog ureda ili matičnog područja i pripajanja drugom matičnom uredu ili matičnom području, državne matice preuzet će matičar onog matičnog ureda kojem je pripao veći dio matičnog područja koje je podijeljeno.

Upisivanje podataka u državne matice

4.1. Za upisivanje podataka u državne matice upotrebljava se trajna tinta.

4.2. Upisani podaci moraju biti čitljivi i jasni. Upisani tekst u državnoj matici ne smije se precrtavati ili ispravljati ili brisati.

4.3. Ispravljanje grešaka obavlja se upisivanjem odgovarajuće napomene u rubriku "Primjedbe" prije zaključenja temeljnog upisa, odnosno u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" nakon ispravljanja greške u zaključenom temeljnom upisu, na temelju rješenja županijskog odnosno gradskog ureda na čijem području se vodi državna matica.

5.1. Temeljni upisi činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti upisuju se u odgovarajuću državnu maticu po rednim brojevima, počevši od broja jedan do broja kojim završava posljednji upis istjekom kalendarske godine. Ako se u tijeku kalendarske godine državna matica ispuni podacima, upisivanje se nastavlja u drugoj državnoj matici po rednim brojevima koji slijede redne brojeve iz prethodne matice.

5.2. Sve promjene koje se odnose na činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti, a nastale su odnosno postale su poznate nakon izvršenog temeljnog upisa, upisuju se u rubriku "Naknadni upisi i bilješke". Kod svakog naknadnog upisa stavlja se broj i datum odluke nadležnog državnog tijela na temelju koje se upis unosi u državnu maticu, osim ako matičar upis obavlja po službenoj dužnosti.

5.3. Upisi u državnu maticu obavljaju se, u pravilu, po redu prijava odnosno po redu kojim su zaprimljena pismena na temelju kojih se obavlja upis.

5.4. Ako pismeno, na temelju kojeg se obavlja upis, ne stigne u godini u kojoj je datirano, odnosna činjenica upisuje se u državnu maticu one godine u kojoj je pismeno stiglo matičaru.

5.5. Matičar upisuje u državnu maticu samo ono što su stranke pred njim izjavile ili što je u pismeni: sadržano odnosno što je matičar provjerom točnosti podataka utvrdio.

5.6. Upis se obavlja odmah po primitku prijave ili drugog pismena. Ako matičar posumnja u istinitost prijave ili se to pokaže potrebitim, može odgoditi izvršenje upisa radi utvrđivanja istinitosti podataka u prijavi. Točnost podataka prije upisa u državnu maticu matičar je dužan provjeriti po službenoj dužnosti (članak 25. stavak 3. Zakona o državnim maticama).

5.7. Upis se može odgoditi i onda kada su podaci koji se moraju upisati nepotpuni. U takvom slučaju matičar će pozvati prijavitelja da dopuni podatke. Ako se radi o podacima koji prijavitelju nisu poznati i ne mogu se pribaviti u postupku, matičar će izvršiti upis, a rubrike državne matice određene za upis tih podataka ostavit će nepopunjene.

5.8. Naknadnim utvrđivanjem podataka određenih za temeljni upis koji su do zaključenja temeljnog upisa ostali nepopunjeni, matičar će nakon izvršenog naknadnog upisa i bilješke o određenom podatku, izvršiti upis tog podatka u odgovarajuću rubriku državne matice. Npr. kod naknadnog utvrđivanja oca djeteta, u rubriku državne matice "Naknadni upisi i bilješke" matičar će upisati način priznanja ili utvrđivanja očinstva, a podatak o ocu upisat će u odgovarajuću rubriku državne matice.

5.9. Prilikom upisa, datumi činjenica rođenja, zaključenaja braka i smrti označuju se tako da se dan ispisuje arapskim brojem i u zagradi slovima, mjesec samo slovima, a godina samo arapskim brojevima. Sati se računaju i ispisuju brojevima od 00 do 24, a minute od 00 do 60.

5.10. Osobni podaci roditelja novorođenog djeteta, osobni podaci ženika i nevjeste i osobni podaci za umrlu osobu, upisuju se na temelju podataka iz državnih matica ili drugih javnih isprava kojima se isti dokazuju. Drugi podaci predviđeni zakonom i ovim naputkom, koji se ne dokazuju javnim ispravama upisuju se u državne matice na temelju izjave (zanimanje, osobno ime, narodnost i dr.).

5.11. Podatak o narodnosti djeteta upisuje se na temelju (pismene ili usmene) izjave roditelja. Pripadnost narodu ispisuje se nazivom naroda u određenom rodu (npr. Hrvat, Hrvatica).

5.12. Podatak o državljanstvu u državnu maticu upisuje se na temelju odgovarajuće isprave, a kod stjecanja hrvatskog državljanstva djeteta podrijetlom na temelju odgovarajuće isprave o hrvatskom državljanstvu roditelja. Naziv državljanstva ispisuje se pridjevom izvedenim iz imena države čiji je državljanin osoba na koju se podaci odnose (npr. hrvatsko, njemačko itd.).

5.13. O svim usmenim izjavama na temelju kojih se upisuje neki podatak u državnu maticu, matičar sastavlja zapisnik sukladno članku 177. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku.

5.14. U slučaju da matičar raspolaže osobnim podacima roditelja novorođenog djeteta, osobnim podacima bračnih drugova i osobnim podacima za umrlu osobu, kao i podacima o državljanstvu na temelju izvršenih upisa u državne matice ili knjigu državljana koje neposredno vodi, ne smije tražiti dokazivanje tih činjenica odgovarajućim ispravama.

5.15. Izvadak iz matice rođenih koji se prilaže uz prijavu o namjeri zaključenja braka, uz dokaz o činjenici rođenja predstavlja i ispravu odnosno dokaz o slobodnom bračnom stanju pod uvjetom da od dana izdavanja izvatka nije prošlo više od tri mjeseca.

5.16. U slučaju da je od dana izdavanja izvatka iz matice rođenih koji se prilaže uz prijavu namjere zaključenja braka prošlo više od tri mjeseca, uz prijavu o namjeri zaključenja braka potrebno je priložiti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju. Potvrdu o slobodnom bračnom stanju izdaje matičar koji vodi maticu rođenih za određenu osobu.

5.17. Iznimno, uz izvadak iz matice rođenih koji se prilaže uz prijavu o namjeri zaključenja braka, od čijeg izdavanja je proteklo više od tri mjeseca, nije potrebna potvrda o slobodnom bračnom stanju ako je matičaru osobno poznato da stranka nije u braku.

5.18. Za hrvatske državljane koji uz prijavu o namjeri zaključenja braka predoče izvadak iz matice rođenih izdat od ovlaštenih tijela državne uprave Republike Hrvatske, a od čijeg izdavanja je proteklo više od tri mjeseca, i u kojem nema podataka o ranije zaključenom braku, a novi izvadak odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju stranka ne može pribaviti radi nedostupnosti matice rođenih (područja obuhvaćena ratnim razaranjima ili su matične knjige uništene), matičar će uvjete za mogućnost zaključenja braka utvrditi na temelju izjave stranke sukladno članku 182. Zakona o općem upravnom postupku.

6.1. Izvršeni upis u državnu maticu matičar će pročitati osobi koja je činjenicu prijavila, odnosno strankama i svjedocima, o čemu upisuje bilješku u rubriku "Primjedbe" i glasi: "Upis je prijavitelju pročitan" ili "Upis je strankama i svjedocima pročitan". Ispod bilješke o pročitanom upisu matičar se također potpisuje.

6.2. Ako stranke ne razumiju službeni jezik, upis će im se objasniti putem tumača što će se posebno ubilježiti u rubriku "Primjedbe".

6.3. Ako je temeljni upis izvršen i zaključen na temelju prijave pravne osobe ili odluke drugog nadležnog državnog tijela u rubriku "Primjedbe" upisuje se podatak o prijavitelju: "Upis izvršen na temelju prijave_______ (naziv i sjedište pravne osobe)".

7.1. Upis u državnu maticu potpisuju stranke i matičar, a kod zaključenja braka, pored stranaka (ženik i nevjesta), svjedoka i matičara, upis potpisuje i vijećnik ili zastupnik pred kojim je brak zaključen.

7.2. Kod svakog upisa u državnu maticu, matičar upisuje datum izvršenja upisa i stavlja svoj potpis. Temeljni upis u državnu maticu je zaključen kad ga potpiše matičar.

7.3. Ako je stranka ili svjedok nepismen ili se ne može potpisati, potpisat će je druga pismena osoba, koja će potpisati svoje osobno ime i adresu stanovanja.

7.4. Stranke koje su gluhe pročitat će upis. Strankama koje su gluhonijeme, a ne znaju ni čitati ni pisati, upis se mora objasniti putem osobe, koja se s njima može sporazumjeti, što će se također posebno ubilježiti u rubriku "Primjedbe".

