Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 18. točke 3) i članka 67. točke 8) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 28. studenoga 1993. godine donio je

ODLUKU

o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

I.

Banka se može koristiti sredstvima obvezne rezerve, kod Narodne banke Hrvatske za pokriće sredstava koja nedostaju na njezinom žiro-računu u smislu članka 30. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93. i 89/93.).

Banka se koristi sredstvima obvezne rezerve ako nakon prijema i obrade naloga za plaćanje s računa banke sukladno članku 25. stavku 1. i 2. Zakona o platnom prometu u zemlji nema pokrića na računu banke za naloge koje izdaju drugi na teret njezinog računa za naplatu štednje i tekućih računa građana, naloga s temelja uključenja i isključenja sredstava deponenata u račun banke te, iznimno, naloga banke za vraćanje prekonoćnih kredita.

II.

Sredstvima obvezne rezerve, u smislu točke I. ove Odluke banka se može koristiti neprekidno ili s prekidima najviše deset radnih dana u mjesecu. Ako se banka koristi sredstvima obvezne rezerve duže od 10 dana u mjesecu banka je nelikvidna i prema njoj se poduzimaju mjere prema Odluci o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama.

Sredstva obvezne rezerve koriste se po nalogu Zavoda za platni promet Hrvatske.

III.

Banci koja koristi obveznu rezervu ne mogu se odobravati krediti iz primarne emisije, osim kredita za održavanje dnevne likvidnosti. Banka koja koristi obveznu rezervu ne može davati nikakve naloge na teret svog žiro-računa, osim naloga za isplate po štednim i tekućim, te žiro-računima građana u hrvatskim dinarima, sukladno Odluci o posebnom kreditu po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima ("Narodne novine", br. 61/91, 41/92, 60/92, 73/92, 81/92, 91/92, i 10/93.) i naloga za vraćanje prekonoćnih kredita.

Ako se banka u jednom danu koristila obveznom rezervom u iznosu većem od 15% izdvojenih sredstava radi uspostavljanja i održavanja svoje dnevne likvidnosti, banka sedam radnih dana od dana kad je prestala koristiti obveznu rezervu ne može Zavodu za platni promet podnositi naloge za davanje kredita niti obavljanje drugih plasmana.

Pod kreditima i drugim plasmanima. u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se plasmani propisani Odlukom o metodologiji utvrđivanja ukupnih plasmana banaka ("Narodne novine", br. 53/91.), međubankarski plasmani i plasmani u blagajničkim zapisima Narodne banke Hrvatske.

Izuzetno od točke III. stavka 2. banka može izdvojiti obveznu rezervu kod Narodne banke Hrvatske, ali samo do visine sredstava na žiro-računu banke utvrđene na kraju prethodnog dana.

Radnim danom, u smislu ove odluke, smatra se i subota.

IV.

O korištenju sredstava obvezne rezerve u smislu oveodluke Zavod za platni promet istog dana izvješćuje Narodnu banku Hrvatske.

V.

Istodobno s korištenjem obvezne rezerve banke, u smislu ove Odluke, Zavod za platni promet izdaje nalog za vraćanje tih sredstava iz prvog idućeg priljeva sredstava na žiro-račun banke, nakon što banka nadoknadi sredstva koja nedostaju na njenom žiro-računu u smislu članka 30. stavak 2. Zakona o platnom prometu u zemlji, nakon podmirenja obveze banke po kreditima po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima (prema Odluci o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima "Narodne novine", br. 61/91, 41/92, 60/92, 73/92, 81/92, 91/92. i 10/93.) i nakon što banka vrati sredstva prekonoćnih kredita dobivenih od banaka posredstvom Tržišta novca.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti ("Narodne novine", br. 73/91, 51/93. i 92/93.).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O.br. 185/93.

Zagreb. 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.