Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 25.11.1993 Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona. koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dne l0. studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-118/ 1-93.

Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

Članak 1.

U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91. 33/92. i 26/93.) u članku 9. stavku 1. riječi: "kojima se" zamjenjuje se riječima: "kojima se ne".

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"(1) Uvoz, izvoz i provoz robe te prijelaz osoba preko carinske crte obavlja se na graničnim prijelazima za međunarodni promet.

(2) Uvoz, izvoz i provoz robe, te prijelaz hrvatskih državljana i državljana susjednih država preko carinske crte obavlja se i na graničnim prijelazima za međudržavni promet.

(3) Projektiranje. izgradnja i rekonstrukcija onog dijela graničnog prijelaza koji je odreden za provedbu

carinskog nadzora i carinskog postupka obavljaju se na temelju suglasnosti Carinske uprave.".

Članak 3.

U članku 12. u stavku 1.. 2. i 3. riječ: "pograničnih" zamjenjuje se riječju: "graničnih".

Članak 4.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Od plaćanja carine oslobođeni su predmeti naoružanja, koji se uvoze za potrebe Hrvatske vojske i drugih postrojbi obrane, službe unutarnjih poslova. službe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, te drugih upravnih službi i organizacija koje vrše javna ovlaštenja.".

U stavku 2. riječi: "ministra obrane odnosno ministra unutarnjih poslova" zamjenjuju se riječima: "nadležnog ministra".

Članak 5.

U članku 27 stavku 1. točki 2. iza riječi: "domaći" dodaju se riječi: "i strani". Točka 3. mijenja se i glasi:

"3) stranci koji su stekli hrvatsko državljanstvo, odnosno boravak po osnovi odobrenog trajnog nastanjenja ili boravak po osnovi priznatog statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj, osim osoba koje su po propisima bivše SFR. smatrani jugoslavenskim državljanima. - na predmete svojega kućanstva i predmete gospodarskog inventara za obavljanje gospodarske ili slične djelatnosti, u vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske. ako ih unesu u roku 6 mjeseci od dana stjecanja hrvatskog državljanstva, odnosno odobrenja trajnog nastanjenja ili stjecanja statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj.

Ovlašćuje se ministar financija da propiše vrstu i količinu predmeta koji se mogu uvesti ili unijeti uz oslobađanje od plaćanja carine prema stavku 1. ove točke.

Gospodarskim inventarom, u smislu ove točke. smatraju se samo oni predmeti koji su doseljenoj osobi neophodni za obavljanje jedne djelatnosti i bez kojih se ta djelatnost ne bi mogla obavljati ako se prema propisima, može baviti tom djelatnošću u Republici Hrvatskoj. Prijevozna sredstva u smislu ove točke smatraju se gospodarskim inventarom, ako se korisnik povlastice bavi prijevozničkom djelatnošću kao jedinom djelatnošću.

Rok iz stavka 1. ove točke može ovlaštena carinarnica na zahtijev korisnika povlastice produžiti, ako to zahtijevaju posebne okolnosti pod kojima se obavlja doseljenje;".

Točka 4. mijenja se i glasi:

"4) hrvatski državljani - članovi posada brodova, te hrvatski državljani i stranci koji su po propisima bivše SFRJ smatrani jugoslavenskim državljanima, a na dan 8. listopada 1991. godine imali su prebivalište u Republici Hrvatskoj (članak 79. Zakona o kretanju i boravku stranaca), koji su po bilo kojem osnovu bili na radu u inozemstvu najmanje dvije godine neprekidno ili najmanje 24 mjeseca u posljednje četiri godine ili boravili u inozemstvu najmanje sedam godina - na predmete svojega kućanstva i na predmete gospodarskog inventara za obavljanje gospodarske ili slične djelatnosti u Hrvatskoj, koje unesu iz inozemstva u roku šest mjeseci od dana povratka u Hrvatsku, u vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se ministar financija da propiše vrstu i količinu predmeta koji se mogu uvesti ili unijeti uz oslobađanje od plaćanja carine prema stavku 1. ove točke.

Rok iz stavka 1. ove točke može ovlaštena carinarnica na zahtjev korisnika povlastice produžiti, ako to zahtijevaju posebne okolnosti pod kojima se obavlja povratak.

Ako osobe iz stavka 1. ove točke dolaze iz inozemstva radi korištenja godišnjeg odmora, posjete obitelji i slično, mogu jednom godišnje bez plaćanja ćarine unositi predmete koji nisu namijenjeni preprodaji, do ukupne vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske;".