7.5. U slučaju uskrate potpisa nakon pročitanog upisa u državnu maticu matičar će o tome izraditi bilješku u spisu, a uskraćivanje potpisa ubilježiti i u državnoj matici u rubrici "Primjedbe". Ispred bilješke o uskrati potpisa na izvršen upis u državnoj matici matičar se također potpisuje.

8.1. Ako je u državnoj matici (stare knjige) rubrika određena za naknadne upise ispunjena, a potrebno je unijeti novu bilješku ili izvršiti naknadni upis, produžava se dodatnim listićem. Dodatni listić mora biti od papira iste ili odgovarajuće kvalitete i lijepi se uz unutarnji rub rubrike državne matice. Na dodatnom listiću se označava redni broj temeljenog upisa i ovjerava se pečatom i potpisom matičara. Otisak pečata treba zahvatiti list državne matice.

8. 2. U slučaju da državna matica (stara knjiga) sadrži dodatne listiće u više od polovice temeljnih upisa, potrebno je izvršiti prijepis u novu državnu maticu.

9.1. Državne matice zaključuju se na kraju svake kalendarske godine upisivanjem bilješke: "Zaključeno s rednim brojem _________________ slovima______________ upisa u ___________ godini".

9.2. Ako u godini nije bilo temeljnih upisa činjenica rođenja, zaključenja braka ili smrti, u državnu maticu upisuje se bilješka: "U matici__________ za matično područje __________ za godinu ___________nije bilo temeljnih upisa".

9.3. Bilješke iz stavka 1. i 2. ove točke ovjerava matičar svojim potpisom i pečatom, stavljajući datum: "31. prosinca__________ godine".

9.4. Prvi upis u idućoj kalendarskoj godini obavlja se na prvoj sljedećoj stranici državne matice pod rednim brojem jedan.

Ispravci u državnim maticama

10.1. Greške koje je primijetio u državnoj matici prije zakljućenja upisa (članak 29. Zakona o državnim maticama), matičar sam ispravlja tako da u rubriku "Primjedbe" upisuje bilješku: "Ispravljeno________ (navodi što se i kako ispravlja)".

10.2. Bilješku o ispravljenoj grešci prije zaključenog upisa matičar ovjerava svojim potpisom i pečatom u državnoj matici.

10.3. Poslije zaključenja upisa u državnu maticu matičar može sam ispraviti samo pogrešno upisan redni broj pod kojim je izvršen temeljni upis u državnu maticu i to tako da pogrešno upisani broj stavi u zagradu, a ispravan broj upiše iznad njega. Ovakav ispravak matičar ne treba ubilježiti u rubriku "Primjedbe".

10.4. Nakon zaključenja temeljnog upisa matičar smije izvršiti ispravke u državnim maticama isključivo na temelju rješenja županijskog odnosno gradskog ureda na čijem se području vodi državna matica.

10.5. Kad se ispravak greške obavlja na temelju rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda (članak 30. Zakona o državnim maticama), matičar u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje: "Ispravljeno _____________(navodi što se i kako ispravlja) po rješenju ___________(naziv i sjedište nadležnog tijela državne uprave, broj i datum rješenja)". Ispod izvršene ispravke u državnoj matici u rubrici "Naknadni upisi i bilješke" matičar upisuje mjesto, datum i stavlja svoj potpis.

10.6. Ako su pri izvršenom temeljnom upisu pogrešno upisani podaci u veći broj rubrika tako da se ne može provesti ispravak učinjenih grešaka u rubrici "Primjedbe", matičar će prethodno dijagonalno precrtati pogrešno popunjeni dio rubrika u državnoj matici i o tome unijeti bilješku u rubriku "Primjedbe". Npr. "Pogrešno upisani podaci __________________Ispravan upis se unosi na _________ stranicu pod istim rednim brojem". Mjesto, datum i potpis matičara.

10.7. Ako se ispravak pogrešno izvršenog temeljnog upisa iz stavka 5. ove točke obavlja na osnovi odluke nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda, matičar će dijagonalno precrtati pogrešno popunjeni dio rubrika u državnoj matici i o tome unijeti u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" slijedeće: "Pogrešno upisani podaci ____________ Ispravljeno na temelju rješenja __________ (naziv i sjedište nadležnog tijela državne uprave, broj i datum rješenja). Ispravan upis izvršen je pod istim rednim brojem na stranici ____________." Mjesto, datum i potpis matičara.

Drugi primjerak državne matice (parica)

11. Drugi primjerak državne matice popunjava se u pravilu, uporedo s prvim primjerkom. Uz osobno ime osoba koje su se vlastoručno potpisale u prvi primjerak, u drugi primjerak stavlja se oznaka "v.r.". Na kraju kalendarske godine drugi primjerak državne matice se zaključuje s datumom: "31 prosinca________ godine" i unosi se bilješka kao i u prvom primjerku državne matice (točka 9. stavak 1. ovog naputka).

l2.1. Drugi primjerak državne matice zaključen za proteklu godinu mora se dostaviti, najkasnije do kraja siječnja svake godine, nadležnom županijskom odnosno gradskom uredu koji čuva drugi primjerak državne matice (članak 7. Zakona o državnim maticama).

12.2. Ako u toku godine nije bilo temeljnih upisa činjenica rođenja, zaključenja braka ili smrti u državnu maticu (točka 9. stavak 2. ovog naputka), matičar će, umjesto drugog primjerka državne matice, dostaviti nadležnom županijskom odnosno gradskom uredu ovjereni prijepis bilješke: Npr. "U maticu _________za matično područje ___________ u godini ____________ nije bilo temeljnih upisa".

13.1. Temeljni, naknadni upisi i bilješke u drugom primjerku državne matice moraju biti istovjetni s tekstom odgovarajućih upisa unesenih u prvi primjerak. Ako nadležni županijski odnosno gradski ured koji čuva drugi primjerak državne matice utvrdi da temeljni upis u drugom primjerku nije istovjetan s tekstom odgovarajućeg upisa unesenog u prvi primjerak, izvršit će ispravak na temelju izvatka iz prvog primjerka državne matice ili uvida u državnu maticu i o tome izvršiti upis u rubriku: "Naknadni upisi i bilješke", koju će matičar ovjeriti svojim potpisom.

13.2. Ako je prvi primjerak državne matice uništen ili nestao, županijski odnosno gradski ured koji čuva drugi primjerak državne matice izdavat će izvatke i potvrde dok se državna matica ne prepiše.

Registri državnih matica

14.1. Uz svaku državnu maticu vodi se abecedni registar temeljnih upisa (rođenja, zaključenja braka ili smrti).

14.2. Registar se vodi prema početnom slovu prezimena.

14.3. Za državnu maticu koja sadrži velik broj upisa može se osim registra voditi i kartoteka.

15.1. Temeljni upis nepoznatog leša upisuje se u registar pod slovom "N".

15.2. U registar koji se vodi uz maticu vjenčanih upisuju se oba bračna druga zasebno pod prezimenom koje su imali do zaključenja braka.

15.3. U slučaju promjene osobnog imena ili samo imena ili samo prezimena, temeljni upis upisuje se još jednom u registar pod novim osobnim imenom ili imenom ili prezimenom.

15.4. Činjenice i podaci upisani prema članku 27, 40. i 50. Zakona o državnim maticama (upis činjenice rođenja ili smrti prijavljene nakon 30 dana od dana kad su se dogodile, upis činjenica nastalih u inozemstvu i izvanredni upisi činjenica rođenja i smrti koje su se dogodile u domovinskom ratu a nisu upisane u državne matice) upisuju se u registar za tekuću godinu i u registar za godinu u kojoj je činjenica upisa nastala, uz napomenu da je odnosna činjenica upisana u državnu maticu koja se vodi za određenu godinu.

15.5. Ako se osobno ime djeteta pod kojim je upisano u državnu maticu sastoji od više riječi (članak 13. Zakona o državnim maticama), a osobe ovlaštene za određivanje osobnog imena djetetu su odredile kojim će se osobnim imenom dijete služiti u pravnom prometu, matičar će upisati u registar osobno ime koje je određeno za uporabu u pravnom prometu. Ako se prezime u osobnom imenu određenom za uporabu u pravnom prometu sastoji od dvije riječi, u registar se upisuje pod početnim slovom prvog prezimena.

15.6. Radi upisivanja činjenica i podataka sukladno članku 27, 40. i 50. Zakona o državnim maticama. za svaku kalendarsku godinu ostavlja se u registru određen broj praznih mjesta iza posljednjeg izvršenog upisa.

II. MATICA ROĐENIH

16.1. Temeljni upis činjenice rođenja upisuje se u maticu rođenih po usmenoj ili pismenoj prijavi ili na temelju odluke nadležnog tijela državne uprave. O usmenoj prijavi matičar stavlja zapisnik.

16.2. Činjenica rođenja djeteta u prometnom sredstvu (zrakoplovu, vlaku i sl.) prijavljuje se matičaru matičnog područja mjesta u kojem se putovanje majke djeteta završilo. Kao mjesto rođenja djeteta upisuje se mjesto u kojem je putovanje majke završilo.

