Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 25.11.1993 Zakon o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina

Proglašavam Zakon o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dne 10. studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-117/ I -93.

Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina

Članak 1.

Ovim Zakonom propisuje se promet i oporezivanje duhanskih prerađevina.

Članak 2.

Pod prometom u smislu ovoga Zakona razumijeva se svaki promet duhanskih prerađevina obavljen na

carinskome području Republike Hrvatske te uvoz i izvoz tih proizvoda.

Prometom duhanskih prerađevina smatra se

1) uzimanje vlastitih proizvoda koje je proizveo ili uvezao porezni obveznik,

2) davanje proizvoda bez naknade (ustupanje. zamjena i drugo), koje obavi porezni obveznik,

3) manjak proizvoda kod poreznog obveznika, osim manjka uzrokovanog višom silom;

4) rashod proizvoda (kalo, rasip, kvar i lom) koji je veći od rashoda dozvoljenog općim aktom poreznog

obveznika, odnosno ovlaštene strukovne sekcije u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Članak 3.

Pod duhanskim prerađevinama razumijevaju se cigarete i ostale duhanske prerađevine.

Članak 4.

Cigaretama se smatraju:

a) cigarete u uobičajenom smislu što se koriste u trgovini i koje se sastoje od smotuljka duhana obavijenog

supstancijom koja nije od prirodnog duhana,

b) proizvodi slični cigaretama koji se sastoje od smotuljka duhana i jednostrukog ili dvostrukog omotača a jedini ili vanjski omotač izrađen je od materijala koji nije list prirodnog duhana i postavljen je u pravoj liniji uzdužno,

c) duhanske prerađevine stavljene u prodaju pod nazivom cigarete.

Članak 5.

Ostalim duhanskim prerađevinama smatraju se

1. cigare :

a) cigare s vršcima, cigarilosi, pera (plume) zaokrenuti vršci s uloškom, s povojem ili bez njega, s omotom od prirodnog ili homogeniziranog duhana, osim ako ovi proizvodi ne potpadaju pod kategoriju "cigareta",

b) toskane, odnosno cigare bez povoja, konusnog oblika sa dva vrška, neprešane, proizvedene od Kentucky duhana ili sličnog s uloškom koji je fermentirao na skladištu i koji će nakon proizvodnje biti podložan dodatnoj fermentaciji,

c) Virginija, odnosno cigare dugog i tankog oblika od parenog Virginia, Kentucky duhana ili sličnog, bez prešanja, s usnikom od slame ili materijala sličnog slami.

2. Ostale duhanske prerađevine:

a) duhan za pušenje - rezani duhan ili na drugi način usitnjen ili zategnut ili u foliji prešani duhan, prikladan za pušenje bez daljnje industrijske obrade.

Duhanski otpaci jesu duhan za pušenje ako je prikladan za pušenje, priređen za prodaju, a nisu cigare ili

cigarilosi prema stavku 1. točki 1. ovoga članka ili cigarete prema članku 4. ovoga Zakona,

b) duhan za šmrkanje - duhan u prašini ili u obliku zrnaca koji nije prikladan za pušenje, već za šmrkanje,

c) duhan za žvakanje - duhan u kolutima, štapićima, vrpcama, kockama ili folijama, pripremljen tako da nije prikladan za pušenje, već za žvakanje.

Članak 6.

Domaćim duhanskim prerađevinama smatraju se sve prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i ne spadaju u strane duhanske prerađevine ili duhanske prerađevine proizvedene po licenciji.

Stranim duhanskim prerađevinama smatraju se sve duhanske prerađevine koje se uvoze iz drugih zemalja ili su proizvedene po licenciji.

Članak 7.

Promet duhanskih prerađevina dozvoljen je samo u ambalaži za prodaju na malo.

Članak 8.

Promet duhanskih prerađevina mogu obavljati proizvođači i uvoznici preko posrednika - trgovina na veliko i malo i ugostiteljstva.

Uvoziti i izvoziti duhanske prerađevine mogu poduzeća upisana u sudski upisnik za obavljanje

vanjskotrgwinskog prometa, uz odobrenje Ministarstva financija.

