Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o plaćanjima s računa banke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na podlozi članka 36. točke 1. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj 27/93. i 89/93), guverner Narodne banke Hrvatske donio je 29. studenoga 1993. godine

NAPUTAK

o izmjenama i dopunama Naputka o plaćanjima s računa banke

1. U Naputku o plaćanjima s računa banke ("Narodne novine", broj 93/83) u dijelu II. Stavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

" - iz obvezne rezerve sukladno odredbi dijela I. stavka 2. Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti ("Narodne novine" broj 107/93)."

2. U dijelu IV stavku I. iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi:

" - vraćanje prekonoćnih kredita dobivenih od banaka posredstvom tržišta novca. "

Stavak 2. se briše a dosadašnji stavci 3, 4. i 5. postaju stavci 2, 3. i 4.

3. Ovaj Naputak stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O.g.br. 251/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.