Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU

o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama

1. Banke i štedionice su dužne obujam svog poslovanja uskladivati tako da iznos jamstvenog kapitala iznosi najmanje 8% od ukupnog iznosa aktive i aktivnih izvanbilančnih stavaka banke odnosno štedionice raspoređenih i ponderiranih po stupnjevima rizika u skladu s ovom Odlukom.

2. Izvanbilančne stavke banke i štedionice u smislu ove Odluke su: izdane garancije, avali i drugi oblici jamstva na temelju kojih može doći do plaćanja, otvoreni nepokriveni akreditivi, odobreni neiskorišteni limiti na temelju okvirnih kredita.

3. Jamstveni kapital prema ovoj odluci je jamstveni kapital u visini utvrđenoj u skladu s Odlukom o utvrđivanju opsega pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica ("Narodne novine", broj l07/93).

4. Pod ukupnom aktivom i aktivnim izvanbilančnim stavkama, ponderiranim po stupnju rizičnosti podrazumijeva se njihovo knjigovodstveno stanje u apsolutnoj visini osim sredstava, plasmana i jamstava čija visina se određuje primjenom slijedećih pondera:

0% cijelog obujma - novčanih sredstava i depozita kod Narodne banke Hrvatske;

- vrijednosnih papira Republike Hrvatske i Narodne banke Hrvatske ;

- plasmana Republici Hrvatskoj i drugih plasmana pokrivenih jamstvom Republike Hrvatske do visine pokrića;

- stranih vrijednosnih papira izdanih ili pokrivenih jamstvom Vlade ili središnje banke jedne od zemalja članica OECD, Europske unije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke;

- garancija pokrivenih jamstvom Republike Hrvatske do visine pokrića;

- kredita akreditiva, garancija i drugih jamstava do iznosa pokrića depozitom ;

10% ukupnog obujma- stranih vrijednosnih papira izdanih od sljedećih međunarodnih razvojnih banaka: Europska investicijska banka (EIB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Inter američka razvojna banka (IDB) i Azijska razvojna banka (ADB);

20% ukupnog obujma - avansa mjenjačima;

50% ukupnog obujma - plasmana u vlastita osnovna sredstva i vlastite zalihe materijala;

- kredita fizičkim i pravnim osobama pokrivenih hipotekom;

- činidbenih garancija;

- vrijednosnih papira koji su osigurani hipotekom ili odgovarajućim jamstvom;

75% ukupnog obujma- kredita danih javnim poduzećima čiji osnivač je Republika Hrvatska;

200% ukupnog - svih kredita, drugih potraživanja i obujma jamstava onim korisnicima kredita za koje taj iznos prelazi 20% jamstvenog kapitala banke;

300% ukupnog - svih kredita i drugih jamstava danih dioničarima banke odnosno vlasnicima poslovnih udjela, koji imaju više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela s pravom glasa u Skupštini banke odnosno štedionice i osobama navedenim u čl. 23 st 1. i 2. Zakona o bankama i štedionicama

5. Banke i štedionice dužne su osigurati da ukupni iznos svih kredita, drugih potraživanja i preuzetih obveza prema jednom korisniku kredita i ukupni iznos svih velikih i najvećih kredita ne prelazi iznose odredene u članku 21. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93.).

6. Banke i štedionice su dužne izvješća o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka tromjesečja i prema godišnjem obračunu u roku 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg obračuna.

7. Narodna banka Hrvatske propisuje svojim naputkom način i obrasce za dostavljanje izvješća.

8. Prvo izvješće iz točke 6. ove Odluke banke i štedionice izrađuju prema stanju na dan 31 prosinca 1993. godine.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 192/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.