Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 25.11.1993 Odluka o proglašenju Zakona o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe

Proglašavam Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa

carinjenjem robe, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dne l0. studenoga 1993. godine

Broj : PA4-120/1 -93.

Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Repuhlike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r


ZAKON o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe

Članak 1.

Ovim Zakonom propisuju se posebni uvjeti koje, pored uvjeta propisanih zakonom kojim se uređuje vanjskotrgovinsko poslovanje, mora ispunjavati poduzeće za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva koji se odnose na zastupanje i obavljanje poslova u svezi sa carinjenjem robe.

Članak 2.

Odredbe ovoga Zakona odnose se i na radnju sa statusom pravne osobe osnovanu za obavljanje

međunarodnog otpremništva.

Članak 3.

Posebni uvjeti koje mora ispunjavati poduzeće i radnja sa statusom pravne osobe za obavljanje djelatnosti iz članka 1 ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: carinski otpremnik) jesu:

1. da ima (u vlasništvu pravo korištenja ili u zakupu) radni prostor na području carinarnice, odnosno njene organizacijske jedinice, gdje obavlja djelatnost. Radni prostor na graničnom prijelazu može biti u posebno izgrađenom objektu ili spremniku, a u ostalim sjedištima u čvrstim objektima,

2. djelatnici carinskog otpremnika na poslovima iz članka 1. ovoga Zakona moraju imati najmanje IV.

stupanj stručne spreme, položen stručni ispit i poznavati jedan strani jezik,

3. da u banci ima tijekom cijelog razdoblja obavljanja djelatnosti deponirana sredstva u dinarskoj

protuvrijednosti od 5.000 DEM,

4. da u posljednje dvije godine carinskom otpremniku nije više od dva puta izrečena mjera za privredni prijestup, odnosno četiri puta izrečena mjera za carinski prekršaj, te prekršaj zbog povreda carinskih i deviznih propisa i propisa o vanjskotrgovinskom poslovanju.

Članak 4.

Stručni ispit za djelatnike koji obavljaju poslove u svezi sa carinjenjem robe obuhvaća poznavanje carinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih i poreznih propisa, te poznavanje jednog stranog jezika.Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar financija po pribavljenom mišljenju ministra gospodarstva.

Članak 5.

Polaganje stručnog ispita iz odredbe članka 4. ovoga Zakona obavlja se pred komisijom sastavljenom od predstavnika Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva.

Predsjednika i članove komisije imenuje ministar financija po pribavljenom mišljenju ministra gospodarstva.

Članak 6.

Radno vrijeme na graničnom prijelazu carinski otpremnik je dužan uskladiti s radnim vremenom nadležne carinarnice, odnosno carinske ispostave.

Članak 7.

Cijena usluge za prijavu za uvoz i prijevoz robe ispostavljene na graničnom prijelazu može iznositi do 25 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara, a za vrijeme noćnog rada može se uvećati za 30%. Cijena usluge uvoznog ili izvoznog carinjenja robe za fizičke osobe ne može iznositi više od 40 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara po deklaraciji.

Članak 8.

Carinski otpremnik za obavljanje poslova iz članka 1 ovoga Zakona mora imati odobrenje - dozvolu.

Članak 9.

Dozvolu na zahtjev carinskog otpremnika izdaje Ministarstvo financija.

Dozvolom se utvrđuje da carinski otpremnik - podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za obavljanje poslova carinskog otpremništva propisane ovim Zakonom.

Članak l0.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od pet godina. Dozvola prestaje vrijediti i prije isteka roka iz stavka 1

ovoga članka u sljedećim slučajevima:

1. odlukom carinskog otpremnika o prestanku obavljanja poslova međunarodnog otpremništva,

2. danom utvrđivanja nastupa okolnosti iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,

3. ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da carinski otpremnik ne ispunjava, odnosno da je prestao ispunjavati uvjete iz članka 3. stavak 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona. Iz razloga navedenih u stavku 2. točki 3. ovoga članka rješenje o prestanku važenja dozvole donosi se, ako carinski otpremnik u rješenjem određenom roku ne otkloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke.

Članak 11.

Popis o izdanim dozvolama vodi Ministarstvo financija.

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona obavljaju Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva.

Članak 13.

Carinski otpremnici, koji su upisani u sudski registar za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva dužni su u roku od šest mjeseci od dana donošenja propisa iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona uskladiti uvjete poslovanja s odredbama ovoga Zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole.

Članak 14.

Nadležni ministri dužni su propis iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od 80 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak l5.

Odredba članka 4. stavka 1. ovoga Zakona glede stručnog ispita djelatnika koji obavljaju poslove u svezi sa carinjenjem robe, ne odnosi se na djelatnike koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljali u radnom odnosu najmanje pet godina poslove i zadatke u svezi sa carinjenjem robe ili imaju položen stručni carinski ispit.

Članak 16.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 1.500 DEM kaznit će se za prekršaj carinski

otpremnik:

1. ako utvrdi ili naplati cijenu usluge protivno odredbi članka 7. ovoga zakona,

2. ako radno vrijeme ne uskladi s radnim vremenom nadležne carinarnice, odnosno carinske ispostave (članak 6.),

3. ako bez dozvole obavlja poslove iz članka I. ovoga Zakona.

4. ako kod carinskog otpremnika poslove u svezi sa carinjenjem obavlja djelatnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovaga Zakona. Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba carinskog otpremnika novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 150 do 300 DEM.

Članak 17.

Za prekršaj iz članka 16. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona carinskom otpremniku izreći će se mjera zabrane obavljanja poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe od jedne do pet godina. O izrečenoj mjeri iz stavka 1. ovoga članka izvješćuje se Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe ("Narodne novine", br. 79/92.) i stavlja se van snage točka 3. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93).

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/93-01/14

Zagreb, l0. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.