Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 23.11.1993 Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 53. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica

Članak 1.

Državne matice su knjige jednake veličine i vode se jednoobrazno na cijelom području Republike Hrvatske.

Državne matice se vode u dva primjerka: prvi primjerak ili izvornik i drugi primjerak ili parica koji je prijepis prvog primjerka.

Članak 2.

Prvi primjerak ili izvornik državne matice mora biti uvezan u tvrde korice od trajnog materijala.

Stranice knjige, osim prve, označuju se rednim brojevima. Listovi knjige moraju biti prošiveni vrpcom, a krajevi vrpce zapečaćeni pečatnim voskom na prvoj unutarnjoj stranici.

Naslovna stranica Državne matice sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika Hrvatska" i naziv državne matice (matica rođenih, matica vjenčanih ili matica umrlih).

Prva unutarnja stranica sadrži: naziv "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv državne matice (matica rođenih, matica vjenčanih ili matica umrlih), naziv županijskog ureda, naziv matičnog ureda, naziv matičnog područja, nazive mjesta za koje se vodi državna matica, datum prvog i posljednjeg upisa s oznakom njihovih rednih brojeva, potpis matičara koji je izvršio prvi upis i potpis matičara koji je knjigu zaključio. Ispod toga nadležno tijelo državne uprave ovjerava koliko obrojčanih stranica sadrži državna matica.

Članak 3.

Drugi primjerak državne matice ili parica vodi se na neuvezanim arcima koji su istovjetni obrascu propisanom za prvi primjerak ili izvornik.

Drugi primjerak državne matice može se voditi i automatskom obradom podataka po prethodnom odobrenju Ministarstva uprave. Ako se drugi primjerak državne matice vodi automatskom obradom podataka, sadržaj rubrika i podataka mora biti istovjetan izvorniku državne matice koji se vodi ručno.

Članak 4.

Matica rođenih vodi se na Obrascu broj 1, matica vjenčanih na Obrascu broj 2 i matica umrlih na Obrascu broj 3.

Veličina obrasca je 29,7 x 42 cm.

Članak 5.

Uz svaku državnu maticu vodi se posebni abecedni registar temeljkhih upisa na Obrascu broj 4.

U registar se upisuju temeljni upisi prema početnom slovu prezimena.

Veličina obrasca je 21 x 29,7 cm.

Članak 6.

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica koji sadrže sve podatke upisane u državne matice do vremena izdavanja izvatka, i to: izvadak iz matice rođenih na Obrascu broj 5. izvadak iz matice vjenčanih na Obrascu broj 6 i izvadak iz matice umrlih na Obrascu broj 7.

Obrazac broj 5 je svijetloplave boje, obrazac broj 6 je svijetloružičaste, a obrazac broj 7 je svijetlosive boje.

U sredini obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlijoj nijansi boje obrasca.

Veličina obrasca je 21 x29,7 cm.

Članak 7.

Na temelju državnih matica izdaju se potvrde o činjenicama upisanim u državne matice o osobnom stanju građana s iskazanim posljednjim važećim promjenama podataka o tim činjenicama do vremena izdavanja potvrde. Promijenjeni podaci iskazuju se na potvrdi u rubrici "Primjedbe i naknadni upisi".

Potvrda o činjenici rođenja ima naziv "Rodni list", a izdaje se na Obrascu broj 8. potvrda o činjenici zaključenja braka ima naziv "Vjenčani list", a izdaje se na Obrascu broj 9 i potvrda o činjenici smrti ima naziv "Smrtni list" a izdaje se na Obrascu broj l0.

Obrasci iz stavka 1. ovog članka bijele su boje, a u sredini obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske.

Na Obrascu broj 8 otisak grba Republike Hrvatske je u svijetloplavoj boji, na Obrascu broj 9 u ružičastoj, a na obrascu broj 10 u svijetlosivoj boji.

Veličina obrasca je 21 x29,7 cm.

Članak 8.

Na temelju državnih matica izdaju se i druge potvrde koje sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka.

Potvrde o pojedinim podacima i činjenicama upisanim u državne matice izdaju se na zahtjev stranke na Obrascu broj 11.

Veličina obrasca je 21 x29,7 cm.

Članak 9.

U službenoj prepisci i dostavljanju izvadaka o izvršenim upisima u državne matice, a radi evidentiranja tih upisa u drugim državnim maticama na području Republike Hrvatske ne koriste se obrasci javnih isprava propisanih ovim pravilnikom.

Za službene obavijesti o izvršenim upisima matičari mogu koriastiti tiskani novac odgovarajućeg sadržaja s oznakom "Službeno".

Članak 10 .