Članak 9.

Porezni obveznik poreza na promet duhanskih prerađevina jest proizvođač, odnosno uvoznik duhanskih

prerađevina.

Članak l0.

Porezna osnovica poreza na promet cigareta jest maloprodajna cijena cigareta s uračunatim porezom na

promet proizvoda.

Porezna osnovica poreza na promet ostalih duhanskih prerađevina jest prodajna cijena u koju nije uračunat porez na promet proizvoda, odnosno ukupna bruto-naknada sa svim sporednim troškovima zaračunatim kupcu.

O utvrđenim cijenama duhanskih prerađevina porezni obveznici moraju izvijestiti Ministarstvo financija

najkasnije pet dana prije promjene i ne mogu ih mijenjati bez prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

Članak 11.

Duhanske prerađevine koje su u prometu na carinskom području Republike Hrvatske moraju biti obilježene nadzornom markicom Ministarstva financija koja uz tekst "Republika Hrvatska - Ministarstvo financija" mora sadržavati oznaku serije i broj.

Nadzorne markice porezni obveznici poreza na promet duhanskih prerađevina moraju nalijepiti na svaku

ambaiažu ispod celofanskog ili drugog papira kojim je obložena kutija duhanskih prerađevina.

Ministar financija određuje tiskaru, vrstu papira, oblik i ostale sastojke nadzornih markica, vodeći računa o tehničkim mogućnostima poreznih obveznika.

Neovlašteno tiskanje ili izrada nadzornih markica i njihovo stavljanje u promet smatra se protuzakonitim.

Članak 12.

Distribucija nadzornih markica poreznim obveznicima - uvoznicima obavljat će se preko ovlaštenih

djelatnika Ministarstva financija.

Za porezne obveznike - proizvođače duhanskih prerađevina nadzorne markice preuzimat će ovlašteni

djelatnik Ministarstva financija i distribuirati ih izravno kod poreznog obveznika.

Porezni obveznik - proizvođač duhanskih prerađevina mora osigurati odgovarajući prostor za pohranu I

distribuciju nadzornih markica i smještaj djelatnika Ministarstva financija.

Članak l3.

Prije preuzimanja nadzornih markica porezni obveznici moraju ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija dostaviti zahtjev s podacima o vrstama i važećim cijenama za odnosne vrste duhanskih prerađevina, iznosu uključenog poreza na promet po pojedinim cijenama tih prerađevina, ukupnom traženom broju nadzornih markica za navedene proizvode te o obračunatom porezu na promet za traženi broj nadzornih markica.

Preuzete nadzorne markice ne smiju se stavljati u promet niti otuđiti na bilo koji način bez odobrenja

Ministarstva financija.

Članak 14.

Preuzimanje naručene količine nadzornih markica od tiskare obavlja ovlašteni djelatnik Ministarstva

financija.

Prije preuzimanja nadzornih markica, porezni obveznici moraju uplatiti iznos cijene za nadzorne markice koje će toga dana preuzeti, a kao dokaz o plaćenom iznosu obvezni su ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija uručiti kopiju virmanskog naloga. Bez dokaza o plaćenom iznosu cijene nadzorne se markice ne mogu preuzeti.

Porezni obveznici - uvoznici duhanskih prerađevina prije preuzimanja nadzornih markica, pored dokaza o plaćenom iznosu cijene za naručene nadzorne markice, moraju ovlaštenom djelatniku

Ministarstva,financija priložiti i jamstvo poslovne banke ili drugi odgovaraiući dokument radi osiguranja

naplate poreza na promet.

Porez na promet za preuzete nadzorne markice porezni obveznici moraju uplatiti u roku 10 dana od dana kada su markice preuzete, a kopiju virmanskog naloga kao dokaz da je porez plaćen isti dan uručiti, odnosno dostaviti ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija od kojega su preuzete nadzorne markice.

Članak 15.

