Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine" broj 27/91.), članka 27. stavak 2 Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine". broj 74/92.. 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU

o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

I.

Rizičnost se prema ovoj Odluci određuje prema mogućnostima redovite odnosno prisilne naplate potraživanja.

II.

Aktivu banke i štedionice prema ovoj Odluci čine svi dospjeli i nedospjeli kratkoročni i dugoročni krediti, plasmani u vrijednosne papire, uložena sredstva, eskontirane mjenice, obračunane kamate, naknade i provizije te potraživanja za isplaćene garancije, avale i druge oblike jamstva.

III.

Pod odgovarajućim izvanbilančnim stavkama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se izdane garancije, avali i drugi oblici jamstva na temelju kojih može doći do plaćanja, otvoreni nepokriveni akreditivi, odobreni neiskorišteni limiti na temelju okvirnih kredite.

IV.

U ovisnosti o stupnju naplativosti aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka (u daljnjem tekstu: potraživanja) banke i štedionice raspoređuju svoja potraživanja u rizične skupine A, B. C, D i E, i to:

1. U rizičnu skupinu A raspoređuju se potraživanja od dužnika koji izmiruju svoje obveze u roku do 45 dana od dospijeća i za koje banka ne očekuje poteškoće u svezi s naplatom.

2. U rizičnu skupinu B raspoređuju se potraživanja od dužnika koji imaju financijske poteškoće i koji plaćaju sa zakašnjenjem od 46 do 60 dana.

3. U rizičnu skupinu C raspoređuju se potraživanja od dužnika koji imaju financijske poteškoće i koji plaćaju svoje dospjele obveze sa zakašnjenjem od 61 do 180 dana. U ovu skupinu ubrajaju se i potraživanja za koja su obavljena reprogramiranja i druge odgode naplate i potraživanja od dužnika za koje je obavljeno plaćanje prema izdanim garancijama, avalima i drugim oblicima jamstava.

4. U rizičnu skupinu D raspoređuju se potraživanja od dužnika koji plaćaju sa zakašnjenjem od 181 do 365 dana, potraživanja za koja je zaključena izvansudska nagodba, potraživanja od dužnika u sanaciji i potraživanja koja su osporena.

5. U rizičnu skupinu E raspoređuju se potraživanja od dužnika koji plaćaju sa zakašnjenjem preko 365 dana, potraživanja od dužnika za koje je nadležnom sudu podnijeta prijava za početak postupka prisilne nagodbe i stečaja, potraživanja od dužnika za koja nema odgovarajuće dokumentacije na podlozi koje bi se moglo ocijeniti njihovo postojanje, potraživanja od dužnika čiji vjerovnici su otpisali potraživanja prema njima i obračunate kamate i naknade po kreditima odobrenim dužnicima koji su razvrstani u rizične skupine C i D.

V.

Potencijalni gubici banaka i štedionica prema ovoj Odluci iznose:

25% potraživanja raspoređenih u rizičnu skupinu B,

50% potraživanja rasporedenih u rizičnu skupinu C,

75% potraživanja raspoređenih u rizičnu skupinu D i

l00% potraživanja raspoređenih u rizičnu skupinu E.

VI.

Pod produženjem roka za plaćanje obveza, u smislu ove Odluke, ne podrazumijevaju se odgode koje proizlaze iz refinanciranja odnosno reprogramiranja kredita na osnovi aranžmana sklopljenih s vladinim agencijama zemalja vjerovnika i inozemnim komercijalnim bankama.

VII.

Banke i štedionice prate financijsko stanje svojih dužnika i korisnika garancija, avala i drugih oblika jamstva koje izdaju i na temelju njihovog financijskog stanja raspoređuju svoja potraživanja na način propisan ovom Odlukom i o tome izvješćuju Narodnu banku Hrvatske na obrascu što će ga Narodna banka Hrvatske propisati zajedno s uputom.

VIII.

Izvješće iz točke VII. ove Odluke banke i štedionice izrađuju tromjesečno i prema godišnjem obračunu, a dostavlja ih Narodnoj banci Hrvatske u roku od 30 dana od isteka tromjesečja i 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg obračuna.

Prvo izvješće iz točke VII. ove Odluke banke i štedionice su dužne izraditi prema stanju na dan 31. prosinca 1993. godine.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu klasificiranja aktive i dgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti ("Narodne novine", br. 34/91 ).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 193/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.