16.3. Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje se pismeno.

16.4. Ako je rođenje djeteta prijavila zdravstvena ustanova, u rubriku "Primjedbe" unosi se bilješka: "Prijavitelj ____________ " (naziv i sjedište zdravstvene ustanove, broj i datum prijave).

16.5. Ako je rođenje djeteta prijavila fizička osoba u rubriku "Primjedbe" unosi se bilješka "Prijavitelj

_______________" (ime i prezime i prebivalište osobe koja je prijavila činjenicu rođenja).

16.6. Ako se činjenica rođenja upisuje na temelju rješenja nadležnog tijela državne uprave (članak 14., 27., 40. stavak 2. i članak 50. Zakona o državnim maticama), u rubriku "Primjedbe" unosi se bilješka "Upis izvršen na temelju rješenja _____________ (naziv i sjedište državne uprave broj i datum rješenja) ".

17. Ako se upis u maticu rođenih obavlja izravno na temelju izvatka iz državne matice rođenih iznozemnog tijela (članak 40 stavak 1. Zakona o državnim maticama), u rubriku "Primjedbe" upisuje se bilješka "Upis izvršen na temelju izvatka iz državne matice rođenih ___________ (naziv, sjedište i država inozemnog tijela koje je ispravu izdalo i datum izdavanja isprave)".

18.1. Ako prilikom prijavljivanja činjenice rođenja nije određeno osobno ime djeteta, odgovarajuća rubrika popunit će se kad osobno ime djeteta bude određeno. O načinu određivanja osobnog imena djeteta upisuje se odgovarajuća bilješka u rubriku "Primjedbe" odnosno "Naknadni upis i bilješke" s naznakom tko je i kada odredio osobno ime djetetu, a nakon toga slijedi upis određenog osobnog imena u odgovarajuću rubriku temeljnog upisa matice rođenih.

18.2. Ako je ime djeteta prijavio svjedok - kum (članak 13. stav 2. Zakona o državnim maticama), u rubriku "Primjedbe" upisuje se osobno ime i prebivalište svjedoka - kuma.

18.3. Kad je osobno ime djeteta sukladno članku 3. stavak 3, 5. ili 6. Zakona o osobnom imenu određeno do zaključenja temeljnog upisa, odgovarajuća bilješka upisuje se u rubriku "Primjedbe", a nakon toga upisuje se u rubriku "Naknadni upisi i bilješke".

18.4. U rubriku "Naknadni upisi i bilješke" matičar izravno upisuje bilješku o određenom osobnom imenu djeteta, sukladno članku 3. stavak 3, 5. ili 6. Zakona o osobnom imenu, ako je osobno ime određeno u zakonskom roku. U takvom slučaju bilješka glasi: "Zbog nesporazuma roditelja osobno ime određeno rješenjem _______________ (naziv i sjedište tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva, broj i datum rješenja)" ili "Osobno ime određeno izjavom skrbnika __________ (osobno ime i adresa stanovanja skrbnika) uz suglasnost ___________ (naziv tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva)" ili "Osobno ime djeteta odredeno rješenjem ____________ (naziv tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva, broj i datum rješenja)".

18.5. U slučaju da je osobno ime djeteta, sukladno članku 3. stavak 5. Zakona o osobnom imenu određeno nakon zakonskog roka uz upisivanje bilješke o načinu određivanja osobnog imena upisuje se i naziv županijskog odnosno gradskog ureda te broj i datum rješenja na temelju kojeg je odobren upis, sukladno članku 36. Zakona o državnim maticama.

18.6. Nakon upisane bilješke o određivanju osobnog imena djetata u rubrici "Primjedbe" odnosno "Naknadni upisi i bilješke" matičar će upisati određeno osobno ime djeteta u odgovarajuću rubriku temeljnog upisa državne matice koja je ranije ostala nepopunjena.

18.7. Ako se određeno osobno ime ili prezime odnosno ime djeteta sastoji od više riječi, osobe ovlaštene za određivanje osobnog imena djetata dužne su matičaru dati izjavu kojim će se osobnim imenom dijete služiti u pravnom prometu. Matičar će u rubriku "Primjedbe" upisati kojim će se osobnim imenom dijete služiti u pravnom prometu Npr. "Po izjavi ___________ (osobno ime i prebivalište osobe ovlaštene za određivanje osobnog imena) dijete će se služiti u pravnom prometu osobnim imenom__________(navodi se osobno ime djeteta za uporabu u pravnom prometu) ".

18.8. Ako se izjava o osobnom imenu djeteta za uporabu u pravnom prometu daje po istjeku zakonskog roka od dva mjeseca, upis se obavlja na temelju rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda.

19.1. Ako majka rodi dvoje ili više djece odjednom, svako dijete treba upisati posebno u državnu maticu po redu rođenja. U rubriku "Primjedbe" upisuje se da su djeca blizanci i kod svakog se navodi redni broj pod kojim je upisan njegov blizanac: Npr. "Blizanac brat ili sestra upisan (a) pod rednim brojem_______".

19.2. Ako se red rođenja blizanaca ne može ustanoviti, dodaje se u produžetku: "Red rođenja blizanaca nije se mogao utvrditi".

20. Činjenica rođenja mrtvorođenog djeteta upisuje se u maticu rođenih sa podacima koji su predviđeni za živorođeno dijete, a osobno ime unosi se na izričit zahtjev roditelja. U rubriku "Primjedbe" upisuje se bilješka "Dijete je mrtvorođeno".

21.1 Ako je prilikom temeljnog upisa činjenice rođenja u maticu rođenih jedan roditelj djeteta nepoznat ili su nepoznati drugi podaci, rubrike predviđene za unošenje odnosnih podataka ne popunjavaju se, a u rubriku "Primjedbe" unosi se bilješka da su ti podaci nepoznati. Npr. "Podaci" ___________ (navode se podaci koji nisu poznati) nisu upisani". Nakon utvrđivanja podataka koji do zaključenja temeljnog upisa nisu bili poznati, isti se upisuju u odgovarajuće rubrike, a bilješka o nepostojanju tih podataka iz rubrike "Primjedbe" ne iskazuje se na izvatku i potvrdi iz matice rođenih.

21.2. Kod upisa činjenice rođenja nađenog djeteta čiji roditelji nisu poznati, u rubriku "Primjedbe" unosi se bilješka: "Upis rođenja izvršen na temelju rješenja ___________ (naziv i sjedište tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva, broj i datum rješenja) ".

22. Na osnovi odluke o utvrđivanju roditelja. matičar će upisati podatke u odgovarajuće rubrike. U rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisat će bilješku o nazivu i sjedištu nadležnog tijela, broj i datum odluke kojom je utvrđen roditelj.

23.1 Izjavu o priznanju očinstva datu na zapisnik pred matičarem potpisuju roditelji, a matičar je ovjerava svojim potpisom i pečatom (zapisnik o priznanju očinstva).

23.2. Kad se izjava o priznanju očinstva daje (uz suglasnost majke) prilikom temeljnog upisa činjenice rođenja djeteta, bilješka o danoj izjavi unosi se u rubriku "Primjedbe" i glasi: "____________ (osobno ime oca) je u suglasnosti s majkom djeteta priznao dijete za svoje pred ____________(naziv i sjedište nadležnog tijela). Zapisnik o priznanju očinstva________________ (broj i datum) ".

23.3. Ako majka djeteta nije bila nazočna davanju izjave o priznanju očinstva na zapisnik, matičar će je pozvati radi davanja suglasnosti. Po pribavljenoj suglasnosti matičar će podatke o ocu upisati u odgovarajuće rubrike, a priznanje očinstva upisati u rubriku "Naknadni upisi i bilješke". Npr. ________ (osobno ime oca) je priznao dijete za svoje pred _________(naziv i sjedište nadležnog tijela). Zapisnik o priznanju očinstva ___________ (broj i datum). Majka djeteta je dala svoju suglasnost pred _________ (naziv i sjedište nadležnog tijela). Zapisnik o suglasnosti __________ (broj i datum). Mjesto, datum i potpis matičara.

23.4. Kad je priznanje očinstva dano u oporuci, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "________

(osobno ime oca) u svojoj oporuci od ___________uz suglasnost majke (ili skrbnika djeteta) priznao je dijete za svoje. Mjesto, datum i potpis matičara. Ukoliko je suglasnost dao skrbnik zabilježit će se njegovo osobno ime i adresa stanovanja uz naznaku odobrenja skrbniku za davanje takve suglasnosti od tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva.

23.5. Ako se priznanje očinstva odnosi na punoljetnu osobu, upisat će se da je ta osoba dala svoju suglasnost.

23.6. Ako su rubrike matice rođenih koje se odnose na podatke o ocu, po ranije važećim propisima precrtane (poništene), podaci o ocu upisuju se uz bilješku o priznanju očinstva u rubriku "Naknadni upisi i bilješke", a na izvatku i potvrdi ispisuje se u odgovarajućim rubrikama.