Porezni obveznici - proizvođači duhanskih prerađevina, prilikom podnošenja zahtjeva za preuzimanje nadzornih markica moraju ovlaštenom djelatniku pružiti podatke o proizvedenim količinama duhanskih prerađevina po vrstama i cijenama te o broju neiskorištenih i oštećenih nadzornih markica, koje je ovlašteni djelatnik obvezan unijeti u prethodno podneseni zahtjev poreznog obveznika radi nadzora i ostvarivanja prava na razliku plaćenog poreza na promet za neiskorištene i oštećene nadzorne markice.

Članak 16.

Porezni obveznici - uvoznici duhanskih prerađevina moraju u roku sedam dana nakon carinjenja uvezenih duhanskih prerađevina ovlaštenom djelatniku pružiti podatke o vrstama i cijenama tih prerađevina uz predočenje uvozne carinske deklaracije te podatke o oštećenim i neiskorištenim markicama, koje je ovlašteni djelatnik obvezan unijeti u prethodno podneseni zahtjev poreznog obveznika radi nadzora i ostvarivanja prava na razliku plaćenog poreza na promet za neiskorištene i oštećene nadzorne markice.

Članak 17.

Oštećene nadzorkle markice ili one koje se više ne koriste porezni obveznici moraju predati ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija uz podnošenje zahtjeva za preuzimanje novih nadzornih markica.

Članak 18.

Duhanske prerađevine u prometu na carinskom području Republike Hrvatske bez nadzorne markice, osim duhanskih prerađevina namijenjenih izvozu, smatraju se proizvodima na koje nije obračunat i plaćen porez na promet te se njihovo puštanje u promet i kupovina smatraju protuzakonitima. Proizvodi koji se izvoze u inozemstvo ne moraju biti obilježeni nadzornim markicama Ministarstva financija, ali na ambalaži ili na posebnoj markici moraju imati otisnuti tekst "za izvoz" na hrvatskomu ili jednom od stranih jezika ili imati drugu oznaku koju zahtijeva zemlja uvoznica duhanskih prerađevina.

Duhanske prerađevine iz stavka 2. ovoga članka u prometu na carinskomu području Republike Hrvatske

moraju pratiti propisani carinski dokumenti ili drugi dokumenti iz kojih se mora vidjeti da su duhanske

prerađevine namijenjene izvozu.

Na carinskom području Republike Hrvatske nije dozvoljena prodaja, prijevoz bez dokumenata o izvozu ili kupovina duhanskih prerađevina koje nisu obilježene nadzornim markicama ili su obilježene krivotvorenim markicama.

Članak 19.

Na promet svih vrsta domaćih cigareta plaća se porez na promet proizvoda po stopi od 60%.

Na promet svih vrsta uvoznih cigareta i cigareta izrađenih po dozvoli porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 72%.

Na promet ostalih duhanskih prerađevina iz članka 5. ovoga Zakona plaća se porez na promet proizvoda postopi od 30% Za premiranje proizvodnje lista duhana, iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske na poseban račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva izdvajaju se sredstva u visini od 5% naplaćenog poreza na promet cigareta i duhanskih prerađevina.

VOĐENJE EVIDENCIJA, PLAĆANJE POREZA NA PROMET I POVRAT POREZA NA PROMET

Članak 20.

Porezni obveznici moraju za proizvode koje prodaju na carinskomu području Republike Hrvatske osigurati dnevne evidencije o proizvodnji i prodaji duhanskih prerađevina prema vrstama i grupama proizvoda s istim cijenama proizvoda označenih nadzornim markicama. Evidencije moraju biti zbrojene po razdobljima u kojima se podnose zahtjevi za preuzimanje nadzornih markica.

Pod proizvodnjom i prodajom u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se stavljanje proizvoda u promet u smislu članka 2. stavka 2. točke 1. do 4. ovoga Zakona.

Evidencije se moraju podudarati s podacima iz računa o prodaji, otpremnicama, dostavnicama, tovarnim

listom i drugim izlaznim dokumentom, odgovarajućim dokumentima za proizvode iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona te inventurom za duhanske prerađevine koje nisu prodane do podnošenja zahtjeva za nadzorne markice, a obilježene su ranije preuzetim nadzornim markicama.