Točka 12. mijenja se i glasi:

" 12) invalidne osobe - na ortopedska i druga pomagala koja neposredno služe kao zamjena za nedostajući odnosno oštećeni organ, te na rezervne dijelove i potrošni materijal za uporabu tih pomagala koja unesu, uvezu ili prime iz inozemstva za osobnu uporabu.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da propiše uvjete za oslobađanje od plaćanja carine pri unosu, uvozu ili primanju osobnih automobila kao pomagala prema stavku 1. ove točke (specijalni osobni automobili).

Povlastica iz stavka 2. ove točke može se koristiti najviše jednom u razdoblju od pet godina.

Specijalni osobni autoi'nobili iz stavka 2. ove točke moraju biti posebno označeni, a u prometrlu dozvolu tih automobila unosi se podatak da vozilo služi isključivo za prijevoz invalidne osobe.

Ako invalidna osoba, odnosno njezin roditelj ili skrbnik specijalni osobni automobil proda, bez naknade ili na drugi način otuđi ili dade na uporabu drugoj osobi prije isteka 5 godina od dana nabave. obračunati će se i naplatiti carina koje je ta osoba bila oslobođena u trenutku nabave automobila i kamate iz članka 248. Carinskog zakona;"

Točke 12a. i 15. brišu se.

Članak 6.

U članku 28. stavku 1. točke 2., 3., 4., 6. i 8. brišu se.

Točka 11. mijenja se i glasi:

" 11) državna tijela, poduzeća, ustanove, udruge i druge pravne osobe - na robu koju besplatno prime iz inozem stva u znanstvene, kulturne, vjerske, humanitarne ili socijalne svrhe.".

Članak 7.

Članak 29. mijenja se i glasi:

"(1) Oprema koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće, ustanovu ili radnju može biti oslobođena od plaćanja carine.

(2) Rješenje o oslobadanju od plaćanja carine prema stavku 1. ovoga članka donosi ministar financija na prijedlog stručne komisije za strana ulaganja, koja se osniva u skladu s propisima iz stavka 4. ovoga članka.

(3) Ako poduzeće ili radnja, odnosno strana osoba namjeravaju robu oslobođenu plaćanja carine prema

stavku 1. ovoga članka otuđiti, dati drugome na korištenje ili rabiti u druge svrhe, a ne u one zbog kojih je oslobođena od plaćanja carine prije isteka roka od pet godina od dana uvoza robe oslobođene od plaćanja carine, rješenjem ovla.štene carinarnice obračunat će se i naplatiti carina prema carinskoj osnovici i stopi carine utvrđenoj pri uvoznom carinjenju robe, te kamata prema članku 248. ovoga Zakona.

(4) Ovlašćuje se ministar financija da uredi potanje uvjete i postupak za ostvarivanje carinske povlastice iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Carinska uprava vodi evidenciju o korisnicima i vrijednosti opreme oslobođene od plaćanja carine po osnovi stavka 1. ovoga članka." .

Članak 8.

Članak 30. mijenja se i glasi:

"Ako korisnici carinske povlastice iz članka 24. do 28. osim članka 27. točke 7. i 9. ovoga Zakona robu

koja je bila oslobođena plaćanja carine, prije isteka roka od tri godine od dana uvoza, otuđe, daju drugome na uporabu ili rabe u druge svrhe, a ne u one zbog kojih je ta roba oslobođena od plaćanja carine, rješenjem ovlaštene carinarnice obračunat će im se i naplatiti carina prema carinskoj osnovici i stopi carine utvrđenim pri uvoznom carinjenju robe te kamata prema članku 248. ovoga Zakona."

Članak 9.

Članak 35. mijenja se i glasi:

"(1) Na robu koja se uvozi plaća se pristojba za carinsko evidentiranje u visini l% od carinske osnovice.

(2) Vlada Republike Hrvatske može propisati na koju robu se izuzetno neće naplaćivati pristojba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sredstva pribavljena naplatom pristojbe za carinsko evidentiranje koriste se za financiranje rada, modernizaciju i opremanje carinske službe."

Članak l0.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Jedinstvena carinska stopa od 8% može se primijeniti na robu koju uvezu poduzeća ili druge pravne osobe i koja se svrstava u više od dva tarifna broja Carinske tarife i čiji je uvoz slobodan.".

Članak 11.

Članak 56. briše se..

Članak 12.

U članku 91. stavku 1. riječ: "carinarnice" zamjenjuje se riječima: "carinarnice i graničnog prijelaza".

Članak 13.

U članku 167. stavku 2. riječ: "čekaonice", zamjenjuje se riječima "sortirnice prtljage čekaonice".

Članak 14.

U članku 174. iza riječi: "engleskom". dodaje se riječ: "njemačkom ".