24.1. Suglasnost majke s priznanjem očinstva mora biti data pred matičarem, u javnoj ili ovjerenoj ispravi. O suglasnosti majke s priznanjem očinstva izraženoj usmeno pred matičarem, matičar sastavlja zapisnik, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

24.2. Javna isprava u kojoj može biti sadržana suglasnost majke na priznanje očinstva može biti sastavljena pred sudom ili tijelom državne uprave nadležnim za poslove skrbništva (zapisnik suda ili tijela državne upreve nadležnog za poslove skrbništva).

24.3. Ovjerena isprava o suglasnosti majke s priznanjem očinstva je potpisana izjava majke o danoj suglasnosti na kojoj je potpis ovjeren pred tijelom državne uprave nadležnom za ovjeru potpisa.

24.4. Ako je vanbračna majka prilikom prijave rođenja djeteta označila osobu za koju tvrdi da je otac njenog djeteta, onda se ta njezina izjava dana pred matičarem smatra suglasnošću na priznanje očinstva.

24.5. Dijete starije od 16 godina daje svoju izjavu o suglasnosti na priznanje očinstva na način i postupkom utvrđenim za davanje suglasnosti majke.

24.6. Ako majka djeteta pred matičarem usmeno izrazi svoju suglasnost na priznanje očinstva, matičar je dužan njezinu izjavu uzeti na zapisnik.

25.1. Stjecanje statusa djeteta rođenog u braku zbog naknadno zaključenog braka roditelja upisuje se u rubriku "Naknadni upisi i bilješke".

25.2. Upis stjecanja statusa djeteta rođenog u braku obavlja se po službenoj dužnosti.

25.3. Kad je priznanje očinstva uz suglasnost majke djeteta (ili skrbnika ili djeteta) upisano u maticu rođenih prije zaključenja braka, bilješka o stjecanju statusa djeteta rođenog u braku glasi: "Roditelji djeteta zaključili su brak dana _____________ koji je upisan u maticu vjenčanih ___________ (naziv matičnog područja i matičnog ureda) u godini__________ pod rednim brojem ___________. Ovim je dijete postalo bračno". Mjesto, datum i potpis matičara.

25.4. Ako je otac djeteta u suglasnosti s majkom priznao očinstvo prilikom zaključenja braka ili kasnije, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se bilješka o priznanju očinstva, a u nastavku bilješka o stjecanju statusa djeteta rođenog u braku.

25.5. Ako je očinstvo utvrđeno sudskom odlukom bez obzira na vrijeme, kad je odluka donesena, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se naziv i sjedište suda i broj i datum odluke, a u nastavku bilješka o stjecanju statusa djeteta rođenog u braku nakon zaključenja braka roditelja.

26. Na osnovi odluke suda kojom je očinstvo bračnog djeteta osporeno, u rubrici "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "_____________ (naziv odluke, broj i datum, naziv i sjedište suda) je utvrđeno, da _________ (osobno ime upisanog oca) nije otac djeteta. Dijete je rođeno izvan braka". Mjesto, datum i potpis matičara.

27.1. O usvojenju s roditeljskim učinkom u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se:.Usvojen (a) po _________________ (osobno ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i adresa stanovanja usvojitelja) dana ___________ (dan pravomoćnosti rješenja). Prezime usvojenika glasi ____________. Upisano na temelju pravomoćnog rješenja o usvojenju ___________ (naziv i sjedište tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva koje je rješenje donijelo te broj i datum rješenja)". Mjesto, datum i potpis matičara.

27.2. Ako je roditeljskim učinkom usvojeno dijete nepoznatih roditelja, matičar će na osnovi rješenja tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva (članak 15. stavak 3. Zakona o državnim maticama) upisati u državnu maticu u odgovarajuće rubrike podatke o usvojitelju kao podatke o roditelju, a u rubriku "Prinajedbe" unijeti bilješku: "Roditelji nepoznati. Upisano na temelju pravomoćnog rješenja _________ (naziv i sjedište tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva, broj i datum rješenja)".

27.3. U slučaju prestanka usvojenja s roditeljskim učinkom u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Na osnovi pravomoćnog rješenja___________ (naziv i sjedište tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva koje je rješenje donijelo te broj i datum rješenja) usvojenje je prestalo dana _________ (dan pravomoćnosti rješenja)".

27.4. O usvojenju sa srodničkim učinkom u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Usvojen (a) po ___________ (osobno ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i adresa stanovanja usvojitelja) dana ___________ (datum pravomoćnosti rješenja o usvojenju). Osobno ime usvojenika glasi___________. Usvojitelji se upisuju kao roditelji usvojenika. Upisano na temelju pravomoćnog rješenja o usvojenju __________ (naziv i sjedište tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva koje je rješenje donijelo te broj i datum rješenja)".

27.5. U rubrici "Naknadni upisi i bilješke" kod upisa usvojenja sa srodničkim učinkom za dijete stranog državljanstva ili bez državljanstva koje su usvojili hrvatski državljani, matičar po službenoj dužnosti upisuje podatke o stjecanju hrvatskog državljanstva podrijetlom. Mjesto, datum i potpis matičara.

27.6. Nakon izvršenog upisa usvojenja sa srodničkim učinkom u matici rođenih označuju se zagradama podaci koji se ne smiju iskazivati na izvatku iz matice rođenih za dijete usvojeno sa srodničkim učinkom, a to su: prethodno osobno ime djeteta, podaci koji se odnose na prirodne roditelje djeteta, podatak o prethodnom stranom državljanstvu i bilješka o upisu usvojenja sa srodničkim učinkom u rubrici "Naknadni upisi i bilješke".

28. O produženju ili prestanku produženja roditeljskog prava, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Roditeljsko pravo produženo (ili produženo roditeljsko pravo prestalo) ________ (naziv odluke, broj i datum, naziv i sjedište suda) ". Mjesto, datum i potpis matičara.

29.1. O stavljanju pod skrbništvo, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Stavljen(a) pod skrbništvo zbog ___________ pravomoćnim rješenjem ___________ (naziv i sjedište tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva, broj i datum rješenja) ". Za skrbnika postavljen

(osobno ime i adresa stanovanja skrbnika)". Mjesto, datum i potpis matičara.

29.2. U slučaju prestanka skrbništva, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Na temelju pravomoćnog rješenja ___________ (naziv i sjedište tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva koje je rješenje donijelo te broj i datum rješenja) skrbništvo je prestalo dana _______ (dan pravomoćnosti rješenja)". Mjesto, datum i potpis matičara.

30. O zaključenju braka u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Zaključio (la) brak dana______

u ____________ s __________(osobno ime bračnog druga). Prezime nakon zaključenja braka glasi: ____________ . Upisano u maticu vjenčanih _________(naziv matičnog područja, matičnog ureda, ispostave i županijskog ureda) u godini ________ pod rednim brojem". Mjesto, datum i potpis matičara.

31.1. O prestanku braka razvodom ili poništenjem u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Brak zaključen dana _________ s _________ (osobno ime bračnog druga) razveden je (poništen) pravomoćnom presudom_______________ (naziv i sjedište suda, broj i datum presude)". Brak je prestao dana (dan nastanka pravnih posljedica pravomoćne presude suda o poništenju odnosno razvodu braka). Mjesto, datum i potpis matičara.

31.2. O prestanku braka zbog smrti bračnog druga, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" matice rođenih kod drugog bračnog druga upisuje se: "Bračni drug __________ (osobno ime) umro (la) dana __________ u _______. Brak prestao smrću. Činjenica smrti upisana u maticu umrlih __________(naziv matičnog područja, matičnog ureda, ispostave i županijskog ureda) u godini _________ pod rednim brojem______ ". Mjesto, datum i potpis matičar.

31.3. U slučaju prestanka braka zbog proglašenja nestalog bračnog druga umrlim ili smrti dokazane u sudskom postupku, rubrika "Naknadni upisi i bilješke" sadrži naziv odluke, broj, datum, naziv i sjedište suda, a kao dan prestanka braka upisuje se dan koji je pravomoćnim rješenjem suda utvrđen kao dan smrti bračnog druga.

31.4. Ako se osoba na koju se temeljni upis odnosi vraća na prezime prije zaključenja braka koji je prestao, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" se upisuje: "Po prestanku braka s ________ (osobno ime bračnog druga) izjavom pred matičarem vratila (o) prezinke prije zaključenja braka koje glasi________. Upis izvršen na temelju zapisnika matičara ________ (naziv županijskog i matičnog ureda), datum i potpis matičara.

31.5. O činjenici smrti stavlja se bilješka u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" : Umro (la) dana _________ u ___________. Upisano u maticu umrlih __________(naziv matičnog područja, matičnog ureda, ispostave i županijskog ureda), u godini pod rednim brojem ___________ . Mjesto datum i potpis matičara.