Porezni obveznici moraju osigurati dnevne evidencije o prodaji proizvoda izvan carinskog područja Republike Hrvatske s priloženim izvoznim dokumentima i potvrdom graničnog prijelaza Republike Hrvatske na kojem su duhanske prerađevine napustile carinsko područje Republike Hrvatske.

Članak 21.

Porezni obveznici i posrednici u prodaji duhanskih prerađevina moraju pri svakoj promjerli cijena duharlskih prerađevina ili svakoj promjeni poreznih stopa obaviti popis zaliha duhanskih prerađevina na dan promjene cijena ili stuparija na snagu propisa kojim se uvode nove stope poreza na promet i o tome sastaviti zapisnik po vrstama, količinama i cijenama zatečenih duhanskih prerađevina na zalihama. Utvrđenu pozitivnu razliku poreza na promet moraju uplatiti na propisani račun, a za iznos negativne razlike mogu zatražiti povrat poreza. Porezni obveznici moraju zalihe cigareta popisati u nazočnosti ovlaštenog djelatnika Ministarstva financija. Posrednici u prodaji duhanskih prerađevina moraju zapisnike o obavljenom popisu zaliha cigareta dostaviti poreznoj upravi općine na čijem se području nalazi sjedište njihove radnje ili poduzeća najkasnije idući dan od obavljenog popisa.

Članak 22.

Porezni obveznici i posrednici u prodaji duhanskih prerađevina moraju razliku poreza na promet uplatiti odmah nakon obavljenog popisa ili najkasniie idući dan, a dokaz o tome u istom roku dostaviti djelatniku porezne uprave uz zapisnik o obavljenome popisu.

Članak 23.

Porezni obveznik za svaki pojedinačno ostvareni promet proizvoda na carinskomu području Republike Hrvatske mora kupcu proizvoda izdati račun o vrsti, jediničnoj količini i cijeni tih proizvoda.

Račun mora uz datum izdavanja. naziv- adrese kupca sadržavati i poreznu osnovicu, poreznu stopu te iznos obračunatog i naplaćenog poreza na promet.

Članak 24.

Pravo na povrat uplaćenog poreza na promet imaju porezni obveznici za oštećene nadzorne markice ili za nadzorne markice koje više ne koriste, pod uvjetom da ovlaštenoj osobi Ministarstva financija, uz zahtjev za povrat poreza, prilože oštećene nadzorne markice ili one koje se više ne koriste.

Namjerno je oštećivanje nadzorne markice protuzakonito.

Uz zahtjev za povrat plaćenog poreza porezni obveznici prilažu dokument o plaćenomu porezu na promet, odnosno oštećene nadzorne markice ili one koje više nisu u uporabi.

Ako porezni obveznik vrati oštećene markice ili one koje se više ne koriste unutar roka propisanog za plaćanje poreza na promet, iznos obračunetog poreza na promet umanjit će se za iznos poreza za koji je zadužen na temelju tih markica.

Pri promjeni cijena duhanskih prerađevina za nadzorne markice koje ostaju neiskorištene nakon utvrđivanja novih cijena ne odobrava se povrat poreza, već pri prvom slijedećem preuzimanju nadzornih markica za odnosni broj neiskorištenih nadzornih markica porezni obveznik plaća razliku poreza na promet prema utvrđenim novim cijenama duhanskih prerađevina.

NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM I PLAĆANJEM POREZA NA PROMET I PRAVNA SREDSTVA

Članak 25.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na promet pri distribuciji i korištenju nadzornih markica obavljaju djelatnici Ministarstva financija. Nadzor nad prometom duhanskih prerađevina obavljaju porezna uprava i financijska policija u suradnji s ostalim tijelima.

U obavljanju nadzora nadležna tijela ovlaštena su da od 0 do 24 sata pregledavaju poslovne knjige. propisane evidencije, išprave, poslovne dokumente i poslovne prostorije. Pod poslovnim prostorijama razumijevaju se i stambene i druge prostorije poreznog obveznika, prijevozna sredstva i slično u kojima se obavlja djelatnost ili čuvaju predmeti na koje se plaća porez na promet. Iznimno, u obavljanju nadzora nadležna tijela za nadzor mogu odrediti rok u kojem se moraju dostaviti traženi dokumenti.