U obrascima propisanim ovim pravilnikom utvrđuje se njihov sadržaj . Propisani obrasci od broja 1 do 11 tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana objave u.Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 223-01 /93-01 /25

Urbroj: 514-04-02/1-93-1

Zagreb, 15. studenoga 1993.

Ministar uprave

Jurica Malčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Stranica____________

______________________ ( Redni broj )

JMBG
______________________ (ime i prezime) (spol)
______________________(dan, mjesec, godina i sat rođenja)
______________________(mjesto rođenja)
______________________(narodnost)
______________________(državljansivo)

PODACI O RODITELJIMA      OTAC      MAJKA
Ime
Prezime (za majku i djevojačko prezime)
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Narodnost
Državljanstvo
Zanimanje
Prebivalište i adresa stanovanja

Primjedbe:

Datunk upisa:
(Potpis matičara)
Naknadni upisi i bilješke: )

Obrazac broj 1

Stranica ______________
______________________ (Redni broj)
______________________ ( Dan, mjesec, godina i mjesto zaključenja braka )

            ŽENIK      NEVJESTA
JMBG
Ime
Prezime
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Narodnost
Državljanstvo
Zanimanje
Prebivalište i adresa stanovanja
Ime i prezime  Oca
roditelja
    Majke
Ime,prezime i  1
prcbivalište svjedoka
pri zaključenju braka  2
Ime i prezime službene osobe
pred kojom je brak zaključen
Ime i prezime matičara
Ime,prezime i prebivalište
punomoćnika
Imc prezime i prebivalište
sudskog tumača
lzjava ženika i nevjeste o
njihovom prezimenu nakon
zaključenja braka
Piimjedbe:
ZARUČNICI:           SVJEDOCI:
1. ______________________(ženik)        1. ______________________

2. ______________________(nevjesta)   2. ______________________

                        ______________________
                        (potpis sudskog tumača)

                        ______________________
                        (Potpis službene osobe)
                        ______________________
                        (Potpis matičara)
Obrazac broj 2


Stranica______________________

______________________(redni broj )

______________________( dan , mjesec, godina i sat smrti)

Ime
Prezime
Prezime prije zaključenja braka
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Narodnost
Državljanstvo
Zanimanje
Prebivalište i adresa stanovanja
Bračno stanje
Ime i prezime bračnog druga i njegovo prezime prije zaključenja braka
Ime i prezime roditelja
oca
majke
Ime i prezime i prebivalište osobe koja je prijavila smrt odnosno ustanove ako je smrt prijavila ustanova

Proglašenje nestale osobe umrlom i činjenica smrti utvrđena u sudskom postupku s podacima naznačenim u rješenju suda

Primjedbe :

Datum upisa : ______________________

______________________ ( potpis matičara )

Naknadni upisi i bilješke :

Obrazac broj 3

______________________(oznaka stranice )

REGISTAR

______________________
(naziv državne rnatiee)

Redni  PREZIME I IME  Godina     Stranica        Redni      Napomena
broj              upisa      državne matice broj upisa

Obrazac broj 4 .

REPUBLIKA HRVATS KA
ŽUPANIJA______________________

Izvadak iz matice rođenih

U matici rođenih matičnog područja ______________________
za godinu_______ pod rednim brojem_________ izvršen je dana_____________

upis činjenica rođenja :
JMBG
______________________(ime i prezime )
______________________(spol)
______________________(dan , mjesec, godina i sat rođenja)
______________________ (mjesto rođenja)
______________________(narodnost)
______________________(državljanstvo)

PODACI O RODITELJIMA          OTAC          MAJKA
Ime
Prezime(za majku i djevojačko prezime)
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Narodnost
Državljanstvo
Zanimanje
Prebivalište i adresa stanovanja

Primjedbe :

Obrazac broj 5

Naknadni upisi i bilješke

Brojčana oznaka :
______________________(mjesto i datum )
M.P.
Maričar:
______________________
Obrazac broj 5

REPUBLIKA H RVATSKA

ŽUPANIJA ______________________


Izvadak iz maice vjenčanih

U matici vjenčanih matičnog područja______________________

za godinu ______pod rednim brojem ____________upisano je zaključenje braka:


______________________(dan, mjesec, godina i mjesto zaključenja braka )


                ŽENIK          NEVJESTA
JMBG
Ime
Prezime
Dan m,jesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Narodnost
Državljanstvo
Zaniman,je
Prebivalište i adresa stanovanja
Ime i prezime roditelja
Oca
Majke
Ime prezime i prebivalište svjedoka pri zaključenju braka
1
2
Ime i prezime službene osobe pred kojom je brak zaključen
Ime i prezime matičara

Obrazac broj 6

Ime prezime i prebivalište
punomoćenika
Ime, prezime i prebivalište sudskog tumaža
Izjava ženika i nevjeste o njhovom prezimenu nakon zaključenja braka

Primjedbe:

ZARUČNICI                SVJEDOCI

1. ______________________    1. ______________________
    (ženik)

2. ______________________    2. ______________________
    (nevjesta)

                    ______________________
                    (sudski tumač)
______________________
(službena osoba)

______________________
(matičar)

Naknadni upisi i bilješke:


Brojčana oznaka:

______________________
(mjesto i datum )

M.P.
 Matičar
______________________

Obrazac broj 6 .