31.6. O proglašenju nestale osobe umrlom ili smrti do kazane u sudskom postupku u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Osoba proglašena umrlom na temelju _________ (naziv odluke, broj i datum odluke, naziv i sjedište suda) " ili "Smrt utvrđena u sudskom postupku na temelju ______ (naziv odluke, broj i datumk odluke, naziv i sjedište suda", a kao dan smrti upisuje se datum naveden u pravomoćnom rješenju suda o proglašenju nestale osobe umrlom ili u rješenju o utvrđenoj smrti.

32.1. O promjeni osobnog imena ili samo prezimena ili samo imena (djeteta, roditelja djeteta ili usvojitelja), u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se "Osobno ime (ili prezime) promijenjeno u _________ pravomoćnim rješenjem (naziv i sjedište nadležnog tijela državne uprave, broj i datum rješenja). Novim osobnim imenom osoba se služi u pravnom prometu od dana ______ (datum upisa promjene osobnog imena u maticu rođenih). Mjesto, datum i potpis matičara."

32.2. Kod upisivanja novog osobnog irnena djetetu kojem je do 18. godine priznato očinstvo u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" matičar će upisati: "Izjavom roditelja nakon priznanja očinstva djetetu je određeno novo osobno ime (ili prezime ili ime) koje glasi__________ . Novim osobnim imenom dijete se koristi u pravnom prometu od dana (datum upisa novoodređenog osobnog imena djetetu u maticu rođenih). Upisano na temelju zapisnika o priznanju očinstva _______ (broj i datum zapisnika), zapisnika o određivanju osobnog imena ________(broj i datum zapisnika)." Mjesto, datum i potpis matičara.

32.3. Ako su roditelji djeteta promijenili prezime prilikom zaključenja braka, kod upisa prije rođene djece u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Otac (ili majka) je zaključio (la) brak dana ________ u

________ i pri tome promijenio (la) prezime u ________. Upisano u maticu vjenčanih_________ (naziv matičnog područja, matičnog ureda, ispostave i županijslcog ureda) u godini pod rednim brojem_______". Mjesto, datum i potpis matičara.

32.4. Ako se nakon prestanka braka jedan od roditelja vrati na prezime prije zaključenja braka u maticu rođenih djece istog roditelja u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Majka (otac) djeteta, po prestanku braka s _________ izjavom pred matičarem vratila (o) prezime prije zaključenja braka, koje glasi________ . Upis izvršen na temelju službene obavijesti o upisu u maticu rođenih za majku (oca) ___________ (naziv županijskog i matičnog ureda). Broj, datum i potpis rnatičara.

32.5. Promjena spola kao izmjena podataka u temeljnom upisu upisuje se u maticu rođenih na temelju rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda. Rješenje o upisu promjene spola u maticu rođenih donosi se na temelju odgovarajuće medicinske dokumentacije.

33.1. Podatak o državljanstvu djeteta matičar upisuje na temelju odgovarajućih isprava o državljanstvu roditelja kod stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom odnosno na temelju rješenja nadležnog tijela državne uprave kod stjecanja državljanstva djeteta prirođenjem.

33.2 Ako su roditelji djeteta strani državljani, podatak o državljanstvu djeteta upisuje se na temelju odgovarajućih isprava (putne isprave), a kod različitog državljanstva roditelja podatak o državljanstvu djeteta upisuje se na izričit zahtjev odnosno na temelju zajedničke izjave roditelja ili izjave roditelja koji je prijavio činjenicu rođenja. U tom slučaju u rubriku "Primjedbe" upisuje se bilješka: "Državljanstvo djeteta upisano na temelju izjave roditelja. "

33.3 O naknadnom stjecanju ili prestanku hrvatskog državljanstva podaci se upisuju u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" s naznakom mjesta upisa u knjigu državljana. O prestanku hrvatskog državljanstva u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se osnov po kojem je došlo do prestanka državljanstva, naziv odluke, broj i datum odluke i naziv tijela državne uprave koje je odluku donijelo. Pritom se upisuje bilješka "Hrvatsko državljanstvo stečeno-prestalo _________ (naziv odluke, broj, datum i naziv tijela državne uprave o stjecanju ili prestanku hrvatskog državljanstva). "

III MATICA VJENČANIH

34. Prijavu o namjeri zaključenja braka ženik i nevjesta podnose matičaru koji vodi maticu vjenčanih za matično područje na kojem žele zaključiti brak. Prijava se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik.

35.1. U rubriku predviđenu za upisivanje prezimena ispisuje se prezime koje ženik i nevjesta imaju u trenutku zaključenja braka.

35.2. Izjava ženika i nevjeste o njihovom prezimenu nakon zaključenja braka unosi se u odgovarajuću rubriku matice vjenčanih sukladno odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima. Npr. "Ženik i nevjesta sporazumjeli su se da svaki zadrži svoje prezime" ili "Ženik i nevjesta sporazumjeli su se, da kao zajedničko prezime uzimaju prezime (ženika ili nevjeste)" ili "Ženik i nevjesta sporazumjeli su se da kao zajedničko prezime uzimaju oba njihova prezimena tako da novo prezime glasi:__________ " ili "Ženik i nevjesta sporazumjeli su se da nevjesta svojem prezimenu dodaje prezime ženika tako da novo prezime glasi:___________ " ili "Ženik i nevjesta sporazumjeli su se da ženik svojem prezimenu dodaje prezime nevjeste tako da novo prezime glasi: _____________."

35.3. U slučaju da se prezime ženika i nevjeste ili jednog od njih prije zaključenja braka sastoji od više riječi, matičar će ih prije davanja izjave o prezimenu nakon zaključenja braka, upozoriti na obvezu određivanja prezimena sukladno Zakonu o osobnom imenu

36. Ako je za zaključenje braka prethodno izdana dozvola nadležnog suda radi oslobođenja od bračne smetnje ili zabrane za zaključenje braka, u rubriku "Primjedbe" upisuje se: "Zaključenje braka__________ (osobno ime ženika ili nevjeste) dozvoljeno ___________ (naziv odluke, broj i datum, naziv i sjedište suda) zbog _________ (maloljetnost, krvno ili tazbinsko srodstvo, usvojenje, skrbništvo i sl ).

37. Kod zaključenja braka uz nazočnost punomoćnika odnosno sudskog ili drugog tumača ženika ili nevjeste, u odgovarajuću rubriku matice vjenčanih upisuje se osobno ime i prebivalište punomoćnika odnosno sudskog tumača. Ako se brak zaključuje preko punomoćnika, u rubriku "Primjedbe" matice vjenčanih unosi se bilješka: "Zaključenje braka preko punomoćnika ženika (ili nevjeste) _______(osobno ime punomoćnika) dozvoljeno odlukom matičara _____________ (broj i datum), ime i prezime matičara".

38 Ako se brak zaključuje uz nazočnost tumača (sudskog ili drugog tumača) u odgovarajuću rubriku upisuje se: "Brak je zaključen uz prisustvo tumača___________ (osobno ime tumača), jer je _________ (osobno ime ženika ili nevjeste) ____________ (glohonijem ili ne poznaje hrvatski jezik i sl).

39.1 Ženik i nevjesta te osobe čija je nazočnost pri zaključenju braka obavezna, potpisujkk se u maticu vjenčanih čitko ispisujući svoje osobno ime tintom koja se upotrebljava za upis u državne matice.

39.2. Ženik i nevjesta potpisuju se prezimenom koje su imali prije zaključenja braka.

39.3. Ako je brak zaključen preko punomoćnika, na mjesto određeno za potpis odsutnog ženika ili nevjeste potpisuje se punomoćnik. Npr. "Za____________ (osobno ime ženika ili nevjeste) punomoćnik ______________(osobno ime)".

39.4 Ako je pri zaključenju braka prisustvovao tumač, on se potpisuje ispod mjesta određenog za potpis svjedoka. Npr "Tumač ______________ (osobno ime) ".

40.1. Ako se upis u maticu vjenčanih obavlja na ternelju izvatka iz državne matice vjenčanih inozemnog tijela (članak 40. stavak 1. Zakona o državnim maticama), u rubriku "Primjedbe" upisuje se "Upis izvršen na temelju izvatka iz državne matice vjenčanih________ (naziv sjedište i država inozemnog tijela koje je ispravu izdalo, broj i datum izdavanja isprave) ". U rubriku "Mjesto zaključenja braka" upisuje se mjesto i država.

40.2. Kad na temelju izvatka iz državne matice vjenčanih inozemnog tijela nije vidljivo kojim se prezimenom bračni drugovi služe nakon zaključenja braka, odgovarajuća rubrika se ne popunjava. Ako se naknadno na temelju službene obavijesti iz inozemstva utvrdi odnosno dokaže prezime bračnih drugova nakon zaključenja braka, matičar će u rkkbriku "Naknadni upisi i bilješke" upisati: " Na temelju rješenja _________(naziv i sjedište tijela državne uprave, broj i datum rješenja), odobren je upis prezimena nakon zaključenja braka", a nakon toga u odgovarajuću rubriku matice vjenčanih upisat će prezime bračnih drugova.