Članak 26.

Rješenje o utvrdivanju obveze plaćanja poreza na promet proizvoda donosi tijelo koje je obavilo nadzor. Protiv rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja poreza na promet može se izjaviti žalba Ministarstvu financija.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 27.

Postupak za izricanje kazni za prekršaje zbog povreda odredbi ovoga Zakona, pokreće, vodi i donosi rješenja u prvom stupnju nadležno tijelo koje je obavilo nadzor.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Središnjeg ureda Porezne uprave.

Članak 28.

Ministar financija donosi potanje propise o primjeni odredaba ovoga Zakona.

KAZNENE ODREDBE

Članak 29.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 1.500 do 15.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako stavlja u promet duhanske prerađevine koje nisu pakirane u ambalažu za prodaju na malo (članak 7.),

2. ako uvozi odnosno izvozi duhanske prerađevine bez odobrenja Ministarstva financija (članak 8. stavak 2),

3. ako cijene duhanskih prerađevina mijenja prije dobivanja suglasnosti ili bez suglasnosti Ministarstva

financija (članak 10. stavak 3.),

4. ako duhanske prerađevine stavlja u promet neobilježene nadzornim markicama ili obilježene krivotvorenim nadzornim markicama ili ih prevozi bez dokumenata o izvozu ili ih kupuje (članak 11. stavak 1. i 2. i članak 18 stavak 1. i 3.),

5. ako neovlašteno tiska ili stavlja u promet nadzorne markice za obilježavanje duhanskih prerađevina (članak 11. stavak 4.),

6. ako duhanske prerađevine namijenjene izvozu nemaju oznaku "za izvoz" ili se prevoze bez propisanih dokumenata (članak 18. stavak 2.),

7. ako ne obavi popis duhanskih prerađevina - cigareta - prilikom promjene maloprodajnih cijena ili pri promjeni poreza na njihov promet i zapisnik o popisu ne dostavi poreznoj upravi (članak 21.),

8. ako u roku ne uplati razliku poreza na promet duhanskih prerađevina (članak 22.),

9. ako ne plati porez na promet, netočno ga uplati ili ga ne plati u roku i kopiju virmana ne uruči ili ne dostavi ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija (članak 14. stavak 4.). Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i zaštitne mjere:

1. oduzimanje dozvole za promet duhanskih prerađevina u trajanju do godinu dana za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 4., 6., 7, i 8, ovoga članka,

2. oduzimanje odobrenja za uvoz odnosno izvoz duhanskih prerađevina u trajanju od godine dana - za prekršaj iz stavka 1. točke 4., 5., 6. i 9. ovoga članka,

3. oduzimanje dozvole za prijevoz duhanskih prerađevina u trajanju do godine dana - za prekršaj iz stavka 1. točke 4. i 6. ovoga članka,

4. oduzimanje duhanskih prerađevina kojima je učinjen prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2.. 4. i 6. ovoga

članka,

5. oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajima iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 7. ovoga članka,

6. zatvaranje prodajnog prostora za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 5. i e. ovoga članka. Za radnje iz stavka 1. ovoga članka za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 750 do 1.500 DEM.

Uz novčanu kaznu odgovornoj osobi u pravnoj osobi zabranit će se obavljanje prometa, izvoza i uvoza

duhanskih prerađevina u trajanju do godine dana.

Članak 30.

Novćanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 750 do 7.500 DEM kaznit će se za prekršaj pravna

osoba:

1. ako prilikom preuzimanja nadzornih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina ovlaštenom

djelatniku Ministarstva financija ne pruži točne podatke (članak 13. stavak 1.),

2. ako preuzete nadzorne markice stavlja u promet ili otuduje bez odobrenja (članak 13. stavak 2.),

3. ako ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija ne pruži točne podatke o proizvedenim količinama duhanskih prerađevina te o broju neiskorištenih i oštećenih nadzornih markica (članak 15.).