Članak 15.

U članku 216. stavak 2. mijenja se i glasi

"Carinska deklaracija iz stavka 1. ovoga članka podnosi se ovlaštenoj carinarnici u roku osam dana od dana preuzimanja robe s konsignacijskog skladišta.".

Članak 16.

U članku 222. stavak 1. mijenja se i glasi

"(1) U zraćnim lukama otvorenim za međunarodni promet, u lukama i pristaništima otvorenim za

međunarodni promet, na graničnim cestovnim prijelazima, te u marinama i nautičkim centrima u kojima je ustrojena carinska kontrola, mogu se otvarati slobodne carinske prodavaonice za prodaju robe putnicima i to:

a) putnicima koji odlaze u inozemstvo, poslije obavljene carinske kontrole, te

b) putnicima koji dolaze iz inozemstva prije obavljanja carinske kontrole.".

Članak 17.

U članku 223. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Potanje propise o postupku za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica, kao i propise što se prema

ovome Zakonu smatra nautičkim centrom ili marinom (članak 222.), te carinskom nadzoru nad robom koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavaonicama donosi ministar financija.".

Članak 18.

U članku 252. stavku 2. riječi: "24, 25, 26. i 27. točka 4) i članka 28." zamjenjuju se riječima: "24. do 28,".

Članak 19.

U članku 335. stavak 2. briše se.

Članak 20.

U članku 343. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi: "10) ako pri uvozu robe lažnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti oslobadanje od plaćanja carine ili plaćanje carine u manjoj svoti ili kakvu drugu carinsku olakšicu (članak 24. do 29. i članak 54.)".

Članak 21.

U članku 344. stavku 1. točki 3. riječi:.članak 24, 26, 28. stavak (1) točke od 1) do 7) i točke 10) i 11)"

zamjenjuju se riječima: "članak 24. do 29. i članak 54.".

U točki 4. iza riječi: "inozemstvo" dodaju se riječi: "robu uporabi u druge svrhe, a ne u one zbog kojih je uvezena".

Članak 22.

U članku 349. stavku 2. riječi: "250 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM".

Članak 23.

U članku 351. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Poduzeće ili druga pravna osoba što robu kupi, proda ili primi na dar, prikrije, primi na čuvanje, uporabi ili primi po ma kojoj drugoj osnovi. a za koju zna ili je mogla znati da je njome izvršen prekršaj iz članka 343. stavka 1.. članka 344. stavka 1. točke 1., 2. i 3., članka 345. stavka 1. točke 3.. članka 352. stavka 1. točke 2., 3., 6., 7. i 8. i članka 355. ili ako je učinitelj izvršio neku od radnji iz članka 343. stavka 1.. članka 344. stavka 1. točke 1. i članka 345. stavka 1. točka 3. ovoga Zakona, kaznit će se kaznom propisanom za izvršitelja prekršaja.".

Članak 24.

U članku 352. stavku 1. točke 7. i 8. mijenjaju se i glase: "7) ako na osnovi neistinite dokumentacije unese, uveze ili primi uz cslobadanje od plaćanja carine ortopedsko ili drugo pomagalo koje neposredno služi kao zamjena za nedostajući adnosno oštećeni organ, te rezervne dijelove i potrošni materijal za uporabu tih pomagala (članak 27. stavak 1. točka 12.)".

8) ako robu uvezenu na osnovi carinske povlastice, bez prethodne prijave ovlaštenoj carinarnici, otuđi prije propisanog roka ili je preda drugom na uporabu ili je uporabi u druge svrhe, a ne u svrhe zbog kojih je ta roba u cjelini ili djelomično oslobođena od plaćanja carine (članak 24. do 29.)".

Članak 25.

U članku 353. stavak 1. mijenja se i glasi

"(1) Novčanom kaznom od jednostrukog do trostrukog iznosa uskraćene carine ili do jedne polovine

vrijednosti robe, kada roba ne podliježe plaćanju carine, kaznit će se za prekršaj domaća i strana pravna i fizička osoba:

1) ako carinarnici ne prijavi robu čiji uvoz nije zabranjen, koju prenosi preko carinske crte, a koja je

namijenjena za obavljanje djelatnosti osobnim radom građana, za potrebe članova njegova domačinstva, za njegove osobne potrebe i za osobne potrebe članova njegove porodice (članak 203. stavak 5. i članak 325.);

2) ako carinarnica pronađe neprijavljenu robu kod stranog putnika u provozu pri izlasku sa carinskog

područja Hrvatske (članak 325.);

3) ako ne prijavi robu koju provozi preko carinskog područja Hrvatske na osnovi urednih prijevoznih isprava u prijevoznom ili prijenosnom sredstvu na kojem nisu oštećena carinska obilježja (članak 275. stavak 1.)"