41 Kad je postojanje braka utvrđeno odlukom suda, kao datum zaključenja braka upisuje se datum označen u sudskoj odluci. U rubriku "Primjedbe" unosi se bilješka: " Zaključenje braka upisano na temelju ___________ (naziv odluke, broj i datum i naziv i sjedište suda)".

42. O prestanku braka razvodom ili poništenjem, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Pravomoćnom presudom ___________(naziv i sjedište suda, broj i datum presude) brak je razveden (poništen). Brak j prestao dana ____________ (dan nastanka posljedica pravomoćne presude suda o razvodu odnosno poništenju braka)". Mjesto, datum i potpis matičara.

43.1. Ako je brak prestao smrću bračnog druga, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se "Bračni drug ___________ (osobno ime) umro dana _______ u _______. Brak prestao smrću. Činjenica smrti upisana u maticu umrlih__________ (naziv matičnog područja, matičnog ureda, ispostave i županijskug ureda) u godini _______ pod rednim brojem _________." Mjesto, datum i potpis matičara.

43.2. Ako je brak prestao zbog proglašenja nestalog bračnog druga umrlim ili činjenicom smrti bračnog druga dokazanom u sudskom postupku, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Bračni drug

_________(osobno ime) proglašen umrlim na temelju_________(naziv odluke, broj i datum odluke, naziv i sjedište suda). Brak prestao smrću ________ dana (kao dan prestanka braka upisuje se dan kojim je pravomoćnim rješenjem suda utvrđen kao dan smrti nestalog račnog druga " ili "Činjenica smrti bračnog druga __________ (osobno ime) utvrđena u sudskom postupku na temelju ________ (naziv odluke, broj i datum odluke, naziv i sjedište suda). Brak prestao smrću dana ________ (kao dan prestanka upisuje se dan kojim je pravomoćnim rješenjem suda utvrđen kao dan smrti bračnog druga)".

44. Ako su bračni drugovi promijenili osobno ime ili samo prezime ili samo ime nakon zaključenja braka, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "Bračni drug ______ (osobno ime) osobno ime (ili prezime ili ime) _______ promijenio u _______ (osobno ime ili prezime ili ime) rješenjem _______(naziv i sjedište županijskog odnosno gradskog kreda, broj i datum rješenja). Novim osobnim imenom bračni se drug koristi od dana ________(dan upisa promjene upisa osobnog imena u maticu rođenih). Upis izvršen na temelju izvatka iz matice rođenih za__________(osobno ime bračnog druge)". Mjesto, datum i potpis matičara.

IV. MATICA UMRLIH

45.1. Činjenica smrti upisuje se u maticu umrlih na te melju usmene ili pismene prijave ili na temelju odluke nadležnog tijela. O usmenoj prijavi matičar sastavlja zapisnik. Uz prijavu činjenice smrti obavezno se prilaže potvrda o smrti koju izdaje ovlašteni zdravstveni djelatnik (mrtvozornik) odnosno zdravstvena ustanova, ako je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi.

45.2. Rubrike matice umrlih za koje se podaci nisu mogli pribaviti i utvrditi ne popunjavaju se, a u rubriku "Primjedbe" upisuje se bilješka da su ti podaci nepoznati.

45.3. Ako je činjenica smrti prijavljena usmeno, prijavitelj potpisuje prijavu koju prethodno ispisuje matičar, a ako je smrt prijavljena pismeno, u rubriku "Primjedbe" unosi se bilješka: "Upisano na temelju prijave _________(naziv i adresa prijavitelja, broj i datum prijave) ".

45.4. Ako se činjenica smrti upisuje u maticu umrlih matičnog područja gdje se umrli sahranjuje radi toga što je činjenica smrti nastupila u prometnom sredstvu u kretanju, mjestu prometne ili druge nesreće za koje je matično područje odnosno mjesto smrti neodredivo, podatak o mjestu smrti se ne popunjava. Na isti način se postupa kod upisa u maticu umrlih proglašenja nestalih osoba umrlim, odnosno sudskom dokazivanju činjenice smrti ukoliko u odluci suda nije naznačeno mjesto smrti.

46.1. Ako se činjenica smrti upisuje u maticu umrlih u Republici Hrvatskoj na temelju izvatka inozemnog tijela (članak 40. stavak 1. Zakona o državnim maticama), u rubriku "Primjedbe" upisuje se: "Upis izvršen na temelju izvatka iz matice umrlih_________(naziv, sjedište i država inozemnog tijela, broj i datum isprave)". U rubriku predviđenu za upisivanje mjesta smrti upisuje se mjesto i država.

46.2. Ako isprava inozemnog tijela ne sadrži sve podat ke koji se upisuju u maticu umrlih, a umrla osoba je upisana u druge državne matice u Republici Hrvatskoj, matičar je po službenoj dužnosti obavezan pribaviti potrebne podatke i upisati ih u maticu umrlih.

47 Ako se činjenica smrti ili drugi podaici temeljnog upisa činjenice smrti upisuju u maticu umrlih na temelju rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda (članak 27. i 36. Zakona o državnim maticama), u rubriku "Primjedbe" upisuje se "Upis izvršen na temelju rješenja __________ (naziv i sjedište županijskog odnosno gradskog ureda, broj i datum rješenja.).

48.1. Ako se činjenica smrti upisuje u rnaticu umrlih na temelju odluke sada donesene prema Zakonu, o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti ("Narodne novine", broj 10/74), u maticu umrlih upisuju se podaci iz sudske odluke, a u rubriku "Primjedbe" upisuje se: "Upis izvršen na temelju pravomoćnog rješenja ________ (naziv i sjedište suda, broj i datum odluke) ".

48.2. Ako odluka suda ne sadrži sve podatke koji se upisuju u maticu umrlih, a umrla osoba je upisana u druge državne matice u Republici Hrvatskoj, matičar je po službenoj dužnosti obavezan pribaviti potrebne podatke i upisati ih u maticu umrlih.

48.3. Ako sud ukine svoju odluku o proglašenju nestale osobe umrlom, upis se precrtava dijagonalnom linijorn a u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se: "_____(naziv odluke, broj i datum i naziv i sjedište suda) ukinuta ______ (naziv odluke, broj i datum i naziv i sjedište suda)". Mjesto, datum i potpis matičara.

48.4. Ako je rješenje o proglašenju nestale osobe za umrlu preinačeno, u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se da je odnosna odluka preinačena, naziv i sjedište suda, broj i datum odluke kao i promjene izvršene u podacima temeljnog upisa.

49.1. Činjenica smrti nepoznate osobe upisuje se u maticu umrlih na temelju zapisnika o nalasku leša. Rubrike određene za unošenje osobnih podataka ne popunjava se a u rubriku "Primjedbe" upisuje se: "Dana _______ godine _________ nađen je u _________ leš nepoznate muške (ženske) osobe, stare približno _________ godina, oči ________ , visina _______ cm. Umrli (la) je sahranjen (a) u ________.

Upis je izvršen na temelju zapisnika o nalasku leša (naziv i sjedište nadležnog tijela, broj i datum zapisnika)"

49.2. Ako se naknadno ustanovi identitet osobe čiji je leš nađen, upis podataka u odgovarajuće rubrike obavlja se na temelju rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda (članak 36. Zakona o državnim maticama) U rubriku "Naknadni upisi i bilješke" upisuje se "Upis izvršen na temelju rješenja (naziv i sjedište županijskog odnosno gradskog ureda, broj i datum rješenja". Mjesto, datum i potpis matičara.

50.1. Matičar kojem je prijavljena činjenica smrti, dužan je dostaviti nadležnom sudu smrtovnicu s potrebnim podacima o umrlom, njegovoj imovlni i nasljednicima radi pokretanja ostavinskog postupka.

50.2. Smrtovnica se sastavlja po službenoj dužnosti na propisanom obrascu, a dostavlja se sudu i kad umrli nije ostavio imovine.

50.3. Ako matičar kojem je prijavljena činjenica smrti nije mogao pribaviti potrebne podatke za popunjavanje smrtovnice, dostavit će sudu izvadak iz matice umrlih i izvijestiti ga o razlozima zbog kojih nije mogao sastaviti smrtovnicu. Matičar će navesti sve okolnosti i činjenice ko je bi mogle koristiti sudu za provođenje ostavinske rasprave.

50.4. U tom slučaju će, na zahtjev suda, smrtovnicu sastaviti onaj matičar koji je u mogućnosti pribaviti podatke.

V. ČUVANJE DRŽAVNIH MATICA I SPISA I UVID U DRŽAVNE MATICE

51.1. Svi spisi koji su upotrijebljeni pri upisu u državne matice (prijave upisa, zapisnici, odluke i druga pismena) smatraju se spisima trajne vrijednosti.

51.2 Za spise državnih matica osniva se matični arhiv i vodi posebni urudžbeni zapisnik. Pismena se, prema vrsti državnih matica i godini u kojoj su upisi izvršeni, stavljaju u posebne omote i slažu kronološkim redom prema rednim brojevima upisa.

