Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 25.11.1993 Zakon o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

Proglašavam Zakon o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu

plaćeni u propisanom roku, koji je donio Zastupnički dom Sebora Republike Hrvatske na sjednici dne l0.

studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-124/ 1-93.

Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu

plaćeni u propisanom roku

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se plaćanje kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda (u daljnjem tekstu: javni prihodi), koji nisu plaćeni u propisanom roku, kao i plaćanje kamata pri povratu više plaćenih iznosa javnih prihoda.

Članak 2.

Na iznose proračunskih javnih prihoda Republike i jedinica lokalne samouprave i uprave, koji nisu plaćeni upropisanom roku, plaćaju se kamate u visini utvrđene eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvečane za osam postotnih poena, koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod.

Na iznose ostalih javnih prihoda, koji nisu plaćeni u propisanom roku, plaćaju se kamate iz stavka 1. ovoga članka, ako posebnim propisom nije odredeno drugačije.

Članak 3.

Porezni obveznik ili druga osoba, koja je prema rješenju ili drugom aktu koji je postao pravomoćan na ime javnih prihoda platila više nego što je trebala, ima pravo zatražiti obračun kamata pri povratu više plaćenog iznosa.

Na više plaćeni iznos javnih prihoda, koji se vraća poreznom obvezniku ili drugoj osobi obračunava se

kamata u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske od dana kada je pravomoćnim rješenjem,

propisanim obračunom ili drugim aktom utvrđen više plaćeni iznos javnih prihoda

Više plaćeni iznos vraća se u roku 30 dana od dana kada je pravomoćnim rješenjem ili drugim aktom

utvrđeno da je uplaćen viši iznos javnih prihoda.

Članak 4.

Kamate iz članka 2. ovoga Zakona pripisuju se dugu javnih prihoda mjesečno, a za razdoblje kraće od

mjesec dana kamate se obračunavaju po konformnoj metodi.

Članak 5.

Odredbe u kamatama iz propisa, kojima je utvrđena obveza plaćanja proračunskih javnih prihoda, ne

primjenjuju se.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", br. 58/93.) i stavlja se van snage točka 16. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/09

Zagreb, l0. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.