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA _______________________

Izvadak iz matice umrlih

U maticu umrlih matičnog područja _________________________
za godinu____________ pod rednim brojem______________ izvršen je dana _______
upis činjenice smrti:
JMBG

____________________________
(dan, mjesec , godina i sat smrti)

_________________________
(mjesto smrti)

Ime
Prezime
Prezime prije zaključenja braka
Dan, mjesec i godina rođenja
Spol:
Mjesto rođenja
Narodnost
Državljanstvo
Zanimanje
Prebivalište i adresa stanovanja
Bračno stanje
Ime i prezime bračnog druga i njegovo prezime prije zaključenja braka
Ime i prezime roditelja
oca
majke

Obrazac 7

Ime i prezime i prebivalište osobe koja je prijavila smrt odnosno ustanove ako je smrt prijavila ustanova

Proglašenje nestale osobe umrlom i činjenica smrti utvrđena u sudskom postupku s podacima naznačenim u rješenju suda

Primjedbe i naknadni upisi :

Brojčana oznaka:
_______________________
(mjesto i datum)
M.P.
Matičar:
________________________

Obrazac broj 7

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA_______________________

RODNILIST
U maticu rođenih matičnog područja _______________________
za godinu _________izvršenje pod rednim brojem ____________ dana_________.
upis činjenice rođenja:
JMBG
PODACI O DJETETU
Ime
Prezime
Spol:
Dan,mjesec,godina i sat rođenja
Mjesto rođenje
Narodnost:
Državljanstvo

PODACI O RODITELJIMA
                        OTAC              MAJKA
Ime
Prezime(za majku i djevojačko prezime)
Narodnost
Državljanstvo

Primjedbe i naknadni upisi :

Brojčana oznaka:
_______________________(mjesto i datum)
M.P.
Matičar
_______________________

Obrazac broj 8.

REPUBLIlKA HRVATSKA
ŽUPANIJA_______________________

VJENČANI LIST

U maticu vjenčanih matičnog područja _______________________
za godinu________ pod rednim brojem_________izvršen je upis činjenice zaključenja braka :
_______________________( dan, mjesec, godina i mjesto zaključenja braka)

                ŽENTIK         NEVJESTA
JMBG
Ime
Prezime
Dan, m,jesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Narodnost
Džavljanstvo
Prezrme nakon zaključenja braka

Pamjedbe i naknadni upisi:

Brojčana oznaka :
_______________________(mjesto i datum)
M.P.
Matičar:
_______________________

Obrazac broj 9

REPUBLIKA HRVATSKA
Županija _______________________

SMRTNI LIST

U maticu umrlih matičnog područja _______________________
za godinu__________ pod rednnim brojem__________ izvršen je dana _________
upis činjenice smrti:

JMBG

_______________________(dan,mjesec,godina i sat smrti)
_______________________(mjesto smrti)

Ime
Prezime
Spol
Dan, mjesec i godina rođenja
Narodnost
Državljanstvo
Ime i prezime bračnog druga i njegovo prezime prije zaključenja braka

Ime i prezime roditelja
Oca
Majke

Primjedbe i naknadni upisi

Brojčana oznaka:
_______________________(mjesto i datum)
M.P.
Matičar:
_______________________

Obrazac broj 10

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA _______________________

Na temelju članka 42. stavka 4. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93) i članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91), na zahtjev

_______________________
(ime, prezime i adresa podnositelja zahtjeva)

izdaje se

POTVRDA

_______________________

Potvrđuje se da u matici _______________________(naziv matice) za

______________________________________________

(ime, prczime i JMBG osobe na koju se činjcnice i podaci odnose)

je-nije upisana činjenica rođenja, zaključenja braka, smrti - upisan podatak o
koji glasi:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Iskazani podaci do dana izdavanja ove potvrde nisu u matici ______________izmijenjeni.

Iskazani podaci izmijenjeni su naknadnim upisom u matici dana ____________ .

Ova potvrda se izdaje na temelju matice _________koja se vodi za matično područje _________, sukladno upisu izvršenom na stranici broj_________ pod rednim brojem ______za godinu_____________ .

Brojčana oznaka: _______________________(mjesto i datum)
Matičar: _______________________

Obrazac broj 11