Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/82., 26/93. i 79/93.) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica

1. Ovom Odlukom određuju se pojedini oblici kapitala radi utvrđivanja opsega vlastitog kapitala banaka i štedionica.

2. Vlastiti kapital banaka i štedionica se sastoji iz temeljnog i dopunskog kapitala.

3. Jamstveni kapital sastoji se iz temeljnog i dopunskog kapitala koji ne prelazi iznos od 50% temeljnog kapitala.

4. Temeljni kapital sastoji se iz:

1) ukupnog iznosa kojeg je banka ostvarila emisijom vlastitih običnih i povlaštenih dionica, odnosno ulganjem poslovnih udjela;

2) kapitalske dobiti (dobit ostvarena po osnovi kupnje i prodaje vlastitih dionica odnosno poslovnih udjela);

3) rezervi banke formiranih u skladu s člankom 26. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93):

4) nerasporedene dobiti u dijelu za koji se ne predviđa isplata do slijedećeg godišnjeg obračuna banke;

Temeljni kapital iz točke 1) prethodnog stavka umanjuje se za vrijednost vlastitih običnih i povlaštenih dionica odnosno poslovnih udjela koje banka odnosno štedionica sama drži.

5. U slučaju iskazivanja jamstvenog kapitala u tijeku godine banke i štedionice uključuju u temeljni kapital dio tekuće dobiti za koju nakon godišnjeg obračuna banka odnosno štedionica predviđa raspored (unošenje) u temeljni kapital.

6. Temeljni kapital smanjuje se za gubitke banke odnosno štedionice.

7. U slučaju iskazivanja jamstvenog kapitala u tijeku godine banka odnosno štedionica smanjuje temeljni kapital za tekući gubitak.

8. Dopunski kapital sastoji se iz:

1) posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka utvrđenih u skladu s točkom 3. Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka ("Narodne novine", broj 107/93).

2) svih oblika uloga u banku ili štedionicu koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

a) služe za pokriće gubitaka u cijelosti nakon pokrića gubitaka na teret temeljnog kapitala;

b) mogu biti vraćeni ulagačima po dospijeću pod uvjetom da banka ili štedionica nije ostvarila gubitak u visini većoj od iznosa temeljnog kapitala;

c) ako su ustupljeni banci ili štedionici na rok koji nije kraći od 5 godina. s tim da se u razdoblju dvije godine prije dospijeća ne priznaju u dopunski kapital.

Ugovor o ulozima iz podtočke 2) ove točke mora izričito sadržavati uvjete navedene pod a) do c) koji se ne mogu mijenjati u pogledu skraćenja roka i pokrića gubitaka.

3) sredstva prikupljenih emisijom vlastitih dugoročnih vrijednosnih papira, s rokom dospijeća od najmanje 5 godina s tim da se u razdoblju dvije godine prije dospijeća ne priznaju u dopunski kapital.

9 Od utvrđenog iznosa jamstvenog kapitala oduzimaju se:

1) ulaganja u vlasničke uloge u bankama i štedionicama;

2) iznosi kredita odobrenih suprotno čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama;

3) iznosi kredita odobrenih u skladu sa čl. 22. i 23. Zakona o bankama i štedionicama ali pod uvjetima koji su povoljniji od uobičajenih uvjeta na tržištu.

10. Banke i štedionice su dužne izvješća o provedbi ove Odluke dostaviti Narodnoj banci Hrvatske za svako tromjesečje u roku od 30 dana nakon isteka tromjesječja i po godišnjem obračunu u roku od 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg obračuna.

Narodna banka Hrvatske naputkom propisuje način i obrasce za dostavu izvješća iz prethodnog stavka.

11. Prvo izvješće iz točke 10. ove Odluke banke i štedionice izrađuju prema stanju na dan 31. prosinca 1993. godine.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom nakon objave u "Narodnim novinama".

O.br.195/93.

Zagreb. 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.