4 ako ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija ne pruži točne podatke o uvezenim duhanskim prerađevinama te o oštećenim i neiskorištenim nadzornim markicama (članak 16.),

5 ako oštećene ili neiskorištene nadzorne markice ne vrati Ministarstvu financija (članak 17.),

6. ako ne osigura dnevne evidencije o proizvodnji i prodaji duhanskih prerađevina (članak 20.).

7. ako u prometu duhanskih prerađevina na carinskom području Republike Hrvatske kupcu ne izda propisan račun (članak 23.),

8. ako namjerno ošteti nadzorne markice (članak 24. stavak 2.).

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja odobrenja za promet duhanskih prerađevina u trajanju do godinu dana za prekršaj iz stavka 1. točaka t., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka.

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 750 DEM.

Uz novčanu kaznu odgovornoj osobi u pravnoj osobi zabranit će se obavljanje prometa. izvoza i uvoza duhanskih prerađevina.

Članak 31.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 750 do 7.500 DEM za prekršaj kaznit će se fizička osoba

1. ako stavlja u promet duhanske prerađevine koje nisu pakirane u ambalažu za prodaju na malo (članak 7).

2. ako cijene duhanskih prerađevina mijenja prije dobivanja ili bez suglasnosti Ministarstva financija (članak 10.),

3. ako duhanske prerađevine stavlja u promet bez nadzornih markica ili obilježene krivotvorenim nadzornim markicama ili ih prevozi bez dokumenata o izvozu ili ih kupuje (članak 11. stavak 1. i 2. i članak 18. stavak 1. i 3.),

4 ako neovlašteno tiska ili stavlja u promet nadzorne markice za obilježavanje duhanskih prerađevina (članak 11. stavak 4.),

5. ako duhanske prerađevine prevozi bez propisanih dokumenata (članak 18, stavak 3.).

6. ako ne osigura dnevne evidencije o proizvodnji i prodaji duhanskih prerađevina (članak 20.),

7. ako ne popiše duhanske prerađevine prilikom promjene maloprodajnih cijena ili promjene poreza na

njihov promet (članak 21. stavak 1. i 2.),

8. ako zapisnik o popisu duhanskih prerađevina ne dostavi poreznoj upravi (članak 21. stavak 3.).

9. ako u roku ne uplati razliku poreza na promet duhanskih prerađevina (članak 22.).

Uz novčanu kaznu fizičkoj osobi izreći će se i zaštitne mjere·

1. oduzimanje dozvole za promet duhanskih prerađevina u trajanju do jedne godine - za prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 3., 6., 7. i 9. ovoga članka,

2. oduzimanje dozvole za prijevoz duhanskih prerađevina u trajanju do jedne godine - za prekršaj iz stavka 1. točke 5. ovoga članka,

3. oduzimanje duhanskih prerađevina - za prekršaj iz stavka l. točaka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka.

4. oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršaji ma iz stavka 1. točaka 1., 2.. 3., 4. i 7. ovoga članka.

5. zatvaranje prodajnog prostora za prekršaje iz stavka 1. točaka 1., 2.. 3., 4. i 9. ovoga članka. Za radnje iz stavka 1. točke 3. i 4. ovoga članka kaznit će se i građanin novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 750 DEM, uz izricanje zaštitne mjere oduzimanja duhanskih prerađevina i imovinske koristi ostvarene ovirn prekršajima.

Članak 32.

Iznosi novčanih kazni iz članka 29., 30. i 31 ovoga Zako na izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske koji vrijedi na dan izricanja kazne.

Članak 33.

Novčanom kaznom u visini deseterostruke vrijednosti kupljenih duhanskih prerađevina za prekršaj kaznit će se pravna osoba, fizička osoba ili građanin, koji kupe duhanske prerađevine što nisu obiljeiene nadzornim markicama, a neobilježene duhanske prerađevine će se zaplijeniti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDDE

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina ("Narodne novine", br. 79/92., 87/92. i 19/93.) i stavlja se van snage točka 2. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka odredenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine"", br. 100/93.).

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 310-29/93-01/02

Zagreb, 10. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.