Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz Republike Hrvatske iznositi čekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putničkom prometu s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 74. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točke 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93, 79l93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine donio je

ODLUKU

o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz Republike Hrvatske iznositi čekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putničkom prometu s inozemstvom

I.

U okviru svote od 2.000 njemačkih maraka koje domaće fizičke osobe, kao devizu, mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom temeljem Odluke o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom ("Narodne novine", broj 99/93), domaće fizičke osobe mogu, po izboru, iznositi i čekove koji glase na stranu valutu, uz predočenje dokaza da su čekovi izdani temeljem kupljenih deviza od ovlaštene banke ili po osnovi sredstava s deviznog računa ili deviznog štednog uloga.

II.

Domaće fizičke osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznositi iz Republike Hrvatske čekove koji glase na stranu valutu u svoti većoj od 2.000 njemačkih maraka, ali samo radi plaćanja robe i usluga u inozemstvu uz predočenje dokaza izdanog od ovlaštene banke, da su čekovi izdani na teret deviznog računa ili deviznog štednog uloga ili da su čekove kupili kod ovlaštene banke.

III.

Uz zahtjev za izdavanje čekova radi plaćanja u inozemstvo prema toč. II. ove Odluke, domaće fizičke osobe prilažu profakturu strane osobe prodavatelja robe ili izvršitelja usluge.

U ispravi koju izdaje, radi iznošenja čekova prema toč II. ove Odluke, banka je dužna naznačiti da su čekovi izdani radi plaćanja u inozemstvo.

Domaća osoba kojoj su u ovlaštenoj banci izdani čekovi radi plaćanja u inozemstvu prema ovoj Odluci, dužna je u roku od 60 dana od dana izdavanja čekova podnijeti banci dokaze da su čekovi korišteni radi plaćanja robe i usluga u inozemstvo.

Ovlaštena banka, koja je izdala čekove domaćoj fizičkoj osobi prema toć. II. ove Odluke, dužna je voditi posebnu evidenciju o izdanim čekovima, a isprave temeljem kojih je izdala čekove čuvati za potrebe tijela ovlaštenih za poslove kontrole.

IV.

Domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske čekove koji glase na stranu valutu radi transfera kapitala u inozemstvo samo uz posebno odobrenje Narodne banke Hrvatske u skladu sa člankom 36. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslosanja i prometu zlata.

V.

Domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvo, druge

vrijednosne papire koji glase na stranu valutu uz odobrenje Narodne banke Hrvatske.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 189/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.