Članak 26.

U članku 357. stavak 1. mijenja se i glasi:

1) Roba koja je predmet prekršaja iz članka 342. stavka 1. točke 1.. članka 343. stavka 1. točke 1. do 3. i od 5. do 10. te točke 12. i 13., članka 344, stavka 1. točke 1. i 3., članka 345. stavka 1. točke 3., članka 352. stavak 1 točke 1. do 3., 5. i B. i članka 355. stavka 1. ako je učinitelj prekršaja izvršio neku od radnji iz članka 342. stavka 1. točke 1. članka 343. stavka 1. točke 1. do 3., 5. do 10.. te 12. i 13., članka 344. stavka l. točke 1. i 3. i članka 34s. stavka 1. točke 3. i roba koja je predmet prekršaja iz članka 351. stavka 1. i 3. u svezi sa člankom 343. stavkom 1. točke 1 do 3., od 5. do l0., te točkom 12. i 13.. članka 344. stavka 1. točke 1. i 3., članka 345. stavka 1. točke 3. i članka 352. stavka 1. točke 1. do 3., 5. i 8. ovoga Zakona mora se oduzeti ".

Članak 27.

U članku 360. stavku 1. riječi "članka 344. stavak (1) točka 1)" zamjenjuju se riječima: "članka 344. stavka 1. točke 1. i 3.". a riječi "članka 352. stavka (1) točke 1) do 3)" zamjenjuju se riječima: "članka 352. stavka 1. točke 1. do 3., 5. i 8.". U stavku 2. riječi: "članka 344. stavak (1) točka 1)" zamjenjuju se riječima: "članka 344. stavka 1. točke 1. i 3.".

Članak 28.

U članku 362. stavku 1. riječi:.članka 352. 5tavka (1) točka 1), 2) i 7)" zamjenuju se riječima: "članka 352. stavka 1. točke 1., 2.. 7. i 8.".

Članak 29.

Iza članka 363. dodaju se dva članka, koja glase:

"Članak 363a. Vrijednost robe prema kojoj se, sukladno odredbama ovoga Zakona, utvrđuje visina novčane kazne ili naplaćuje protuvrijednost robe, valutna je vrijednost te robe u njemačkim markama (DEM) na dan izvršenja prekršaja, iskazana u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan donošenja odgovarajućeg rješenja o izricanju novčane kazne odnosno o naplati protuvrijednosti robe.

Svota novčane kazne, odnosno svota protuvrijednosti robe utvrdena rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, revalorizira se prema srednjem tečaju njemačke marke (DEM) Narodne banke Hrvatske na dan njihovog plaćanja.

Članak 383b.

Za prekršaje iz članka 344. stavka 1. točke 2. i članka 348. stavka 1. točke 1.. 2. i 3. posjedniku konsignacijskog skladišta, specijaliziranog skladišta i slobodne carinske prodavaonice, uz novčanu kaznu ža učinjeni prekršaj obvezatno se izriće i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti vodenja konsignacijskog skladišta, specijaliziranog skladišta odnosno slobodne carinske prodavaonice, u trajenju od šest mjeseci do tri godine, a za ponovljeni prekršaj zabrana obavljanja takve djelatnosti do pet godina.".

Članak 30.

Odredbe članka 56. Carinskog zakona i druge odredbe toga Zakona koje se pozivaju ili su utemeljene na članku 56. i na njima utemeljeni podzakonski akti za izvršenje Carinskog zakona, primjenjivat će se i poslije stupanja na snagu ovoga Zakona na sve obveze koje su nastale prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Carinske povlastice utvrđene odredbama Carinskog zakona koje stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti, mogu se ostvarivati:

1) carinske povlastice iz članka 26. i 28. stavka 1. točke 2., utvrđene rješenjem Ministarstva financija, u roku utvrdenom tim rješenjem,

2) carinske povlastice iz članka 27. točke 3. i 4.. čije je korištenje otpočeto prije stupanja na snagu ovoga Zakona, u propisom utvrđenom roku koji je važio na dan početka njihovog korištenja,

3) carinske povlastice iz članka 27. točke 12. i članka 28. točke 4., 6. i 8.. utvrđene aktom ovlaštenoga ministarstva odnosno aktom Invalidske komisije Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 60/93.) i Uredba o izmjenama Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 89/93.) i stavljaju se van snage točke 12. i 13. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadrža.ja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.).

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 413-01/93-01/06

Zagreb, 10. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.