Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 25.11.1993 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dne 10. studenoga 1993. godine.

Broj : PA4-119/ 1-93.

Zagreb, 18. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske

Članak 1.

U Zakonu o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 53/91.) u članku 5. riječi: "prvostepenog prekršajnog postupka" zamjenjuju se riječima "prvostupanjskog i drugostupanjskog prekršajnog postupka".

Članak 2.

U članku 6. iza točke 3. dodaje se točka 3a. koja glasi: "3a) odlučuje o žalbama na rješenja carinarnice donesena u prekršajnom postupku".

Članak 3.

U članku 15. stavku 4. riječi: "Republičko vijeće za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "Komisija za carinski prekršaj u drugom stupnju Carinske uprave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija u drugom stupnju), koju čine predsjednik i dva člana, koji imaju svoje zamjenike".

Članak 4.

Iza članka 15. dodaju se članci 15a. i 15b. koji glase:

"Članak l5a.

Predsjednika i članove Komisije u drugom stupnju na četiri godine imenuje ministar financija na prijedlog direktora iz reda stručnih djelatnika Carinske uprave Republike Hrvatske.

Članak 15b.

U pogledu prekršajnog postupka primjenjuju se opći propisi o prekršajima, ako Carinskim zakonon, nije drugačije određeno."

Članak 5.

O žalbama protiv rješenja komisije za carinske prekršaje u prvom stupnju podnijetim do stupanja na snagu ovoga Zakona odlućit će Republičko vijeće za prekršaje.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/93-01/08

Zagreb. 10. studenoga 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.