51.3. Spisi koji se odnose na ranije temeljne upise ulažu se u spise temeljnog upisa, a ako ne postoji arhiva spisa temeljnog upisa iz ranijih godina ovi se spisi posebno odlažu u omot.

52 Državne matice i spisi na temelju kojih je izvršen upis u državne matice moraju se čuvati u specijalnim ormarima kako bi se sačuvali od zloporabe, uništenja odnosno oštećenja

53.1. Ako matičar dozvoli uvid u državne matice ili spise na temelju kojih se obavlja upis u državne matice, dužan je biti nazočan obavljanju uvida i osigurati uvid samo za određenu činjenicu odnosno određeni podatak

53.2. Uvid u državne matice dopustit će se osobi na koju se podaci odnose, članovima uže obitelji, usvojitelju odnosno skrbniku, a drugoj osobi uvid će se dopustiti po prethodno utvrđenom na zakonu zasnovanom pravnom interesu.

53.3. Uvid u spise i rješenja na temelju kojih je izvršen upis u državne matice dopustit će se osobama koje imaju neposredan i na zakonu zasnovan pravni interes.

VI. NAČIN SASTAVLJANJA ZAPISNIKA O NALASKU DJETETA

54.1. Nadležno tijelo državne uprave dužno je o nalasku novorođenog djeteta, čiji su roditelji nepoznati, sastaviti zapisnik odmah, a najkasnije idućeg dana.

54.2. Zapisnik o nalasku djeteta sastavlja se u tri primjerka i sadrži: osobno ime i adresu stanovanja osobe koja je našla dijete odnosno prijavila nalazak djeteta, naziv mjesta, vrijeme i okolnosti pod kojim je dijete nađeno, spol i vjerojatnu starost, posebne tjelesne znake, opis odijela i ostalih stvari koje su kod djeteta nađene, naziv ustanove ili podatke o osobi kod koje je dijete smješteno, kao i izjave svjedoka koji su prisustvovali nalasku djeteta ili im je u vezi s nalaskom djeteta nešto poznato.

54.3. Ako zapisnik o nalasku djeteta nije sastavilo tijelo državne uprave nadležno za poslove skrbništva, jedan primjerak zapisnika o nalasku djeteta dostavlja se tom tijelu radi donošenja rješenja o upisu činjenice rođenja u maticu rođenih.

54.4. Ako je zapisnik o nalasku djeteta sastavio matičar, dostavit će jedan primjerak zapisnika nadležnom županijskom odnosno gradskom uredu na čijem je području dijete nađeno, a drugi primjerak tijelu državne uprave nadležnom za poslove skrbništva. U tom slučaju, uz dostavljeno rješenje tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva o upisu činjenice rođenja u maticu rođenih, ne dostavlja se zapisnik o nalasku djeteta.

VII. IZVACI IZ DRŽAVNIH MATICA I POTVRDE

55.1. Na temelju podataka koji su upisani u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde (članak 42. Zakona o državnim maticama), kao isprave trajne vrijednosti.

55.2. Izvaci i potvrde iz državnih matica izdaju se na propisanim obrascima.

55.3. Sve izvršene ispravke grešaka u državnim maticama koje su upisane (do zaključenja upisa) u rubriku "Primjedbe" odnosno (nakon zaključenja upisa) u rubriku "Naknadni upisi i bilješke" ne iskazuju se u izvacima i potvrdama iz državnih matica već se u odgovarajućim rubrikama izvadaka i potvrda iskazuju ispravljeni podaci.

56.1. Izvadak iz državne matice sadrži podatke koji su upisani u određenu državnu maticu do vremena izdavanja izvatka. Podaci na izvatku iz državne matice iskazuju se sukladno upisapim podacima u odgovarajuće rubrike državne matice i izvršenim naknadnim upisima i bilješkama. Iznimno, na izvatku i potvrdi iz državne matice, važeći JMBG uvijek se iskazuje u odgovarajućoj rubrici izvatka odnosno potvrde, neovisno o tome što je u državnu maticu upisan kao naknadni upis.

56.2. Na izvatku iz državne matice ne upisuje se bilješka iz rubrike "Primjedbe" o nepoznatom ili nepopunjenom podatku koji je naknadno upisan u odgovarajuću rubriku državne matice, a o čemu postoji bilješka u rubrici "Naknadni upisi i bilješke"

56.3. Iznimno, u izvatku iz matice rođenih za dijete usvojeno sa srodničkim učinkom ne iskazuju se podaci iz matice rođenih o prirodnim roditeljima djeteta, ako su oni poznati. Izvadak iz matice rođenih za dijete usvojeno sa srodničkim učinkom izdaje se sukladno podacima u matici rođenih osim onih podataka za koje je i ovim naputkom utvrđeno da se ne iskazuju (podaci u zagradama - točka 27. naputka).

57.1. Potvrde iz državnih matica mogu se izdavati o pojedinim činjenicama ili o pojedinim podacima upisanim u državnu maticu.

57.2. Potvrde o pojedinim činjenicama (rođenju, zaključenju braka ili smrti) sadrže podatke o tim činjenicama upisanim u državne matice s iskazanim posljednjim važećim promjenarika podataka o tim činjenicama do vremena izdavanja potvrde. Promijenjeni podaci iskazuju se na potvrdi u rubrici "Primjedbe i naknadni upisi".

57.3. Na potvrdama se ne ispisuju bilješke matičara iz rubrike "Primjedbe" o radnjama tijekom upisa koje je matičar dužan ubilježiti u državnoj matici, kao što su:

- podaci o prijavitelju,

- osnov za izvršenje upisa ako nije izvršen po prijavi,

- o pročitanom upisu,

- o uskrati potpisa,

- podaci o tumaču,

- punomoćniku (ženika ili nevjeste) kod zaključenja braka,

- odobrenje zaključenja braka odlukom suda,

- odobrenje zaključenja braka putem punomoćnika,

- bilješka o nepoznatim roditeljima ili o nađenom djetetu,

- bilješka o priznanju očinstva data do zaključenja upisa,

- bilješka o načinu određivanja osobnog imena ili JMBG-a,

- bilješka o drugim nepoznatim podacima za temeljni upis do zaključenju upisa i dr.

57.4. Druge potvrde iz državnih matica mogu se izdavati na zahtjev stranke o pojedinim podacima o osobnim stanjima građana koje proizlaze iz tih podataka.

58.1 Prilikom izdavanja izvadaka i potvrda iz državnih matica, matičar će u istim precrtati nepopunjene rubrike koje ne postoje ili nisu popunjene niti u državnoj matici, a u rubrikama predviđenim za upisivanje primjedbi, naknadnih upisa i bilješki precrtat će one dijelove izvatka ili potvrde odnosno rubrike koje nisu do kraja popunjene podacima u državnoj matici.

58.2. Za osobu koja je u trenutku izdavanja potvrde o činjenici rođenja u braku, potvrda se izdaje na prezime upisano u matici rođenih s naknadnom bilješkom o zaključenom braku i prezimenom uzetim pri zaključenju braka. Ako je brak prestao, u potvrdi se unosi bilješka o prestanku braka. Ako je osoba zaključivala brak više puta, potvrda sadrži podatke o posljednjem zaključenom braku.

VIII. TEMELJNI UPISI ČINJENICA NASTALIH U INOZEMSTVU

59.1. Temeljni upisi činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti hrvatskih državljana nastalih u inozemstvu upisuju se u državne matice u Republici Hrvatskoj na temelju izvatka iz državne matice inozemnog tijela.

59.2. Izvadak iz državne matice inozemnog tijela mora biti sastavljen na propisanom obrascu sukladno odredbama međunarodnih konvencija (za države potpisnice) odnosno sukladno propisima države u kojoj je izvadak izdan.

59.3. Na izvatke iz državne matice dostavljene iz inozemstva koji nisu sastavljeni sukladno međunarodnim konvencijama primjenjuju se propisi o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu.

59.4. Izvadak iz državne matice inozemnog tijela dostavlja stranka koja zahtijeva upis.

59.5. U slučaju postojanja međunarodnih ili međudržavnih sporazma o obvezi inozemnih tijela za dostavu izvadaka iz državnih matica, putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu, matičar obavlja upis u odgovarajuću državnu maticu po službenoj dužnosti.

59.6. Nakon izvršenog temeljnog upisa na temelju izvatka inozemnog tijela matičar dostavlja odgovarajuće službene obavijesti nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i stranci. Ako je upis izvršen po službenoj dužnosti, obavijest o izvršenom upisu dostavlja se nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, putem Ministarstva vanjskih poslova.

59.7. Temeljni upis činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti na temelju izvatka inozemnog tijela upisuje se u državnu maticu isključivo s podacima navedenim u izvatku.

