Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o uvjetima i kriterijima za davanje odobrenja za Obavljanje pojedinih vrsta bankovnih poslova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93.) i

članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU

o uvjetima i kriterijima za davanje odobrenja za Obavljanje pojedinih vrsta bankovnih poslova

1. Ovom Odlukom Narodna banka Hrvatske određuje uvjete i kriterije za obavljanje pojedinih vrsta bankovnih poslova.

2. Banke temeljem odobrenja za rad izdatog od Narodne banke Hrvatske mogu obavljati bankovne poslove navedene u članku 3. stavak 1. točka 1. - 6. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93) osim platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom.

Štedionice temeljem odobrenja za rad mogu obavljati sve poslove navedene u članku 48. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93) bez ograničenja.

3. Visina kapitala banke je kriterij prema kojem će Narodna banka Hrvatske izdavati bankama odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom.

4. Narodna banka Hrvatske izdat će odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom u skladu sa Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) bankama čija visina osnivačkog kapitala prilikom osnivanja iznosi najmanje dvostruki minimalni propisani iznos osnivačkog kapitala.

Odobrenje iz prethodnog stavka vrijedi za banku godinu dana od upisa u sudski registar u kojem roku je dužna osigurati visinu jamstvenog kapitala tako, da iznosi najmanje trostruki minimalni propisani iznos osnivačkog kapitala.

5. Postojeće banke iz članka 57. Zakona o bankama i štedionicama koje su odobrenje za obavljanje platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom stekle prije stupanja na snagu Zakona o bankama i štedionicama mogu nastaviti obavljanje tih poslova pod uvjetom da osiguraju jamstveni kapital u slijedećim rokovima i visini:

- do 30. lipnja 1994. godine jamstveni kapital u dvostrukom iznosu od minimalno potrebnog kapitala za osnivanje banaka;

- do 31. prosinca 1994. godine jamstveni kapital u trostrukom iznosu od minimalno potrebnog kapitala za osnivanje banaka.

Bankama koje osiguraju jamstveni kapital u visini i rokovima iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske će rješenjem izdati novo odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom.

Bankama koje ne osiguraju jamstveni kapital u visini i rokovima iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske će rješenjem oduzeti odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom.

Rješenje o izdavanju novog odobrenja iz stavka 2. ove točke i rješenje o oduzimanju odobrenja iz stavka 3. ove točke. Narodna banka Hrvatske će dostaviti banci i nadležnom registarskom sudu.

6. Pored visine temeljnog odnosno jamstvenog kapitala Narodna banka Hrvatske će kao kriterij za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozmestvom uzimati u obzir i slijedeće kriterije:

- postojeću konkurenciju na tržištu financijskih usluga i potrebe gospodarstva i pučanstva za financijskim uslugama i

- opseg poslova koje postojeća banka već obavlja.

7. U slučaju osnivanja banke, koja će biti specijalizirana za obavljanje određenih bankovnih poslova, Narodna banka Hrvatske može izdati odobrenje za rad takve banke i na osnovi kriterija koji odstupaju od odredbi točke 4. ove Odluke.

8. Podružnicama inozemnih banaka Narodna banka Hrvatske će izdati odobrenje za rad bez ograničenja iz ove Odluke.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 191/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvetske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.