Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 44. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93 i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. donio je

ODLUKU

o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu

I.

Narodna banka Hrvatske odobrit će domaćoj pravnoj osobi da potraživanje iz inozemstva naplati u efektivnom stranom novcu, uz uvjet da je nastupila nemogućnost ili znatno otežanje naplate iz inozemstva ili da priroda posla zahtijeva da se naplata ostvari u efektivnom stranom novcu.

Odobrenje iz stavka 1. ove točke izdaje se pojedinačno za svaku naplatu, a može se dati i za određeno razdoblje, ali ne duže od jedne godine. U zahtjevu za odobrenje moraju se navesti razlozi i pružiti dokazi zbog kojih se potraživanje iz inozemstva ne može naplatiti putem banaka.

Potraživanje u inozemstvu po osnovi izvoza robe i usluga do svote od 20.000 USD mjesečno, domaća pravna osoba može naplatiti u efektivnom stranom novcu bez odobrenja Narodne banke Hrvatske iz stavka 1. i 2. ove točke.

II.

Narodna banka Hrvatske može domaćoj pravnoj osobi, koja je registrirana za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa, uz uvjet da je s ovlaštenom bankom sklopila ugovor o preuzimanju efektivnog stranog novca, dati odobrenje da prodanu robu odnosno pruženu uslugu naplati u efektivnom stranom novcu i to:

1) domaćoj pravnoj osobi koja u slobodnim carinskim prodavaonicama prodaje domaću i stranu robu - od domaćih i stranih fizičkih osoba;

2) domaćoj pravnoj osobi koja s konsignacijskih skladišta prodaje stranu robu - od stranih fizičkih osoba;

3) domaćoj pravnoj osobi koja se bavi opskrbom stranih zrakoplova i brodova gorivom i mazivom te poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, tehničkim materijalom i drugom potrošnom robom - od stranih osoba;

4) domaćoj pravnoj osobi koja pruža usluge u međunarodnom robnom i putničkom prometu, koja kao agent, neposredno ili preko putničkih turističkih agencija, prodaje putničke i robne vozne isprave za račun stranih osoba koje zastupa - od stranih osoba;

5) domaćoj pravnoj osobi koja se kao agent, bavi opskrbom stranih brodova gorivom i mazivom, poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, tehničkim materijalom i drugom potrošnom robom - od stranih osoba;

6) domaćoj pravnoj osobi koja kao agent, pruža usluge stranim brodovima pri prihvatu i otpremi tih brodova u domaćim lukama - od stranih osoba.

III.

Efektivni strani novac naplaćen prema točki I. i II. ove Odluke, domaća pravna osoba predaje odmah, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana naplate, ovlaštenoj banci za poslove s inozemstvom, radi odobrenja deviznom računu, prema Uputi o načinu provedbe Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom.

Domaća pravna osoba može, u dogovoru s ovlaštenom bankom, efektivni strani novac naplaćen prema točki I. ove Odluke, prodati banci bez polaganja na devizni račun.

IV.

Narodna banka Hrvatske može domaćoj pravnoj osob iz točke II. stavak 1. odredaba pod 1). 2) i 4) ove Odluke dat odobrenje da u svojoj blagajni drži efektivni strani novac najviše do 5% od dnevnog prometa u prodavaonici, radi vraćanja ostatka novca kupcu u manjim apoenima.

Odobrenje iz ove točke može se dati na temelju zahtjeva domaće pravne osobe, najduže za jednu godinu.

V.

Domaće pravne osobe koje pružaju usluge u međuna rodnom robnom i putničkom prometu i koje pružaju hitnu medicinsku pomoć, mogu na temelju odobrenja Narodne banke Hrvatske u svojoj blagajni držati efektivni stran novac u visini iznosa iz odobrenja, radi osiguranja iznosa potrebnog za službena putovanja u inozemstvo djelatnikta prijevoznog sredstva i za plaćanje drugih troškova u inozemstvu u svezi s prijevoznim sredstvom i robom.

Uz zahtjev za dobivanje odobrenja iz stavka 1. ove točke domaća pravna osoba prilaže i podatke o korištenon efektivnom stranom novcu u prethodnoj godini po osnov iz stavka 1. ove točke.

Djelatnici iz stavka 1. ove točke, prigodom službenoj putovanja u inozemstvo pravdaju kod carinskih tijela iznošenje efektivnog stranog novca putnim nalogom i potvrdom domaće pravne osobe u kojoj su naznačeni: ime i prezime djelatnika, iznos i vrsta efektivnog stranog novca koj se po osnovi iz tog stavka iznosi. Domaće pravne osobe su dužne voditi registar izdanih potvrda.

Odobrenje iz ove točke može se izdati na temelju za htjeva domaće pravne osobe i to najduže za jednu

godinu.

VI.

Naplata u efektivnom stranom novcu u smislu ove Odluke može se obavljati samo u konvertibilnim valutama.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 187/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.