59.8. Prijenos upisa činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti sukladno članku 49. stavak 2. i 3. Zakona o državnim maticama upisuje se u odgovarajuću državnu maticu isključivo s podacima naznačenim u javnoj ispravi. Kod prijenosa upisa u državnu maticu, u rubriku "Primjedbe" upisuje se: "Prijenos upisa izvršen s podacima postojećim do dana __________(datum izdavanja isprave iz koje su podaci prepisani). Prijenos upisa odobren rješenjem _________ (naziv i sjedište županijskog odnosno gradskog ureda, broj i datum rješenja)." Ova bilješka iz rubrike "Primjedbe" iskazuje se na izvatku i potvrdi.

59.9. Dopuna podataka temeljnog upisa činjenice nastale u inozemstvu, bez obzira da li su podaci poznati u trenutku izvršenja temeljnog upisa ili nakon toga, obavlja se sukladno odredbama Zakona o državnim maticama koje se odnose na naknadne upise.

60.1. Iznimno, činjenica rođenja nastala u inozemstvu može se upisati u maticu rođenih na temelju rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda, pod uvjetom da izvadak iz matice rođenih inozemnog tijela nije predočila stranka odnosno nije dostavljen po međunarodom ili međudržavnom ugovoru.

60.2. Postupak za upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu provodi se sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku na temelju dokaza koje predloži stranka, a činjenice se utvrđuju sukladno odredbama Zakona o državnim maticama. Podaci za temeljni upis utvrđuju se prema stanju tih podataka u vrijeme nastanka činjenice rođenja.

IX. OBNAVLIANJE DRŽAVNIH MATICA

61.1. Ako je jedan primjerak državne matice uništen ili nestao, obnovit će se prepisivanjem drugog primjerka državne matice. Na prvoj unutarnjoj stranici prijepisa označava se da je državna matica prepisana i navode se podaci državne matice (vrsta matice, mjesto za koje se vodi, prepisane stranice i redni brojevi upisa). Ovu bilješku ovjerava potpisom i pečatom nadležni županijski odnosno gradski ured.

61.2. Prepisivanje državnih matica obavit će se istim redom kojim su izvršeni upisi u državne matice koje se prepisuju.

61.3. Iz državne matice koja se prepisuje, unijet će se u njen prijepis podaci predviđeni Zakonom o državnim maticama i ovim naputkom.

61.4. Ako u državnoj matici koja se prepisuje nema svih podataka, rubrike za koje podaci nedostaju ne popunjavaju se.

62.1. Ako su oba primjerka državne matice uništena ili nestala, nadležni županijski odnosno gradski ured određuje prema potrebi (u pravilu za novija godišta) rješenjem obnavljanje uništenih ili nestalih matica, kao i postupak i rok do kojeg će se provesti obnavljanje.

62.2. Rješenje o obnavljanju državnih matica objavljuje se na uobičajeni način, a može se objaviti i u dnevnom tisku. Oglasom će se pozvati građani da u određenom roku podnesu prijavu za obnavljanje upisa i dadu podatke i dokaze kojima raspolažu.

63.1. Prijavu za upis u obnovjenu maticu rođenih dužne su podnijeti punoljetne osobe koje su bile upisane u uništenoj ili nestaloj državnoj matici. Za maloljetne osobe prijavu su dužni podnijeti njihovi roditelji, usvojitelji ili skrbnik, a ako ovih nema njihovi srodnici ili osobe kod kojih se nalaze na odgoju. Za umrle osobe prijavu su dužni podnijeti roditelji, a ako tih nema njihovi srodnici.

63.2. Prijavu za upis u obnovljenu maticu vjenčanih dužni su podnijeti bračni drugovi čiji je brak bio upisan u uništenu ili nestalu državnu maticu. Prijavu mogu podnijeti i njihova djeca, njihovi srodnici ili druge osobe.

63.3. Prijavu za upis u obnovljenu maticu umrlih osoba koje su bile upisane u uništenu ili nestalu državnu maticu, dužni su podnijeti roditelji, bračni drug, njihova djeca, njihovi srodnici ili druge osobe.

64. Prijava za upis činjenica rođenja, zaključenja braka ili smrti u obnovljenu državnu maticu sadrži u prvom dijelu podatke koji su potrebni za upis, a u drugom dijelu dokaze kojima se potvrđuju navodi u prijavi (npr. izvaci iz državnih matica, i druge javne isprave iz kojih je vidljivo da je određena činjenica rođenja, zaključenja braka ili smrti bila upisana u državnu maticu).

65.1. Upisi u državnu maticu koja se obnavlja obavljaju se na propisanom obrascu.

65.2. Upis činjenice rođenja, zaključenja braka ili smrti obavlja se na temelju rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda, u pravilu, kronološkim redom, po datumima kako su se odnosne činjenice dogodile. Upis se obavlja za godinu u kojoj je odobren rješenjem nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda.

65.3. Podaci temeljnih upisa unose se u odgovarajuće rubrike prema propisima koji vrijede za vođenje državnih matica.

65 4. Prezime i ime osobe koja se upisuje unosi se u odgovarajuću rubriku prema stanju koje je postojalo u vrijeme nastanka određene činjenice. Sve kasnije promjene osobnog imena upisuju se u rubriku "Naknadni upisi i bilješke".

65.5. U rubriku "Primjedbe" upisuje se broj i datum rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda: Npr. "Upis izvršen na temelju rješenja __________ (naziv i sjedište županijskog odnosno gradskog ureda, broj i datum rješenja)"

65.6. Temeljni upis potpisuje samo matičar, a prostor predviđen za potpis prijavitelja ostaje nepopunjen.

65.7 U rubriku "Naknadni upisi i bilješke" unose se činjenice i podaci kronološkim redom, po datumima kako su se odnosne činjenice događale.

66.1. Na prvoj naslovnoj stranici obnovljene državne matice stavlja se službena bilješka: "Matica rođenih (vjenčanih ili umrlih) za __________(naziv mjesta) ___________ (matično područje) iz godine _________ uništena je (ili nestala). Rješenjem _________ (naziv i sjedište županijskog odnosno gradskog ureda, broj i datum rješenja) određeno je obnavljanje državne matice".

66.2. Nakon završenog postupka obnavljanja, državne matice se ovjeravaju službenom bilješkom: "Upisi od rednog broja jedan do broja ___________izvršeni su u postupku obnavljanja državne matice koji je trajao od ________ do ________ godine". Bilješku ovjerava nadležni županijski odnosno gradski ured i matičar svojim potpisom i pečatom

67.1. Obnovljena državna matica stavlja se na uvid građanima i to se objavljuje na uobićajeni način (putem sredstava javnog priopćavanja).

67.2. U roku 30 dana od dana objave građani imaju pravo staviti prigovor na podatke upisane u obnovljenu državnu maticu kako za sebe tako i za druge osobe, ako za to imaju pravni interes.

67.3. Prigovor se podnosi nadležnom županijskom odnosno gradskom uredu koji je dužan po njemu postupiti i donijeti rješenje.

68.1. Ako se nakon obnavljanja ustanovi da u državnu maticu nije upisana činjenica rođenja, zaključenja braka ili smrti koja je bila upisana u uništenoj odnosno nestaloj državnoj matici, nadležni županijski odnosno gradski ured, na zahtjev stranke, donosi rješenje o upisu tih činjenica u obnovljenu državnu maticu. U rubriku "Primjedbe" stavlja se bilješka: " Upis obnovljen na temelju rješenja ________ (naziv i sjedište županijskog odnosno gradskog ureda, broj i datum rješenja)".

68.2. Upis iz stavka 1. ove točke unosi se na slijedeću stranu obnovljene državne matice i dobiva redni broj koji je nastavak broja posljednjeg izvršenog upisa.

69.1. Osobe koje su prije obnavljanja matice rođenih upisane u maticu rođenih kao naknadni upis u mjestu prebivališta, o čemu se vodi posebna evidencija (privremeni upis), upisat će se u obnovljenu maticu rođenih po službenoj dužnosti, a naknadni upis će se poništiti i o tome izvijestiti stranka otpravkom rješenja o poništenju privremenog upisa činjenice rođenja.

69.2. Za osobe koje su prije obnavljanja matice vjenčanih postojanje braka utvrdile u sudskom postupku, izvršeni upis zaključenja braka po presudi suda ne prenosi se u obnovljenju maticu vjenčanih.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

70. Odluke inozemnih sudova u bračnim stvarima, u stvarima odnosa roditelja i djece ili usvojenja kao i druge odluke inozemnih sudova odnosno drugih inozemnih tijela koje se odnose na osobno stanje hrvatskih državljana, upisat će se u državne matice u Republici Hrvatskoj samo ako su priznate rješenjem nadležnog suda u Republici Hrvatskoj.

71. Danom početka primjene ovog naputka prestaje važiti Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i načina upisa usvojenja ("Narodne novine", broj 47/75 i 46/79).

72. Ovaj naputak stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 223-01 /93-01 /24

Urbroj : 515-04-02/ 1-93-1

Zagreb, 15. studenoga 1993.

Ministar uprave

Jurica Malčić, v. r